JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Menu

DOMOVI ZDRAVLJA

OJ Dom zdravlja Stari Grad

Organizaciona jedinica Stari Grad pruža primarnu zdravstvenu zaštitu za 56.937 stanovnika koji žive na području Općine Stari Grad, a koja pokriva područje od 51,4 km2. Prosječna naseljenost po kvadratnom kilometru je 1329 stanovnika. Osim primarne, pruža i usluge specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite.

Centralni objekat: Alajbegovića 1, 71000 Sarajevo, Tel. 033/278-600, 278-612 (centrale)
Napomena: Obavještavamo pacijente da je došlo do prekida u radu telefonske centrale centralnog objekta, te da sve informacije o radu mogu dobiti na telefon 033/536-333, Ambulanta Kovači.

Zbog adaptacije i rekonstrukcije Doma zdravlja Stari Grad koja je počela 25. marta 2019. godine, obavještavamo Vas o sljedećem:

 • Služba za laboratorijsku dijagnostiku od ponedjeljka, 1. aprila bit će izmještena u Dom zdravlja Centar (Vrazova 11). Zbog navedenih razloga, korisnici laboratorijskih usluga na području Općine Stari Grad u narednom periodu zdravstvenu zaštitu ostvarivat će u Domu zdravlja Centar – Vrazova.
 • Dispanzer za predškolsku djecu (pedijatrija) bit će dislociran od srijede, 3. aprila 2019. godine. Stručni pedijatrijski timovi navedenog doma zdravlja u narednom periodu pružat će zdravstvene usluge na lokalitetu Ambulante porodične medicine Podhrastovi.
 • Od ponedjeljka, 8. aprila 2019. godine ljekari i medicinske sestre Službe porodične medicine zdravstvene usluge pružat će na dva lokaliteta, u ambulantama Bistrik i Kovači. 
 • Stručni timovi Dispanzera za školsku djecu i omladinu umjesto na lokalitetu Logavina, kako je ranije bilo najavljeno, radit će u Dom zdravlja Centar (Vrazova 11). Do promjene lokaliteta došlo je zbog tehničkih problema, tačnije zbog činjenice da Dom zdravlja Centar sa svojim prostorijama i kapacitetom, kao i parking prostorom, ima bolje uslove, te će pružanje zdravstvene zaštite u ovom segmentu biti kvalitetnije.
 • Od ponedjeljka, 15. aprila 2019. godine Pneumoftiziološki kabinet (ATD – plućno) bit će premješten u Dom zdravlja Centar – Vrazova.
 • Stomatološka služba usluge će pružati u ambulantama Safvet- beg Bašagić, Kovači, Vratnik i Gazin – Han. Usluge ove službe građani će moći koristiti i subotom u ambulanti Kovači.

 • Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku od ponedjeljka, 22. aprila 2019. godine bit će premještena u Dom zdravlja Centar – Vrazova. Osiguranici koji žive na području Općiine Stari Grad sve radiološke i ultrazvučne pretrage do daljnjeg moći će ostvariti u Domu zdravlja Centar- Vrazova.

Zahvaljujemo pacijentima na razumijevanju.

Uprava

* Uprava Doma zdravlja Stari Grad privremeno je izmještena u Ambulantu Logavina (Karpuzova 8)

Amela_Brckalija_manja
DIREKTOR

prim.dr. Amela Brčkalija

spec. dječije i preventivne stomatologije
Tel: 033/535-333
direktor.starigrad@judzks.ba
atifa_selmanovic
GLAVNA SESTRA

Atifa Selmanović

dipl. med. sestra
Tel: 033/535-333
atifa.selmanovic@judzks.ba
TEHNIČKI SEKRETAR

Kadira Halilović

teh. sekretar
Tel: 033/535-333; Fax: 033/
starigrad@judzks.ba

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

OPŠTA PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA/AMBULANTA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE

