DOMOVI ZDRAVLJA

OJ Dom zdravlja Ilidža

Organizaciona jedinica Ilidža pruža primarnu zdravstvenu zaštitu za 62.239 stanovnika, koji žive na području Opštine Ilidža, a koja pokriva područje od 143,4 km2. Prosječna naseljenost po kvadratnom kilometru je 434 stanovnika, udaljenost među lokalitetima 2,5 km2, a udaljenost korisnika od lokaliteta od 0,8 do 7 km. Osim primarne, pruža i usluge specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite.
Centralni objekat: Mustafe Pintola 1, 71210 Sarajevo, Tel. 033/625 033 (centrala)

Uprava

l60Hf
DIREKTOR

mr.sci.med.prim.dr. Džana Šačić

specijalista fizijatar
Tel: 033/625-856
ilidza@judzks.ba
l60Hf
GLAVNA SESTRA

Zineta Mulaosmanović, mr.oec.

dipl.med. sestra
Tel: 033/623-416 (centrala)
zineta.mulaosmanovic@judzks.ba
l60Hf
TEHNIČKI SEKRETAR

Sanja Kotlo


teh. sekretar
Tel: 033/625-856
ilidza@judzks.ba

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

OPŠTA PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA/AMBULANTA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE

Šef Službe: dr. Mirsada Ganija (specijalista opšte medicine)
Telefon: 625 859

Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu starijem od 14 (četrnaest) godina. Obuhvata aktivnosti na očuvanju i unapređenju zdravlja kroz neposrednu i kontinuiranu zaštitu pojedinca i porodice. Aktivnost se provodi u ordinacijama i u kućnom liječenju i podrazumijeva: zdravstveno vaspitanje, ambulantnu dijagnostiku i liječenje, sistematske i kontrolne preglede, ciljane sistematske preglede, rad sa hroničnim bolesnicima, pružanje hitne medicinske pomoći, izdavanje ljekarskih uvjerenja i ocjenu radne sposobnosti. Koordinira sa svim drugim službama u Domu zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama radi sveobuhvatnije i bolje zdravstvene zaštite stanovništva, kao i vođenja medicinske dokumentacije i zdravstvene statistike. Opšta primarna zdravstvena zaštita pruža usluge stanovništvu u centralnom objektu i na 10 (deset) lokaliteta. U sklopu ove službe su i patronaža i kućno liječenje za područje Opštine Ilidža.

Zaposlenici Službe OPZZ/Porodične/obiteljske medicine Broj
Specijalista porodične medicine
16
Specijalista opšte medicine
2
Doktor medicine
13
Ljekari na specijalizaciji
1
Diplomirana medicinska sestra
4
Medicinska sestra
42
Ukupno
78
DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU

Šef Službe: dr. Enisa Mulalić (specijalista pedijatar)

Na dva lokaliteta pruža zdravstvenu zaštitu djeci od 0 do 6 godina, koja se organizuje i provodi dispanzerskom metodom rada. Provodi se aktivan zdravstveni nadzor novorođenčadi, dojenčadi, djece od 1 do 6 godina, sistematski i kontrolni pregledi u savjetovalištu, kontinuirana imunizacija sa revakcinacijom, sistematski pregledi djece prije upisivanja u obdaništa i školu, ambulantna dijagnostika i liječenje. Djeca oboljela od zaraznih i hroničnih bolesti imaju poseban tretman. Služba sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama i sa ostalim specijalistima.

Lokaliteti:
1. Centralni objekat, Mustafe Pintola br. 1, telefon: 623-416 (lokal 207)
2. Ambulanta Hrasnica I, Šehitluci br. 6, telefon: 580-860
Zaposlenici Dispanzera za predškolsku djecu Broj
Specijalista pedijatar
5
Diplomirana medicinska sestra
1
Medicinska sestra
9
Ukupno
15
DISPANZER ZA ŠKOLSKU DJECU I OMLADINU

Šef Službe: prim.dr. Merdija Uka (specijalista školske medicine)

Pruža zdravstvenu zaštitu djeci i omladini od 7 do 14 godina (srednjoškolci se na liječenje upućuju porodičnom ljekaru), koja se organizuje dispanzerskom metodom. Služba obavlja sistematske preglede učenika osnovnih i srednjih škola, kontrolne ciljane preglede učenika, serijske ciljane preglede, kontinuirano sprovodi sve imunizacije, zdravstveno obrazovanje, procjenu psihofizičkog stanja omladine kod izbora zanimanja i upisa za dalje školovanje. Organizuje predavanja za školsku djecu i omladinu i sarađuje sa pedagogom, socijalnim radnikom i psihologom, kao i sa ostalim specijalistima. Vrši pregled, liječenje i rehabilitaciju u ordinaciji i u kući, diferencijalnu dijagnostiku, specijalističko-konsultativne i konzilijarne preglede.

