JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Menu

DOMOVI ZDRAVLJA

OJ Dom zdravlja Centar

Organizaciona jedinica Centar pruža primarnu zdravstvenu zaštitu za 70.294 stanovnika koji žive na području Opštine Centar, a koja pokriva područje od 33 km2. Prosječna naseljenost po kvadratnom kilometru je 2.130 stanovnika, a prosječna udaljenost korisnika od lokaliteta je 0,8 km. Osim primarne, pruža i usluge specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite.

Centralni objekat: Vrazova 11, 71000 Sarajevo, Tel. 033/ 292 500 (centrala)

Obavještavamo pacijente da će zbog godišnjih odmora i dužih bolovanja sljedeće ambulante raditi pola radnog vremena od 13.08.2019. do 16.08.2019. godine:

Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak
Ambulanta Ciglane  7:30h – 10:30h
Ambulanta Urijan Dedina  11:00h – 14:30h

Četvrtak
Ambulanta Ciglane  13:00h – 16:00h
Ambulanta Urijan Dedina  16:30h – 20:00h

Obavještavamo pacijente Ambulante Koševsko Brdo da je telefonska centrala Ambulante u kvaru, te je sada aktivan novi broj telefona putem kojeg mogu kontaktirati Ambulantu: 033/566 893.

Obavještavamo pacijente Ambulante Mis Irbina da je ambulanta zatvorena.

Dr. Meliha Holjan Karahmet, koja je radila u Ambulanti Mis Irbina, od 22.01.2019. godine preraspoređena je u lokalitet Jablanička u ulici Fehima ef. Čurčića br. 3, kontakt telefon 033/226-780.
Zdravstveni kartoni pacijenata registriranih kod dr. Holjan Karahmet prebačeni su u Ambulantu Jablanička, gdje se pacijenti mogu javiti doktorici već od 23.01.2019. godine. Ambulanta Jablanička radi u vremenu od 07.30 do 20.00 sati, u dvije smjene.

Zahvaljujemo pacijentima na razumijevanju.

Uprava

l60Hf
DIREKTOR

mr.sci.med.prim.dr. Amela Kečo

specijalista porodične medicine
Tel: 033/ 292 502
direktor.centar@judzks.ba
GLAVNA SESTRA

Emina Bajramović

dipl.med. sestra
Tel: 033/ 292 504
emina.bajramovic@judzks.ba
l60Hf
TEHNIČKI SEKRETAR

Fata Mujan

teh. sekretar
Tel: 033/ 292 502
centar@judzks.ba

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

SLUŽBA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE

Šef Službe: prim.dr.med.sci. Zaim Jatić (specijalista porodične medicine)
Telefon: 
292 672 (kartoteka), 292 637 

Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu starijem od 14 (četrnaest) godina. Obuhvata aktivnosti na očuvanju i unapređenju zdravlja kroz neposrednu i kontinuiranu zaštitu pojedinca i porodice. Aktivnost se provodi u ordinacijama i u kućnom liječenju i podrazumijeva: zdravstveno vaspitanje, ambulantnu dijagnostiku i liječenje, sistematske i kontrolne preglede, ciljane sistematske preglede, rad sa hroničnim bolesnicima, pružanje hitne medicinske pomoći, izdavanje ljekarskih uvjerenja i ocjenu radne sposobnosti. Koordinira sa svim drugim službama u Domu zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama radi sveobuhvatnije i bolje zdravstvene zaštite stanovništva, kao i vođenja medicinske dokumentacije i zdravstvene statistike.  OPZZ/Ambulanta porodične medicine pruža usluge stanovništvu na 14 (četrnaest) lokaliteta.
Napomena: Savjetovalište za poremećaje ishrane je prestalo sa radom.

Napomena: Palijativna njega je premještena u OJ DZ Novi Grad, adresa: Bulevar Meše Selimovića 2, I sprat, kontakt telefon: 033/704-914.

Specijalista porodične medicine: 23

Specijalista opšte medicine: 2

Specijalista medicine rada: 1

Doktor medicine: 14

Ljekari na specijalizaciji: 2

Diplomirana medicinska sestra: 5

Viša medicinska sestra: 5

Medicinska sestra: 38

UKUPNO: 87

Locirana je na II spratu (telefon: 292 524, 292 655).

