DOMOVI ZDRAVLJA

OJ Dom zdravlja Novi Grad

Organizaciona jedinica Novi Grad je jedna od devet postojećih organizacionih jedinica Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Smještena je u novom dijelu Sarajeva pri opštini Novi Grad sa 124.347 stanovnika, od kojih 25.000 čini dječija populacija (0-18 godina). OJ DZ Novi Grad pruža zdravstvene usluge na području od 48km2. Prosječna naseljenost po kvadratnom kilometru je 2.450 stanovnika. Osim primarne, pruža i usluge specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite.
Centralni objekat: Bulevar Meše Selimovića 2, 71000 Sarajevo, Tel. 033/ 704 800 (centrala)

Uprava

merima_pasic
DIREKTOR

prim.dr. Merima Pašić

specijalista fizijatar
Tel. 033/704-803, 704-804
novigrad@judzks.ba
jasna_kovac
GLAVNA SESTRA

Jasna Kovač

dipl.med. sestra
Tel. 033/704-802
jasna.kovac@judzks.ba
l60Hf
TEHNIČKI SEKRETARI

Jasminka Čelik
Munevera Cocalić

Tel. 033/704-803, 704-804
novigrad@judzks.ba

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

OPŠTA PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA/AMBULANTA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE

Šef Službe: Resulović dr. Amra (specijalista porodične medicine)
Kartoteka: 033/704-953

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu starijem od 14 (četrnaest) godina. Obuhvata aktivnosti na očuvanju i unapređenju zdravlja kroz neposrednu i kontinuiranu zaštitu pojedinca i porodice. Aktivnost se provodi u ordinacijama i u kućnom liječenju i podrazumijeva: zdravstveno vaspitanje, ambulantnu dijagnostiku i liječenje, sistematske i kontrolne preglede, ciljane sistematske preglede, rad sa hroničnim bolesnicima, pružanje hitne medicinske pomoći, izdavanje ljekarskih uvjerenja i ocjenu radne sposobnosti. Služba je uključena u proces kontinuirane edukacije koja se provodi u raznim vidovima već niz godina. U toku je provođenje niza projekata: Prevencija dijabetesa, Prevencija masovnih nezaraznih bolesti, Unaprijeđenje zdravstvene zaštite pacijenata vezanih za kuću, itd. Putem Katedre za porodičnu medicinu uključena je u edukaciju studenata XII semestra Medicinskog fakulteta. Koordinira sa svim drugim službama u Domu zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama radi sveobuhvatnije i bolje zdravstvene zaštite stanovništva, kao i vođenja medicinske dokumentacije i zdravstvene statistike.

Opšta primarna zdravstvena zaštita pruža usluge stanovništvu na 15 (petnaest) lokaliteta.

Zaposlenici Službe OPZZ/Porodične/obiteljske medicine Broj
Specijalista porodične medicine
23
Specijalista opšte medicine
2
Specijalista medicine rada
3
Doktor medicine
26
Ljekari na specijalizaciji
3
Diplomirana medicinska sestra
10
Medicinska sestra
64
Socijalni radnik
3
Ukupno
134
DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU

Šef Službe: mr.sci.prim.dr. Jasminka Smlatić-Muhadžić (specijalista pedijatar)

Pruža zdravstvenu zaštitu djeci od 0 do 6 godina, koja se organizuje i provodi dispanzerskom metodom rada. Provodi se aktivan zdravstveni nadzor novorođenčadi, dojenčadi, djece od 1 do 6 godina, sistematski i kontrolni pregledi u savjetovalištu, kontinuirana imunizacija sa revakcinacijom, sistematski pregledi djece prije upisivanja u obdaništa, ambulantna dijagnostika i liječenje. Djeca oboljela od zaraznih i hroničnih bolesti imaju poseban tretman. Služba sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama i sa ostalim specijalistima.