Lokaliteti:
1. Centralni objekat, Mustafe Pintola br. 1, Telefon: 623-416 (lokal 205)
2. Ambulanta Hrasnica, Šehitluci 6, Telefon: 511-914 (Dio ambulante sa prostorijama Dispanzera je u rekonstrukciji)
Zaposlenici Dispanzera za školsku djecu i omladinu Broj
Specijalista školske medicine
1
Doktor medicine
2
Ljekar na specijalizaciji
1
Diplomirana medicinska sestra
1
Medicinska sestra
5
Ukupno
11
STOMATOLOŠKA SLUŽBA

Šef Službe: dr. Elmedina Bašić-Ešpek (spec. dječije i preventivne stomatologije)

Ova služba pruža usluge zdravstvene zaštite usta i zuba. Pruža polivalentnu opću stomatološku i specijalističko-konsultativnu zaštitu u dječijoj i preventivnoj stomatologiji, stomatološkom tretmanu trudnica, bolestima usta (patologiji mekih tkiva usta), bolestima zuba (dentalnoj patologiji i endodonciji), stomatološkoj protetici (mobilni i fiksni protetski radovi). Obavlja sistematske preglede zuba i usta, fluorizaciju, obuku pranja zuba i otkriva rane anomalije bitne za ortodonski tretman.

Lokaliteti:
1. Centralni objekat, Mustafe Pintola 1, telefon: 625-859 (lokal 202)
2. Ambulanta Hrasnica, Šehitluci 6, telefon: 511-914
3. Ambulanta Stup, Bojnička 20, telefon: 452-921
4. Ambulanta Osjek, Osik do br. 115, telefon: 699-033
Zaposlenici Stomatološke službe Broj
Specijalista dječije i preventivne stomatologije
2
Doktor stomatologije
8
Doktor na specijalizaciji
2
Diplomirana medicinska sestra
1
Stomatološka sestra
13
Ukupno
26
PNEUMOFTIZIOLOŠKI DISPANZER

Šef Službe: prim.dr. Mujo Hošić (specijalista pneumoftiziolog)

Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu kroz slijedeće djelatnosti: dijagnostika i liječenje plućnih oboljenja, vršenje periodičnih pregleda, izdavanje ljekarskih uvjerenja, aktivan nadzor oboljelih od specifičnih plućnih oboljenja, kao i hemioprofilaksu kontakta. Obavlja detaljan pregled radiografisanih lica sa sumnjivim plućnim promjenama i funkcionalnu dijagnostiku pluća. Preuzima liječenje bolesnika otpuštenih iz bolnice i brine se o njihovoj rehabilitaciji. Sarađuje sa ostalim službama u okviru Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola br. 1, I sprat
Telefon: 623-416 (lokal 221)
Zaposlenici Pneumoftiziološkog dispanzera Broj
Specijalista pneumoftiziolog
2
Dipl.ing.radiološke dijagnostike
1
Viši RTG tehničar
1
Medicinska sestra
2
Ukupno
6
CENTAR ZA FIZIKALNU TERAPIJU I REHABILITACIJU

Obavlja specijalističke preglede i nudi usluge fizikalne terapije (manuelna masaža, termoterapija, elektroterapija, ultrazvučna terapija, kineziterapija), specifične rehabilitacije djece, obavlja edukaciju roditelja oboljele djece po posebnim programima, preventivne preglede po školama radi ranog otkrivanja deformiteta kičme i lošeg držanja. Ove usluge pacijentima se pružaju u centru, a za nepokretne i teško pokretne pacijente u njihovim kućama. Osim toga, Centar obavlja komercijalne masaže i manipulativne tehnike.