Ambulanta pruža sljedeće usluge:

 • ljekarska uvjerenja za posao (kada se osoba prvi put zapošljava na radno mjesto bez i sa posebnim uslovima rada)
 • ljekarsko uvjerenje za vozače svih kategorija (A; B; C; D; E kategorije)
 • ljekarsko uvjerenje za vjenčanje (bračnu zajednicu)
 • ljekarsko uvjerenje za starateljstvo
 • ljekarsko uvjerenje za hraniteljstvo
 • ljekarsko uvjerenje za  adopticiju (usvajanje djeteta)
 • ljekarsko uvjerenje za boravak u BiH
 • ljekarsko uvjerenje za odlazak u inostranstvo
 • ljekarsko uvjerenje za hadž
 • ljekarsko uvjerenje za smještaj u disciplinski centar za malodobne osobe i Zavod za vaspitanje i odgoj muških osoba i omladine “Hum”
 • ljekarsko uvjerenje za upis na fakultet studenata privatnih fakulteta
 • sistematski pregledi (ciljani i periodični).
DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU

Šef Službe: prim.dr. Adnan Bajraktarević (specijalista pedijatar)

Pruža zdravstvenu zaštitu djeci od 0 do 6 godina, koja se organizuje i provodi dispanzerskom metodom rada. Provodi se aktivan zdravstveni nadzor novorođenčadi, dojenčadi, djece od 1 do 6 godina, sistematski i kontrolni pregledi u savjetovalištu za zdravu djecu, kontinuirana imunizacija sa revakcinacijom, sistematski pregledi djece prije upisivanja u obdaništa i školu, ambulantna dijagnostika i liječenje. Djeca oboljela od zaraznih i hroničnih bolesti imaju poseban tretman. Služba sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama i sa ostalim specijalistima. Ostale djelatnosti uključuju: U Domu za djecu bez roditeljskog staranja “Bjelave” – stalni nadzor, pregledi i liječenje bolesne djece, kao i redovna imunizacija; sistematski pregledi djece prije usvajanja, kontinuirani rad na kategorizaciji, izdavanje ljekarskih uvjerenja radi vađenja boravišnih viza za strance, radi putovanja u inostranstvo ili preseljenja.

Specijalista pedijatar: 5

Diplomirana medicinska sestra: 1

Medicinska sestra: 8

UKUPNO: 14

Lokaliteti:
Centralni objekat, Vrazova 11 (prvi sprat)
Telefon: 292 584
Ambulanta Podhrastovi, Bardakčije 26
Telefon: 260 781
DISPANZER ZA ŠKOLSKU DJECU I OMLADINU

Šef Službe: prim.dr. Ljiljana Bevanda (spec. školske medicine)

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu djeci i omladini od 6 do 15 godina koja se organizuje dispanzerskom metodom uz sve preventivno-promotivne aktivnosti, a kada su u pitanju djeca od 15 do 19 godina, vrši samo preventivne preglede. Služba obavlja sistematske preglede učenika osnovnih i srednjih škola, kontrolne ciljane preglede učenika, serijske ciljane preglede, kontinuirano sprovodi sve imunizacije, kontrolu rasta i razvoja, te vrši zdravstveno obrazovanje. Osim toga, vrši preglede i obradu za kategorizaciju, za operativni zahvat, daje uz pregled ljekarska uvjerenja za boravak i školovanje u inostranstvu, za boravak školske djece stranih državljana u Federaciji BiH, te vrši preglede za grupna ljetovanja i zimovanja. Služba sarađuje sa pedagogom, socijalnim radnikom i psihologom, kao i sa specijalističkom službom. Uz to, ova služba obavlja i zdravstvenu zaštitu školske djece u Domu "Bjelave".

Specijalista školske medicine: 2

Specijalista porodične medicine: 1

Diplomirana medicinska sestra: 2

Medicinska sestra: 5

UKUPNO: 10

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11 (prvi sprat)
Telefon: 292 660
STOMATOLOŠKA SLUŽBA

Šef Službe: dr. Bašić Ešpek Elmedina (specijalista pedodoncije)
Telefon: 292 547

Ova služba pruža usluge zdravstvene zaštite usta i zuba - polivalentnu opću stomatološku zaštitu, dječiju i preventivnu stomatološku zaštitu, stomatološki tretman trudnica. Obavlja sistematske preglede zuba i usta, fluorizaciju, obuku pranja zuba i otkriva rane anomalije bitne za ortodontski tretman.

