DOMOVI ZDRAVLJA

OJ Dom zdravlja Stari Grad

Organizaciona jedinica Stari Grad pruža primarnu zdravstvenu zaštitu za 56.937 stanovnika koji žive na području Općine Stari Grad, a koja pokriva područje od 51,4 km2. Prosječna naseljenost po kvadratnom kilometru je 1329 stanovnika. Osim primarne, pruža i usluge specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite.
Centralni objekat: Alajbegovića 1, 71000 Sarajevo, Tel. 033/278-600, 278-601 (centrale)

Uprava

samira_ahmetovic_mala
DIREKTOR

dr. Samira Ahmetović

specijalista porodične medicine
Tel: 033/278-640
starigrad@judzks.ba
atifa_selmanovic
GLAVNA SESTRA

Atifa Selmanović

dipl. med. sestra
Tel: 033/278-662
atifa.selmanovic@judzks.ba
kadira_halilovic
TEHNIČKI SEKRETAR

Kadira Halilović

teh. sekretar
Tel: 033/278 640; Fax: 033/278-676
starigrad@judzks.ba

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

OPŠTA PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA/AMBULANTA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE

Šef Službe: prim.dr. Amira Abadžić, spec. porodične medicine
Telefon: 278 665

Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu starijem od 14 (četrnaest) godina. Obuhvata aktivnosti na očuvanju i unapređenju zdravlja kroz neposrednu i kontinuiranu zaštitu pojedinca i porodice. Aktivnost se provodi u ordinacijama i u kućnom liječenju i podrazumijeva: zdravstveno vaspitanje, ambulantnu dijagnostiku i liječenje, sistematske i kontrolne preglede, ciljane sistematske preglede, rad sa hroničnim bolesnicima, pružanje hitne medicinske pomoći, izdavanje ljekarskih uvjerenja i ocjenu radne sposobnosti. Koordinira sa svim drugim službama u Domu zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama radi sveobuhvatnije i bolje zdravstvene zaštite stanovništva, kao i vođenja medicinske dokumentacije i zdravstvene statistike. U sklopu ove službe je i patronažna služba za područje Općine Stari Grad. OPZZ/Ambulanta porodične/obiteljske medicine pruža usluge stanovništvu na 12 (dvanaest) lokaliteta.

Specijalista porodične medicine: 7

Specijalista medicine rada: 1

Specijalista pedijatar: 1

Doktor medicine: 14

Ljekari na specijalizaciji: 4

Diplomirana medicinska sestra: 1

Viša medicinska sestra: 1

Medicinska sestra: 34

Fizioterapeutski tehničar: 1

Socijalni radnik: 2

UKUPNO: 65

 

Specifično radno vrijeme: Ambulanta Gazin Han: utorkom od 13 do 20 h, ostalim danima prva smjena; Ambulanta Toka-Džeka: utorkom I smjena, četvrtkom II smjena; Ambulanta Širokača, Ambulanta Safvet-beg Bašagić, Ambulanta Kovači: srijedom od 13 do 20 h, ostalim danima prva smjena; Ambulanta Baščaršija: I smjena; Ambulanta Logavina, Ambulanta Sedrenik: četvrtkom od 13 do 20 h, ostalim danima I smjena  

DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU

Šef Službe: prim.dr. Amra Junuzović, specijalista pedijatar

Pruža zdravstvenu zaštitu djeci od 0 do 6 godina, koja se organizuje i provodi dispanzerskom metodom rada. Provodi se aktivan zdravstveni nadzor novorođenčadi, dojenčadi, djece od 1 do 6 godina, sistematski i kontrolni pregledi u savjetovalištu, kontinuirana imunizacija sa revakcinacijom, sistematski pregledi djece prije upisivanja u obdaništa i školu, ambulantna dijagnostika i liječenje. Djeca oboljela od zaraznih i hroničnih bolesti imaju poseban tretman. Služba sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama i sa ostalim specijalistima. Zdravstvena zaštita predškolske djece pruža se na jednom lokalitetu.

