JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

DOMOVI ZDRAVLJA

OJ Dom zdravlja Ilidža

Organizaciona jedinica Ilidža pruža primarnu zdravstvenu zaštitu za 70.536 stanovnika koji žive na području Opštine Ilidža, a koja pokriva područje od 143,4 km2. Prosječna naseljenost po kvadratnom kilometru je 434 stanovnika, udaljenost među lokalitetima 2,5 km2, a udaljenost korisnika od lokaliteta od 0,8 do 7 km. Osim primarne, pruža i usluge specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite.

Centralni objekat: Mustafe Pintola 1, 71210 Sarajevo, Tel.  033 773 600 (centrala)

Obavještavamo pacijente da su u OJ Dom zdravlja Ilidža uposlena tri logopeda u Centru za fizikalnu rehabilitaciju u centralnom objektu. Radno vrijeme je od 07:30 do 20:00 sati.

Kontakt telefon: 033/625-907

Uprava

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
DIREKTOR

mr.sci.prim.dr.Džana Šačić

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Tel: 033 773 608

direktor.ilidza@judzks.ba

nn photo
GLAVNA SESTRA

mr. oec. Zineta Mulaosmanović

dipl. med. sestra

tel: 033 773 605

glavna.ilidza@judzks.ba

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
TEHNIČKI SEKRETAR

Sanja Marić

tehnički sekretar

Tel:  033 773 603      FAX: 033 773 633

ilidza@judzks.ba

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

OPŠTA PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA/AMBULANTA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE

Telefon: 033 773 604; 033 773 654;

Šef Službe: prim. dr. Mirsada Ganija (specijalista opšte medicine)

Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu starijem od 14 (četrnaest) godina. Obuhvata aktivnosti na očuvanju i unapređenju zdravlja kroz neposrednu i kontinuiranu zaštitu pojedinca i porodice. Aktivnost se provodi u ordinacijama i u kućnom liječenju i podrazumijeva: zdravstveno vaspitanje, ambulantnu dijagnostiku i liječenje, sistematske i kontrolne preglede, ciljane sistematske preglede, rad sa hroničnim bolesnicima, pružanje hitne medicinske pomoći, izdavanje ljekarskih uvjerenja i ocjenu radne sposobnosti. Koordinira sa svim drugim službama u Domu zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama radi sveobuhvatnije i bolje zdravstvene zaštite stanovništva, kao i vođenja medicinske dokumentacije i zdravstvene statistike. Opšta primarna zdravstvena zaštita pruža usluge stanovništvu u centralnom objektu i na 10 (deset) lokaliteta. U sklopu ove službe su i patronaža i kućno liječenje za područje Opštine Ilidža.

Specijalista porodične medicine: 12

Specijalista opšte medicine: 1

Doktor medicine: 12

Ljekari na specijalizaciji: 6

Diplomirana medicinska sestra: 1

Medicinska sestra: 47

Socijalni radnik-patronaža: 2

UKUPNO: 81

DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU

Šef Službe: dr. Enisa Mulalić (specijalista pedijatar)

Pruža zdravstvenu zaštitu djeci od 0 do 6 godina, koja se organizuje i provodi dispanzerskom metodom rada. Provodi se aktivan zdravstveni nadzor novorođenčadi, dojenčadi, djece od 1 do 6 godina, sistematski i kontrolni pregledi u savjetovalištu, kontinuirana imunizacija sa revakcinacijom, sistematski pregledi djece prije upisivanja u obdaništa i školu, ambulantna dijagnostika i liječenje. Djeca oboljela od zaraznih i hroničnih bolesti imaju poseban tretman. Služba sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama i sa ostalim specijalistima.

Specijalista pedijatar: 5

Diplomirana medicinska sestra: 1

Medicinska sestra: 10

UKUPNO: 16

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola br. 1
Telefon: 033 773 614;

DISPANZER ZA ŠKOLSKU DJECU I OMLADINU

Šef Službe: prim.dr. Merdija Uka (specijalista školske medicine)

Pruža zdravstvenu zaštitu djeci i omladini od 7 do 14 godina (srednjoškolci se na liječenje upućuju porodičnom ljekaru), koja se organizuje dispanzerskom metodom. Služba obavlja sistematske preglede učenika osnovnih i srednjih škola, kontrolne ciljane preglede učenika, serijske ciljane preglede, kontinuirano sprovodi sve imunizacije, zdravstveno obrazovanje, procjenu psihofizičkog stanja omladine kod izbora zanimanja i upisa za dalje školovanje. Organizuje predavanja za školsku djecu i omladinu i sarađuje sa pedagogom, socijalnim radnikom i psihologom, kao i sa ostalim specijalistima. Vrši pregled, liječenje i rehabilitaciju u ordinaciji i u kući, diferencijalnu dijagnostiku, specijalističko-konsultativne i konzilijarne preglede.

