Arhiva novosti iz Ustanove

Obavještenje za pacijente: RTG aparat u OJ Centar opet u funkciji

Obavještavamo pacijente da je RTG aparat za snimanja lokomotornog sistema u Službi za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku OJ Centar opet funkcionalan od 18.10.2021. godine.

Sva snimanja lokomotornog sistema tj. ona snimanja koja zahtjevaju nalaz/mišljenje spec. radiologa se naručuju, a RTG snimanja zuba i OPG snimanja se rade bez narudžbe svaki radni dan do 13 sati.

Svi pacijenti koji imaju poslane uputnice za RTG snimanja mogu se o istom informisati svaki radni dan do 14 sati na broj telefona 033/292 586 ili doći i lično rezervisati termin za snimanje.

JU Dom zdravlja KS

Obavještenje za pacijente: OJ Centar – CBR privremeno izmješten na drugu lokaciju

Usljed pogoršane epidemiološke situacije i rasta broja oboljelih sa simptomima virusa COVID-19, prinuđeni smo privremeno izmjestiti Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (CBR) Doma zdravlja Centar Vrazova, od srijede 6. oktobra 2021. godine, u prostorije ambulante porodične medicine Kovači.

 Izmještanje CBR-a neophodno je zbog činjenice da COVID ambulanta Doma zdravlja Centar Vrazova u posljednjem periodu bilježi znatan broj pacijenata sa područja općina Centar i Stari Grad koji traže ljekarsku pomoć.

Zbog navedenih okolnosti menadžment JU Dom zdravlja KS zaključio je da je nužno ponovno prostorno povećanje kapaciteta COVID ambulante Centar Vrazova, a u međuvremenu, Ministarstvo zdravstva KS i Krizni štab KS donijeli su odluku o reduciranju zdravstvenih usluga iz domena „hladnog programa“.

Ova odluka je privremenog karaktera i bit će na snazi do stabilizacije epidemiološke slike u Kantonu Sarajevo.

Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Doma zdravlja Centar Vrazova nastavlja s radom od 7.30 do 20.00 sati u ambulanti Kovači. 

JU Dom zdravlja KS

Obavijest o otvaranju trećeg Drive-in punkta u DZ Vogošća

Zbog aktuelne epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo, JU Dom zdravlja KS u ponedjeljak, 20. septembra 2021. godine, otvorila je treći po redu Drive-in punkt za testiranje na COVID-19 u Domu zdravlja Vogošća, tačnije u okviru lokaliteta COVID ambulante Semizovac.

Drive-in na teritoriji Općine Vogošća radit će svakim danom, uključujući i subotu i nedjelju, od 7:30 do 20:00 sati i testirat će pacijente sa sumnjom na COVID-19 sa područja Vogošće i Ilijaša.

Bitno je napomenuti da će se testiranja na Drive-in punktovima Vogošća, lokalitet Mosta Suade i Olge – drive-in punkt Vrbanja i Ilidža, isključivo raditi pacijentima sa sumnjom na koronavirus koji dolaze u motornim vozilima.

Press služba JUDZKS

Obavijest o radu COVID ambulanti

Zbog povoljne epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo od ponedjeljka, 12.07.2021. godine pacijente sa simptomima Korona virusa primat će isključivo COVID Centar Saraj – Polje, dok ostale COVID ambulante u sastavu JU Dom zdravlja KS privremeno prestaju s radom.  

Menadžment JU Dom zdravlja KS u saradnji sa Kriznim štabom KS donio je ovu odluku nakon opserviranja cjelokupne situacije koju već duže vremena karakterizira mali broja pregleda u Covid ambulantama, te niska razina lokalne transmisije virusa COVID- 19 u Kantonu Sarajevo.

Krizni štab KS i u narednom periodu pratit će epidemiološko stanje, te će u skladu sa pokazateljima na terenu, po potrebi, donositi nove odluke.

Press služba JUDZKS

Obavijest o radu COVID ambulanti

Zbog povoljne epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo od ponedjeljka, 12.07.2021. godine pacijente sa simptomima Korona virusa primat će isključivo COVID Centar Saraj – Polje, dok ostale COVID ambulante u sastavu JU Dom zdravlja KS privremeno prestaju s radom.  

Menadžment JU Dom zdravlja KS u saradnji sa Kriznim štabom KS donio je ovu odluku nakon opserviranja cjelokupne situacije koju već duže vremena karakterizira mali broja pregleda u Covid ambulantama, te niska razina lokalne transmisije virusa COVID- 19 u Kantonu Sarajevo.

Krizni štab KS i u narednom periodu pratit će epidemiološko stanje, te će u skladu sa pokazateljima na terenu, po potrebi, donositi nove odluke.