Šef Službe: prim.dr. Melika Babić-Zečević, spec. porodične medicine
Telefon: 278 602 (Centrala je u kvaru. Pacijenti informacije mogu dobiti na telefon 033/536-333, Ambulanta Kovači)

Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu starijem od 14 (četrnaest) godina. Obuhvata aktivnosti na očuvanju i unapređenju zdravlja kroz neposrednu i kontinuiranu zaštitu pojedinca i porodice. Aktivnost se provodi u ordinacijama i u kućnom liječenju i podrazumijeva: zdravstveno vaspitanje, ambulantnu dijagnostiku i liječenje, sistematske i kontrolne preglede, ciljane sistematske preglede, rad sa hroničnim bolesnicima, pružanje hitne medicinske pomoći, izdavanje ljekarskih uvjerenja i ocjenu radne sposobnosti. Koordinira sa svim drugim službama u Domu zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama radi sveobuhvatnije i bolje zdravstvene zaštite stanovništva, kao i vođenja medicinske dokumentacije i zdravstvene statistike. U sklopu ove službe je i patronažna služba za područje Općine Stari Grad. OPZZ/Ambulanta porodične/obiteljske medicine pruža usluge stanovništvu na 12 (dvanaest) lokaliteta.

Specijalista porodične medicine: 7

Specijalista medicine rada: 1

Specijalista pedijatar: 1

Doktor medicine: 12

Ljekari na specijalizaciji: 3

Diplomirana medicinska sestra: 2

Viša medicinska sestra: 1

Medicinska sestra: 33

Fizioterapeutski tehničar: 1

Socijalni radnik: 2

UKUPNO: 62

Specifično radno vrijeme: Ambulanta Gazin Han: utorkom od 13 do 20 h, ostalim danima prva smjena; Ambulanta Toka-Džeka: utorkom I smjena, četvrtkom II smjena; Ambulanta Širokača, Ambulanta Safvet-beg Bašagić, Ambulanta Kovači: srijedom od 13 do 20 h, ostalim danima prva smjena; Ambulanta Baščaršija: I smjena; Ambulanta Logavina, Ambulanta Sedrenik: četvrtkom od 13 do 20 h, ostalim danima I smjena  

VAŽNO: Zbog adaptacije i rekonstrukcije Doma zdravlja Stari Grad, od ponedjeljka, 8. aprila 2019. godine ljekari i medicinske sestre Službe porodične medicine zdravstvene usluge pružat će na dva lokaliteta, u ambulantama Bistrik i Kovači. 

DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU

Šef Službe: prim.dr. Amra Junuzović-Kaljić, specijalista pedijatar

Pruža zdravstvenu zaštitu djeci od 0 do 6 godina, koja se organizuje i provodi dispanzerskom metodom rada. Provodi se aktivan zdravstveni nadzor novorođenčadi, dojenčadi, djece od 1 do 6 godina, sistematski i kontrolni pregledi u savjetovalištu, kontinuirana imunizacija sa revakcinacijom, sistematski pregledi djece prije upisivanja u obdaništa i školu, ambulantna dijagnostika i liječenje. Djeca oboljela od zaraznih i hroničnih bolesti imaju poseban tretman. Služba sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama i sa ostalim specijalistima. Zdravstvena zaštita predškolske djece pruža se na jednom lokalitetu.

Specijalista pedijatar: 3

Diplomirana medicinska sestra: 1

Viša medicinska sestra: 2

Medicinska sestra: 4

UKUPNO: 10

Napomena: Šef Službe, prim.dr. Amra Junuzović-Kaljić, radi 4 sata

VAŽNO: Zbog radova na adaptaciji i rekonstrukciji Doma zdravlja Stari Grad Dispnazer za predškolsku djecu (pedijatrija) bit će dislociran od srijede, 3. aprila 2019. godine. Stručni pedijatrijski timovi navedenog doma zdravlja u narednom periodu pružat će zdravstvene usluge na lokalitetu Ambulante porodične medicine Podhrastovi.
Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prizemlje)
Telefon: 278 632
DISPANZER ZA ŠKOLSKU DJECU I OMLADINU