Specijalista pedodoncije: 5

Doktor stomatologije: 10

Diplomirana medicinska sestra: 1

Stomatološka sestra: 13

UKUPNO: 29

Centralni objekat, Vrazova 11 (treći sprat)
Telefon: 292 547; + 5 lokaliteta (Urijan Dedina, Podhrastovi, Hrastovi-Mrkovići, Breka, Koševsko brdo)
Napomena: Lokalitet Urijan Dedina trenutno ne radi.
PNEUMOFTIZIOLOŠKI DISPANZER

Šef Službe: prim.dr. Edo Selimić (specijalista pneumoftiziolog)
Telefon: 292 594

Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu kroz sljedeće djelatnosti: dijagnostika i liječenje svih specifičnih i nespecifičnih plućnih oboljenja, vršenje periodičnih pregleda, izdavanje ljekarskih uvjerenja, aktivan nadzor oboljelih od specifičnih plućnih oboljenja, kao i hemioprofilaksu kontakta. Obavlja detaljan pregled radiografisanih lica sa sumnjivim plućnim promjenama i funkcionalnu dijagnostiku pluća. Preuzima liječenje bolesnika otpuštenih iz bolnice i brine se o njihovoj rehabilitaciji. Sarađuje sa ostalim službama u okviru Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Specijalista pneumoftiziolog: 2

Dipl.ing.med. radiologije: 1

Viši RTG tehničar: 1

Medicinska sestra: 4

UKUPNO: 8

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11 (prizemlje)
Telefon: 292 593
SLUŽBA ZA RADIOLOŠKU I ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU

Šef Službe: prim.mr.sci.med.dr. Lejla Mulahusić (specijalista radiolog)

Ova služba pruža sljedeće usluge rendgenske dijagnostike za stanovništvo Kantona Sarajevo: standardne radiološke pretrage (radiološka dijagnostika koštanog sistema, toraksa i torakarnih organa, kičme, nativni snimci abdomena i urotrakta), specijalne snimke (glava, mastoidi, zigomatični lukovi), snimanje zuba - pojedinačno i panoramsko, kontrastne radiološke pretrage epifarinksa, jednjaka, želuca, tankog i debelog crijeva, pasaže; fistulografije, dijaskopije pluća i srca; denzitometriju lumbalne kičme i vrata femura.  Ultrazvučnom dijagnostikom dobiva informacije o mekim tjelesnim tkivima (vrat, štitnjača, prostata, testisi, dojke, mišići), koštano-zglobnim strukturama, uključujući i kukove djece. Color Doppler aparatom vrši pregled krvnih sudova vrata.

Specijalista radiologije: 2

Dipl.ing.med.radiologije: 4

Viši RTG tehničar: 1

Medicinska sestra: 3

Daktilograf: 2

UKUPNO: 12

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11 (prvi sprat)
Telefon: 292 586 (recepcija); 292 590 (RTG zuba)

SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Šef Službe: Džemidžić Ferida (specijalista medicinske biohemije)

Opis djelatnosti: Laboratorijska služba vrši analize iz oblasti hematologije i biohemije. Opremljena je savremenom opremom visokog kvaliteta koja joj omogućava izvedbu velikog broja analiza.

Specijalista medicinske biohemije: 1

Biohemičar: 6

Dipl.ing.lab.dijagnostike: 1

Laboratorijski tehničar: 10

Evidentičar na recepciji: 2

Pralje laboratorijskog suđa: 2

UKUPNO: 22

Materijali za laboratorijske analize uzimaju se svakim radnim danom od 08.00 do 10.00 sati, dok se nalazi izdaju od 15.00 do 18.00 sati istog dana.
Tri dana u sedmici (ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom) laboratorijski tehničar uzima uzorke teško pokretnim ili nepokretnim bolesnicima u njihovom stanu/kući.
Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11 (prizemlje)
Telefon: 292 539 (recepcija), 292 598 (biohemija)
CENTAR ZA FIZIKALNU REHABILITACIJU

Šef Službe: prim.dr. Emina Turkić (specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije)

Obavlja specijalističke preglede i nudi usluge fizikalne terapije (manuelna masaža, termoterapija, elektroterapija, ultrazvučna terapija, kineziterapija, magnetoterapija, okupaciona terapija i limfna drenaža), specifične rehabilitacije djece i osoba sa posebnim potrebama, obavlja edukaciju roditelja oboljele djece po posebnim programima, preventivne preglede radi ranog otkrivanja deformiteta kičme i lošeg držanja kod djece. Ove usluge pacijentima se pružaju u centru, a za nepokretne i teško pokretne pacijente u njihovim kućama. Osim toga Centar obavlja komercijalne masaže i manipulativne tehnike.