Press služba JUDZKS

Javni oglas za izbor i imenovanje generalnog direktora Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 29. Stav 1. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama (“ Službeni glasnik R BiH ”   broj : 6/92,8/93 i 13/94), člana 66. stav 1. i 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( “ Službene novine FBIH “broj:  46/10, 75/13), člana 14. stav 2. i 4. Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanja organizacije poslova Javne ustanove Dom Zdravlja Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo “ broj: 7/12, 49/13 ). Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove (“ Službene novine FBiH” broj: 77/17), Člana 39, 40. 41. i 46. Statuta Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo (br.01-01-1600-52-30-13/13, od 03.10.2013. godine, Statuta o Izmjeni i dopuni Statuta JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo (Sl.novine Kantona Sarajevo br.25/21, od 24.06.2021. godine), Odluke Upravnog odbora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje generalanog direktora br.: 01-01-695-129/21, od 25.06.2021. godine, Upravni odbor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo objavljuje:

J A V N I   O G L A S

za izbor i imenovanje generalnog direktora

Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo

I. Predmet javnog oglasa:

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje generalnog direktora Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

II. Opis poslova:

Generalni direktor Ustanove rukovodi Domom zdravlja, organizuje i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Dom zdravlja i odgovoran je za zakonitost rada Doma zdravlja kao i sve ostale poslove i radne zadatke propisane Statutom Ustanove.

III. Opšti uslovi :

Kandidati za izbor i imenovanje moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedene pozicije,
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH (bilo koji nivo države ili entiteta ) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, 
 • da se na njega ne odnosi član IX. 1 Ustava BiH.

IV. Posebni uslovi :

Pored ispunjavanja opštih uslova, kandidati za izbor i imenovanje moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

 • završen medicinski ili stomatološki fakultet odnosno farmaceutsko biohemijski fakultet i jednu od specijalizacija iz okvira djelatnosti Doma zdravlja, ili završen medicinski fakultet sa specijalizacijom iz okvira djelatnosti Doma zdravlja ili završen medicinski fakultet sa specijalizacijom iz socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva,
 • Certifikat o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta – i to sva tri nivoa edukacije u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno dokaz o završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta,
 • da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci,
 • da ima program rada i razvoja Javne Ustanove Doma Zdravlja Kantona Sarajevo za izborni – mandatni  period koji treba da sadrži prijedlog stručnih i ekonomskih parametara razvoja Ustanove,
 • poznavanje rada na računaru.

V. Izbor i imenovanje :

Izbor i imenovanje vrši se na mandatni period od (4) četiri godine.

Sa svim kandidatima koji ispunjavanju uslove iz javnog oglasa, Upravni odbor Ustanove obavit će intervju.

VI. Potrebna dokumentacija :

Kandidati su dužni uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti:

 1. Uvjerenje o državljanstvu BiH,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedene pozicije,
 4. Izjavu kandidata potpisanu i ovjerenu od strane nadležnog organa da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava BiH,
 5. Diploma o završenom medicinskom ili stomatološkom ili farmaceutsko – biohemijskom fakultetu i jednu od specijalizacije iz okvira djelatnosti Doma zdravlja, ili diploma o završenom medicinskom fakultetu sa specijalizacijom iz okvira djelatnosti Doma zdravlja ili diploma o završenom medicinskom fakultetu sa specijalizacijom iz socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva,
 6. Izjava da – nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH   (bilo koji nivo države ili entiteta) u period od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije,
 7. Uvjerenje/certifikat o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta i to sva tri nivoa edukacije u skladu sa pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno dokaz o završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta,
 8. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 9. uvjerenje o specijalističkom ispitu,
 10. potvrda o radnom iskustvu u struci,
 11. program rada i razvoja Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za izborni – mandatni period koji treba da sadrži prijedlog stručnih i ekonomskih parametara razvoja Ustanove,
 12. Certifikat ili uvjerenje o poznavanju rada na računaru,

VII. Rok za dostavljanje dokumentacije, adresa za prijavu :

Kandidati su dužni dostaviti orginalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata kod nadležnog organa.

Sva tražena ovjerena dokumentacija ne smije biti starija od tri (3) mjeseca.

Javni oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg objavljivanja, a bit će objavljen u sredstvima javnog informisanja “ Oslobođenje “ i “ Službenim novinama FBIH”, kao i na službenoj WEB stranici Ustanove – www.judzks.ba.

Rok u kojem će kandidati biti obavješteni o rezultatima Javnog oglasa je osam (8) dana od dana donošenja Odluke o izboru.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih ovim Javnim oglasom, dostavljaju se lično ili poštom preporučeno u zatvorenoj koverti sa naznakom:

                                                                 – UPRAVNI ODBOR –

“ Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje generalnog direktora Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo – NE OTVARAJ “.

Prijave se dostavljaju na adresu: Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Ulica Vrazova broj 11. – protokol Ustanove, 71000 Sarajevo.

Neblagovremene i nepopotpune prijave neće biti razmatrane.

Nakon završene procedure izbora i imenovanja generalnog direktora Ustanove, prijave i dokumentacija se neće vraćati kandidatima koji su aplicirali na javni oglas.

              UPRAVNI ODBOR

 JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA

            KANTONA SARAJEVO

GRAĐANIMA KANTONA SARAJEVO OMOGUĆENO PREUZIMANJE DIGITALNIH CERTIFIKATA O VAKCINACIJI

Zavod zdravstvenog osiguranja KS zajedno sa kompanijom MedIT, putem informacionog sistema je omogućio dostavu i preuzimanje certifikata o vakcinaciji sa QR kodom.

Kreirana je nova online aplikacija putem koje se mogu preuzeti dokumenti koji se odnose na vakcinaciju ili prebolovani Covid – 19 i to:

 • certifikat o vakcinaciji,
 • potvrda o preležanom Covidu
 • Rješenje Ministarstva zdravstva KS o samoizolaciji

Online aplikacija je dostupna na linku: https://evakcina-dokumenti.ezoblak.ba/