Pruža zdravstvenu zaštitu djeci i omladini od 7 do 14 godina koja se organizuje dispanzerskom metodom. Omladini od 14 do 19 godina zdravstvenu zaštitu pruža porodični ljekar, dok dipanzer vrši samo preventivni rad. Služba obavlja sistematske preglede učenika osnovnih i srednjih škola, kontrolne ciljane preglede učenika, serijske ciljane preglede, kontinuirano sprovodi sve imunizacije, zdravstveno obrazovanje, procjenu psihofizičkog stanja omladine kod izbora zanimanja i upisa za dalje školovanje. Organizuje predavanja za školsku djecu i omladinu i sarađuje sa pedagogom, socijalnim radnikom i psihologom, kao i sa ostalim specijalistima. Vrši pregled, liječenje i rehabilitaciju u ordinaciji i u kući, diferencijalnu dijagnostiku, specijalističko-konsultativne i konzilijarne preglede. Zdravstvena zaštita školske djece pruža se na jednom lokalitetu.

Doktor medicine: 1

Doktor na specijalizaciji: 1

Diplomirana medicinska sestra: 1

Medicinska sestra: 3

UKUPNO: 6

Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (drugi sprat)
Telefon: 278 615
VAŽNO: Zbog adaptacije i rekonstrukcije Doma zdravlja Stari Grad, od ponedjeljka, 8. aprila 2019. godine Dispanzer za školsku djecu i omladinu bit će dislociran u Dom zdravlja Centar (Vrazova 11).
STOMATOLOŠKA SLUŽBA

Šef Službe: prim.dr. Behka Kurtović, spec. dječije i preventivne stomatologije

Ova služba pruža usluge zdravstvene zaštite usta i zuba. Pruža polivalentnu opću stomatološku i specijalističko-konsultativnu zaštitu u dječijoj i preventivnoj stomatologiji, stomatološkom tretmanu trudnica, bolestima usta i parodontologiji (liječenje bolesti potpornih struktura zuba, mekih tkiva usta, jezika i pljuvačnih žlijezda svim dobnim skupinama), bolestima zuba i endodonciji (liječenje zuba), stomatološkoj protetici (izradi mobilnih i fiksnih zubnih proteza), oralnoj hirurgiji (hirurškom liječenju u oralnoj regiji). Obavlja sistematske preglede zuba i usta, fluorizaciju, obuku pranja zuba i otkriva rane anomalije bitne za ortodonski tretman. Stomatološka zdravstvena zaštita pruža se na 5 (pet) lokaliteta.

Specijalista pedodoncije: 5

Doktor stomatologije: 9

Diplomirana medicinska sestra: 1

Stomatološka sestra: 12

Zubni tehničar: 1

Evidentičar: 1

UKUPNO: 29

Specifično radno vrijeme:
– ambulante Kovači i Vratnik rade u dvije smjene
– ambulanta Safvet-beg Bašagić radi jednu smjenu (srijedom radi drugu smjenu, ostalim radnim danima prvu)
– ambulanta Gazin Han radi jednu smjenu (utorkom radi drugu smjenu, ostalim radnim danima prvu)  
Ovaj respred važi za vrijeme godišnjih odmora, po završetku godišnjih odmora sve ambulante će raditi u dvije smjene.
Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1
Telefon: 278 606
+ 4 lokaliteta (ambulante Safvet-beg Bašagić, Vratnik, Kovači – za školsku djecu, Gazin Han)
VAŽNO: Zbog radova na adaptaciji centralnog objekta, Stomatološka služba usluge će pružati u ambulantama Safvet- beg Bašagić, Kovači, Vratnik i Gazin-Han. Usluge ove službe građani će moći koristiti i subotom u ambulanti Kovači.
PNEUMOFTIZIOLOŠKI DISPANZER