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije: 3

Diplomirani fizioterapeut: 3

Viši fizioterapeutski tehničar: 2

Fizioterapeutski tehničar: 12

Medicinska sestra: 2

UKUPNO: 22

Centralni objekat, Vrazova 11 (prizemlje)
Telefon: 292 546
CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

Šef Službe: mr.sci.prim.dr. Ivanka Hižar (specijalista neuropsihijatrije)

Centar za mentalno zdravlje pruža sljedeće usluge: psiho-socijalnu pomoć ratom traumatiziranih osoba, pojedinačnu i grupnu psihoterapiju kod psihotraumatiziranih osoba, psiho-socijalnu pomoć ugroženim licima, kućne posjete po potrebi, pomoć porodici, konsultativno-specijalističke preglede iz psihijatrije, kao i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti. U preventivnom radu ovaj Centar ima zadatak da promovira mentalno zdravlje na području Kantona Sarajevo. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Specijalista neuropsihijatrije: 1

Psiholog: 2

Socijalni radnik: 1

Diplomirana medicinska sestra: 1

Medicinska sestra: 2

UKUPNO: 7

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11 (treći sprat)
Telefon: 292 521 (kartoteka); 292 582 i 292 698 (psiholog); 292 579 (soc. radnik); 292 581 (psihijatar)

OJ SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA DJELATNOST

OFTALMOLOŠKA SLUŽBA

Opis djelatnosti: Obavlja prevenciju, rano otkrivanje i liječenje anomalija i oboljenja oka kod svih dobnih skupina. Uz korištenje savremene opreme pruža sljedeće usluge: subjektivno i objektivno određivanje oštrine vida sa propisivanjem naočala (kompjuterskom metodom), liječenje anomalija, oboljenja i povreda prednjeg i stražnjeg segmenta oka, apliciranje kontaktnih sočiva, funduskopiju, perimetriju, adaptometriju i kompjutersku tonometriju. Služba vrši sistematske preglede i izdaje ljekarska uvjerenja.

Na nivou JUDZKS, u okviru Oftalmološke službe radi  Kabinet za perimetriju – vidno polje koje vrši kompjutersko određivanje vidnog polja na sofisticiranom aparatu sa dvanaest različitih programa. Sarađuje sa drugim službama Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Specijalista oftalmolog: 3

Diplomirana medicinska sestra: 2

Medicinska sestra: 2

UKUPNO: 7

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11
Telefon: 292 585 i 292 533; vidno polje – 292 578
Sedmični raspored rada Oftalmološke službe u DZ Centar
ORL SLUŽBA

U savremeno opremljenim ORL kabinetima vrši se specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita koja obuhvaća preventivu, dijagnostiku i liječenje bolesti uha, grla i nosa. Uz redovne preglede i kontrole pacijenata koji se javljaju zbog ORL kazusa, služba učestvuje u sistematskim pregledima uposlenih (npr. prosvjetnih radnika), te daje ocjenu pri vađenju ljekarskih uvjerenja za posao i vozački ispit, kao i obradu za IPK. U kabinetu za audiometriju ispituje se sluh, što je također vrlo bitan dio nalaza kod patoloških stanja, kao i kod davanja ocjene za ljekarska uvjerenja za specifične poslove. U kabinetu za stroboskopiju ispituje se dušnik (u sklopu ORL pregleda) i otkrivaju patološke promjene na istom, te se pacijenti po potrebi šalju u druge nadležne ustanove radi liječenja.

Specijalista ORL: 2

Viša medicinska sestra: 1

Medicinska sestra: 2

UKUPNO: 5

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11
Telefon: 292 624
Sedmični raspored rada ORL službe u DZ Centar
NEUROLOŠKA SLUŽBA

Neurološka služba vrši specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu pružajući sljedeće usluge: uzima neurološku anamnezu i trijažira pacijente po potrebi u Centar za mentalno zdravlje; vrši sistematske preglede (npr. prosvjetnih radnika) i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti; izdaje ljekarska uvjerenja i nalaze za tuđu njegu i pomoć.

Specijalista neuropsihijatrije: 2

Viša medicinska sestra: 2

UKUPNO: 4

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11
Telefon: 292 622
Sedmični raspored rada Neurološke službe u DZ Centar
INTERNISTIČKA SLUŽBA

Internistička služba sastoji se od 1 savjetovališta i Internističkog kabineta.

