JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

DOMOVI ZDRAVLJA

OJ Dom zdravlja Vogošća

Organizaciona jedinica Vogošća pruža primarnu zdravstvenu zaštitu za 31.500 stanovnika, koji žive na području Opštine Vogošća, a koja pokriva područje od 72 km2. Prosječna naseljenost po kvadratnom kilometru je 437 stanovnika, udaljenost među lokalitetima 4 km, a udaljenost korisnika od lokaliteta 6 km. Osim primarne, pruža i usluge specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite.
Centralni objekat: Igmanska 52, 71320 Vogošća, Tel. 033/ 432 518, 436 383, 436 384 (centrale)

Obavještavamo pacijente da su u OJ DZ Vogošća zaposlena 2 logopeda, koji su raspoređeni u Centar za fizikalnu rehabilitaciju u centralnom objektu.

Kontakt telefon centrala: 033/432-518, 033/436-383;

Radno vrijeme: od 07.30 do 20.00 sati (od mjeseca februara)

Uprava

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
DIREKTOR

mr.sci.med.prim.dr. Almir Pašagić

spec. porodične medicine

Tel. 033/278-702

direktor.vogosca@judzks.ba

Kulovac Nihada Dipl.med.sestra-V.D.Glavna sestra
V.d. GLAVNA SESTRA

Nihada Kulovac

dipl.med. sestra

Tel. 033/278-708

nihada.kulovac@judzks.ba

TEHNIČKI SEKRETAR

Hanka Štitkovac

teh. sekretar

Tel. 033/278-702

vogosca@judzks.ba

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

OPŠTA PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA/AMBULANTA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE

Šef Službe: Husejnović-Čolić dr. Amra (specijalista porodične medicine)
Telefon: 033 278-701; 033 278-719

Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu starijem od 14 (četrnaest) godina. Obuhvata aktivnosti na očuvanju i unapređenju zdravlja kroz neposrednu i kontinuiranu zaštitu pojedinca i porodice. Aktivnost se provodi u ordinacijama i u kućnom liječenju i podrazumijeva: zdravstveno vaspitanje, ambulantnu dijagnostiku i liječenje, sistematske i kontrolne preglede, ciljane sistematske preglede, rad sa hroničnim bolesnicima, pružanje hitne medicinske pomoći, izdavanje ljekarskih uvjerenja i ocjenu radne sposobnosti. Koordinira sa svim drugim službama u Domu zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama radi sveobuhvatnije i bolje zdravstvene zaštite stanovništva, kao i vođenja medicinske dokumentacije i zdravstvene statistike. U timove porodične medicine uključene su i polivalentne patronažne sestre. Opšta primarna zdravstvena zaštita pruža usluge stanovništvu na četiri lokaliteta.

Specijalista porodične medicine: 7

Doktor medicine: 3

Ljekari na specijalizaciji: 6

Diplomirana medicinska sestra: 3

Diplomirani socijalni radnik: 1

Medicinska sestra: 20

UKUPNO: 40

DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU

Šef Dispanzera: prim.dr. Aida Muhović (specijalista pedijatar)

Pruža zdravstvenu zaštitu djeci od 0 do 6 godina, koja se organizuje i provodi dispanzerskom metodom rada. Provodi se aktivan zdravstveni nadzor novorođenčadi, dojenčadi, djece od 1 do 6 godina, sistematski i kontrolni pregledi u savjetovalištu, kontinuirana imunizacija sa revakcinacijom, sistematski pregledi djece prije upisivanja u obdaništa, ambulantna dijagnostika i liječenje. Djeca oboljela od zaraznih i hroničnih bolesti imaju poseban tretman. Služba sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama i sa ostalim specijalistima.

Specijalista pedijatar: 4

Diplomirana medicinska sestra: 1

Medicinska sestra: 6

UKUPNO: 11

Lokaliteti: Centralni objekat, Igmanska 52

Telefon: 033/ 278-711

DISPANZER ZA ŠKOLSKU DJECU I OMLADINU

Pruža zdravstvenu zaštitu djeci i omladini od 7 do 14 godina (srednjoškolci se na liječenje upućuju kod porodičnog ljekara) koja se organizuje dispanzerskom metodom. Služba obavlja sistematske preglede učenika osnovnih i srednjih škola, kontrolne ciljane preglede učenika, serijske ciljane preglede, kontinuirano sprovodi sve imunizacije, zdravstveno obrazovanje, procjenu psihofizičkog stanja omladine kod izbora zanimanja i upisa za dalje školovanje. Organizuje predavanja za školsku djecu i omladinu i sarađuje sa pedagogom, socijalnim radnikom i psihologom, kao i sa ostalim specijalistima. Vrši pregled, liječenje i rehabilitaciju u ordinaciji i u kući, diferencijalnu dijagnostiku, specijalističko-konsultativne i konzilijarne preglede.

