DOMOVI ZDRAVLJA

OJ Dom zdravlja Ilijaš

Organizaciona jedinica Ilijaš pruža primarnu zdravstvenu zaštitu za 25.760, stanovnika, koji žive na području Opštine Ilijaš, a koja pokriva područje od 323 km2. Prosječna naseljenost na kvadratnom kilometru je 80 stanovnika, maksimalna udaljenost među lokalitetima 15-20 km, a korisnika od lokaliteta 20 km. Osim primarne, pruža i usluge specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite.
Centralni objekat: Bogumilska 6, 71 380 Ilijaš, Tel. 033/ 584 350 (centrala)

Uprava

matoruga_amra
DIREKTOR

prim.dr. Amra Matoruga

specijalista opće medicine
Tel. 033/584-351
ilijas@judzks.ba
Ilijas-sestra Dervisevic
GLAVNA SESTRA

Nusreta Dervišević

diplomirana medicinska sestra
Tel. 033/584-367
nusreta.dervisevic@judzks.ba
FATIMA FAZLIC
TEHNIČKI SEKRETAR

Fatima Fazlić

teh. sekretar
Tel. 033/584-351
ilijas@judzks.ba

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

OPŠTA PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA/AMBULANTA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE

Šef Službe: dr. Amina Lilić (specijalista P/O medicine)
Telefon: 584 352

Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu starijem od 14 (četrnaest) godina. Obuhvata aktivnosti na očuvanju i unaprjeđenju zdravlja kroz neposrednu i kontinuiranu zaštitu pojedinca i porodice. Aktivnost se provodi u ordinacijama i u kućnom liječenju i podrazumijeva: zdravstveno vaspitanje, ambulantnu dijagnostiku i liječenje, sistematske i kontrolne preglede, ciljane sistematske preglede, rad sa hroničnim bolesnicima, pružanje hitne medicinske pomoći, izdavanje ljekarskih uvjerenja i ocjenu radne sposobnosti. Koordinira sa svim drugim službama u Domu zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama radi sveobuhvatnije i bolje zdravstvene zaštite stanovništva, kao i vođenja medicinske dokumentacije i zdravstvene statistike. Opšta primarna zdravstvena zaštita pruža usluge stanovništvu u centralnom objektu i na četiri lokaliteta.

Zaposlenici Službe OPZZ/Porodične/obiteljske medicine Broj
Specijalista porodične medicine
5
Doktor medicine
7
Viša medicinska sestra/tehničar
2
Medicinska sestra/tehničar
19
Socijalni radnik
1
Ukupno
34
DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU

Šef Službe: Čamdžić-Hozić dr. Adisa (specijalista pedijatar)

Pruža zdravstvenu zaštitu djeci od 0 do 6 godina, koja se organizuje i provodi dispanzerskom metodom rada. Provodi se aktivan zdravstveni nadzor novorođenčadi, dojenčadi, djece od 1 do 6 godina, sistematski i kontrolni pregledi u savjetovalištu, kontinuirana imunizacija sa revakcinacijom, sistematski pregledi djece prije upisivanja u obdaništa, ambulantna dijagnostika i liječenje. Djeca oboljela od zaraznih i hroničnih bolesti imaju poseban tretman. Služba sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama i sa ostalim specijalistima.

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6
Telefon: 584 357
Zaposlenici Dispanzera za predškolsku djecu Broj
Specijalista pedijatar
2
Viša medicinska sestra
1
Medicinska sestra
4
Ukupno
7
DISPANZER ZA ŠKOLSKU DJECU I OMLADINU

Pruža zdravstvenu zaštitu djeci i omladini od 7 do 14 godina (srednjoškolci se liječe kod porodičnog ljekara) koja se organizuje dispanzerskom metodom. Služba obavlja sistematske preglede učenika osnovnih i srednjih škola, kontrolne ciljane preglede učenika, serijske ciljane preglede, kontinuirano sprovodi sve imunizacije, zdravstveno obrazovanje, procjenu psihofizičkog stanja omladine kod izbora zanimanja i upisa za dalje školovanje. Organizuje predavanja za školsku djecu i omladinu i sarađuje sa pedagogom, socijalnim radnikom i psihologom, kao i sa ostalim specijalistima. Vrši pregled, liječenje i rehabilitaciju u ordinaciji i u kući, diferencijalnu dijagnostiku, specijalističko-konsultativne i konzilijarne preglede.