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola br. 1 (prizemlje)
Telefon: 625-907
Zaposlenici Centra za fizikalnu rehabilitaciju Broj
Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
1
Diplomirani fizioterapeut
4
Fizioterapeut
13
Ukupno
18
CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

Šef Službe: dr. Elvira Ališahović-Gelo (specijalista neuropsihijatrije)

Centar za mentalno zdravlje pruža specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu pružajući sljedeće: psiho-socijalnu pomoć ratom traumatiziranih osoba, pojedinačnu i grupnu psihoterapiju kod psihotraumatiziranih osoba, psiho-socijalnu pomoć ugroženim licima, kućne posjete po potrebi, pomoć porodici, konsultativno-specijalističke preglede iz psihijatrije i neurologije, kao i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti. U preventivnom radu ovaj Centar ima zadatak da promovira mentalno zdravlje na području Kantona Sarajevo. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola 1, prizemlje
Telefon: 623-416 centrala (lokal 228)
Zaposlenici Centra za mentalno zdravlje Broj
Specijalista neuropsihijatrije
1
Psiholog
2
Socijalni radnik
1
Diplomirana medicinska sestra
1
Medicinska sestra
2
Ukupno
7
SLUŽBA ZA RADIOLOŠKU I ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU

Šef Službe: dr. Jadranka Ferenc (specijalista radiolog)

Ova služba pruža usluge rendgenske dijagnostike za stanovništvo Kantona Sarajevo kao što su: vršenje standardnih rendgenskih pretraga (radiološka dijagnostika koštanog sistema, toraksa i torakarnih organa, kičme), kao i specijalnih snimaka (glava, mastoidi, zigomatični lukovi). Ultrazvučnom dijagnostikom vrši pretrage na mekim tjelesnim tkivima (vrat, štitnjača, testisi, dojke, mišići), koštano-zglobnim strukturama. Radiološka zubna dijagnostika obavlja usluge snimanja zuba i razvijanja filmova.

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola 1, prvi sprat
Telefon: 623-416 (lokal 239)
Zaposlenici Službe za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku Broj
Specijalista radiologije
2
Dipl.inž.rad. dijagnostike
1
Viši RTG tehničar
2
Medicinska sestra
2
Daktilograf
2
Ukupno
9
HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKA SLUŽBA

Šef Službe: dr.sci.med.prim.dr. Enes Šačić (specijalista epidemiolog)

Ova služba stacionirana je u DZ Ilidža i obavlja stručne poslove po principima moderne epidemiološke prakse, pruža stručnu pomoć u izvođenju obaveznih i ostalih imunizacija, provodi protivepidemijske mjere i mjere za likvidaciju epidemije, predlaže higijensko-epidemijske mjere zaštite, vrši nadzor nad kliconoštvom. Obavlja dezinfekciju i dezinsekciju prostorija Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, vrši sanitarno-higijenski nadzor, izolaciju, prevoz i liječenje lica oboljelih od određenih zaraznih bolesti, te koordinira svoj rad sa radom ostalih službi Doma zdravlja.

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola 1
Telefon: 623-416 (lokal 219)
Zaposlenici HES-a Broj
Specijalista epidemiolog
1
Dipl.med. sestra
1
Sanitarni tehničar
4
Ukupno
6
SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Šef Službe: mr. farmacije Ferida Džemidžić, spec.med. biohemije

Laboratorijska služba vrši analize iz oblasti hematologije i biohemije. Opremljena je savremenom opremom visokog kvaliteta koja joj omogućava izvedbu velikog broja analiza.

Materijali za laboratorijske analize uzimaju se u vremenu od 8,00 do 9,30 h.
Lokaliteti:
1. Centralni objekat, Mustafe Pintola 1, prvi sprat, telefon: 623-416 (lokal 242)
2. Ambulanta Hrasnica, Šehitluci 6, telefon: 511-914
(Dio ambulante sa Službom za laboratorijsku dijagnostiku je u rekonstrukcijiali radi sa pacijentima)
Zaposlenici Službe za laboratorijsku dijagnostiku Broj
Diplomirani farmaceut
1
Diplomirani biolog
1
Diplomirani laboratorijski tehničar
1
Viši laboratorijski tehničar
2
Laboratorijski tehničar
12
Nemedicinsko osoblje
2
Ukupno
19