INTERNISTIČKI KABINET

Osnovni zadaci ove službe su: dijagnosticiranje i liječenje nezaraznih masovnih oboljenja (uključujući oboljenja vezana za sve sisteme ljudskog organizma iz domena interne medicine, koja, ukoliko ne mogu biti riješena na ovom nivou, rješavaju se na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite), rad na primarnoj i sekundarnoj prevenciji istih, rad na sistematskim pregledima po potrebi. Ova služba uz uputnicu pruža konsultativne usluge drugim službama. Svaki pregled uključuje kompletan fizikalni pregled, te obavezan EKG.

Specijalista interne medicine: 1

Medicinska sestra: 2

UKUPNO: 3

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11
Telefon: 292 542
Sedmični raspored rada Internističke službe u DZ Centar
Dijabetološko savjetovalište

U ovom savjetovalištu pacijenti dobijaju dijabetičarsku knjižicu, savjete o ishrani, njezi stopala, ponašanju i mogućim komplikacijama. Pacijentima se uz kompletan internistički pregled određuje i “body mass index”, mjeri pulzacija na krvnim sudovima, snima EKG, određuje nivo glukoze u krvi i, po potrebi, radi oralni glukoza tolerans test (OGTT). Iz ovog savjetovališta se pacijenti, kojima je to potrebno, ambulantno prevoze na inzulinsku terapiju poslije intenzivne sedmodnevne obuke od strane ljekara i medicinske sestre. Savjetovalište sarađuje sa svim ostalim službama Doma zdravlja u cilju sveobuhvatne kontrole pacijenata koji imaju šećernu bolest.

Specijalista interne medicine: 1

Diplomirana medicinska sestra/tehničar: 3

UKUPNO: 4

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11
Telefon: 292 563

STOMATOLOŠKA SLUŽBA -
specijalističko-konsultativna djelatnost

Ova služba pruža specijalističko-konsultativne usluge u oblasti bolesti usta i parodontologije (liječenje bolesti potpornih struktura zuba, mekih tkiva usta, jezika i pljuvačnih žlijezda svim dobnim skupinama), endodonciji (liječenje zuba), stomatološkoj protetici (izradi mobilnih i fiksnih zubnih proteza) i oralnoj hirurgiji (hirurškom liječenju u oralnoj regiji, ortodonciji (izrada ortodontskih mobilnih  aparata).

Specijalista protetike: 4

Specijalista oralne hirurgije: 4

Specijalista bolesti usta i parodoncija: 2

Specijalista endodoncije: 3

Specijalista ortodoncije: 2

Stomatološka sestra: 10

Zubni tehničar: 14

UKUPNO: 39

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11
Telefon: 292 500 (centrala)
Sedmični raspored rada specijalističke Stomatološke službe u DZ Centar

Lokaliteti

Dom-zdravlja-Sarajevo
CENTRALNI OBJEKAT

CENTRALNI OBJEKAT

 • Stanovništvo: 8279 
 • MZ: Marijin Dvor, MP Crni Vrh, dio MP Centar
 • Timovi obiteljske medicine: 7
 • Ambulanta za ljekarska uvjerenja: 1 tim

ADRESA: Vrazova 11, 71000 Sarajevo

Tel: 033/292-500

PODRUČNA AMBULANTA JABLANIČKA

PODRUČNA AMBULANTA JABLANIČKA

 • Stanovništvo: 5419
 • MZ: MP Skenderija, MP Podtekija i dio MP Centar
 • Timovi obiteljske medicine: 2

ADRESA: Fehima ef. Čurčića 3, 71000 Sarajevo

Tel: 033/226-780, 033/221-256

PODRUČNA AMBULANTA MIS IRBINA

PODRUČNA AMBULANTA MIS IRBINA

Ambulanta je zatvorena.

Pacijenti dr. Melihe Holjan Karahmet, koja je radila u Ambulanti Mis Irbina, od 22.01.2019. godine uslugu mogu dobiti na lokalitetu Jablanička u ulici Fehima ef. Čurčića br. 3, kontakt telefon 033/226-780, gdje su prebačeni i njihovi zdravstveni kartoni.