Lokalitet: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2
Telefon: 033/704 874 (kartoteka)

Lokalitet: Saraj Polje, X Transverzale
Telefon: 033/277 601
Zaposlenici Dispanzera za predškolsku djecu Broj
Specijalista pedijatar
9
Diplomirana medicinska sestra
1
Medicinska sestra
21
Ukupno
31
DISPANZER ZA ŠKOLSKU DJECU I OMLADINU

Šef Službe: prim.dr. Edma Salihbegović (specijalista školske medicine)

Pruža zdravstvenu zaštitu djeci i omladini od 7 do 14 godina (od jula 2005. godine, srednjoškolci se liječe u ambulanti porodične medicine), koja se organizuje dispanzerskom metodom. Služba obavlja sistematske preglede učenika osnovnih i srednjih škola, kontrolne ciljane preglede učenika, serijske ciljane preglede, kontinuirano sprovodi sve imunizacije, zdravstveno obrazovanje, procjenu psihofizičkog stanja omladine kod izbora zanimanja i upisa za dalje školovanje. Organizuje predavanja za školsku djecu i omladinu i sarađuje sa pedagogom, socijalnim radnikom i psihologom, kao i sa ostalim specijalistima. Vrši pregled, liječenje i rehabilitaciju u ordinaciji i u kući, diferencijalnu dijagnostiku, specijalističko-konsultativne i konzilijarne preglede.

Lokalitet: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2 (drugi sprat)
Telefon: 033/704 889 (kartoteka)

Lokalitet: Saraj Polje, X Transverzale bb
Telefon: 033/277 602
Zaposlenici Dispanzera za školsku djecu i omladinu Broj
Specijalista školske medicine
1
Doktor medicine
4
Ljekar na specijalizaciji
2
Diplomirana medicinska sestra
2
Medicinska sestra
10
Ukupno
19
STOMATOLOŠKA SLUŽBA

Šef Službe: Bajek M. dr. Dženana, spec.dječije i prev.stom.

Ova služba pruža usluge zdravstvene zaštite usta i zuba - polivalentnu opću stomatološku zaštitu, dječiju i preventivnu stomatološku zaštitu, stomatološki tretman trudnica. Obavlja sistematske preglede zuba i usta, fluorizaciju, obuku pranja zuba i otkriva rane anomalije bitne za ortodontski tretman.

Stomatološka zdravstvena zaštita pruža usluge stanovništvu na 9 lokaliteta uključujući i centralni objekat.

Lokalitet: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2 (treći sprat)
Telefon: 033/704 855, 033/704 861

Lokalitet: Saraj Polje, X Transverzale bb
Telefon: 033/277 653
Zaposlenici Stomatološke službe Broj
Specijalista pedodoncije
7
Doktor stomatologije
18
Diplomirani medicinski tehničar
1
Stomatološka sestra
29
Ukupno
55
PNEUMOFTIZIOLOŠKI DISPANZER

Šef Službe: prim.dr. Elida Turkušić (specijalista pneumoftiziolog)

Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu kroz slijedeće djelatnosti: dijagnostika i liječenje plućnih oboljenja, vršenje periodičnih pregleda, izdavanje ljekarskih uvjerenja, aktivan nadzor oboljelih od specifičnih plućnih oboljenja, kao i hemioprofilaksu kontakta. Obavlja detaljan pregled radiografisanih lica sa sumnjivim plućnim promjenama i funkcionalnu dijagnostiku pluća. Preuzima liječenje bolesnika otpuštenih iz bolnice i brine se o njihovoj rehabilitaciji. Sarađuje sa ostalim službama u okviru Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Lokalitet: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2
Telefon: 033/704 901
Zaposlenici Pneumoftiziološkog dispanzera Broj
Specijalista pneumoftiziolog
3
Diplomirani RTG tehničar
2
Viši RTG tehničar
1
Medicinska sestra
4
Ukupno
10
CENTAR ZA FIZIKALNU REHABILITACIJU

Šef Službe: Zubović dr. Arifa (specijalista fizikalne medicine)

Obavlja specijalističke preglede i nudi usluge fizikalne terapije (manuelna masaža, termoterapija, elektroterapija, ultrazvučna terapija, kineziterapija), specifične rehabilitacije djece, obavlja edukaciju roditelja oboljele djece po posebnim programima, preventivne preglede po školama radi ranog otkrivanja deformiteta kičme i lošeg držanja. Ove usluge pacijentima se pružaju u centru, a za nepokretne i teško pokretne pacijente u njihovim kućama. Osim toga Centar obavlja komercijalne masaže i manipulativne tehnike.

