JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

DOMOVI ZDRAVLJA

OJ Dom zdravlja Novi Grad

Organizaciona jedinica Novi Grad je jedna od devet postojećih organizacionih jedinica Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Smještena je u novom dijelu Sarajeva pri opštini Novi Grad sa 124.347 stanovnika, od kojih 25.000 čini dječija populacija (0-18 godina). OJ DZ Novi Grad pruža zdravstvene usluge na području od 48km2. Prosječna naseljenost po kvadratnom kilometru je 2.450 stanovnika. Osim primarne, pruža i usluge specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite.


Centralni objekat: Bulevar Meše Selimovića 2, 71000 Sarajevo, Tel. 033/ 704 800 (centrala)

Dom zdravlja Saraj Polje, X Transverzale bb, 71000 Sarajevo, Tel. 033/ 277-613 (centrala)

 

Uprava

l60Hf
DIREKTOR

Prim. dr. Merima Pašić

Spec. fizikalne med. i rehabilitacije
Tel. 033/704-803, 704-804
direktor.novigrad@judzks.ba

l60Hf
GLAVNA SESTRA

Bediha Palo

dipl. med. sestra

Tel. 033/704-802

bediha.palo@judzks.ba

l60Hf
TEHNIČKI SEKRETARI

Jasminka Čelik
Munevera Cocalić

Tel. 033/704-803, 704-804

novigrad@judzks.ba

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

SLUŽBA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE

Šef Službe: Maarouf – Jamakosmanović dr. Amra (specijalista porodične medicine)
Kartoteka: 033/704-953

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu starijem od 14 (četrnaest) godina. Obuhvata aktivnosti na očuvanju i unapređenju zdravlja kroz neposrednu i kontinuiranu zaštitu pojedinca i porodice. Aktivnost se provodi u ordinacijama i u kućnom liječenju i podrazumijeva: zdravstveno vaspitanje, ambulantnu dijagnostiku i liječenje, sistematske i kontrolne preglede, ciljane sistematske preglede, rad sa hroničnim bolesnicima, pružanje hitne medicinske pomoći, izdavanje ljekarskih uvjerenja i ocjenu radne sposobnosti. Služba je uključena u proces kontinuirane edukacije koja se provodi u raznim vidovima već niz godina. U toku je provođenje niza projekata: Prevencija dijabetesa, Prevencija masovnih nezaraznih bolesti, Unaprijeđenje zdravstvene zaštite pacijenata vezanih za kuću, itd. Putem Katedre za porodičnu medicinu uključena je u edukaciju studenata XII semestra Medicinskog fakulteta. Koordinira sa svim drugim službama u Domu zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama radi sveobuhvatnije i bolje zdravstvene zaštite stanovništva, kao i vođenja medicinske dokumentacije i zdravstvene statistike. U okviru ove Službe djeluje i Palijativna njega za cijeli Kanton Sarajevo (tel: 033/465-999, 033/221-256)

Opšta primarna zdravstvena zaštita pruža usluge stanovništvu na 15 (petnaest) lokaliteta.

U okviru ove Službe djeluje i Palijativna njega za cijeli Kanton Sarajevo.

Od dana 17.09.2019. godine Palijativna služba Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo će biti smještena u prostorijama ambulante Miljacka, naselje Nova Otoka, ulica Džemala Bijedića 160.

Kontakt telefon Palijativne njege: 033/221-256

Kontakt telefon ambulante Miljacka je 033/465-999.

Radno vrijeme Palijativne njege

-ponedeljak, utorak, četvrtak i petak od 07:30-15:00 sati.

Srijeda od 13:00 do 20:00 sati.

- Medicinska sestra-tehničar - ponedeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 07:30-20:00 sati.

Specijalista porodične medicine: 22

Specijalista opšte medicine: 2

Specijalista medicine rada: 3

Doktor medicine: 28

Ljekari na specijalizaciji: 4

Diplomirana medicinska sestra: 8

Medicinska sestra: 65

Socijalni radnik: 3

UKUPNO: 135

DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU

Šef Službe: mr.sci.prim.dr. Jasminka Smlatić-Muhadžić (specijalista pedijatar)

Pruža zdravstvenu zaštitu djeci od 0 do 6 godina, koja se organizuje i provodi dispanzerskom metodom rada. Provodi se aktivan zdravstveni nadzor novorođenčadi, dojenčadi, djece od 1 do 6 godina, sistematski i kontrolni pregledi u savjetovalištu, kontinuirana imunizacija sa revakcinacijom, sistematski pregledi djece prije upisivanja u obdaništa, ambulantna dijagnostika i liječenje. Djeca oboljela od zaraznih i hroničnih bolesti imaju poseban tretman. Služba sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama i sa ostalim specijalistima.