Specijalista školske medicine: 1

Doktor medicine: 1

Ljekar na specijalizaciji: 2

Diplomirana medicinska sestra: 1

Medicinska sestra: 5

UKUPNO: 10

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola br. 1, Telefon: 033  773 609; 

STOMATOLOŠKA SLUŽBA

Šef Službe: dr. Sedika Kapetanović, spec. dječije i preventivne stomatologije

 

 

 

Ova služba pruža usluge zdravstvene zaštite usta i zuba. Pruža polivalentnu opću stomatološku i specijalističko-konsultativnu zaštitu u dječijoj i preventivnoj stomatologiji, stomatološkom tretmanu trudnica, bolestima usta (patologiji mekih tkiva usta), bolestima zuba (dentalnoj patologiji i endodonciji), stomatološkoj protetici (mobilni i fiksni protetski radovi). Obavlja sistematske preglede zuba i usta, fluorizaciju, obuku pranja zuba i otkriva rane anomalije bitne za ortodonski tretman.

Specijalista dječije i preventivne stomatologije: 2

Doktor stomatologije: 7

Diplomirana medicinska sestra: 1

Medicinska sestra: 1

Stomatološka sestra: 9

UKUPNO: 20

Lokaliteti:
1. Centralni objekat, Mustafe Pintola 1, telefon: 033 773 628; KARTOTEKA 033 /  773 611;
2. Ambulanta Hrasnica, Šehitluci 6, telefon: 580-861
3. Ambulanta Stup, Bojnička 20, telefon: 452-921
4. Ambulanta Osjek, Osik do br. 115, telefon: 699-033

PNEUMOFTIZIOLOŠKI DISPANZER

Šef Službe: prim.dr. Mujo Hošić (specijalista pneumoftiziolog)

Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu kroz slijedeće djelatnosti: dijagnostika i liječenje plućnih oboljenja, vršenje periodičnih pregleda, izdavanje ljekarskih uvjerenja, aktivan nadzor oboljelih od specifičnih plućnih oboljenja, kao i hemioprofilaksu kontakta. Obavlja detaljan pregled radiografisanih lica sa sumnjivim plućnim promjenama i funkcionalnu dijagnostiku pluća. Preuzima liječenje bolesnika otpuštenih iz bolnice i brine se o njihovoj rehabilitaciji. Sarađuje sa ostalim službama u okviru Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Specijalista pneumoftiziolog: 2

Diplomirani inžinjer radiološke dijagnostike: 2

Medicinska sestra: 2

UKUPNO: 6

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola br. 1, I sprat

Telefon: 033 773 601;

CENTAR ZA FIZIKALNU TERAPIJU I REHABILITACIJU

Šef Službe:

Obavlja specijalističke preglede i nudi usluge fizikalne terapije (manuelna masaža, termoterapija, elektroterapija, ultrazvučna terapija, kineziterapija), specifične rehabilitacije djece, obavlja edukaciju roditelja oboljele djece po posebnim programima, preventivne preglede po školama radi ranog otkrivanja deformiteta kičme i lošeg držanja. Ove usluge pacijentima se pružaju u centru, a za nepokretne i teško pokretne pacijente u njihovim kućama. Osim toga, Centar obavlja komercijalne masaže i manipulativne tehnike.

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije: 2

Diplomirani fizioterapeut: 2

Viši fizioterapeutski tehničar: 2

Fizioterapeut: 12

Logoped: 2

UKUPNO: 20

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola br. 1 (prizemlje)

Telefon: 033 773 602;

CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

Centar za mentalno zdravlje pruža specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu pružajući sljedeće: psiho-socijalnu pomoć ratom traumatiziranih osoba, pojedinačnu i grupnu psihoterapiju kod psihotraumatiziranih osoba, psiho-socijalnu pomoć ugroženim licima, kućne posjete po potrebi, pomoć porodici, konsultativno-specijalističke preglede iz psihijatrije i neurologije, kao i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti. U preventivnom radu ovaj Centar ima zadatak da promovira mentalno zdravlje na području Kantona Sarajevo. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Specijalista psihijatar: 1

