JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

DOMOVI ZDRAVLJA

OJ Dom zdravlja Hadžići

Organizaciona jedinica Hadžići pruža primarnu zdravstvenu zaštitu za 28.349 stanovnika, koji žive na području Opštine Hadžići, a koja pokriva područje od 273 km2. Prosječna naseljenost po kvadratnom kilometru je 103,9 stanovnika, udaljenost među lokalitetima 7 km, a udaljenost korisnika od lokaliteta 8,3 km. Osim primarne, pruža i usluge specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite.

Centralni objekat: 6. mart br. 14, 71240 Hadžići, Tel. 033/ 420 109; 033/580 360  (centrala); 

Obavještavamo pacijente da u OJ DZ Hadžići rade 2 logopeda (Centralni objekat, 6. mart 14, Dispanzer za školsku djecu)

Radno vrijeme: 7.30 - 20.00 sati

Kontakt telefon: 033/ 420- 109 centrala (lokal 116); 033/ 580-376

Uprava

Elvedin_Tatarevic
DIREKTOR

mr. sci. dr. Elvedin Tatarević

spec. porodične medicine
Tel. 033/420-109 (centrala)
direktor.hadzici@judzks.ba
l60Hf
GLAVNA SESTRA

Ernada Selimović

dipl. medicinska sestra

Tel: 033/ 423 – 515

glavna.hadzici@judzks.ba

l60Hf
TEHNIČKI SEKRETAR
Tel/fax. 033/420-699
hadzici@judzks.ba

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

SLUŽBA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE

Šef Službe: Merdžanović dr. Elma, specijalista porodične medicine
Telefon: 033/420  109 (centrala), 033/421 247 

Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu starijem od 14 (četrnaest) godina. Obuhvata aktivnosti na očuvanju i unapređenju zdravlja kroz neposrednu i kontinuiranu zaštitu pojedinca i porodice. Aktivnost se provodi u ordinacijama i u kućnom liječenju i podrazumijeva: zdravstveno vaspitanje, ambulantnu dijagnostiku i liječenje, sistematske i kontrolne preglede, ciljane sistematske preglede, rad sa hroničnim bolesnicima, pružanje hitne medicinske pomoći, izdavanje ljekarskih uvjerenja (za sud, vjenčanje), obrade za IPK, itd. Koordinira sa svim drugim službama u Domu zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama radi sveobuhvatnije i bolje zdravstvene zaštite stanovništva, kao i vođenja medicinske dokumentacije i zdravstvene statistike. Opšta primarna zdravstvena zaštita pruža usluge stanovništvu na četiri lokaliteta.

Specijalista porodične medicine: 4

Doktor medicine: 10

Ljekari na specijalizaciji: 5

Diplomirana medicinska sestra: 1

Medicinska sestra: 21

UKUPNO: 41

Služba porodične / obiteljske medicine radi od 7.30 – 20.00

DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU

Šef Službe: prim.dr. Izet Hočko, spec. pedijatar

Pruža zdravstvenu zaštitu djeci od 0 do 6 godina, koja se organizuje i provodi dispanzerskom metodom rada. Provodi se aktivan zdravstveni nadzor novorođenčadi, dojenčadi, djece od 1 do 6 godina, sistematski i kontrolni pregledi u savjetovalištu, kontinuirana imunizacija sa revakcinacijom, sistematski pregledi djece prije upisivanja u obdaništa, ambulantna dijagnostika i liječenje. Djeca oboljela od zaraznih i hroničnih bolesti imaju poseban tretman. Služba sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama i sa ostalim specijalistima.

Specijalista pedijatar: 1

Diplomirana medicinska sestra: 1

Medicinska sestra: 3

UKUPNO: 5

Dispanzer za predškolsku djecu radi: I – smjenu od 7.30 – 14.30
Dispanzer ne radi vikendom. Pacijenti subotom idu u OJ Novi Grad – lokalitet Saraj Polje, a nedjeljom i praznicima u OJ Novo Sarajevo.
Lokalitet: Centralni objekat, 6. mart br. 20
Telefon: 033/420 109 (centrala), lokal 110

DISPANZER ZA ŠKOLSKU DJECU I OMLADINU

Pruža zdravstvenu zaštitu djeci i omladini od 7 do 14 godina (srednjoškolci se na liječenje upućuju kod porodičnog ljekara), koja se organizuje dispanzerskom metodom. Služba obavlja sistematske preglede učenika osnovnih i srednjih škola, kontrolne ciljane preglede učenika, serijske ciljane preglede, kontinuirano sprovodi sve imunizacije, zdravstveno obrazovanje, procjenu psihofizičkog stanja omladine kod izbora zanimanja i upisa za dalje školovanje. Organizuje predavanja za školsku djecu i omladinu i sarađuje sa pedagogom, socijalnim radnikom i psihologom, kao i sa ostalim specijalistima. Vrši pregled, liječenje i rehabilitaciju u ordinaciji i u kući, diferencijalnu dijagnostiku, specijalističko-konsultativne i konzilijarne preglede.