Lokalitet: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2 (prvi sprat)
Telefon: 033/704 978

Lokalitet: Saraj polje, X Transverzale bb (drugi sprat)
Telefon: 033/277 638
Zaposlenici Centra za fizikalnu rehabilitaciju Broj
Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
4
Diplomirani fizioterapeutski tehničar
8
Fizioterapeut
33
Defekt. logoped
1
Defekt. somatoped
1
Socijalni radnik
1
Medicinska sestra
5
Ukupno
53
CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

Šef Službe: Dževlan dr Azra, specijalista neuropsihijatar 

Centar za mentalno zdravlje pruža specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu pružajući sljedeće: psiho-socijalnu pomoć ratom traumatiziranih osoba, pojedinačnu i grupnu psihoterapiju kod psihotraumatiziranih osoba, psiho-socijalnu pomoć ugroženim licima, kućne posjete po potrebi, pomoć porodici, konsultativno-specijalističke preglede iz psihijatrije i neurologije, kao i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti. U preventivnom radu ovaj Centar ima zadatak da promovira mentalno zdravlje na području Kantona Sarajevo. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Lokalitet: Bulevar Meše Selimovića 2, (prvi sprat)
Telefon: 033/704 820
Zaposlenici Centra za mentalno zdravlje Broj
Specijalista neuropsihijatrije
2
Psiholog
4
Socijalni radnik
3
Diplomirana medicinska sestra
1
Medicinska sestra
5
Ukupno
15
SLUŽBA ZA RADIOLOŠKU I ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU

Šef Službe: mr. sci. dr. Ermina Sadagić

Ova služba pruža usluge rendgenske dijagnostike za stanovništvo Kantona Sarajevo poput vršenja standardnih rendgenskih pretraga i snimanja kostiju. Ultrazvučnom dijagnostikom dobiva informacije o mekim tjelesnim tkivima (vrat, štitnjača, testisi, abdomen, urotrakt, mala zdjelica). U planu je uvođenje kolor dopler ultrazvučne dijagnostike.

Lokalitet: Bulevar Meše Selimovića 2, (prvi sprat)
Telefon: 033/704 915

Lokalitet: Saraj polje, X Transverzale bb
Telefon: 033/277 603
Zaposlenici Službe za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku Broj
Specijalista radiologije
4
Diplomirani RTG tehničar
6
Viši RTG tehničar
1
Medicinska sestra
5
Ukupno
6
SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Šef Službe: Mr.ph. Grabovac P. Almira (specijalista medicinske biohemije)

Laboratorijska služba vrši analize iz oblasti hematologije i biohemije. Opremljena je savremenom opremom visokog kvaliteta koja joj omogućava izvedbu velikog broja analiza. Laboratorijska služba O. J. Novi Grad radi analize za potrebe stanovnika opština Novi Grad i Hadžići, a za DZ Ilidža vrši analize koagulacije.

Lokalitet: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2
Telefon: 033/704 842

Lokalitet: Saraj polje, X Transverzale bb
Telefon: 033/277 637
Zaposlenici Službe za laboratorijsku dijagnostiku Broj
Specijalista medicinske biohemije
2
Biohemičar
3
Dipl. lab. inžinjer
4
Laboratorijski tehničar
15
Ukupno
24

OJ SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA DJELATNOST

OFTALMOLOŠKA SLUŽBA

Obavlja prevenciju, rano otkrivanje i liječenje anomalija i oboljenja oka kod svih dobnih skupina. Uz korištenje savremene opreme pruža sljedeće usluge: subjektivno i objektivno određivanje oštrine vida sa propisivanjem naočala (kompjuterskom metodom), liječenje anomalija, oboljenja i povreda prednjeg i stražnjeg segmenta oka, apliciranje kontaktnih sočiva, funduskopiju, perimetriju i adaptometriju. Sarađuje sa drugim službama Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama. Oftalmološka služba pruža zdravstvenu zaštitu na dva lokaliteta u najsavremenije opremljenim oftalmološkim kabinetima.