Specijalista pedijatar: 3

Diplomirana medicinska sestra: 1

Viša medicinska sestra: 2

Medicinska sestra: 4

UKUPNO: 10

Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prizemlje)
Telefon: 278 632
DISPANZER ZA ŠKOLSKU DJECU I OMLADINU

Pruža zdravstvenu zaštitu djeci i omladini od 7 do 14 godina koja se organizuje dispanzerskom metodom. Omladini od 14 do 19 godina zdravstvenu zaštitu pruža porodični ljekar, dok dipanzer vrši samo preventivni rad. Služba obavlja sistematske preglede učenika osnovnih i srednjih škola, kontrolne ciljane preglede učenika, serijske ciljane preglede, kontinuirano sprovodi sve imunizacije, zdravstveno obrazovanje, procjenu psihofizičkog stanja omladine kod izbora zanimanja i upisa za dalje školovanje. Organizuje predavanja za školsku djecu i omladinu i sarađuje sa pedagogom, socijalnim radnikom i psihologom, kao i sa ostalim specijalistima. Vrši pregled, liječenje i rehabilitaciju u ordinaciji i u kući, diferencijalnu dijagnostiku, specijalističko-konsultativne i konzilijarne preglede. Zdravstvena zaštita školske djece pruža se na jednom lokalitetu.

Doktor medicine: 1

Doktor na specijalizaciji: 1

Diplomirana medicinska sestra: 1

Medicinska sestra: 3

UKUPNO: 6

Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (drugi sprat)
Telefon: 278 615
STOMATOLOŠKA SLUŽBA

Šef Službe: dr. Amela Brčkalija, spec. dječije preventivne stomatologije – pedodont

Ova služba pruža usluge zdravstvene zaštite usta i zuba. Pruža polivalentnu opću stomatološku i specijalističko-konsultativnu zaštitu u dječijoj i preventivnoj stomatologiji, stomatološkom tretmanu trudnica, bolestima usta i parodontologiji (liječenje bolesti potpornih struktura zuba, mekih tkiva usta, jezika i pljuvačnih žlijezda svim dobnim skupinama), bolestima zuba i endodonciji (liječenje zuba), stomatološkoj protetici (izradi mobilnih i fiksnih zubnih proteza), oralnoj hirurgiji (hirurškom liječenju u oralnoj regiji). Obavlja sistematske preglede zuba i usta, fluorizaciju, obuku pranja zuba i otkriva rane anomalije bitne za ortodonski tretman. Stomatološka zdravstvena zaštita pruža se na 5 (pet) lokaliteta.

Specijalista pedodoncije: 4

Doktor stomatologije: 9

Diplomirana medicinska sestra: 1

Stomatološka sestra: 12

Zubni tehničar: 1

Evidentičar: 1

UKUPNO: 28

Specifično radno vrijeme: Ambulanta Safvet-beg Bašagić: srijedom II smjena, ostalim danima I smjena; Ambulanta Gazin Han: utorkom II smjena, ostalim danim I smjena.
Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1
Telefon: 278 606
+ 4 lokaliteta (ambulante Safvet-beg Bašagić, Vratnik, Kovači – za školsku djecu, Gazin Han)
PNEUMOFTIZIOLOŠKI DISPANZER

Šef Službe: prim.dr. Mirsada Nazičić, specijalista pneumoftiziolog

Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu kroz slijedeće djelatnosti: dijagnostika i liječenje plućnih oboljenja, vršenje periodičnih pregleda, izdavanje ljekarskih uvjerenja, aktivan nadzor oboljelih od specifičnih plućnih oboljenja, kao i hemioprofilaksu kontakta. Obavlja detaljan pregled radiografisanih lica sa sumnjivim plućnim promjenama i funkcionalnu dijagnostiku pluća. Preuzima liječenje bolesnika otpuštenih iz bolnice i brine se o njihovoj rehabilitaciji. Sarađuje sa ostalim službama u okviru Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama. Zdravstvena zaštita pruža se na jednom lokalitetu.