Specijalista opće medicine: 1

Doktor medicine: 1

Diplomirana medicinska sestra: 1

Medicinska sestra: 4

UKUPNO: 7

Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52, prvi sprat

Telefon: 033 278-710

STOMATOLOŠKA SLUŽBA

Šef Službe: dr. Samra Koradžić-Zuban, spec. pedodont

Ova služba pruža usluge zdravstvene zaštite usta i zuba. Pruža polivalentnu opću stomatološku i specijalističko-konsultativnu zaštitu u dječijoj i preventivnoj stomatologiji, stomatološkom tretmanu trudnica, bolestima usta (patologiji mehkih tkiva usta), bolestima zuba (dentalnoj patologiji i endodonciji), stomatološkoj protetici (mobilni i fiksni protetski radovi). Obavlja sistematske preglede zuba i usta, fluorizaciju, obuku pranja zuba i otkriva rane anomalije bitne za ortodonski tretman.

Specijalista pedodoncije: 1

Doktor stomaotologije: 8

Diplomirana medicinska sestra: 1

Stomatološka sestra: 9

UKUPNO: 19

Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52, prizemlje

Telefon: 
stomatologija odrasli: 033 278-705;

stomatologija dječije: 033 278-745; 033 278-746

 

PNEUMOFTIZIOLOŠKI DISPANZER

Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu kroz slijedeće djelatnosti: dijagnostika i liječenje plućnih oboljenja, vršenje periodičnih pregleda, izdavanje ljekarskih uvjerenja, aktivan nadzor oboljelih od specifičnih plućnih oboljenja, kao i hemioprofilaksu kontakta. Obavlja detaljan pregled radiografisanih lica sa sumnjivim plućnim promjenama i funkcionalnu dijagnostiku pluća. Preuzima liječenje bolesnika otpuštenih iz bolnice i brine se o njihovoj rehabilitaciji. Sarađuje sa ostalim službama u okviru Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.
Pneumoftiziološki dispanzer organizacione jedinice Vogošća pruža zdravstvenu zaštitu stanovnicima Opštine Vogošća i dijela Opštine Ilijaš.

Specijalista pneumoftiziolog: 1

Diplomirani inžinjer med. radiologije: 1

Medicinska sestra: 1

UKUPNO: 3

Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52, prizemlje

Telefon: 033 278-717

 

CENTAR ZA FIZIKALNU TERAPIJU I REHABILITACIJU

Obavlja specijalističke preglede i nudi usluge fizikalne terapije (manuelna masaža, termoterapija, elektroterapija, ultrazvučna terapija, kineziterapija), specifične rehabilitacije djece, obavlja edukaciju roditelja oboljele djece po posebnim programima, preventivne preglede po školama radi ranog otkrivanja deformiteta kičme i lošeg držanja. Ove usluge pacijentima se pružaju u centru, a za nepokretne i teško pokretne pacijente u njihovim kućama. Osim toga Centar obavlja komercijalne masaže i manipulativne tehnike.
Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju organizacione jedinice Vogošća pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu opština Vogošća i Ilijaš.

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije: 1

Diplomirani fizioterapeut: 1

Diplomirani defektolog-oligofrenolog: 1

Fizioterapeut: 16

UKUPNO: 19

Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52 , prizemlje

Telefon: 033 278-704

 

CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

Centar za mentalno zdravlje pruža specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu pružajući sljedeće: psiho-socijalnu pomoć ratom traumatiziranih osoba, pojedinačnu i grupnu psihoterapiju kod psihotraumatiziranih osoba, psiho-socijalnu pomoć ugroženim licima, kućne posjete po potrebi, pomoć porodici, konsultativno-specijalističke preglede iz psihijatrije i neurologije, kao i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti. U preventivnom radu ovaj Centar ima zadatak da promovira mentalno zdravlje na području Kantona Sarajevo. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Specijalista neuropsihijatrije: 0