Specijalista pedijatar: 9

Diplomirana medicinska sestra: 1

Medicinska sestra: 18

UKUPNO: 28

Lokalitet: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2

Telefon: 033/704 899 (kartoteka)

Lokalitet: Saraj Polje, X Transverzale
Telefon: 033/277 612

NAPOMENA: Lokalitet: Saraj Polje – Pedijatrijska služba, zbog epidemiološke situacije, ne radi na lokalitetu Saraj polje. Svi pacijenti se primaju u Centralnom objektu

 

DISPANZER ZA ŠKOLSKU DJECU I OMLADINU

Šef Službe: prim.dr. Edma Salihbegović (specijalista školske medicine)

Pruža zdravstvenu zaštitu djeci i omladini od 7 do 14 godina (od jula 2005. godine, srednjoškolci se liječe u ambulanti porodične medicine), koja se organizuje dispanzerskom metodom. Služba obavlja sistematske preglede učenika osnovnih i srednjih škola, kontrolne ciljane preglede učenika, serijske ciljane preglede, kontinuirano sprovodi sve imunizacije, zdravstveno obrazovanje, procjenu psihofizičkog stanja omladine kod izbora zanimanja i upisa za dalje školovanje. Organizuje predavanja za školsku djecu i omladinu i sarađuje sa pedagogom, socijalnim radnikom i psihologom, kao i sa ostalim specijalistima. Vrši pregled, liječenje i rehabilitaciju u ordinaciji i u kući, diferencijalnu dijagnostiku, specijalističko-konsultativne i konzilijarne preglede.

Specijalista školske medicine: 1

Doktor medicine: 4

Ljekar na specijalizaciji: 3

Diplomirana medicinska sestra: 2

Medicinska sestra: 9

UKUPNO: 19

Lokalitet: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2 (drugi sprat)
Telefon: 033/704 898 (kartoteka)

Lokalitet: Saraj Polje, X Transverzale bb
Telefon: 033/277 602 

NAPOMENA: Lokalitet: Saraj Polje –Dispanzer za školsku djecu, zbog epidemiološke situacije, ne radi na lokalitetu Saraj polje. Svi pacijenti se primaju u Centralnom objektu.

Radno vrijeme u centralnom objektu:

– Svaki radni dan 07.30 – 20.00 h

– Subota: I smjena od 07.30 – 14.30 h. Pacijente u drugoj smjeni prima Porodična medicina.

– Nedjelja i praznici: Pacijente prima Porodična medicina.

 

OBAVJEŠTENJE:   Dispanzer za školsku djecu i omladinu radi korištenja godišnjih odmora u periodu od 19.07.do  30.09.2021 godine radi u I smjeni. U navedenom periodu, pacijenti iz druge smjene, će se primati na OPZZ službi.

STOMATOLOŠKA SLUŽBA

Šef Službe: Bajek M. dr. Dženana, spec.dječije i prev.stom.

Ova služba pruža usluge zdravstvene zaštite usta i zuba - polivalentnu opću stomatološku zaštitu, dječiju i preventivnu stomatološku zaštitu, stomatološki tretman trudnica. Obavlja sistematske preglede zuba i usta, fluorizaciju, obuku pranja zuba i otkriva rane anomalije bitne za ortodontski tretman.

Stomatološka zdravstvena zaštita pruža usluge stanovništvu na 9 lokaliteta uključujući i centralni objekat.

Specijalista pedodoncije: 7

Doktor stomatologije: 18

Diplomirani medicinski tehničar: 1

Stomatološka sestra: 29

UKUPNO: 55

Lokalitet: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2 (treći sprat)

Telefon: 033/704 855- šef službe, 033/704 861- odgovorni tehničar.