OJ SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA DJELATNOST

OFTALMOLOŠKA SLUŽBA

Obavlja prevenciju, rano otkrivanje i liječenje anomalija i oboljenja oka kod svih dobnih skupina. Uz korištenje savremene opreme pruža sljedeće usluge: subjektivno i objektivno određivanje oštrine vida sa propisivanjem naočala (kompjuterskom metodom), liječenje anomalija, oboljenja i povreda prednjeg i stražnjeg segmenta oka, apliciranje kontaktnih sočiva, funduskopiju. Sarađuje sa drugim službama Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama. Oftalmološka služba organizacione jedinice Ilidža pruža oftalmološku zaštitu građanima Opštine Ilidža.

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola br. 1, drugi sprat
Telefon: 623-416 (lokal 210)
Sedmični raspored rada Oftalmološke službe u DZ Ilidža
Zaposlenici Oftalmološke službe Broj
Specijalista oftamolog
2
Medicinska sestra
2
Ukupno
4
ORL SLUŽBA

U savremeno opremljenim ORL kabinetima vrši se specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita koja obuhvaća preventivu, dijagnostiku i liječenje bolesti uha, grla i nosa. Uz redovne preglede i kontrole pacijenata koji se javljaju zbog ORL kazusa, služba učestvuje u sistematskim pregledima uposlenih, prosvjetnih radnika, te daje ocjenu pri vađenju ljekarskih uvjerenja za posao i vozački ispit.

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola br. 1, drugi sprat
Telefon: 623-416 (lokal 209)
Sedmični raspored rada ORL službe u DZ Ilidža
Zaposlenici ORL službe Broj
Specijalista ORL
2
Medicinska sestra
2
Ukupno
4
NEUROPSIHIJATRIJSKA SLUŽBA

Neuropsihijatrijska služba - Neurološka ordinacija vrši specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu pružajući sljedeće usluge: uzima neurološku anamnezu i trijažira pacijente po potrebi u Centar za mentalno zdravlje; vrši sistematske preglede (npr. prosvjetnih radnika) i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti; izdaje ljekarska uvjerenja i nalaze za tuđu njegu i pomoć.

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola 1, drugi sprat
Telefon: 623-416 centrala (lokal 213)
Sedmični raspored rada Neuropsihijatrijske službe u DZ Ilidža
Zaposlenici Neuropsihijatrijske službe Broj
Specijalista neuropsihijatrije
1
Medicinska sestra
1
Ukupno
2
INTERNISTIČKA SLUŽBA

Internistička služba obavlja specijalističko-konsultativne preglede, sistematske preglede, obrade za Invalidsko-penziona komisiju (IPK), kao i preglede u okviru predoperativne pripreme. Radi na ranom otkrivanju kardiovaskularnih oboljenja, šećernih bolesti, oboljenja probavnog trakta i ostalih internističkih oboljenja. Po potrebi učestvuje u rješavanju hitnih slučajeva. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola 1, drugi sprat
Telefon: 623-416 (lokal 212)
Sedmični raspored rada Internističke službe u DZ Ilidža
Zaposlenici Internističke službe Broj
Specijalista interne medicine
1
Diplomirana medicinska sestra
1
Medicinska sestra
1
Ukupno
3

Savjetovalište za dijabetes

U ovom savjetovalištu u okviru Internističke službe, pacijenti dobijaju dijabetičarsku knjižicu, savjete o ishrani, njezi stopala, ponašanju i mogućim komplikacijama. Pacijentima se uz kompletan internistički pregled određuje i “body mass index”, mjeri pulzacija na krvnim sudovima, snima EKG, određuje nivo glukoze u krvi i, po potrebi, radi oralni glukoza tolerans test (OGTT). Iz ovog savjetovališta se pacijenti, kojima je to potrebno, ambulantno prevoze na inzulinsku terapiju poslije intenzivne sedmodnevne obuke od strane ljekara i medicinske sestre. Savjetovalište sarađuje sa svim ostalim službama Doma zdravlja u cilju sveobuhvatne kontrole pacijenata koji imaju šećernu bolest.