Psiholog: 3

Diplomirana medicinska sestra: 1

Medicinska sestra: 2

UKUPNO: 7

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola 1, prizemlje

Telefon: 033 773 610;

Psihološka pomoć pacijentima (COVID-19): 061 197 558;

SLUŽBA ZA RADIOLOŠKU I ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU

Šef Službe: 

Ova služba pruža usluge rendgenske dijagnostike za stanovništvo Kantona Sarajevo kao što su: vršenje standardnih rendgenskih pretraga (radiološka dijagnostika koštanog sistema, toraksa i torakarnih organa, kičme), kao i specijalnih snimaka (glava, mastoidi, zigomatični lukovi). Ultrazvučnom dijagnostikom vrši pretrage na mekim tjelesnim tkivima (vrat, štitnjača, testisi, dojke, mišići), koštano-zglobnim strukturama. Radiološka zubna dijagnostika obavlja usluge snimanja zuba i razvijanja filmova.

Specijalista radiologije: 2

Diplomirani inžinjer rad. dijagnostike: 4

Viši RTG tehničar: 1

Medicinska sestra: 3

Daktilograf: 2

UKUPNO: 12

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola 1, prvi sprat
Telefon: 033 773 607;

 

HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKA SLUŽBA

Šef Službe: dr.sci.med.prim.dr. Enes Šačić (specijalista epidemiolog)

Ova služba stacionirana je u DZ Ilidža i obavlja stručne poslove po principima moderne epidemiološke prakse, pruža stručnu pomoć u izvođenju obaveznih i ostalih imunizacija, provodi protivepidemijske mjere i mjere za likvidaciju epidemije, predlaže higijensko-epidemijske mjere zaštite, vrši nadzor nad kliconoštvom. Obavlja dezinfekciju i dezinsekciju prostorija Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, vrši sanitarno-higijenski nadzor, izolaciju, prevoz i liječenje lica oboljelih od određenih zaraznih bolesti, te koordinira svoj rad sa radom ostalih službi Doma zdravlja.

Specijalista epidemiolog: 1

Diplomirana medicinska sestra: 1

Diplomirani sanitarni inžinjer: 2

Sanitarni tehničar: 3

UKUPNO: 7

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola 1
Telefon: 033/773 613;

SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Šef Službe: prim.mr.ph. Magdalena Cvjetković, spec.med. biohemije

Laboratorijska služba vrši analize iz oblasti hematologije i biohemije. Opremljena je savremenom opremom visokog kvaliteta koja joj omogućava izvedbu velikog broja analiza.

mr.ph. specijalista med. biohemije: 1

Specijalista medicinske biohemije: 1

Diplomirani biolog: 2

Dipl. inžinjer laboratorijske dijagnostike: 1

Viši laboratorijski tehničar: 1

Laboratorijski tehničar: 10

Nemedicinsko osoblje: 1

UKUPNO: 17

U centralnom objektu Službe za laboratorijsku dijagnostiku OJ DZ Ilidža i na punktu Hrasnica prijem knjižica je od 8:00 do 9:30h, a uzimanje uzoraka od 8:00 do 10:00h.

Izdavanje nalaza u centralnom objektu je od 17:00 do 19:00h istog dana, a u Ambulanti Hrasnica od 10:00 do 15:00h sutradan.

Lokaliteti:
1. Centralni objekat, Mustafe Pintola 1, prvi sprat, telefon:  033 773 625;
2. Ambulanta Hrasnica, Šehitluci 6, telefon: 511-914

(Dio ambulante sa Službom za laboratorijsku dijagnostiku je u rekonstrukcijiali radi sa pacijentima)

OJ SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA DJELATNOST

OFTALMOLOŠKA SLUŽBA

Obavlja prevenciju, rano otkrivanje i liječenje anomalija i oboljenja oka kod svih dobnih skupina. Uz korištenje savremene opreme pruža sljedeće usluge: subjektivno i objektivno određivanje oštrine vida sa propisivanjem naočala (kompjuterskom metodom), liječenje anomalija, oboljenja i povreda prednjeg i stražnjeg segmenta oka, apliciranje kontaktnih sočiva, funduskopiju. Služba vrši sistematske preglede. Sarađuje sa drugim službama Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Specijalista oftalmolog: 2

Medicinska sestra: 2

UKUPNO: 4

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola br. 1, drugi sprat
Telefon: 624 627, 623 416 (lokal 210)
Sedmični raspored rada Oftalmološke službe u DZ Ilidža
ORL SLUŽBA

U savremeno opremljenim ORL kabinetima vrši se specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita koja obuhvaća preventivu, dijagnostiku i liječenje bolesti uha, grla i nosa. Uz redovne preglede i kontrole pacijenata koji se javljaju zbog ORL kazusa, služba učestvuje u sistematskim pregledima uposlenih, prosvjetnih radnika, te daje ocjenu pri vađenju ljekarskih uvjerenja za posao i vozački ispit.