Specijalista pneumoftiziolog: 2

Diplomirani inž.rad.dijagnostike: 1

Viši RTG tehničar: 2

Medicinska sestra: 2

UKUPNO: 7

Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prvi sprat)
Telefon: 278 668
SLUŽBA ZA RADIOLOŠKU I ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU

Šef Službe: Pljakić dr. Amela, spec. radiolog

Ova služba pruža usluge rendgenske dijagnostike za stanovništvo Kantona Sarajevo kao što su: vršenje standardnih rendgenskih pretraga (radiološka dijagnostika koštanog sistema, toraksa i torakarnih organa, kičme), kao i specijalnih snimaka (glava, mastoidi, zigomatični lukovi), te dijaskopija pluća i srca. Ultrazvučnom dijagnostikom dobiva informacije o mekim tjelesnim tkivima (vrat, štitnjača, testisi, dojke, mišići), koštano-zglobnim strukturama, uključujući i kukove djece. U planu je uvođenje radiološke zubne dijagnostike i kolor dopler ultrazvučne dijagnostike.

Specijalista radiologije: 1

Diplomirani inž.rad.dijagnostike: 3

Medicinska sestra: 1

Daktilograf: 1

UKUPNO: 6

Radi u I smjeni.
Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prvi sprat)
Telefon: 278 619
SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Šef Službe: Lotinac Edina, dipl.ing. MLD

Laboratorijska služba vrši analize iz oblasti hematologije i biohemije. Opremljena je savremenom opremom visokog kvaliteta koja joj omogućava izvedbu velikog broja analiza.

Specijalista med. biohemije: 1

Diplomirani inž.med-lab.dijagnostike: 1

Laboratorijski tehničar: 6

Nemedicinsko osoblje: 2

UKUPNO: 10

Materijali za laboratorijske analize uzimaju se u vremenu od 8,00 do 9,30 h, dok se nalazi izdaju u periodu od 14,00 do 16,00 h.
Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prvi sprat)
Telefon: 278 666
CENTAR ZA FIZIKALNU REHABILITACIJU

Šef Službe: prim.dr. Jasminka Bašić (specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije)

Obavlja specijalističke preglede i nudi usluge fizikalne terapije (manuelna masaža, termoterapija, elektroterapija, ultrazvučna terapija, kineziterapija), specifične rehabilitacije djece, obavlja edukaciju roditelja oboljele djece po posebnim programima, preventivne preglede po školama radi ranog otkrivanja deformiteta kičme i lošeg držanja. Ove usluge pacijentima se pružaju u centru, a za nepokretne i teško pokretne pacijente u njihovim kućama. Osim toga Centar obavlja komercijalne masaže i manipulativne tehnike. Zdravstvena zaštita pruža se na jednom lokalitetu.

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije: 2

Diplomirani fizioterapeut: 2

Medicinska sestra: 1

Daktilograf: 1

UKUPNO: 6

Lokalitet: Logavina 32
Telefon: 233 155
CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

Šef Službe: prim.dr. Mersa Hadžisalihović (specijalista neuropsihijatrije)

Centar za mentalno zdravlje pruža specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu pružajući sljedeće: psiho-socijalnu pomoć ratom traumatiziranih osoba, pojedinačnu i grupnu psihoterapiju kod psihotraumatiziranih osoba, psiho-socijalnu pomoć ugroženim licima, kućne posjete po potrebi, pomoć porodici, konsultativno-specijalističke preglede iz psihijatrije, kao i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti. U preventivnom radu ovaj Centar ima zadatak da promovira mentalno zdravlje na području Kantona Sarajevo. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo. Zdravstvena zaštita pruža se na jednom lokalitetu.

Specijalista neuropsihijatrije: 1

Psiholog: 3

Socijalni radnik: 1

Diplomirana medicinska sestra: 1

Medicinska sestra: 2

UKUPNO: 8

Ponedjeljkom radi u II smjeni, a utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom radi u I smjeni.
Lokalitet: Isa-bega Ishakovića 9 (prizemlje)
Telefon: 537 783