Lokalitet: Saraj Polje, X Transverzale bb
Telefon: 033/277 676

Radno vrijeme stomatoloških ambulanti OJ DZ Novi Grad:

 • Buća potok: ponedjeljak i utorak od 13:00 – 20.00 h, srijeda, četvrtak i petak 07:30 do 14:30 sati  svaki radni dan. Od 09.08.2021. stomatološka ambulanta će raditi od 07.30 – 20.00 sati
 • Sokolje: utorak, srijeda i petak od 07:30 do 14:30 sati, četvrtak od 13:00 do 20 :00 sati. Stomatološka ambulanta Sokolje će biti zatvorena u periodu od 02.08. – 20.08.2021.god. a pacijenti zdravstvenu uslugu mogu ostavariti u Centralnom objektu
 • Rajlovac: ponedeljak, utorak, četvrtak i petak od 07:30 do 14:30 sati, srijeda od 12:30 do 20:00 sati. Stomatološka ambulanta Rajlovac će biti zatvorena u periodu od 19.07. – 06.08.2021.god. a pacijenti zdravstvenu uslugu mogu ostavariti u Centralnom objektu.
 • O.Š. “Sokolje” trenutno ne radi
 • Bojnik trenutno ne radi 
 • Švrakino selo: srijeda od 13:00 – 20.00 h,  ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 07:30 do 14:30 sati (trenutno rade pedodonti iz Saraj Polja) Stomatološka ambulanta Švrakino selo će biti zatvorena u periodu od 26.07. – 13.08.2021.god. a pacijenti zdravstvenu uslugu mogu ostavariti u Centralnom objektu.
 • Dobrinja: Radno vrijeme:
  • srijeda, četvrtak i petak 07:30 do 20:00 sati
  • ponedjeljak i utorak od 13.00 – 20.00 h
 • Saraj Polje: od 07:30 do 20:00 sati svaki radni dan
 • Centralni objekat: od 07:30 do 20:00 sati svaki radni dan
PNEUMOFTIZIOLOŠKI DISPANZER

Šef Službe:  Dedagić dr. Emina (specijalista pneumoftiziolog)

Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu kroz slijedeće djelatnosti: dijagnostika i liječenje plućnih oboljenja, vršenje periodičnih pregleda, izdavanje ljekarskih uvjerenja, aktivan nadzor oboljelih od specifičnih plućnih oboljenja, kao i hemioprofilaksu kontakta. Obavlja detaljan pregled radiografisanih lica sa sumnjivim plućnim promjenama i funkcionalnu dijagnostiku pluća. Preuzima liječenje bolesnika otpuštenih iz bolnice i brine se o njihovoj rehabilitaciji. Sarađuje sa ostalim službama u okviru Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Specijalista pneumoftiziolog: 3

Diplomirani inžinjer med. radiologije: 2

Viši RTG tehničar: 1

Medicinska sestra: 3

UKUPNO: 9

Lokalitet: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2
Telefon: 033/704 901
CENTAR ZA FIZIKALNU REHABILITACIJU

Šef Službe:

OBAVJEŠTENJE ZA PACIJENTE:

Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – Centralni objekat, u periodu od 02.08. – 20.08.2021.god. će radit će u prvoj smjeni.
Pacijenti iz druge smjene zdravstvenu uslugu mogu ostvariti na CBR službi na lokalitetu Saraj polje.

Obavlja specijalističke preglede i nudi usluge fizikalne terapije (manuelna masaža, termoterapija, elektroterapija, ultrazvučna terapija, kineziterapija), specifične rehabilitacije djece, obavlja edukaciju roditelja oboljele djece po posebnim programima, preventivne preglede po školama radi ranog otkrivanja deformiteta kičme i lošeg držanja. Ove usluge pacijentima se pružaju u centru, a za nepokretne i teško pokretne pacijente u njihovim kućama. Osim toga Centar obavlja komercijalne masaže i manipulativne tehnike.

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije: 4

Odgovorni tehničar: 1

Diplomirani fizioterapeut: 2

Viši terapeutski tehničar: 3

Fizioterapeut: 37

Socijalni radnik: 1

Medicinska sestra: 4

UKUPNO: 57

 

Lokalitet: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2 (prvi sprat)
Telefon: 033/704 978

Lokalitet: Saraj polje, X Transverzale bb (drugi sprat)
Telefon: 033/277 638
CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

Šef Službe:

Centar za mentalno zdravlje pruža specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu pružajući sljedeće: psiho-socijalnu pomoć ratom traumatiziranih osoba, pojedinačnu i grupnu psihoterapiju kod psihotraumatiziranih osoba, psiho-socijalnu pomoć ugroženim licima, kućne posjete po potrebi, pomoć porodici, konsultativno-specijalističke preglede iz psihijatrije i neurologije, kao i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti. U preventivnom radu ovaj Centar ima zadatak da promovira mentalno zdravlje na području Kantona Sarajevo. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Specijalista neuropsihijatrije: 2

Psiholog: 4

Socijalni radnik: 3

Diplomirana medicinska sestra: 1

Medicinska sestra: 4

UKUPNO: 13

Lokalitet: Bulevar Meše Selimovića 2, (III sprat)

Telefon: 033/704 820

Rad spec. neuropsihijatara:

Svaki radni dan od 07:30 do 20:00 sati.