Specijalista ORL: 2

Medicinska sestra: 2

UKUPNO: 4

NAPOMENA: Jedan specijalista ORL utorkom i petkom radi u OJ Hadžići.

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola br. 1, drugi sprat
Telefon: 623-416 (lokal 209)
Sedmični raspored rada ORL službe u DZ Ilidža
NEUROLOŠKA SLUŽBA

Neurološka služba vrši specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu pružajući sljedeće usluge: uzima neurološku anamnezu i trijažira pacijente po potrebi u Centar za mentalno zdravlje; vrši sistematske preglede (npr. prosvjetnih radnika) i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti; izdaje ljekarska uvjerenja i nalaze za tuđu njegu i pomoć.

Specijalista neurolog: 1

Diplomirana medicinska sestra: 1

UKUPNO: 2

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola 1, drugi sprat
Telefon: 623-416 centrala (lokal 213)
Sedmični raspored rada Neurološke službe u DZ Ilidža
INTERNISTIČKA SLUŽBA

Internistička služba obavlja specijalističko-konsultativne preglede, sistematske preglede, obrade za Invalidsko-penziona komisiju (IPK), kao i preglede u okviru predoperativne pripreme. Radi na ranom otkrivanju kardiovaskularnih oboljenja, šećernih bolesti, oboljenja probavnog trakta i ostalih internističkih oboljenja. Po potrebi učestvuje u rješavanju hitnih slučajeva. U Službi se radi i 24-satni EKG holter-monitoring. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Specijalista interne medicine: 1

Medicinska sestra: 2

UKUPNO: 3

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola 1, drugi sprat
Telefon: 623-416 (lokal 212)
Sedmični raspored rada Internističke službe u DZ Ilidža

Savjetovalište za dijabetes

U ovom savjetovalištu u okviru Internističke službe, pacijenti dobijaju dijabetičarsku knjižicu, savjete o ishrani, njezi stopala, ponašanju i mogućim komplikacijama. Pacijentima se uz kompletan internistički pregled određuje i “body mass index”, mjeri pulzacija na krvnim sudovima, snima EKG, određuje nivo glukoze u krvi i, po potrebi, radi oralni glukoza tolerans test (OGTT). Iz ovog savjetovališta se pacijenti, kojima je to potrebno, ambulantno prevoze na inzulinsku terapiju poslije intenzivne sedmodnevne obuke od strane ljekara i medicinske sestre. Savjetovalište sarađuje sa svim ostalim službama Doma zdravlja u cilju sveobuhvatne kontrole pacijenata koji imaju šećernu bolest.

Specijalista interne medicine: 1

Diplomirana medicinska sestra: 1

UKUPNO: 2

STOMATOLOŠKA SLUŽBA -
specijalističko-konsultativna djelatnost

Ova služba pruža specijalističko-konsultativne usluge u ortodonciji (izrada ortodontskih mobilnih  aparata) i stomatološkoj protetici (izrada mobilnih i fiksnih zubnih proteza).

Specijalista protetike: 2

Specijalista ortodoncije: 2

Stomatološke sestre: 3

Zubni  tehničar: 6

UKUPNO: 13

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola 1
Telefon: 623-416 (centrala)
Sedmični raspored rada specijalističke Stomatološke službe u DZ Ilidža

Lokaliteti

Ilidza wt
CENTRALNI OBJEKAT

CENTRALNI OBJEKAT

 • Stanovništvo: 10792 
 • MZ: Ilidža centar, Lužani, Otes, Osijek, Vreoca, Vrelo Bosne, Blažuj i dio stanovnika koji se nisu registrovali po lokalitetima
 • Timovi porodične medicine: 10

ADRESA: Mustafe Pintola 1, 71210 Ilidža

Tel: 033/773 - 600

Služba porodične medicine 033/773-604 i 033/773-654

Radno vrijeme: 07:30 - 20:00

PODRUČNA AMBULANTA RAKOVICA

PODRUČNA AMBULANTA RAKOVICA

 • Stanovništvo: 2127
 • MZ: Rakovica i Blažuj 
 • Timovi porodične medicine: 1

ADRESA: Rakovička cesta 55, 71210 ILIDŽA

Tel: 033/404-645

Radno vrijeme: 07:30-14:30 (ponedeljak, utorak, srijeda, petak) četvrtak 13:00-20:00