Lokalitet: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2
Telefon: 033/704 939

Lokalitet: Saraj polje, X Transverzale bb
Telefon: 033/277 649
Sedmični raspored rada Oftalmološke službe u DZ Novi Grad
Zaposlenici Oftalmološke službe Broj
Specijalista oftamolog
3
Medicinska sestra
3
Ukupno
6
ORL SLUŽBA

U savremeno opremljenim ORL kabinetima vrši se specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita koja obuhvaća preventivu, dijagnostiku i liječenje bolesti uha, grla i nosa. Uz redovne preglede i kontrole pacijenata koji se javljaju zbog ORL kazusa, služba učestvuje u sistematskim pregledima uposlenih, prosvjetnih radnika, te daje ocjenu pri vađenju ljekarskih uvjerenja za posao i vozački ispit. U kabinetu za audiovestibulometriju ispituju se sluh i centar za ravnotežu, što je također vrlo bitan dio nalaza kod patoloških stanja, kao i kod davanje ocjene za ljekarska uvjerenja kada su u pitanju poslovi koji zahtjevaju rad na visini i sa rizikom. Osim toga, radi se i timpanometrija, pri čemu se pomaže otkrivanje oboljenja srednjeg uha.

Lokalitet: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2
Telefon: 033/704 947

Lokalitet: Saraj polje, X Transverzale bb
Telefon: 033/277 652
Sedmični raspored rada ORL službe u DZ Novi Grad
Zaposlenici ORL službe Broj
Specijalista ORL
2
Medicinska sestra
3
Viša medicinska sestra
1
Ukupno
6
NEUROPSIHIJATRIJSKA SLUŽBA

Neuropsihijatrijska služba - Neurološka ordinacija vrši specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu pružajući sljedeće usluge: uzima neurološku anamnezu i trijažira pacijente po potrebi u Centar za mentalno zdravlje; vrši sistematske preglede (npr. prosvjetnih radnika) i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti; izdaje ljekarska uvjerenja i nalaze za tuđu njegu i pomoć. Neurološka ordinacija pruža zdravstvenu zaštitu na dva lokaliteta. Na lokalitetu Saraj Polje radi i EEG kabinet.

Lokalitet: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2, (prvi sprat)
Telefon: 033/704 945

Lokalitet: Saraj polje, X Transverzale bb
Telefon: 033/277 643
Sedmični raspored rada Neuropsihijatrijske službe DZ Novi Grad
Zaposlenici Neuropsihijatrijske službe Broj
neuropsihijatrije
2
Medicinska sestra
3
Viša medicinska sestra
1
Ukupno
6
INTERNISTIČKA SLUŽBA

Internistička služba obavlja specijalističko-konsultativne preglede, sistematske preglede, obrade za Invalidsko-penziona komisiju (IPK), kao i preglede u okviru predoperativne pripreme. Radi na ranom otkrivanju kardiovaskularnih oboljenja, šećernih bolesti, oboljenja probavnog trakta i ostalih internističkih oboljenja. U centralnom objektu vrši se i holter-monitoring. Po potrebi učestvuje u rješavanju hitnih slučajeva. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Lokalitet: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2, (prvi sprat)
Telefon: 033/704 941

Lokalitet: Saraj polje, X Transverzale bb (drugi sprat)
Telefon: 033/277 644
Sedmični raspored rada Internističke službe DZ Novi Grad
Zaposlenici Internističke službe Broj
Specijalista interne medicine
4
Medicinska sestra
6
Ukupno
10