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6
Telefon: 584 354
Zaposlenici Dispanzera za školsku djecu i omladinu Broj
Doktor medicine
1
Doktori medicine na specijalizaciji
1
Viši medicinski tehničar
1
Medicinska sestra
1
Ukupno
4
STOMATOLOŠKA SLUŽBA

Šef Službe: prim.dr. Behka Kurtović (specijalista pedodont) 

Ova služba pruža usluge zdravstvene zaštite usta i zuba. Pruža polivalentnu opću stomatološku i specijalističko-konsultativnu zaštitu u dječijoj i preventivnoj stomatologiji, stomatološkom tretmanu trudnica, bolestima usta i parodontologiji (liječenje bolesti potpornih struktura zuba, mehkih tkiva usta, jezika i pljuvačnih žlijezda svim dobnim skupinama), bolestima zuba i endodonciji (liječenje zuba). Obavlja sistematske preglede zuba i usta, fluorizaciju, obuku pranja zuba i otkriva rane anomalije bitne za ortodonski tretman. Služba pruža usluge na četiri lokaliteta: u Centralnom objektu, Ambulanti Srednje, Ambulanti Podlugovi i Stomatološkoj ambulanti – JU OŠ Stari Ilijaš.

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6
Telefon: 584 364
Zaposlenici Stomatološke službe Broj
Specijalista pedodoncije
1
Doktor stomatologije
3
Odg. sestra- dipl.med.ses.
1
Stomatološka sestra
6
Zubni tehničar
1
Ukupno
12
PNEUMOFTIZIOLOŠKI DISPANZER

Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu kroz sljedeće djelatnosti: dijagnostika i liječenje plućnih oboljenja, vršenje periodičnih pregleda, izdavanje ljekarskih uvjerenja, aktivan nadzor oboljelih od specifičnih plućnih oboljenja, kao i hemioprofilaksu kontakta. Obavlja detaljan pregled radiografisanih lica sa sumnjivim plućnim promjenama i funkcionalnu dijagnostiku pluća. Preuzima liječenje bolesnika otpuštenih iz bolnice i brine se o njihovoj rehabilitaciji. Sarađuje sa ostalim službama u okviru Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Služba radi radnim danima od 07.30 do 13.30 sati.
Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6, (prizemlje)
Telefon: 584 363
Zaposlenici Pneumoftiziološkog dispanzera Broj
Specijalista pneumoftiziolog
1
Inžinjer med. radiologije
1
Medicinska sestra
0,5
Ukupno
2,5
CENTAR ZA FIZIKALNU REHABILITACIJU

Obavlja specijalističke preglede i nudi usluge fizikalne terapije (manuelna masaža, termoterapija, elektroterapija, ultrazvučna terapija, kineziterapija), specifične rehabilitacije djece, obavlja edukaciju roditelja oboljele djece po posebnim programima, preventivne preglede po školama radi ranog otkrivanja deformiteta kičme i lošeg držanja. Ove usluge pacijentima se pružaju u Centru, a za nepokretne i teško pokretne pacijente u njihovim kućama. Osim toga, Centar obavlja komercijalne masaže i manipulativne tehnike.