Šef Službe: prim.dr. Mirsada Nazičić, specijalista pneumoftiziolog

Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu kroz slijedeće djelatnosti: dijagnostika i liječenje plućnih oboljenja, vršenje periodičnih pregleda, izdavanje ljekarskih uvjerenja, aktivan nadzor oboljelih od specifičnih plućnih oboljenja, kao i hemioprofilaksu kontakta. Obavlja detaljan pregled radiografisanih lica sa sumnjivim plućnim promjenama i funkcionalnu dijagnostiku pluća. Preuzima liječenje bolesnika otpuštenih iz bolnice i brine se o njihovoj rehabilitaciji. Sarađuje sa ostalim službama u okviru Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama. Zdravstvena zaštita pruža se na jednom lokalitetu.

Specijalista pneumoftiziolog: 2

Diplomirani inž.rad.dijagnostike: 1

Viši RTG tehničar: 2

Medicinska sestra: 2

UKUPNO: 7

Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prvi sprat)
Telefon: 278 668
VAŽNO: Zbog adaptacije i rekonstrukcije Doma zdravlja Stari Grad od ponedjeljka, 15. aprila 2019. godine, Pneumoftiziološki kabinet (ATD – plućno) bit će premješten u Dom zdravlja Centar – Vrazova.
SLUŽBA ZA RADIOLOŠKU I ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU

Šef Službe: Pljakić dr. Amela, spec. radiolog

Ova služba pruža usluge rendgenske dijagnostike za stanovništvo Kantona Sarajevo kao što su: vršenje standardnih rendgenskih pretraga (radiološka dijagnostika koštanog sistema, toraksa i torakarnih organa, kičme), kao i specijalnih snimaka (glava, mastoidi, zigomatični lukovi), te dijaskopija pluća i srca. Ultrazvučnom dijagnostikom dobiva informacije o mekim tjelesnim tkivima (vrat, štitnjača, testisi, dojke, mišići), koštano-zglobnim strukturama, uključujući i kukove djece. U planu je uvođenje radiološke zubne dijagnostike i kolor dopler ultrazvučne dijagnostike.

Specijalista radiologije: 1

Diplomirani inž.rad.dijagnostike: 2

Medicinska sestra: 1

Daktilograf: 1

UKUPNO: 5

Radi u I smjeni.
Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prvi sprat)
Telefon: 278 619 (telefon još nije u funkciji)
VAŽNO: Zbog adaptacije i rekonstrukcije Doma zdravlja Stari Grad, Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku od ponedjeljka, 22.aprila 2019. godine bit će premještena u Dom zdravlja Centar – Vrazova.
SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Šef Službe: Lotinac Edina, dipl.ing. MLD

Laboratorijska služba vrši analize iz oblasti hematologije i biohemije. Opremljena je savremenom opremom visokog kvaliteta koja joj omogućava izvedbu velikog broja analiza.

Specijalista med. biohemije: 1

Diplomirani inž.med-lab.dijagnostike: 1

Laboratorijski tehničar: 6

Nemedicinsko osoblje: 2

UKUPNO: 10

VAŽNO: Zbog adaptacije i rekonstrukcije Doma zdravlja Stari Grad koja je počela 25. marta 2019. godine, Služba za laboratorijsku dijagnostiku od ponedjeljka, 1. aprila bit će izmještena u Dom zdravlja Centar (Vrazova 11).
Materijali za laboratorijske analize uzimaju se u vremenu od 7,30 do 10,00 h, dok se nalazi izdaju u periodu od 13,00 do 18,00 h.
Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prvi sprat)
Telefon: 278 666
CENTAR ZA FIZIKALNU REHABILITACIJU

Šef Službe: prim.dr. Jasminka Bašić (specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije)

Obavlja specijalističke preglede i nudi usluge fizikalne terapije (manuelna masaža, termoterapija, elektroterapija, ultrazvučna terapija, kineziterapija), specifične rehabilitacije djece, obavlja edukaciju roditelja oboljele djece po posebnim programima, preventivne preglede po školama radi ranog otkrivanja deformiteta kičme i lošeg držanja. Ove usluge pacijentima se pružaju u centru, a za nepokretne i teško pokretne pacijente u njihovim kućama. Osim toga Centar obavlja komercijalne masaže i manipulativne tehnike. Zdravstvena zaštita pruža se na jednom lokalitetu.