Savjetovalište za dijabetes

U ovom savjetovalištu pacijenti dobijaju dijabetičarsku knjižicu, savjete o ishrani, njegi stopala, ponašanju i mogućim komplikacijama. Pacijentima se uz kompletan internistički pregled određuje i “body mass index”, mjeri pulzacija na krvnim sudovima, snima EKG, određuje nivo glukoze u krvi i, po potrebi, radi oralni glukoza tolerans test (OGTT). Iz ovog savjetovališta se pacijenti, kojima je to potrebno, ambulantno prevoze na inzulinsku terapiju poslije intenzivne sedmodnevne obuke od strane ljekara i medicinske sestre. Savjetovalište sarađuje sa svim ostalim službama Doma zdravlja u cilju sveobuhvatne kontrole pacijenata koji imaju šećernu bolest.
Dijabetološko savjetovalište pruža svoje usluge stanovnicima opština Hadžići, Ilidža i Novi Grad.

Lokalitet: Saraj polje, X Transverzale bb, (drugi sprat)
Telefon: 033/277 648
Zaposlenici Savjetovališta za dijabete Broj
Specijalista interne medicine - dijabetolog
1
Diplomirana medicinska sestra
1
Ukupno
2

Lokaliteti

Kumrovec wt
CENTRALNI OBJEKAT

CENTRALNI OBJEKAT

 • Stanovništvo: 11000 
 • MZ: Otoka, Čengić Vila, staro Hrasno
 • Timovi obiteljske medicine: 7

ADRESA: Bulevar Meše Selimovića 2, 71000 Sarajevo

Tel. 033/704-800

PODRUČNA AMBULANTA DOBRINJA I

PODRUČNA AMBULANTA DOBRINJA I

 • Stanovništvo: 6168
 • MZ: Dobrinja A (dio) i Dobrinja D (dio)
 • Timovi obiteljske medicine: 4

ADRESA: Omladinskih radnih brigada 3-5, 71000 Sarajevo

Tel. 033/235-563

PODRUČNA AMBULANTA DOBRINJA II

PODRUČNA AMBULANTA DOBRINJA II

 • Stanovništvo: 13031
 • MZ: Dobrinja B i Dobrinja C 
 • Timovi obiteljske medicine: 4 (planirano 6)

ADRESA: Hamdije Kapidžića 12, 71000 Sarajevo

Tel. 033/460-978

STOMATOLOŠKA AMBULANTA

STOMATOLOŠKA AMBULANTA

 • Stomatološka služba

ADRESA: Dobrinjske bolnice 16, 71 000 Sarajevo

Tel. 033/541-115

PODRUČNA AMBULANTA SARAJ POLJE

PODRUČNA AMBULANTA SARAJ POLJE

 • Stanovništvo: 15779
 • MZ: Saraj polje, Alipašino polje C I, Alipašino polje C II i Olimpijsko selo
 • Timovi obiteljske medicine: 7 + sve službe

ADRESA: Transvenzala bb, 71000 Sarajevo

Tel. 033/277-600

Porodična medicina: 033/277-612

PODRUČNA AMBULANTA ALIPAŠINO POLJE B FAZA

PODRUČNA AMBULANTA ALIPAŠINO POLJE B FAZA

 • Stanovništvo: 7709
 • MZ: Alipašino polje B I i Alipašino polje B II
 • Timovi obiteljske medicine: 3A

ADRESA: Trg ZAVNOBiH-a 23, 71000 Sarajevo

Tel. 033/546-922

PODRUČNA AMBULANTA ALIPAŠINO POLJE A FAZA

PODRUČNA AMBULANTA ALIPAŠINO POLJE A FAZA

 • Stanovništvo: 6641
 • MZ: Alipašino polje A I i Alipašino polje A II 
 • Timovi obiteljske medicine: 2