Doktor medicine: 1

Diplomirani medicinski tehničar:1

Medicinska sestra:1

UKUPNO: 3

Lokalitet: Centralni objekat, 6. mart br. 20
Telefon: 033/420 109 (centrala), lokal 112

Dispanzer za školsku djecu i omladinu radi: I – smjenu od 7.30 – 14.30

 

STOMATOLOŠKA SLUŽBA

Šef Službe: Ramić dr. Fikret, specijalista pedodont

Ova služba pruža usluge zdravstvene zaštite usta i zuba. Pruža polivalentnu opću stomatološku i specijalističko-konsultativnu zaštitu u dječijoj i preventivnoj stomatologiji, stomatološkom tretmanu trudnica, bolestima usta i parodontologiji (liječenje bolesti potpornih struktura zuba, mekih tkiva usta, jezika i pljuvačnih žlijezda svim dobnim skupinama), bolestima zuba i endodonciji (liječenje zuba). Obavlja sistematske preglede zuba i usta, fluorizaciju, obuku pranja zuba i otkriva rane anomalije bitne za ortodonski tretman.

Specijalista pedodoncije: 1

Doktor stomatologije: 5

Diplomirana medicinska sestra: 1

Stomatološka sestra: 6

Zubni tehničar:1

UKUPNO: 13

Lokalitet: Centralni objekat, 6. mart br. 20

Telefon: 033/420 109 (centrala), lokal 107, 113, 114

Stomatološka služba u Centralnom objektu radi od 7.30 – 20.00

PNEUMOFTIZIOLOŠKI DISPANZER

Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu kroz slijedeće djelatnosti: dijagnostika i liječenje plućnih oboljenja, vršenje periodičnih pregleda, aktivan nadzor oboljelih od specifičnih plućnih oboljenja, kao i hemioprofilaksu kontakta. Obavlja detaljan pregled radiografisanih lica sa sumnjivim plućnim promjenama i funkcionalnu dijagnostiku pluća. Preuzima liječenje bolesnika otpuštenih iz bolnice i brine se o njihovoj rehabilitaciji. Sarađuje sa ostalim službama u okviru Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Specijalista pneumoftiziolog / pulmolog: 1

Medicinski tehničar: 1

UKUPNO: 1

Specijalista pneumoftiziolog  radi  7.30 – 14.30 

Lokalitet: Centralni objekat, 6. mart br. 16
Telefon: 033/420 109 (centrala), lokal 130

CENTAR ZA FIZIKALNU REHABILITACIJU

Šef Službe: prim.dr. Nedžla Kreso, spec. za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 

Obavlja specijalističke preglede i nudi usluge fizikalne terapije (manuelna masaža, termoterapija, elektroterapija, ultrazvučna terapija, kineziterapija,laseroterapije), specifične rehabilitacije djece, obavlja edukaciju roditelja oboljele djece po posebnim programima, preventivne preglede po školama radi ranog otkrivanja deformiteta kičme i lošeg držanja. Ove usluge pacijentima se pružaju u centru, a za nepokretne i teško pokretne pacijente u njihovim kućama.

Specijalista fizijatar: 1

Dipl. fizioterapeut: 1

Viši fizioterapeutski tehničar: 1

Fizioterapeutski tehničar: 5

Medicinski tehničar: 1

Logoped: 2

UKUPNO: 11

Centar radi: ponedjeljkom i četvrtkom od 12.30 do 20.00 h, a ostalim danima od 7.30 do 15.00 h.