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije: 2

Diplomirani fizioterapeut: 1

Viši fizioterapeutski tehničar: 3

Fizioterapeutski tehničar: 14

UKUPNO: 20

Lokalitet: Logavina 32
Telefon: 233 155
CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

Šef Službe: prim.dr. Mersa Hadžisalihović (specijalista neuropsihijatrije)

Centar za mentalno zdravlje pruža specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu pružajući sljedeće: psiho-socijalnu pomoć ratom traumatiziranih osoba, pojedinačnu i grupnu psihoterapiju kod psihotraumatiziranih osoba, psiho-socijalnu pomoć ugroženim licima, kućne posjete po potrebi, pomoć porodici, konsultativno-specijalističke preglede iz psihijatrije, kao i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti. U preventivnom radu ovaj Centar ima zadatak da promovira mentalno zdravlje na području Kantona Sarajevo. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo. Zdravstvena zaštita pruža se na jednom lokalitetu.

Specijalista neuropsihijatrije: 1

Psiholog: 3

Socijalni radnik: 1

Diplomirana medicinska sestra: 1

Medicinska sestra: 2

UKUPNO: 8

Ponedjeljkom radi u II smjeni, a utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom radi u I smjeni.
Lokalitet: Isa-bega Ishakovića 9 (prizemlje)
Telefon: 537 783

OJ SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA DJELATNOST

OFTALMOLOŠKA SLUŽBA

Obavlja prevenciju, rano otkrivanje i liječenje anomalija i oboljenja oka kod svih dobnih skupina. Uz korištenje savremene opreme pruža sljedeće usluge: subjektivno i objektivno određivanje oštrine vida sa propisivanjem naočala (kompjuterskom metodom), liječenje anomalija, oboljenja i povreda prednjeg i stražnjeg segmenta oka, apliciranje kontaktnih sočiva, funduskopiju i adaptometriju. Služba vrši sistematske preglede. Sarađuje sa drugim službama Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Specijalista oftalmolog: 2

Medicinska sestra: 1

UKUPNO: 3

Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prizemlje)
Telefon: 278 617
Sedmični raspored rada Oftalmološke službe u DZ Stari Grad
ORL SLUŽBA

Obavlja prevenciju, rano otkrivanje i liječenje anomalija i oboljenja oka kod svih dobnih skupina. Uz korištenje savremene opreme pruža sljedeće usluge: subjektivno i objektivno određivanje oštrine vida sa propisivanjem naočala (kompjuterskom metodom), liječenje anomalija, oboljenja i povreda prednjeg i stražnjeg segmenta oka, apliciranje kontaktnih sočiva, funduskopija, perimetrija i adaptometrija. Sarađuje sa drugim službama Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Specijalista ORL: 1

Medicinska sestra: 1

UKUPNO: 2

Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (drugi sprat)
Telefon: 278 616
Sedmični raspored rada ORL službe u DZ Stari Grad
NEUROLOŠKA SLUŽBA
Neurološka služba ne radi u OJ DZ Stari Grad zbog nedostatka prostora – pacijenti iz Opštine Stari Grad primaju se u OJ DZ Centar  (Vrazova 11) po sedmičnom rasporedu.
Sedmični raspored rada Neurološke službe u DZ Centar
INTERNISTIČKA SLUŽBA

Internistička služba obavlja specijalističko-konsultativne preglede, sistematske preglede, obrade za Invalidsko-penziona komisiju (IPK), kao i preglede u okviru predoperativne pripreme. Radi na ranom otkrivanju kardiovaskularnih oboljenja, šećernih bolesti, oboljenja probavnog trakta i ostalih internističkih oboljenja. Po potrebi učestvuje u rješavanju hitnih slučajeva. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo. U službi se radi i 24-satni EKG holter monitoring.