Rad spec. neuropsihijatara subotom:

– prva subota u mjesecu – tim I

– druga subota u mjesecu – tim II

 

Rad socijalnih radnika i psihologa: svaki dan od 07:30 do 20:00

Psiholozi i socijalni radnici rade prvu i drugu subotu u mjesecu u I smjeni.

Psihološka pomoć pacijentima (COVID-19): 062 378 992;

 

SLUŽBA ZA RADIOLOŠKU I ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU

Šef Službe: mr. sci. dr. Ermina Sadagić

Ova služba pruža usluge rendgenske dijagnostike za stanovništvo Kantona Sarajevo poput vršenja standardnih rendgenskih pretraga i snimanja kostiju. Ultrazvučnom dijagnostikom dobiva informacije o mekim tjelesnim tkivima (vrat, štitnjača, testisi, abdomen, urotrakt, mala zdjelica). U planu je uvođenje kolor dopler ultrazvučne dijagnostike.

Specijalista radiologije: 4

Diplomirani inžinjer med. radiologije: 6

Medicinska sestra: 5

UKUPNO: 15

Lokalitet: Bulevar Meše Selimovića 2, (prvi sprat)
Telefon: 033/704 915

NAPOMENA: Lokalitet Saraj polje: Služba za ultrazvučnu i radiološku dijagnostiku, zbog epidemiološke situacije, ne radi na lokalitetu Saraj polje. Svi pacijenti se primaju u Centralnom objektu.

Radno vrijeme: RTG snimanje se vrši u I smjeni jer inžinjeri sa radiologije pokrivaju rad u Covid centru.

Lokalitet: Saraj polje, X Transverzale bb
Telefon: 033/277 603

SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Šef Službe: Mr.ph. Grabovac P. Almira (specijalista medicinske biohemije)

Laboratorijska služba vrši analize iz oblasti hematologije i biohemije. Opremljena je savremenom opremom visokog kvaliteta koja joj omogućava izvedbu velikog broja analiza. Laboratorijska služba O. J. Novi Grad radi analize za potrebe stanovnika opština Novi Grad i Hadžići.

Specijalista medicinske biohemije: 2

Biohemičar: 3

Diplomirani inž.lab.dijag.: 2

Laboratorijski tehničar: 18

UKUPNO: 28

Lokalitet: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2
Telefon: 033/704 847 i 033/704 842

NAPOMENA: Lokalitet: Saraj polje, X Transverzale bb
Telefon: 033/277 637

Lokalitet Saraj polje:Služba za laboratorijsku dijagnostiku, zbog epidemiološke situacije, ne radi na lokalitetu Saraj polje. Svi pacijenti se primaju u Centralnom objektu.

 

OJ SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA DJELATNOST

OFTALMOLOŠKA SLUŽBA

Obavlja prevenciju, rano otkrivanje i liječenje anomalija i oboljenja oka kod svih dobnih skupina. Uz korištenje savremene opreme pruža sljedeće usluge: subjektivno i objektivno određivanje oštrine vida sa propisivanjem naočala (kompjuterskom metodom), liječenje anomalija, oboljenja i povreda prednjeg i stražnjeg segmenta oka, apliciranje kontaktnih sočiva, funduskopiju i adaptometriju. Služba vrši sistematske preglede. Sarađuje sa drugim službama Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama. Oftalmološka služba pruža zdravstvenu zaštitu na dva lokaliteta u najsavremenije opremljenim oftalmološkim kabinetima.