ADRESA: Trg m. prijateljstva 7, 71000 Sarajevo

Tel. 033/464-155

PODRUČNA AMBULANTA ŠVRAKINO SELO

PODRUČNA AMBULANTA ŠVRAKINO SELO

 • Stanovništvo: 10921
 • MZ: Švrakino selo I, Švrakino selo II i Švrakino selo III
 • Timovi obiteljske medicine: 4 (plan. 5)
 • Stomatološka služba 

ADRESA: Safeta Hadžića bb, 71000 Sarajevo

Tel. 033/717-635

PODRUČNA AMBULANTA BUĆA POTOK

PODRUČNA AMBULANTA BUĆA POTOK

 • Stanovništvo: 13145
 • MZ: Buća potok i Dolac Malta
 • Timovi obiteljske medicine: 5 (plan. 6)
 • Stomatološka služba 

ADRESA: Adema Buće 19, 71000 Sarajevo

Tel. 033/714-565

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
PODRUČNA AMB. ALIPAŠIN MOST I

PODRUČNA AMBULANTA ALIPAŠIN MOST I

 • Stanovništvo: 12225
 • MZ: Alipašin most I, Alipašin most II i Briješće (dio)
 • Timovi obiteljske medicine: 5 (plan. 6)

ADRESA: Safeta Zajke bb, 71000 Sarajevo

Tel. 033/464-311

PODRUČNA AMBULANTA SOKOLJE

PODRUČNA AMBULANTA SOKOLJE

 • Stanovništvo: 8092
 • MZ: Naselje heroja Sokolje i Briješće (dio) 
 • Timovi obiteljske medicine: 2
 • Stomatološka služba 

ADRESA: Numan paše Ćuprilića 17, 71000 Sarajevo

Tel. 033/631-555

PODRUČNA AMBULANTA AERODROMSKO NASELJE

PODRUČNA AMBULANTA AERODROMSKO NASELJE

 • Stanovništvo: 6168
 • MZ: Dobrinja A (dio) i Dobrinja D (dio)
 • Timovi obiteljske medicine: 2 (plan. 4)

ADRESA: Rudolfa Rude Tomića 1, 71000 Sarajevo

Tel. 033/455-447

PODRUČNA AMBULANTA RAJLOVAC

PODRUČNA AMBULANTA RAJLOVAC

 • Stanovništvo: 5231
 • MZ: Dobroševići
 • Timovi obiteljske medicine: 1
 • Sl. za laboratorijsku dijagnostiku
 • Stomatološka služba 

ADRESA: Rajlovačka cesta 30, 71000 Sarajevo

TEL. 033/590-787

PODRUČNA AMBULANTA BOJNIK

PODRUČNA AMBULANTA BOJNIK

 • Stanovništvo: 900
 • MZ: Dobroševići (dio)
 • Timovi obiteljske medicine: 1 

ADRESA: Butilska do br. 3, 71000 Sarajevo

Tel. 033/516-315

PODRUČNA AMBULANTA ALIPAŠIN MOST II

PODRUČNA AMBULANTA ALIPAŠIN MOST II

 • Stanovništvo: 3377
 • MZ: Alipašin most II 
 • Timovi obiteljske medicine: 1

ADRESA:Kasima Hadžića do br.6, 71000 Sarajevo

TEL. 033/658-399

O.Š. "SOKOLJE"

O.Š. "SOKOLJE"

 • Stomatološka služba

ADRESA: Numan-paše Ćuprilića 17, 71000 SARAJEVO

Tel. 033/778-960

PODRUČNA AMBULANTA BRIJEŠĆE

PODRUČNA AMBULANTA BRIJEŠĆE

 • Stanovništvo: 9000
 • MZ: Briješće 
 • Timovi obiteljske medicine: 1

ADRESA: Ul. Viteška do br. 4, 71000 Sarajevo

TEL. 033/672-110

PODRUČNA AMBULANTA ANEKS

PODRUČNA AMBULANTA ANEKS

 • Stanovništvo: 4000
 • MZ: Aneks
 • Timovi obiteljske medicine: 1

ADRESA: Ul. Muftije Džabića br. 2, 71000 Sarajevo

Tel: 033/656-856