OJ SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA DJELATNOST

OFTALMOLOŠKA SLUŽBA

Obavlja prevenciju, rano otkrivanje i liječenje anomalija i oboljenja oka kod svih dobnih skupina. Uz korištenje savremene opreme pruža sljedeće usluge: subjektivno i objektivno određivanje oštrine vida sa propisivanjem naočala (kompjuterskom metodom), liječenje anomalija, oboljenja i povreda prednjeg i stražnjeg segmenta oka, apliciranje kontaktnih sočiva, funduskopija, perimetrija i adaptometrija. Sarađuje sa drugim službama Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Specijalista oftalmolog: 1

Medicinska sestra: 1

UKUPNO: 2

Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prizemlje)
Telefon: 278 617
Sedmični raspored rada Oftalmološke službe u DZ Stari Grad
ORL SLUŽBA

Obavlja prevenciju, rano otkrivanje i liječenje anomalija i oboljenja oka kod svih dobnih skupina. Uz korištenje savremene opreme pruža sljedeće usluge: subjektivno i objektivno određivanje oštrine vida sa propisivanjem naočala (kompjuterskom metodom), liječenje anomalija, oboljenja i povreda prednjeg i stražnjeg segmenta oka, apliciranje kontaktnih sočiva, funduskopija, perimetrija i adaptometrija. Sarađuje sa drugim službama Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Specijalista ORL: 1

Medicinska sestra: 1

UKUPNO: 2

Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (drugi sprat)
Telefon: 278 616
Sedmični raspored rada ORL službe u DZ Stari Grad
NEUROPSIHIJATRIJSKA SLUŽBA
Neuropsihijatrijska služba ne radi u OJ DZ Stari Grad zbog nedostatka prostora, nego pacijente iz Opštine Stari Grad primaju u OJ DZ Centar  (Vrazova 11) po sedmičnom rasporedu.
INTERNISTIČKA SLUŽBA

Internistička služba obavlja specijalističko-konsultativne preglede, sistematske preglede, obrade za Invalidsko-penziona komisiju (IPK), kao i preglede u okviru predoperativne pripreme. Radi na ranom otkrivanju kardiovaskularnih oboljenja, šećernih bolesti, oboljenja probavnog trakta i ostalih internističkih oboljenja. Po potrebi učestvuje u rješavanju hitnih slučajeva. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Specijalista interne medicine: 2

Medicinska sestra: 3

UKUPNO: 5

Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prizemlje)
Telefon: 278 663
Sedmični raspored rada Internističke službe u DZ Stari Grad

Savjetovalište za dijabetes

U ovom savjetovalištu u okviru Internističke službe, pacijenti dobijaju dijabetičarsku knjižicu, savjete o ishrani, njezi stopala, ponašanju i mogućim komplikacijama. Pacijentima se uz kompletan internistički pregled određuje i “body mass index”, mjeri pulzacija na krvnim sudovima, snima EKG, određuje nivo glukoze u krvi i, po potrebi, radi oralni glukoza tolerans test (OGTT). Iz ovog savjetovališta se pacijenti, kojima je to potrebno, ambulantno prevoze na inzulinsku terapiju poslije intenzivne sedmodnevne obuke od strane ljekara i medicinske sestre. Savjetovalište sarađuje sa svim ostalim službama Doma zdravlja u cilju sveobuhvatne kontrole pacijenata koji imaju šećernu bolest.

Specijalista interne medicine-dijabetolog: 1

Diplomirana medicinska sestra: 1

UKUPNO: 2

Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prizemlje)
Telefon: 278 623

Lokaliteti

Stari Grad wt
CENTRALNI OBJEKAT

CENTRALNI OBJEKAT

 • Stanovništvo: 7477 
 • MZ: Ferhadija, Mjedenica, Babića Bašča i dio mjesne zajednice Baščaršija
 • Timovi porodične medicine: 10

ADRESA: Alajbegovića 1, 71000 Sarajevo

Tel: 033/278-600

PODRUČNA AMBULANTA BISTRIK

PODRUČNA AMBULANTA BISTRIK

 • Stanovništvo: 5630
 • MZ: Bistrik  
 • Timovi porodične medicine: 2

ADRESA: Bakarevića 4, 71000 Sarajevo

Tel. 033/236-583

PODRUČNA AMBULANTA SAFVET-beg BAŠAGIĆ

PODRUČNA AMBULANTA SAFVET-beg BAŠAGIĆ

 • Stanovništvo: 4208
 • MZ: Medresa I, MZ Medrese II 
 • Timovi porodične medicine: 2
 • Stomatološka služba za odrasle