Specijalista oftalmolog: 4

Medicinska sestra: 4

UKUPNO: 8

Lokalitet: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2
Telefon: 033/704 939

Lokalitet: Saraj polje, X Transverzale bb
Telefon: 033/277 659
Sedmični raspored rada Oftalmološke službe u DZ Novi Grad
ORL SLUŽBA

U savremeno opremljenim ORL kabinetima vrši se specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita koja obuhvaća preventivu, dijagnostiku i liječenje bolesti uha, grla i nosa. Uz redovne preglede i kontrole pacijenata koji se javljaju zbog ORL kazusa, služba učestvuje u sistematskim pregledima uposlenih, prosvjetnih radnika, te daje ocjenu pri vađenju ljekarskih uvjerenja za posao i vozački ispit. U kabinetu za audiovestibulometriju ispituju se sluh i centar za ravnotežu, što je također vrlo bitan dio nalaza kod patoloških stanja, kao i kod davanje ocjene za ljekarska uvjerenja kada su u pitanju poslovi koji zahtjevaju rad na visini i sa rizikom. Osim toga, radi se i timpanometrija, pri čemu se pomaže otkrivanje oboljenja srednjeg uha.

Specijalista ORL: 2

Viša medicinska sestra: 1

Medicinska sestra: 3

UKUPNO: 6

Lokalitet: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2
Telefon: 033/704 947

Lokalitet: Saraj polje, X Transverzale bb
Telefon: 033/277 652
Sedmični raspored rada ORL službe u DZ Novi Grad
NEUROLOŠKA SLUŽBA

Neurološka služba vrši specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu pružajući sljedeće usluge: uzima neurološku anamnezu i trijažira pacijente po potrebi u Centar za mentalno zdravlje; vrši sistematske preglede (npr. prosvjetnih radnika) i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti; izdaje ljekarska uvjerenja i nalaze za tuđu njegu i pomoć. Neurološka ordinacija pruža zdravstvenu zaštitu na dva lokaliteta. Na lokalitetu Otoka radi i EEG kabinet.

Specijalista neurolog: 2

Viša medicinska sestra: 1

Diplomirana medicinska sestra: 2

UKUPNO: 5

Lokalitet: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2, (prvi sprat)
Telefon: 033/704 945

Lokalitet: Saraj polje, X Transverzale bb
Telefon: 033/277 643
Sedmični raspored rada Neurološke službe DZ Novi Grad
INTERNISTIČKA SLUŽBA

Internistička služba obavlja specijalističko-konsultativne preglede, sistematske preglede, obrade za Invalidsko-penziona komisiju (IPK), kao i preglede u okviru predoperativne pripreme. Radi na ranom otkrivanju kardiovaskularnih oboljenja, šećernih bolesti, oboljenja probavnog trakta i ostalih internističkih oboljenja. U Službi se radi i 24-satni EKG holter-monitoring. Po potrebi učestvuje u rješavanju hitnih slučajeva. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Specijalista interne medicine: 4

Medicinska sestra: 5

UKUPNO: 9

Lokalitet: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2, (prvi sprat)
Telefon: 033/704 941

Lokalitet: Saraj polje, X Transverzale bb (drugi sprat)
Telefon: 033/277 644
Sedmični raspored rada Internističke službe DZ Novi Grad

Savjetovalište za dijabetes

U ovom savjetovalištu pacijenti dobijaju dijabetičarsku knjižicu, savjete o ishrani, njegi stopala, ponašanju i mogućim komplikacijama. Pacijentima se uz kompletan internistički pregled određuje i “body mass index”, mjeri pulzacija na krvnim sudovima, snima EKG, određuje nivo glukoze u krvi i, po potrebi, radi oralni glukoza tolerans test (OGTT). Iz ovog savjetovališta se pacijenti, kojima je to potrebno, ambulantno prevoze na inzulinsku terapiju poslije intenzivne sedmodnevne obuke od strane ljekara i medicinske sestre. Savjetovalište sarađuje sa svim ostalim službama Doma zdravlja u cilju sveobuhvatne kontrole pacijenata koji imaju šećernu bolest.
Dijabetološko savjetovalište pruža svoje usluge stanovnicima opština Hadžići, Ilidža i Novi Grad.

Lokalitet: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2
Telefon: 033/704 945
Savjetovalište za dijabetes radi ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom u I smjeni, a srijedom u II smjeni.
STOMATOLOŠKA SLUŽBA -
specijalističko-konsultativna djelatnost

Ova služba u centralnom objektu Doma zdravlja Novi Grad pruža specijalističko-konsultativne usluge u polju bolesti usta i parodontologije (liječenje bolesti potpornih struktura zuba, mekih tkiva usta, jezika i pljuvačnih žlijezda svim dobnim skupinama), endodoncije (liječenje zuba),  ortodoncije (izrada ortodontskih mobilnih  aparata).