Lokalitet: Centralni objekat, 6. mart br. 14

Telefon: 033/420 109 (centrala) – lokal 109

CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

Centar za mentalno zdravlje pruža sljedeće usluge: psiho-socijalnu pomoć ratom traumatiziranih osoba, pojedinačnu i grupnu psihoterapiju kod psihotraumatiziranih osoba, psiho-socijalnu pomoć ugroženim licima, kućne posjete po potrebi, pomoć porodici, konsultativno-specijalističke preglede iz psihijatrije i neurologije, kao i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti. U preventivnom radu ovaj Centar ima zadatak da promovira mentalno zdravlje na području Kantona Sarajevo. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Specijalista psihijatar: 1

Psiholog: 1

Socijalni radnik: 1

Diplomirana medicinska sestra: 1

Medicinska sestra: 1

UKUPNO: 4

Radno vrijeme: ponedjeljak, utorak, srijeda i petak  7.30 – 15.00; četvrtak 12:30 – 20:00

Specijalista psihijatar radi ponedjeljak, srijeda i petak od 7.30 – 15.00

Lokalitet: Centralni objekat, 6. mart br. 16
Telefon: 033/420 – 916; 033/580 – 378 

Psihološka pomoć pacijentima (COVID-19): 062 378 729;

SLUŽBA ZA RADIOLOŠKU I ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU

Ova služba pruža usluge rentgenske dijagnostike kao što su: vršenje standardnih rentgenskih pretraga (radiološka dijagnostika koštanog sistema, toraksa i torakarnih organa, kičme), kao i specijalnih snimaka (glava, mastoidi, zigomatični lukovi). Ultrazvučnom dijagnostikom vrši pretrage na mekim tjelesnim tkivima (vrat, štitnjača, testisi). Ova služba pruža sljedeće usluge rentgenske dijagnostike: standardne radiološke pretrage (radiološka dijagnostika koštanog sistema, toraksa i torakarnih organa, kičme, nativni snimci abdomena i urotrakta), specijalne snimke (glava, mastoidi, zigomatični lukovi), snimanje zuba.

Specijalista radiologije: 1

Dipl.ing.med.radiologije: 2

UKUPNO: 3

Lokalitet: Centralni objekat, 6. mart br. 16

Telefon: 033/420 109 (centrala), lok 133

Radno vrijeme: utorak, srijeda, četvratak i petak 07:30 – 14:30; ponedeljak 13:00 – 20:00

SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Laboratorijska služba vrši analize iz oblasti hematologije i biohemije. Opremljena je savremenom opremom visokog kvaliteta koja joj omogućava izvedbu velikog broja analiza.

Inžinjer lab. dijagnostike: 1

Laboratorijski tehničar: 5

Nemedicinsko osoblje: 2

UKUPNO: 8

Materijali za laboratorijske analize uzimaju se u vremenu od 08:00 do 09:30 

Radno vrijeme Službe za laboratorijsku dijagnostiku: I – smjena 07.30 – 14.30

Lokalitet: Centralni objekat, 6. mart br. 18
Telefon: 033/420 109 (centrala), lokal 121

OJ SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA DJELATNOST

OFTALMOLOŠKA SLUŽBA

Obavlja prevenciju, rano otkrivanje i liječenje anomalija i oboljenja oka kod svih dobnih skupina. Uz korištenje savremene opreme pruža sljedeće usluge: subjektivno i objektivno određivanje oštrine vida sa propisivanjem naočala (kompjuterskom metodom), liječenje anomalija, oboljenja i povreda prednjeg i stražnjeg segmenta oka, funduskopiju, tonometriju, kompjutersku refraktometriju. Služba vrši sistematske preglede. Sarađuje sa drugim službama Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Specijalista oftalmolog: 0

Medicinska sestra: 0

UKUPNO: 0

Oftalmološka služba u OJ Hadžići pruža usluge stanovništvu dva puta sedmično: srijedom i petkom od 07.30 do 14.30 sati.
Lokalitet: Centralni objekat, 6. mart br. 16
Telefon: 033/420 109 (centrala), lokal 140
Sedmični raspored rada Oftalmološke službe u DZ Hadžići
ORL SLUŽBA

U savremeno opremljenim ORL kabinetima vrši se specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita koja obuhvaća preventivu, dijagnostiku i liječenje bolesti uha, grla i nosa. Uz redovne preglede i kontrole pacijenata koji se javljaju zbog ORL kazusa, služba učestvuje u sistematskim pregledima uposlenih, prosvjetnih radnika, itd. Služba sarađuje sa drugim službama u Domu zdravlja.