ADRESA: Safet bega Bašagića 75, 71000 Sarajevo

Tel: 033/536-580

PODRUČNA AMBULANTA SEDRENIK

PODRUČNA AMBULANTA SEDRENIK

 • Stanovništvo: 4004
 • MZ: Sedrenik
 • Timovi porodične medicine: 1

ADRESA: Alije Nametka bb, 71000 Sarajevo

Tel. 033/535-614

PODRUČNA AMBULANTA VRATNIK

PODRUČNA AMBULANTA VRATNIK

 • Stanovništvo: 7599
 • MZ: Vratnik 1, Vratnik 2, dio MZ Sumbuluša, dio MZ Sedrenik
 • Timovi porodične medicine: 3
 • Stomatološka služba

ADRESA: Bakije Sokak 1, 71000 Sarajevo

Tel: 033/531-663

PODRUČNA AMBULANTA HRID

PODRUČNA AMBULANTA HRID

 • Stanovništvo: 7497
 • MZ: Jarčedoli-Hrid sa 4542 stanovnika 
 • Mahmutovac sa 2955 stanovnika 
 • Timovi porodične medicine: 2

ADRESA: Iza Hrida, 71000 Sarajevo

Tel. 033/574-180

PODRUČNA AMBULANTA BAŠČARŠIJA

PODRUČNA AMBULANTA BAŠČARŠIJA

 • Stanovništvo: 5080
 • MZ: Baščaršija. Stanovništvo ove MZ jednim dijelom se liječi u ovoj područnoj ambulanti, te većinu pacijenata čine uposlenici Vodovoda.
 • Timovi porodične medicine: 1

ADRESA: Prote Bakovića 2, 71000 Sarajevo

Tel: 033/237-324

PODRUČNA AMBULANTA KOVAČI

PODRUČNA AMBULANTA KOVAČI

 • Stanovništvo: 3202
 • MZ: Kovači i dio MZ Sumbuluša (868) 
 • Timovi porodične medicine: 1
 • Stomatološka služba za školsku djecu: 2 tima

ADRESA: Evlije Ćelebije bb, 71000 Sarajevo

Tel. 033/536-333

PODRUČNA AMBULANTA GAZIN HAN

PODRUČNA AMBULANTA GAZIN HAN

 • Stanovništvo: 4614
 • MZ: Gazin Han, Mošćanica, dio MZ Gornja i Donja
 • Timovi porodične medicine: 1
 • Stomatološka služba

ADRESA: Moščanica bb, 71000 Sarajevo

Tel: 033/274-180

PODRUČNA AMBULANTA ŠIROKAČA

PODRUČNA AMBULANTA ŠIROKAČA

 • Stanovništvo: 3120
 • MZ: Širokača i dio MZ Toka-Đeka
 • Timovi porodične medicine: 1

ADRESA: Za Beglukom 65, 71000 Sarajevo

Tel. 033/410-805

PODRUČNA AMBULANTA TOKA-DŽEKA

PODRUČNA AMBULANTA TOKA-DŽEKA

 • Stanovništvo: 2220
 • MZ: MZ Toka i Džeka i dio MZ Širokača
 • Timovi porodične medicine: 1

ADRESA: Toka bb, 71000 Sarajevo

TEL: 033/236-424

PODRUČNA AMBULANTA LOGAVINA

PODRUČNA AMBULANTA LOGAVINA

 • Stanovništvo: 4394
 • MZ: MZ Logavina
 • Timovi porodične medicine: 1

ADRESA: Karpuzova 8, 71000 Sarajevo

Tel. 033/239-130

CENTAR ZA FIZIKALNU REHABILITACIJU

CENTAR ZA FIZIKALNU REHABILITACIJU

ADRESA: Logavina 32, 71000 Sarajevo

TEL: 033/233-155

CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

ADRESA: Isa-bega Ishakovića 9, 71000 Sarajevo

Tel: 033/537-783