Na lokalitetu Saraj-Polje ova služba pruža specijalističko-konsultativne usluge u oblasti stomatološke protetike (izrada mobilnih i fiksnih zubnih proteza) i oralne hirurgije (hirurško liječenje u oralnoj regiji).

Specijalista endodoncije: 2

Specijalista ortodoncije: 2

Specijalista bolesti  usta i parodontologije: 2

Specijalista protetike: 3

Specijalista oralne  hirurgije: 2

Stomatološka sestra: 9

Zubni tehničar: 9

UKUPNO: 29

Lokalitet: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2
Telefon: 033/704 800 (centrala)

Lokalitet: Saraj polje, X Transverzale bb
Telefon: 033/277 613 (centrala)
Sedmični raspored rada specijalističke Stomatološke službe DZ Novi Grad

Lokaliteti

Novi_Grad_CO_manja
CENTRALNI OBJEKAT

CENTRALNI OBJEKAT

 • Stanovništvo: 11000 
 • MZ: Otoka, Čengić Vila, staro Hrasno
 • Timovi obiteljske medicine: 7
 • Palijativna njega

ADRESA: Bulevar Meše Selimovića 2, 71000 Sarajevo

Tel. 033/704-953

RADNO VRIJEME: od 07:30 do 20:00 sati svaki radni dan

PODRUČNA AMBULANTA DOBRINJA I

PODRUČNA AMBULANTA DOBRINJA I

 • Stanovništvo: 6168
 • MZ: Dobrinja A (dio) i Dobrinja D (dio)
 • Timovi obiteljske medicine: 4

ADRESA: Omladinskih radnih brigada 3-5, 71000 Sarajevo

Tel. 033/235-563

RADNO VRIJEME:
Ambulanta naizmjenično radi – jednu sedmicu u I smjeni, a narednu sedmicu u II smjeni. Pacijenti u suprotnoj smjeni uslugu mogu ostvariti u ambulanti Dobrinja II.

PODRUČNA AMBULANTA DOBRINJA II

PODRUČNA AMBULANTA DOBRINJA II

 • Stanovništvo: 13031
 • MZ: Dobrinja B i Dobrinja C 
 • Timovi obiteljske medicine: 4 (planirano 6)

ADRESA: Hamdije Kapidžića 12, 71000 Sarajevo

Tel. 033/460-978

RADNO VRIJEME:
Ambulanta naizmjenično radi – jednu sedmicu u I smjeni, a narednu sedmicu u II smjeni. Pacijenti u suprotnoj smjeni uslugu mogu ostvariti u ambulanti Dobrinja I.

STOMATOLOŠKA AMBULANTA

STOMATOLOŠKA AMBULANTA

 • Stomatološka služba

ADRESA: Dobrinjske bolnice 16, 71 000 Sarajevo

Tel. 033/541-115

RADNO VRIJEME:
- srijeda, četvrtak i petak 07:30 do 20:00 sati - ponedjeljak i utorak od 13.00 – 20.00 h

PODRUČNA AMBULANTA SARAJ POLJE

PODRUČNA AMBULANTA SARAJ POLJE

 • Stanovništvo: 15779
 • MZ: Saraj polje, Alipašino polje C I, Alipašino polje C II i Olimpijsko selo
 • Timovi obiteljske medicine: 7 + sve službe

ADRESA: X TransveRzale bb, 71000 Sarajevo

Tel: centrala: 033/277-600,
kartoteka Službe porodične medicine: 033/277-612

ordinacija 1: 033/277-636
ordinacija 2: 033/277-635

RADNO VRIJEME: od 07:30 do 20:00 sati svaki radni dan

PODRUČNA AMBULANTA ALIPAŠINO POLJE B FAZA

PODRUČNA AMBULANTA ALIPAŠINO POLJE B FAZA

 • Stanovništvo: 7709
 • MZ: Alipašino polje B I i Alipašino polje B II
 • Timovi obiteljske medicine: 3A

ADRESA: Trg ZAVNOBiH-a 23, 71000 Sarajevo

Tel. 033/546-922

RADNO VRIJEME OD 12.04.2021.:
Utorak, srijeda, četvrtak i petak od 07:30 od 14:30 sati.
Ponedjeljak od 13.00 od 20.00 sati.