Radno vrijeme Centra: ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom I smjena od 07.30 do 15.00 h, a srijedom II smjena od 13.00 do 20.00 h.
Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6, drugi sprat
Telefon: 584 350
Zaposlenici Centra za fizikalnu rehabilitaciju Broj
Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
1
Diplomirani fizioterapeut
1
Fizioterapeutski tehničar
3
Medicinska sestra
1
Ukupno
6
CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

Centar za mentalno zdravlje pruža specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu pružajući sljedeće: psiho-socijalnu pomoć ratom traumatiziranih osoba, pojedinačnu i grupnu psihoterapiju kod psihotraumatiziranih osoba, psiho-socijalnu pomoć ugroženim licima, kućne posjete po potrebi, pomoć porodici, konsultativno-specijalističke preglede iz psihijatrije i neurologije, kao i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti. U preventivnom radu ovaj Centar ima zadatak da promovira mentalno zdravlje na području Kantona Sarajevo. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6, treći sprat
Telefon: 584 355
Zaposlenici Centra za mentalno zdravlje Broj
Specijalista neuropsihijatrije
-
Psiholog
-
Socijalni radnik
1
Medicinska sestra
1
Ukupno
2
SLUŽBA ZA RADIOLOŠKU I ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU

Šef Službe: dr. Jasmina Gadžo (specijalista radiolog)

Radi UZ preglede u cilju prevencije i ranog otkrivanja bolesti te postavljanja dijagnoze. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Služba radi radnim danima od 0730 do 1330 sati.
Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6
Telefon: 584 363
Zaposlenici Službe za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku Broj
Specijalista radiolog
1
Medicinska sestra
0,5
Ukupno
1,5
SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Šef Službe: mr. farmacije Ferida Džemidžić, spec.med. biohemije

Laboratorijska služba vrši analize iz oblasti hematologije i biohemije. Opremljena je savremenom opremom visokog kvaliteta koja joj omogućava izvedbu velikog broja analiza. Materijal za laboratorijske analize uzima se i u kućnim uslovima.

Materijali za laboratorijske analize uzimaju se u vremenu od 8,00 do 9,30 h, i to na tri lokaliteta: u centralnom objektu, jedanput sedmično u ambulanti Srednje i dvaput sedmično u ambulanti Podlugovi.
Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6
Telefon: 584 356
Zaposlenici Službe za laboratorijsku dijagnostiku Broj
Viši laboratorijski tehničar
1
Laboratorijski tehničar
6
Ukupno
7

OJ SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA DJELATNOST

OFTALMOLOŠKA SLUŽBA

Obavlja prevenciju, rano otkrivanje i liječenje anomalija i oboljenja oka kod svih dobnih skupina. Uz korištenje savremene opreme pruža sljedeće usluge: subjektivno i objektivno određivanje oštrine vida sa propisivanjem naočala (kompjuterskom metodom), liječenje anomalija, oboljenja i povreda prednjeg i stražnjeg segmenta oka, fundoskopiju, tonometriju, kompjutersku refraktometriju. Sarađuje sa drugim službama Ustanove i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6
Telefon: 584 372
Sedmični raspored rada Oftalmološke službe u DZ Ilijaš
Zaposlenici Oftalmološke službe Broj
Specijalista oftamolog
1
Medicinska sestra
1
Ukupno
2
ORL SLUŽBA

U savremeno opremljenim kabinetima vrši se specijalističko konsultativna zdravstvena zaštita koja obuhvata preventivu, dijagnostiku i liječenje bolesti uha, grla i nosa. ORL služba pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu Općine Ilijaš.

Služba radi od ponedjeljka do petka od 09 do 11 sati.
Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6
Telefon: 584 366
Sedmični raspored rada ORL službe u DZ Ilijaš
Zaposlenici ORL službe Broj
Specijalista ORL
-
Medicinska sestra
1
Ukupno
1
NEUROLOŠKA SLUŽBA

Neurološka službavrši specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu pružajući sljedeće usluge: uzima neurološku anamnezu i trijažira pacijente po potrebi u Centar za mentalno zdravlje; vrši sistematske preglede (npr. prosvjetnih radnika) i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti; izdaje ljekarska uvjerenja i nalaze za tuđu njegu i pomoć.