ORL služba u OJ DZ Hadžići pruža ORL usluge utorkom i petkom.
Lokalitet: Centralni objekat, 6. mart br. 16
Telefon: 033/420 109 (centrala), lokal 135
Sedmični raspored rada ORL službe u DZ Hadžići
INTERNISTIČKA SLUŽBA

Internistička služba obavlja specijalističko-konsultativne preglede, sistematske preglede, obrade za Invalidsko-penziona komisiju (IPK), kao i preglede u okviru predoperativne pripreme. Radi na ranom otkrivanju kardiovaskularnih oboljenja, šećerne bolesti, oboljenja probavnog trakta i ostalih internističkih oboljenja. Po potrebi učestvuje u rješavanju hitnih slučajeva. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Specijalista interne medicine:

Medicinska sestra: 1

UKUPNO: 1

Internistička služba radi ponedjeljkom i srijedom od 14.30 do 18.30 h.
Lokalitet: Centralni objekat, 6. mart br. 16
Telefon: 033/420 109 (centrala), lokal 144
Sedmični raspored rada Internističke službe u DZ Hadžići

Savjetovalište za dijabetes

U ovom savjetovalištu pacijenti dobijaju dijabetičarsku knjižicu, savjete o ishrani, njegi stopala, ponašanju i mogućim komplikacijama. Pacijentima se uz kompletan internistički pregled određuje i “body mass index”, mjeri pulzacija na krvnim sudovima, snima EKG, određuje nivo glukoze u krvi i, po potrebi, radi oralni glukoza tolerans test (OGTT). Iz ovog savjetovališta se pacijenti, kojima je to potrebno, ambulantno prevoze na inzulinsku terapiju poslije intenzivne sedmodnevne obuke od strane ljekara i medicinske sestre. Savjetovalište sarađuje sa svim ostalim službama Doma zdravlja u cilju sveobuhvatne kontrole pacijenata koji imaju šećernu bolest.

Dijabetološko savjetovalište radi jednom sedmično – srijedom od 7.30 do 14.30 sati.
Lokalitet: 6. mart br. 16
Telefon: 033/420 109 (centrala)
NEUROLOŠKA SLUŽBA

Neuropsihijatrijska služba - Neurološka ordinacija vrši specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu pružajući sljedeće usluge: uzima neurološku anamnezu i trijažira pacijente po potrebi u Centar za mentalno zdravlje; vrši sistematske preglede (npr. prosvjetnih radnika) i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti; izdaje ljekarska uvjerenja i nalaze za tuđu njegu i pomoć.

Spec. neuropsihijatar: -

Medicinska sestra: -

UKUPNO: -

Neurološka služba radi srijedom od 7.30 do 14.30h.
Lokalitet: Centralni objekat, 6. mart br. 16
Telefon: 033/420 109 (centrala), lok. 126, 131
Sedmični raspored rada Neurološke službe u DZ Hadžići

Lokaliteti

hadzici wt
CENTRALNI OBJEKAT

CENTRALNI OBJEKAT

 • Stanovništvo: 16115 
 • MZ: Centar Hadžići, Žunovnica, Binježevo, Mokrine, Donji Hadžići, Drozgometva, Miševići, Grivići
 • Timovi porodične medicine: 7
 • Stomatološka služba: 3 tima

ADRESA: 6. mart br. 14, 71240 Hadžići

Tel: 033/580 - 360

PODRUČNA AMBULANTA PAZARIĆ

PODRUČNA AMBULANTA PAZARIĆ

 • Stanovništvo: 6320
 • MZ: Lokve, Osenik, Pazarić 
 • Timovi porodične medicine: 2
 • Stomatološka služba: 1 tim

ADRESA: Bjelašnička 31, 71240 HADŽIĆI

Tel: 033/416-668

Radno vrijeme: ponedjeljak, utorak, srijeda i petak I smjena (od 7:30 do 14:30) četvrtak II smjena (od 13:00 do 20:00)

PODRUČNA AMBULANTA TARČIN

PODRUČNA AMBULANTA TARČIN

 • Stanovništvo: 6358
 • MZ: Tarčin, Duranovići, Trzanj, Budmolići, Raštelica, Luke
 • Timovi porodične medicine: 2
 • Stomatološka služba: 1 tim 

ADRESA: 27. juli bb, 71240 HADŽIĆI

Tel: 033/418-822

Radno vrijeme:ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak I smjena (od 7:30 do 14:30) srijeda II smjena (od 13:00 do 20:00)

PODRUČNA AMBULANTA BINJEŽEVO

PODRUČNA AMBULANTA BINJEŽEVO

 • Stanovništvo: 5027
 • MZ: Binježevo, Miševići
 • Timovi porodične medicine: 1

ADRESA: Binježevo bb, 71240 HADŽIĆI

Tel: 033/519-009

Radno vrijeme: srijeda, četvrtak i petak I smjena (od 7:30 do 14:30), utorak II smjena (od 13:00 do 20:00)