PODRUČNA AMBULANTA ALIPAŠINO POLJE A FAZA

PODRUČNA AMBULANTA ALIPAŠINO POLJE A FAZA

 • Stanovništvo: 6641
 • MZ: Alipašino polje A I i Alipašino polje A II 
 • Timovi obiteljske medicine: 2

ADRESA: Trg m. prijateljstva 7, 71000 Sarajevo

Tel. 033/464-155

RADNO VRIJEME:
Ponedeljak, utorak, srijeda i petak od 07:30 do 14:30 sati
četvrtak od 13:00 do 20:00 sati

PODRUČNA AMBULANTA ŠVRAKINO SELO

PODRUČNA AMBULANTA ŠVRAKINO SELO

 • Stanovništvo: 10921
 • MZ: Švrakino selo I, Švrakino selo II i Švrakino selo III
 • Timovi obiteljske medicine: 4 (plan. 5)

Stomatološka služba 

 • Radno vrijeme:
  • srijeda od 13:00 – 20.00 h,
  • ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 07:30 do 14:30 sati.
 • Stomatološka ambulanta Švrakino selo će biti zatvorena u periodu od 26.07. – 13.08.2021.god. a pacijenti zdravstvenu uslugu mogu ostavariti u Centralnom objektu.

ADRESA: Safeta Hadžića bb, 71000 Sarajevo

Tel. 033/717-635 - PORODIČNA/OBITELJSKA MEDICINA

RADNO VRIJEME:
Svaki radni dan od 07:30 – 14:30 sati.

Tel. 033/717-635 - STOMATOLOŠKA SLUŽBA (srijeda od 13:00 – 20.00 h, ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 07:30 do 14:30 sati, trenutno rade pedodonti iz Saraj Polja)

RADNO VRIJEME OD 07.04.2021.:
Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 07:30 do 14:30 sati.
Srijeda od 13:00 do 20:00 h

PODRUČNA AMBULANTA BUĆA POTOK

PODRUČNA AMBULANTA BUĆA POTOK

 • Stanovništvo: 13145
 • MZ: Buća potok i Dolac Malta
 • Timovi obiteljske medicine: 5 (plan. 6)
 • Stomatološka služba (ponedjeljak i utorak od 13:00 – 20.00 sati, srijeda, četvrtak i petak  07:30 do 14:30 sati  svaki radni dan, od 09.08.2021. stomatološka ambulanta će raditi od 07.30 – 20.00 sati)

ADRESA: Adema Buće 19, 71000 Sarajevo

Tel. 033/714 - 565 i 033/714 - 566

RADNO VRIJEME:
od 07:30 do 20:00 sati svaki radni dan

no_img
PODRUČNA AMB. ALIPAŠIN MOST I

PODRUČNA AMBULANTA ALIPAŠIN MOST I

 • Stanovništvo: 12225
 • MZ: Alipašin most I, Alipašin most II i Briješće (dio)
 • Timovi obiteljske medicine: 5 (plan. 6)

ADRESA: Smaje Šikala 1, 71000 Sarajevo

Tel. 033/464-311

RADNO VRIJEME:
od 07:30 do 20:00 sati svaki radni dan (Ambulanta će 04.01. raditi u II smjeni)

PODRUČNA AMBULANTA SOKOLJE

PODRUČNA AMBULANTA SOKOLJE

 • Stanovništvo: 8092
 • MZ: Naselje heroja Sokolje i Briješće (dio) 
 • Timovi obiteljske medicine: 2
 • Stomatološka služba (utorak, srijeda i petak od 07:30 do 14:30 sati, četvrtak od 13:00 do 20:00 sati)        Stomatološka ambulanta Sokolje će biti zatvorena u periodu  od 02.08. do 20.08.2021., a pacijenti zdravstvenu uslugu mogu ostvariti u Centralnom objektu.

ADRESA: Numan paše Ćuprilića 17, 71000 Sarajevo

Tel. 033/631-555

RADNO VRIJEME OD 12.04.2021.:
Ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak od 07:30 do14:30 sati.
Utorak od 13:00 do 20:00 sati.

PODRUČNA AMBULANTA AERODROMSKO NASELJE

PODRUČNA AMBULANTA AERODROMSKO NASELJE

 • Stanovništvo: 6168
 • MZ: Dobrinja A (dio) i Dobrinja D (dio)
 • Timovi obiteljske medicine: 2 (plan. 4)

ADRESA: Rudolfa Rude Tomića 1, 71000 Sarajevo

Tel. 033/455-447

OBAVJEŠTENJE ZA PACIJENTE:
Zbog pogoršane epidemiološke situacije izazvane koronavirusom COVID- 19 i nedostatka kadra, ambulanta Aerodromsko naselje je privremeno zatvorena do daljnjeg.
Pacijenti se mogu javiti u najbližu ambulantu Dobrinja I kao i na lokalitet Saraj Polje od 07:30 – 20:00 sati svaki radni dan.