PODRUČNA AMBULANTA STUP I

PODRUČNA AMBULANTA STUP I

 • Stanovništvo: 3198
 • MZ: Stup I 
 • Timovi porodične medicine: 2
 • Stomatološka služba

ADRESA: Bojnička 20, 71210 Ilidža

Tel: 033/452-921

Radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30; II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

PODRUČNA AMBULANTA HRASNICA I

PODRUČNA AMBULANTA HRASNICA I

 • Stanovništvo: 6200  MZ: MZ Hrasnica I 
 • Timovi porodične medicine: 3
 • Stomatološka služba (2 smjene)
 • Laboratorijska dijagnostika (1 smjena-samo vađenje krvi)

ADRESA: Šehitluci br. 6, 71210 ILIDŽA

Tel: 033/580-860

Radno vrijeme: 07:30 - 20:00

PODRUČNA AMBULANTA BUTMIR

PODRUČNA AMBULANTA BUTMIR

 • Stanovništvo: 4428
 • MZ: MZ Butmir MZ Kotorac (Patronažna sestra obilazi osim ove MZ i teren udaljenih MZ Rakovica, Blažuj)
 • Timovi porodične medicine: 2

ADRESA: Ilirska bb, 71210 ILIDŽA

Tel: 033/685 - 381

Radno vrijeme: 07:30-14:30 (ponedeljak, utorak, srijeda, petak) četvrtak 13:00-20:00

PODRUČNA AMBULANTA SOKOLOVIĆ KOLONIJA

PODRUČNA AMBULANTA SOKOLOVIĆ KOLONIJA

 • Stanovništvo: 5442
 • MZ: Sokolović Kolonija
 • Timovi porodične medicine: 3

ADRESA: Trg 22. aprila 10, 71210 ILIDŽA

Tel: 033/510-055

Radno vrijeme: 07:30 - 20:00

PODRUČNA AMBULANTA STUP II

PODRUČNA AMBULANTA STUP II

 • Stanovništvo: 2923
 • MZ: MZ Stup II i MZ Stupsko Brdo
 • Timovi porodične medicine: 2

ADRESA: Dobrinjska do br. 2, 71210 ILIDŽA

Tel: 033/638-789

Radno vrijeme: 07:30-14:30 (ponedeljak, utorak, srijeda, petak) četvrtak13:00-20:00

PODRUČNA AMBULANTA OTES

PODRUČNA AMBULANTA OTES

 • Stanovništvo: 2875
 • MZ: MZ Otes
 • Timovi porodične medicine: 1

ADRESA: Fuada Hadžića do br. 15, 71210 ILIDŽA

Tel: 033/638-788

Radno vrijeme: 07:30-14:30 (ponedeljak, utorak, srijeda, petak) četvrtak13:00-20:00

PODRUČNA AMBULANTA OSJEK

PODRUČNA AMBULANTA OSJEK

 • Stanovništvo: 4094
 • MZ: MZ Osjek
 • Timovi porodične medicine: 1
 • Stomatološka služba

ADRESA: Osik do br. 115, 71210 ILIDŽA

Tel: 033/699-033

Radno vrijeme: 07:30-14:30 (ponedeljak, utorak, srijeda, petak) četvrtak 13:00-20:00

hrasnica2
PODRUČNA AMBULANTA HRASNICA II

PODRUČNA AMBULANTA HRASNICA II

 • Stanovništvo: 6120
 • MZ: MZ Hrasnica II
 • Timovi porodične medicine: 2

ADRESA: Stari drum 48b, 71210 ILIDŽA

Tel: 033/429-725

Radno vrijeme: 07:30-14:30 (ponedeljak, utorak, srijeda, petak) četvrtak 13:00-20:00

PODRUČNA AMBULANTA BLAŽUJ

PODRUČNA AMBULANTA BLAŽUJ

 • Stanovništvo: 4500
 • MZ: 
 • Timovi porodične medicine: 1

ADRESA: Vlakovo do br. 102A, 71210 ILIDŽA

TEL: 033/692-283

Radno vrijeme: 07:30-14:30 (ponedeljak, utorak, srijeda, petak) četvrtak 13:00-20:00