Psiholog: 1

Socijalna radnik: 1

Diplomirana medicinska sestra: 1

Medicinska sestra: 2

UKUPNO: 5

Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52, prvi sprat

Telefon: 033 278-706

Psihološka pomoć pacijentima (COVID-19): 062 378 681;

SLUŽBA ZA RADIOLOŠKU I ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU

Ova služba pruža usluge rendgenske dijagnostike za stanovništvo Kantona Sarajevo kao što su: vršenje standardnih rendgenskih pretraga (radiološka dijagnostika koštanog sistema, toraksa i torakarnih organa, kičme), kao i specijalnih snimaka (glava, mastoidi, zigomatični lukovi). Ultrazvučnom dijagnostikom dobiva informacije o mekim tjelesnim tkivima (vrat, štitnjača, testisi, dojke, mišići), koštano-zglobnim strukturama. Radiološka zubna dijagnostika obavlja usluge snimanja zuba i razvijanja filmova. Služba za RUD organizacione jedinice Vogošća pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu Opštine Vogošća i dijela Opštine Ilijaš.

Specijalista radiologije: 1

Diplomirani inžinjer med. radiologije: 2

Viši RTG tehničar: 1

Medicinska sestra: 2

Daktilograf: 1

UKUPNO: 7

Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52 , prizemlje

Telefon: 033 278-717

SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Laboratorijska služba vrši analize iz oblasti hematologije i biohemije. Opremljena je savremenom opremom visokog kvaliteta koja joj omogućava izvedbu velikog broja analiza. Obrada biohemijske analize obavlja se u OJ Centar.

Laboratorijski tehničar: 7

Nemedicinsko osoblje: 3

UKUPNO: 10

Materijali za laboratorijske analize uzimaju se u vremenu od 7,45 do 9,30 h, a nalazi se izdaju od 13,00 do 16,00 sati.

Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52, prvi sprat
Telefon: 033 278-709

OJ SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA DJELATNOST

OFTALMOLOŠKA SLUŽBA

Obavlja prevenciju, rano otkrivanje i liječenje anomalija i oboljenja oka kod svih dobnih skupina. Uz korištenje savremene opreme pruža sljedeće usluge: subjektivno i objektivno određivanje oštrine vida sa propisivanjem naočala (kompjuterskom metodom), liječenje anomalija, oboljenja i povreda prednjeg i stražnjeg segmenta oka, apliciranje kontaktnih sočiva, funduskopiju i adaptometriju. Služba vrši sistematske preglede. Sarađuje sa drugim službama Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Specijalista oftalmolog: 1

Medicinska sestra: 1

UKUPNO: 2

Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52 , prvi sprat

Telefon: 033 278-712

 Sedmični raspored rada Oftalmološke službe u DZ Vogošća

ORL SLUŽBA

U savremeno opremljenim ORL kabinetima vrši se specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita koja obuhvaća preventivu, dijagnostiku i liječenje bolesti uha, grla i nosa. 

Specijalista ORL: 1

Medicinska sestra: 1

UKUPNO: 2

Radno vrijeme tima: ponedjeljak, srijeda i petak  po rasporedu. 

Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52, prvi sprat
Telefon: 033 278-712

 Sedmični raspored rada ORL službe u DZ Vogošća

INTERNISTIČKA SLUŽBA

Internistička služba obavlja specijalističko-konsultativne preglede, sistematske preglede, obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti, kao i preglede u okviru predoperativne pripreme. Radi na ranom otkrivanju kardiovaskularnih oboljenja, šećernih bolesti, oboljenja probavnog trakta i ostalih internističkih oboljenja. Po potrebi učestvuje u rješavanju hitnih slučajeva. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Specijalista interne medicine: 1 (pola radnog vremena)

Diplomirana medicinska sestra: 1

UKUPNO: 2

Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52, prizemlje

Telefon: 033 278-733

Radno vrijeme: specijalista interne medicine  radi ponedjeljkom, utorkom, srijedom od 8 do 11.45 h u Internističkom kabinetu, dok četvrtkom i petkom od 8 do 11.45 h radi u Savjetovalištu za dijabetes. Doktorica iz OJ Stari Grad dolazi da radi u Internističkom kabinetu ponedjeljkom od 12 do 19 h.