PODRUČNA AMBULANTA RAJLOVAC

PODRUČNA AMBULANTA RAJLOVAC

 • Stanovništvo: 5231
 • MZ: Dobroševići
 • Timovi obiteljske medicine: 1
 • Sl. za laboratorijsku dijagnostiku
 • Stomatološka služba (ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 07:30 do 14:30 sati, srijeda od 12:30 do 20:00)  Stomatološka ambulanta Rajlovac će biti zatvorena u periodu od 19.07. – 06.08.2021., a pacijenti zdravstvenu uslugu mogu ostavariti u Centralnom objektu.

ADRESA: Rajlovačka cesta 30, 71000 Sarajevo

TEL. 033/590-787

RADNO VRIJEME:
ponedeljak, četvrtak i petak od 07:30 do 14:30 sati
srijeda od 13:00 do 20:00 sati

PODRUČNA AMBULANTA BOJNIK

PODRUČNA AMBULANTA BOJNIK

 • Stanovništvo: 900
 • MZ: Dobroševići (dio)
 • Timovi obiteljske medicine: 1 

Ambulanta Bojnik trenutno ne radi.

ADRESA: Butilska do br. 3, 71000 Sarajevo

Tel. 033/516-315

RADNO VRIJEME: utorak od 07:30 do 14:30 sati

PODRUČNA AMBULANTA ALIPAŠIN MOST II

PODRUČNA AMBULANTA ALIPAŠIN MOST II

 • Stanovništvo: 3377
 • MZ: Alipašin most II 
 • Timovi obiteljske medicine: 1

ADRESA:Kasima Hadžića do br.6, 71000 Sarajevo

TEL. 033/658-399

RADNO VRIJEME:
ponedeljak i utorak od 07:30 do 14:30 sati

Ostalim danima pacijenti se mogu javiti u Centralni objekat i ambulantu Buća potok.

O.Š. "SOKOLJE"

O.Š. "SOKOLJE"

 • Stomatološka služba (trenutno ne radi)

ADRESA: Numan-paše Ćuprilića 17, 71000 SARAJEVO

Tel. 033/778-960

RADNO VRIJEME:
utorak, srijeda i petak 07:30 -14:30; četvrtak 13:00 - 20 :00

PODRUČNA AMBULANTA BRIJEŠĆE

PODRUČNA AMBULANTA BRIJEŠĆE

 • Stanovništvo: 9000
 • MZ: Briješće 
 • Timovi obiteljske medicine: 1

ADRESA: Ul. Viteška do br. 4, 71000 Sarajevo

TEL. 033/672-110

RADNO VRIJEME:
četvrtak i petak od 07:30 do 14:30 sati
Ostalim danima pacijenti se mogu javiti u najbližu ambulantu Sokolje kao i Centralni objekat.

PODRUČNA AMBULANTA ANEKS

PODRUČNA AMBULANTA ANEKS

 • Stanovništvo: 4000
 • MZ: Aneks
 • Timovi obiteljske medicine: 1

ADRESA: Ul. Muftije Džabića br. 2, 71000 Sarajevo

Tel: 033/656-856

RADNO VRIJEME:
Ponedjeljak i utorak od 07:30 do 13:00 sati
Srijeda od 07:30 – 14:30 sati

PODRUČNA AMBULANTA MILJACKA

PODRUČNA AMBULANTA MILJACKA

 • Stanovništvo: 2499
 • MZ: Alipašin most II
 • Palijativna njega
 • Timovi obiteljske medicine: 1

ADRESA: Džemala Bijedića 160, 71000 Sarajevo

Tel: 033/465-999
Tel. Palijativne njege: 033/221-256

Radno vrijeme: srijeda od 13:00 do 20:00 sati
Petak 07:30 do 15:00 sati

Pacijenti OPZZ službe zdravstvenu zaštitu mogu ostvariti u ambulanti palijativne njege koja je u sklopu lokaliteta Miljacka.
Radno vrijeme Palijativne njege: Svaki radni dan od 07:30 do 15:00 sati