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6, prvi sprat
Telefon: 584 366
Sedmični raspored rada Neurološke službe u DZ Ilijaš
Zaposlenici Neuropsihijatrijske službe Broj
Specijalista neuropsihijatrije
-
Medicinska sestra
-
Ukupno
-
INTERNISTIČKA SLUŽBA

Internistička služba obavlja specijalističko-konsultativne preglede, sistematske preglede, obrade za Invalidsko-penziona komisiju (IPK), kao i preglede u okviru predoperativne pripreme. Radi na ranom otkrivanju kardiovaskularnih oboljenja, šećernih bolesti, oboljenja probavnog trakta i ostalih internističkih oboljenja. Po potrebi učestvuje u rješavanju hitnih slučajeva. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6
Telefon: 584 362
Sedmični raspored rada Internističke službe u DZ Ilijaš
Zaposlenici Internističke službe Broj
Specijalista interne medicine
1
Medicinska sestra
1
Ukupno
2

Lokaliteti

39511986
CENTRALNI OBJEKAT

CENTRALNI OBJEKAT

 • Stanovništvo: cca. 12 500 – 14 000 
 • MZ: Ilijaš, Stari Ilijaš, Bioča, Kadarići, Misoća, Mrakovo, Podlugovi, Malešići, Ljubinići, Lješevo 
 • Timovi porodične medicine: 8
  Stomatološka služba: 2 tima

ADRESA: Bogumilska br. 6, 71370 Ilijaš

Tel: 033/584-350, 584-352

PODRUČNA AMBULANTA SREDNJE

PODRUČNA AMBULANTA SREDNJE

 • Stanovništvo: 1500
 • MZ: Srednje, Ljubina, Čevljanovići
 • Timovi porodične medicine: 1
 • Stomatološka služba: 1 tim

ADRESA: Srednje bb, 71370 ILIJAŠ

Tel: 033/489-038

PODRUČNA AMBULANTA GAJEVI

PODRUČNA AMBULANTA GAJEVI

 • Stanovništvo: cca. 1000
 • MZ: Gajevi, Dragoradi, Podlipnik 
 • Timovi porodične medicine: 0
  (Ljekar iz centralnog objekta) Ambulanta radi utorkom i četvrtkom

ADRESA: Gajevi bb, 71370 ILIJAŠ

Tel: /

PODRUČNA AMBULANTA KAMENICA

PODRUČNA AMBULANTA KAMENICA

 • Stanovništvo: cca. 1000
 • MZ: Kamenica, Nišići 
 • Timovi porodične medicine: 0
  (Ljekar iz centralnog objekta) Ambulanta radi utorkom i četvrtkom

ADRESA: Kamenica bb, 71370 ILIJAŠ

Tel: 033/480-495

PODRUČNA AMBULANTA PODLUGOVI

PODRUČNA AMBULANTA PODLUGOVI

 • Stanovništvo: cca. 8000 – 10 000
 • MZ: Podlugovi, Malešići, Ljubinići, Lješevo 
 • Timovi porodične medicine: 2

ADRESA: Moševačka 88, 71370 ILIJAŠ

Tel: 033/402-083

PODRUČNA AMBULANTA MRAKOVO

PODRUČNA AMBULANTA MRAKOVO

 • Stanovništvo: cca. 3500
 • MZ: Mrakovo, Popovići, Salkanov Han i dio Vratuše
 • Timovi porodične medicine: 1
 • Radi ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7.30 do 14.30 h 

ADRESA: Mrakovo bb, 71370 ILIJAŠ

Tel: 033/429-230

STOMATOLOŠKA AMBULANTA – JU OŠ STARI ILIJAŠ

STOMATOLOŠKA AMBULANTA – JU OŠ STARI ILIJAŠ

 • Školska djeca iz škola sa područja Općine Ilijaš
 • Stomatološka služba: 1 tim
 • Radi radnim danima od 7.30 do 15 h

ADRESA: Bosanski put 151, 71370 ILIJAŠ

Tel: 033/402-300 lok.113