Specijalista interne medicine: 2

Diplomirana medicinska sestra: 1

Medicinska sestra: 1

UKUPNO: 4

 

Napomena: Ponedjeljkom jedna doktorica odlazi na rad u Internističku službu u OJ Vogošća.

Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prizemlje)
Telefon: 278 663
Sedmični raspored rada Internističke službe u DZ Stari Grad

Savjetovalište za dijabetes

U ovom savjetovalištu u okviru Internističke službe, pacijenti dobijaju dijabetičarsku knjižicu, savjete o ishrani, njezi stopala, ponašanju i mogućim komplikacijama. Pacijentima se uz kompletan internistički pregled određuje i “body mass index”, mjeri pulzacija na krvnim sudovima, snima EKG, određuje nivo glukoze u krvi i, po potrebi, radi oralni glukoza tolerans test (OGTT). Iz ovog savjetovališta se pacijenti, kojima je to potrebno, ambulantno prevoze na inzulinsku terapiju poslije intenzivne sedmodnevne obuke od strane ljekara i medicinske sestre. Savjetovalište sarađuje sa svim ostalim službama Doma zdravlja u cilju sveobuhvatne kontrole pacijenata koji imaju šećernu bolest.

Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prizemlje)
Telefon: 278 623
STOMATOLOŠKA SLUŽBA -
specijalističko-konsultativna djelatnost

Opis  djelatnosti:  Ova  služba pruža  specijalističko-konsultativne usluge  u  ortodonciji (izrada ortodontskih mobilnih  aparata), endodonciji (liječenje zuba), stomatološkoj protetici (izradi mobilnih i fiksnih zubnih proteza) i oralnoj hirurgiji (hirurškom liječenju u oralnoj regiji).

Specijalista protetike: 3

Specijalista oralne hirurgije: 3

Specijalista endodoncije: 1

Specijalista ortodoncije: 1

Stomatološka sestra: 3

Zubni tehničar: 7

UKUPNO: 18

Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1
Telefon: 278 600 (centrala)
Sedmični raspored rada specijalističke Stomatološke službe u DZ Stari Grad  

Lokaliteti

Stari Grad wt
CENTRALNI OBJEKAT

CENTRALNI OBJEKAT

 • Stanovništvo: 7477 
 • MZ: Ferhadija, Mjedenica, Babića Bašča i dio mjesne zajednice Baščaršija
 • Timovi porodične medicine: 9 (3 na specijalizaciji)

ADRESA: Alajbegovića 1, 71000 Sarajevo

Tel: Centrala je u kvaru. Pacijenti informacije mogu dobiti na 033/536-333

PODRUČNA AMBULANTA BISTRIK

PODRUČNA AMBULANTA BISTRIK

 • Stanovništvo: 5630
 • MZ: Bistrik  
 • Timovi porodične medicine: 1

ADRESA: Bakarevića 4, 71000 Sarajevo

Tel. 033/236-583

PODRUČNA AMBULANTA SAFVET-beg BAŠAGIĆ

PODRUČNA AMBULANTA SAFVET-beg BAŠAGIĆ

 • Stanovništvo: 4208
 • MZ: Medresa I, MZ Medrese II 
 • Timovi porodične medicine: 1
 • Stomatološki tim za odrasle: 1