Sedmični raspored rada Internističke službe u DZ Vogošća

Savjetovalište za dijabetes

U ovom savjetovalištu u okviru Internističke službe, pacijenti dobijaju dijabetičarsku knjižicu, savjete o ishrani, njezi stopala, ponašanju i mogućim komplikacijama. Pacijentima se uz kompletan internistički pregled određuje i “body mass index”, mjeri pulzacija na krvnim sudovima, snima EKG, određuje nivo glukoze u krvi i, po potrebi, radi oralni glukoza tolerans test (OGTT). Iz ovog savjetovališta se pacijenti, kojima je to potrebno, ambulantno prevoze na inzulinsku terapiju poslije intenzivne sedmodnevne obuke od strane ljekara i medicinske sestre. Savjetovalište sarađuje sa svim ostalim službama Doma zdravlja u cilju sveobuhvatne kontrole pacijenata koji imaju šećernu bolest.

Savjetovalište za dijabetes radi u sklopu Internističke službe četvrtkom i petkom od 8 do 11.45 h.

STOMATOLOŠKA SLUŽBA -
specijalističko-konsultativna djelatnost

Ova služba pruža specijalističko-konsultativne usluge u stomatološkoj protetici (izrada mobilnih i fiksnih zubnih proteza).

Specijalista protetike: 2

Zubni tehničar: 5

UKUPNO: 7

Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52

Tel. 033 278-756

Sedmični raspored rada specijalističke Stomatološke službe u DZ Vogošća

Lokaliteti

Vogosca wt
CENTRALNI OBJEKAT

CENTRALNI OBJEKAT

 • Stanovništvo: 16702 
 • MZ: Vogošća I, Vogošća II, Blagovac, dio MZ Hotonj
 • Timovi porodične medicine: 7

ADRESA: Igmanska br. 52, 71320 VogOŠĆA

Tel: 033/432-518

PODRUČNA AMBULANTA SEMIZOVAC

PODRUČNA AMBULANTA SEMIZOVAC

 • Stanovništvo: 3605
 • MZ: Semizovac, Gora, Svrake
 • Timovi porodične medicine: 1
 • Stomatološka služba: 1 tim

ADRESA: Nova cesta br. 21, 71320 VOGOŠĆA

Tel: 033/433-996

Radno vrijeme: od ponedeljka od petka od 07:30 do 20:00

OBAVIJEST ZA PACIJENTE:
Covid ambulanta Semizivac će zbog povoljne epidemiološke situacije od 01.06.2021. godine raditi svakim radnim danom i vikendima od 9:00 do 17:00 sati.
Radiće dva tima (jedan iz OJ DZ Vogošća i jedan iz OJ DZ Ilijaš).

- Drive in punkt Semizovc prestaje sa radom 01.06.2021. godine, a PCR brisevi će se nastaviti uzimati u Covid ambulanti Semizovac.

PODRUČNA AMBULANTA KOBILJA GLAVA

PODRUČNA AMBULANTA KOBILJA GLAVA

 • Stanovništvo: 3405
 • MZ: Kobilja glava, dio Hotonja
 • Timovi porodične medicine: 1 
 • Stomatološka služba: 1 tim

ADRESA: Kobilja glava do broja 18, 71320 VOGOŠĆA

Tel: 033/486-755

Radno vrijeme: ponedeljak, utorak, srijeda i petak od 07:30 do 14:30, četvrtak od 13:00 do 20:00

PODRUČNA AMBULANTA HOTONJ

PODRUČNA AMBULANTA HOTONJ

 • Stanovništvo: 6000
 • MZ: Hotonj
 • Timovi porodične medicine: 1 
 • Stomatološka služba: 1 tim

ADRESA: Donji Hotonj do br. 55, 71320 VOGOŠĆA

Tel: 033/481-131

Radno vrijeme: ponedeljak, utorak, srijeda i petak od 07:30 do 14:30, četvrtak od 13:00 do 20:00

PODRUČNA AMBULANTA ROSULJE

PODRUČNA AMBULANTA ROSULJE

 • Stanovništvo: 
 • MZ: Rosulje
 • Timovi porodične medicine: 1 

ADRESA: Rosulje, 71320 VOGOŠĆA

Tel: 033 431 391

Radno vrijeme: ponedeljak, utorak, srijeda,i petak od 07:30 do 14:30 a četvrtak od 13:00 do 20:00