PODRUČNA AMBULANTA URIJAN DEDINA​

PODRUČNA AMBULANTA URIJAN DEDINA

 • Stanovništvo: 1366
 • MZ Soukbunar
 • Timovi obiteljske medicine: 1
 • zbog godišnjih odmora i dužih bolovanja radi pola radnog vremena od 13.08.2019. do 16.08.2019. (ponedjeljak, utorak, srijeda i petak 11:00h – 14:30h; četvrtak 16:30h – 20:00h)

ADRESA: Urijan Dedina 81, 71000 Sarajevo

Tel: 033/666-459

PODRUČNA AMBULANTA CICIN HAN

PODRUČNA AMBULANTA CICIN HAN

 • Stanovništvo: 1754
 • MZ Soukbunar
 • Timovi obiteljske medicine: 1

ADRESA: Cicin Han 130, 71000 Sarajevo

Tel: 033/206-633

PODRUČNA AMBULANTA MEJTAŠ

PODRUČNA AMBULANTA MEJTAŠ

 • Stanovništvo: 3961
 • MZ: MP Mejtaš II, dio MP Mejtaš I, dio MP Trg Oslobođenja, dio Općine Stari Grad
 • Timovi obiteljske medicine: 2

ADRESA: Mehmeda paše Sokolovića 13, 71000 Sarajevo

Tel: 033/261-275

PODRUČNA AMBULANTA ČEKALUŠA

PODRUČNA AMBULANTA ČEKALUŠA

 • Stanovništvo: 7970
 • MZ: MP Džidžikovac, dio MP Bjelave, dio MP Mejtaš I, dio MP Park, dio MP Centar.
  MZ: MP Višnjik, dio MP Bjelave, dio MP Koševo
 • Timovi obiteljske medicine: 4

ADRESA: Čekaluša 41, 71000 Sarajevo

Tel: 033/200-126

PODRUČNA AMBULANTA BREKA

PODRUČNA AMBULANTA BREKA

 • Stanovništvo: 3518
 • MZ:MP Breka, dio MP Hrastovi, MP Koševo 
 • Timovi obiteljske medicine: 3
 • Stomatološka služba 

ADRESA: Himze Polovine bb, 71000 Sarajevo

Tel: 033/261-285

PODRUČNA AMBULANTA PODHRASTOVI

PODRUČNA AMBULANTA PODHRASTOVI

 • Stanovništvo: 8678
 • MZ: MP Bardakčije, dio MP Hrastovi
 • Timovi obiteljske medicine: 3
 • Stomatološka služba
 • Dispanzer za predškolsku djecu 

ADRESA: Bardakčije 26, 71000 Sarajevo

Tel: 033/260-780

Tel. Dispanzer za predškolsku djecu: 033/260-781

PODRUČNA AMBULANTA CIGLANE

PODRUČNA AMBULANTA CIGLANE

 • Stanovništvo: 4222
 • MZ: MP Ciglane, dio MP Koševo I
 • Timovi obiteljske medicine: 1
 • Zbog godišnjih odmora i dužih bolovanja radi pola radnog vremena od 13.08.2019. do 16.08.2019. godine (Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak  7:30h – 10:30h; četvrtak 13:00h – 16:00h)

ADRESA: Husrefa Redžića 11, 71000 Sarajevo

Tel: 033/213-961

PODRUČNA AMBULANTA KOŠEVSKO BRDO

PODRUČNA AMBULANTA KOŠEVSKO BRDO

 • Stanovništvo: 8245
 • MZ: MP Koševsko Brdo, MP Donji Velešići, MP Gorica
 • Timovi obiteljske medicine: 3
 • Stomatološka služba 

ADRESA: Braće Begić 6, 71000 Sarajevo

TEL: 033/566-893

Adresa StomatološkE službE: Braće Begić 8

TEL. StomatološkE službE: 033/220-482

PODRUČNA AMBULANTA ŠIP

PODRUČNA AMBULANTA ŠIP

 • Stanovništvo: 2343
 • MZ: MP Šip, MP Betanija
 • Timovi obiteljske medicine: 1

ADRESA: Dejzina Bikića 8, 71000 Sarajevo

Tel: 033/486-691

PODRUČNA AMBULANTA KOŠEVO II

PODRUČNA AMBULANTA KOŠEVO II

 • Stanovništvo: 8245
 • MZ: MP Nahorevo, dio MP Koševo II, MP Pionirska Dolina
 • Timovi obiteljske medicine: 2

ADRESA: Marcela Šnajdera 9a, 71000 Sarajevo

TEL: 033/668-288

PODRUČNA AMBULANTA HRASTOVI- MRKOVIĆI

PODRUČNA AMBULANTA HRASTOVI- MRKOVIĆI

 • Stanovništvo: 3370
 • MZ: MZ Hrastovi i MZ Mrkovići
 • Timovi obiteljske medicine: 1
 • Stomatološka služba 

ADRESA: Panjina kula 78, 71000 Sarajevo Tel: 033/574-250

Tel. StomatološkE službE: 033/574-251