ADRESA: Safet bega Bašagića 75, 71000 Sarajevo

Tel: 033/536-580

PODRUČNA AMBULANTA SEDRENIK

PODRUČNA AMBULANTA SEDRENIK

 • Stanovništvo: 4004
 • MZ: Sedrenik
 • Timovi porodične medicine: 1

ADRESA: Alije Nametka bb, 71000 Sarajevo

Tel. 033/535-614

PODRUČNA AMBULANTA VRATNIK

PODRUČNA AMBULANTA VRATNIK

 • Stanovništvo: 7599
 • MZ: Vratnik 1, Vratnik 2, dio MZ Sumbuluša, dio MZ Sedrenik
 • Timovi porodične medicine: 2
 • Stomatološka služba: 2 tima

ADRESA: Bakije Sokak 1, 71000 Sarajevo

Tel: 033/531-663

PODRUČNA AMBULANTA HRID

PODRUČNA AMBULANTA HRID

 • Stanovništvo: 7497
 • MZ: Jarčedoli-Hrid sa 4542 stanovnika 
 • Mahmutovac sa 2955 stanovnika 
 • Timovi porodične medicine: 2

ADRESA: Iza Hrida, 71000 Sarajevo

Tel. 033/574-180

PODRUČNA AMBULANTA BAŠČARŠIJA

PODRUČNA AMBULANTA BAŠČARŠIJA

 • Stanovništvo: 5080
 • MZ: Baščaršija. Stanovništvo ove MZ jednim dijelom se liječi u ovoj područnoj ambulanti, te većinu pacijenata čine uposlenici Vodovoda.
 • Timovi porodične medicine: 1

ADRESA: Prote Bakovića 2, 71000 Sarajevo

Tel: 033/237-324

PODRUČNA AMBULANTA KOVAČI

PODRUČNA AMBULANTA KOVAČI

 • Stanovništvo: 3202
 • MZ: Kovači i dio MZ Sumbuluša (868) 
 • Timovi porodične medicine: 1
 • Stomatološka služba za školsku djecu: 2 tima

ADRESA: Evlije Ćelebije bb, 71000 Sarajevo

Tel. 033/536-333 u preiod od narednih 30 dana počevši od 25.07.2019 pacijenti se neće moći informisati na telefon br. 033/278-600. novi kontak telefon je 033/536-333

PODRUČNA AMBULANTA GAZIN HAN

PODRUČNA AMBULANTA GAZIN HAN

 • Stanovništvo: 4614
 • MZ: Gazin Han, Mošćanica, dio MZ Gornja i Donja
 • Timovi porodične medicine: 1
 • Stomatološka služba: 1 tim

ADRESA: Moščanica bb, 71000 Sarajevo

Tel: 033/274-180

PODRUČNA AMBULANTA ŠIROKAČA

PODRUČNA AMBULANTA ŠIROKAČA

 • Stanovništvo: 3120
 • MZ: Širokača i dio MZ Toka-Đeka
 • Timovi porodične medicine: 1

ADRESA: Za Beglukom 65, 71000 Sarajevo

Tel. 033/410-805

PODRUČNA AMBULANTA TOKA-DŽEKA

PODRUČNA AMBULANTA TOKA-DŽEKA

 • Stanovništvo: 2220
 • MZ: MZ Toka i Džeka i dio MZ Širokača
 • Timovi porodične medicine: 1 (radi 2 dana u sedmici-utorkom od 7:30 do 15:00 i četvrtkom od 13:00 do 20:00)

ADRESA: Toka bb, 71000 Sarajevo

TEL: 033/236-424

PODRUČNA AMBULANTA LOGAVINA

PODRUČNA AMBULANTA LOGAVINA

 • Stanovništvo: 4394
 • MZ: MZ Logavina
 • Timovi porodične medicine: 1

ADRESA: Karpuzova 8, 71000 Sarajevo

Tel. 033/239-130

CENTAR ZA FIZIKALNU REHABILITACIJU

CENTAR ZA FIZIKALNU REHABILITACIJU

ADRESA: Logavina 32, 71000 Sarajevo

TEL: 033/233-155

CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

ADRESA: Isa-bega Ishakovića 9, 71000 Sarajevo

Tel: 033/537-783