Zaposlenici Savjetovališta za dijabetes Broj
Specijalista interne medicine
1
Diplomirana medicinska sestra
1
Ukupno
2

Lokaliteti

Ilidza wt
CENTRALNI OBJEKAT

CENTRALNI OBJEKAT

 • Stanovništvo: 10792 
 • MZ: Ilidža centar, Lužani, Otes, Osijek, Vreoca, Vrelo Bosne, Blažuj i dio stanovnika koji se nisu registrovali po lokalitetima
 • Timovi porodične medicine: 9

ADRESA: Mustafe Pintola 1, 71210 IlidžA

Tel: 033/625-859

PODRUČNA AMBULANTA RAKOVICA

PODRUČNA AMBULANTA RAKOVICA

 • Stanovništvo: 2127
 • MZ: Rakovica i Blažuj 
 • Timovi porodične medicine: 1

ADRESA: Rakovička cesta 55, 71210 ILIDŽA

Tel: 033/404-645

PODRUČNA AMBULANTA STUP I

PODRUČNA AMBULANTA STUP I

 • Stanovništvo: 3198
 • MZ: Stup I 
 • Timovi porodične medicine: 2
 • Stomatološka služba

ADRESA: Bojnička 20, 71210 Ilidža

Tel: 033/452-921

PODRUČNA AMBULANTA HRASNICA I

PODRUČNA AMBULANTA HRASNICA I

 • Stanovništvo: 6200  MZ: MZ Hrasnica I 
 • Timovi porodične medicine: 3
 • Stomatološka služba (2 smjene)
 • Laboratorijska dijagnostika (1 smjena-samo vađenje krvi)
 • Dispanzer za predškolsku djecu (1 smjena)

ADRESA: Šehitluci br. 6, 71210 ILIDŽA

Tel: 033/580-860

PODRUČNA AMBULANTA BUTMIR

PODRUČNA AMBULANTA BUTMIR

 • Stanovništvo: 4428
 • MZ: MZ Butmir MZ Kotorac (Patronažna sestra obilazi osim ove MZ i teren udaljenih MZ Rakovica, Blažuj)
 • Timovi porodične medicine: 2

ADRESA: Ilirska bb, 71210 ILIDŽA

Tel: 033/623-835

PODRUČNA AMBULANTA SOKOLOVIĆ KOLONIJA

PODRUČNA AMBULANTA SOKOLOVIĆ KOLONIJA

 • Stanovništvo: 5442
 • MZ: Sokolović Kolonija
 • Timovi porodične medicine: 3

ADRESA: Trg 22. aprila 10, 71210 ILIDŽA

Tel: 033/510-055

PODRUČNA AMBULANTA STUP II

PODRUČNA AMBULANTA STUP II

 • Stanovništvo: 2923
 • MZ: MZ Stup II i MZ Stupsko Brdo
 • Timovi porodične medicine: 1

ADRESA: Dobrinjska do br. 2, 71210 ILIDŽA

Tel: 033/638-789

PODRUČNA AMBULANTA OTES

PODRUČNA AMBULANTA OTES

 • Stanovništvo: 2875
 • MZ: MZ Otes
 • Timovi porodične medicine: 1

ADRESA: Fuada Hadžića do br. 15, 71210 ILIDŽA

Tel: 033/638-788

PODRUČNA AMBULANTA OSJEK

PODRUČNA AMBULANTA OSJEK

 • Stanovništvo: 4094
 • MZ: MZ Osjek
 • Timovi porodične medicine: 1
 • Stomatološka služba

ADRESA: Osik do br. 115, 71210 ILIDŽA

Tel: 033/699-033

hrasnica2
PODRUČNA AMBULANTA HRASNICA II

PODRUČNA AMBULANTA HRASNICA II

 • Stanovništvo: 6120
 • MZ: MZ Hrasnica II
 • Timovi porodične medicine: 2

ADRESA: Stari drum 48b, 71210 ILIDŽA

Tel: 033/429-725

PODRUČNA AMBULANTA BLAŽUJ

PODRUČNA AMBULANTA BLAŽUJ

 • Stanovništvo: 4500
 • MZ: 
 • Timovi porodične medicine: 1

ADRESA: Stari drum 48b, 71210 ILIDŽA

TEL: 033/692-283