DOMOVI ZDRAVLJA

OJ Dom zdravlja Vogošća

Organizaciona jedinica Vogošća pruža primarnu zdravstvenu zaštitu za 31.500 stanovnika, koji žive na području Opštine Vogošća, a koja pokriva područje od 72 km2. Prosječna naseljenost po kvadratnom kilometru je 437 stanovnika, udaljenost među lokalitetima 4 km, a udaljenost korisnika od lokaliteta 6 km. Osim primarne, pruža i usluge specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite.
Centralni objekat: Igmanska 52, 71320 Vogošća, Tel. 033/ 432 518, 436 383, 436 384 (centrale)

Uprava

dr Enisa_Ahmic_mala
DIREKTOR

dr. Enisa Ahmić

spec. stomatološke protetike
Tel. 033/430-087
vogosca@judzks.ba
V.d. GLAVNA SESTRA

Nihada Kulovac

dipl.med. sestra
Tel. lokal 113 preko centrale
nihada.kulovac@judzks.ba
TEHNIČKI SEKRETAR

Hanka Štitkovac

teh. sekretar
Tel. 033/430-087
vogosca@judzks.ba

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

OPŠTA PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA/AMBULANTA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE

Šef Službe: Husejnović-Čolić dr. Amra (specijalista porodične medicine)
Telefon: 436 385, 436 384

Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu starijem od 14 (četrnaest) godina. Obuhvata aktivnosti na očuvanju i unapređenju zdravlja kroz neposrednu i kontinuiranu zaštitu pojedinca i porodice. Aktivnost se provodi u ordinacijama i u kućnom liječenju i podrazumijeva: zdravstveno vaspitanje, ambulantnu dijagnostiku i liječenje, sistematske i kontrolne preglede, ciljane sistematske preglede, rad sa hroničnim bolesnicima, pružanje hitne medicinske pomoći, izdavanje ljekarskih uvjerenja i ocjenu radne sposobnosti. Koordinira sa svim drugim službama u Domu zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama radi sveobuhvatnije i bolje zdravstvene zaštite stanovništva, kao i vođenja medicinske dokumentacije i zdravstvene statistike. U timove porodične medicine uključene su i polivalentne patronažne sestre. Opšta primarna zdravstvena zaštita pruža usluge stanovništvu na četiri lokaliteta.

Zaposlenici Službe OPZZ/Porodične/obiteljske medicine Broj
Specijalista porodične medicine
5
Doktor medicine
7
Ljekari na specijalizaciji
1
Diplomirana medicinska sestra
3
Diplomirani socijalni radnik
1
Medicinska sestra
20
Ukupno
37
DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU

Šef Dispanzera: prim.dr. Aida Muhović (specijalista pedijatar)

Pruža zdravstvenu zaštitu djeci od 0 do 6 godina, koja se organizuje i provodi dispanzerskom metodom rada. Provodi se aktivan zdravstveni nadzor novorođenčadi, dojenčadi, djece od 1 do 6 godina, sistematski i kontrolni pregledi u savjetovalištu, kontinuirana imunizacija sa revakcinacijom, sistematski pregledi djece prije upisivanja u obdaništa, ambulantna dijagnostika i liječenje. Djeca oboljela od zaraznih i hroničnih bolesti imaju poseban tretman. Služba sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama i sa ostalim specijalistima.

Lokaliteti: Centralni objekat, Igmanska 52
Telefon: 432 518, 436 383, 436 384 (centrale) – lokal 132
Zaposlenici Dispanzera za predškolsku djecu Broj
Specijalista pedijatar
4
Diplomirana medicinska sestra
1
Medicinska sestra
6
Ukupno
11
DISPANZER ZA ŠKOLSKU DJECU I OMLADINU

Pruža zdravstvenu zaštitu djeci i omladini od 7 do 14 godina (srednjoškolci se na liječenje upućuju kod porodičnog ljekara) koja se organizuje dispanzerskom metodom. Služba obavlja sistematske preglede učenika osnovnih i srednjih škola, kontrolne ciljane preglede učenika, serijske ciljane preglede, kontinuirano sprovodi sve imunizacije, zdravstveno obrazovanje, procjenu psihofizičkog stanja omladine kod izbora zanimanja i upisa za dalje školovanje. Organizuje predavanja za školsku djecu i omladinu i sarađuje sa pedagogom, socijalnim radnikom i psihologom, kao i sa ostalim specijalistima. Vrši pregled, liječenje i rehabilitaciju u ordinaciji i u kući, diferencijalnu dijagnostiku, specijalističko-konsultativne i konzilijarne preglede.

Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52, prvi sprat
Telefon: 432 518, 436 383, 436 384 (centrale) – lokal 107
Zaposlenici Dispanzera za školsku djecu i omladinu Broj
Specijalista opće medicine
1
Doktor medicine
1
Diplomirana medicinska sestra
1
Medicinska sestra
4
Ukupno
7
STOMATOLOŠKA SLUŽBA

Šef Službe: dr. Samra Koradžić-Zuban, spec. pedodont

Ova služba pruža usluge zdravstvene zaštite usta i zuba. Pruža polivalentnu opću stomatološku i specijalističko-konsultativnu zaštitu u dječijoj i preventivnoj stomatologiji, stomatološkom tretmanu trudnica, bolestima usta (patologiji mehkih tkiva usta), bolestima zuba (dentalnoj patologiji i endodonciji), stomatološkoj protetici (mobilni i fiksni protetski radovi). Obavlja sistematske preglede zuba i usta, fluorizaciju, obuku pranja zuba i otkriva rane anomalije bitne za ortodonski tretman.

Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52, prizemlje
Telefon: 432 518, 436 383, 436 384 (centrale):
stomatologija odrasli lokal – 143; stomatologija dječije lokal -128
Zaposlenici Stomatološke službe Broj
Specijalista pedodoncije
1
Doktor stomatologije
9
Diplomirana medicinska sestra
1
Stomatološka sestra
9
Zubni tehničar
1
Ukupno
21
PNEUMOFTIZIOLOŠKI DISPANZER

Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu kroz slijedeće djelatnosti: dijagnostika i liječenje plućnih oboljenja, vršenje periodičnih pregleda, izdavanje ljekarskih uvjerenja, aktivan nadzor oboljelih od specifičnih plućnih oboljenja, kao i hemioprofilaksu kontakta. Obavlja detaljan pregled radiografisanih lica sa sumnjivim plućnim promjenama i funkcionalnu dijagnostiku pluća. Preuzima liječenje bolesnika otpuštenih iz bolnice i brine se o njihovoj rehabilitaciji. Sarađuje sa ostalim službama u okviru Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.
Pneumoftiziološki dispanzer organizacione jedinice Vogošća pruža zdravstvenu zaštitu stanovnicima Opštine Vogošća i dijela Opštine Ilijaš.

Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52, prizemlje
Telefon: 432 518, 436 383, 436 384 (centrale) – lokal 104
Zaposlenici Pneumoftiziološkog dispanzera Broj
Specijalista pneumoftiziolog
1
Diplomirani inžinjer med. radiologije
1
Medicinska sestra
1
Ukupno
3
CENTAR ZA FIZIKALNU TERAPIJU I REHABILITACIJU

Obavlja specijalističke preglede i nudi usluge fizikalne terapije (manuelna masaža, termoterapija, elektroterapija, ultrazvučna terapija, kineziterapija), specifične rehabilitacije djece, obavlja edukaciju roditelja oboljele djece po posebnim programima, preventivne preglede po školama radi ranog otkrivanja deformiteta kičme i lošeg držanja. Ove usluge pacijentima se pružaju u centru, a za nepokretne i teško pokretne pacijente u njihovim kućama. Osim toga Centar obavlja komercijalne masaže i manipulativne tehnike.
Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju organizacione jedinice Vogošća pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu opština Vogošća i Ilijaš.

Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52 , prizemlje
Telefon: 432 518, 436 383, 436 384 (centrale) – lokal 118
Zaposlenici Centra za fizikalnu rehabilitaciju Broj
Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
1
Diplomirani fizioterapeut
2
Fizioterapeut
16
Ukupno
19
CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

Centar za mentalno zdravlje pruža specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu pružajući sljedeće: psiho-socijalnu pomoć ratom traumatiziranih osoba, pojedinačnu i grupnu psihoterapiju kod psihotraumatiziranih osoba, psiho-socijalnu pomoć ugroženim licima, kućne posjete po potrebi, pomoć porodici, konsultativno-specijalističke preglede iz psihijatrije i neurologije, kao i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti. U preventivnom radu ovaj Centar ima zadatak da promovira mentalno zdravlje na području Kantona Sarajevo. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52, prvi sprat
Telefon: 432 518, 436 383, 436 384 (centrale) – lokal 133
Zaposlenici Centra za mentalno zdravlje Broj
Specijalista neuropsihijatrije
1
Psiholog
1
Socijalni radnik
1
Diplomirana medicinska sestra
1
Medicinska sestra
2
Ukupno
6
SLUŽBA ZA RADIOLOŠKU I ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU

Ova služba pruža usluge rendgenske dijagnostike za stanovništvo Kantona Sarajevo kao što su: vršenje standardnih rendgenskih pretraga (radiološka dijagnostika koštanog sistema, toraksa i torakarnih organa, kičme), kao i specijalnih snimaka (glava, mastoidi, zigomatični lukovi). Ultrazvučnom dijagnostikom dobiva informacije o mekim tjelesnim tkivima (vrat, štitnjača, testisi, dojke, mišići), koštano-zglobnim strukturama. Radiološka zubna dijagnostika obavlja usluge snimanja zuba i razvijanja filmova. Služba za RUD organizacione jedinice Vogošća pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu Opštine Vogošća i dijela Opštine Ilijaš.

Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52 , prizemlje
Telefon: 432 518; 436 383; 436 384 (centrale)– lokal 104
Zaposlenici Službe za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku Broj
Specijalista radiologije
1
Diplomirani inžinjer med. radiologije
2
Viši RTG tehničar
1
Medicinska sestra
2
Daktilograf
1
Ukupno
7
SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Laboratorijska služba vrši analize iz oblasti hematologije i biohemije. Opremljena je savremenom opremom visokog kvaliteta koja joj omogućava izvedbu velikog broja analiza. Obrada biohemijske analize obavlja se u OJ Centar.

Materijali za laboratorijske analize uzimaju se u vremenu od 8,00 do 9,30 h.
Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52, prvi sprat
Telefon: 432 518, 436 383, 436 384 (centrale)– lokal 109
Zaposlenici Službe za laboratorijsku dijagnostiku Broj
Laboratorijski tehničar
6
Nemedicinsko osoblje
3
Ukupno
9

OJ SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA DJELATNOST

OFTALMOLOŠKA SLUŽBA

Obavlja prevenciju, rano otkrivanje i liječenje anomalija i oboljenja oka kod svih dobnih skupina. Uz korištenje savremene opreme pruža sljedeće usluge: subjektivno i objektivno određivanje oštrine vida sa propisivanjem naočala (kompjuterskom metodom), liječenje anomalija, oboljenja i povreda prednjeg i stražnjeg segmenta oka, apliciranje kontaktnih sočiva, funduskopiju, perimetriju i adaptometriju. Sarađuje sa drugim službama Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52 , prvi sprat
Telefon: 432 518, 436 383, 436 384 (centrale)– lokal 134
Sedmični raspored rada Oftalmološke službe u DZ Vogošća
Zaposlenici Oftalmološke službe Broj
Specijalista oftamolog
1
Medicinska sestra
1
Ukupno
2
ORL SLUŽBA

U savremeno opremljenim ORL kabinetima vrši se specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita koja obuhvaća preventivu, dijagnostiku i liječenje bolesti uha, grla i nosa. 

Radno vrijeme tima: ponedjeljak, srijeda i petak  po rasporedu. 
Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52, prvi sprat
Telefon: 432 518, 436 383, 436 384 (centrale)– lokal 134
Sedmični raspored rada ORL službe u DZ Vogošća
Zaposlenici ORL službe Broj
Specijalista ORL
1
Medicinska sestra
1
Ukupno
2
INTERNISTIČKA SLUŽBA

Internistička služba obavlja specijalističko-konsultativne preglede, sistematske preglede, obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti, kao i preglede u okviru predoperativne pripreme. Radi na ranom otkrivanju kardiovaskularnih oboljenja, šećernih bolesti, oboljenja probavnog trakta i ostalih internističkih oboljenja. Po potrebi učestvuje u rješavanju hitnih slučajeva. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52, prizemlje
Telefon: 432 518, 436 383, 436 384 (centrale)– lokal 126
Sedmični raspored rada Internističke službe u DZ Vogošća
Zaposlenici Internističke službe Broj
Specijalista interne medicine
1
Diplomirana medicinska sestra
1
Medicinska sestra
1
Ukupno
3

Savjetovalište za dijabetes

U ovom savjetovalištu u okviru Internističke službe, pacijenti dobijaju dijabetičarsku knjižicu, savjete o ishrani, njezi stopala, ponašanju i mogućim komplikacijama. Pacijentima se uz kompletan internistički pregled određuje i “body mass index”, mjeri pulzacija na krvnim sudovima, snima EKG, određuje nivo glukoze u krvi i, po potrebi, radi oralni glukoza tolerans test (OGTT). Iz ovog savjetovališta se pacijenti, kojima je to potrebno, ambulantno prevoze na inzulinsku terapiju poslije intenzivne sedmodnevne obuke od strane ljekara i medicinske sestre. Savjetovalište sarađuje sa svim ostalim službama Doma zdravlja u cilju sveobuhvatne kontrole pacijenata koji imaju šećernu bolest.

Dijabetološko savjetovalište radi utorkom od 1330 do 2000
Zaposlenici Savjetovališta za dijabetes Broj
Specijalista interne medicine
1
Diplomirana medicinska sestra
1
Ukupno
2

Lokaliteti

Vogosca wt
CENTRALNI OBJEKAT

CENTRALNI OBJEKAT

 • Stanovništvo: 16702 
 • MZ: Vogošća I, Vogošća II, Blagovac, dio MZ Hotonj
 • Timovi porodične medicine: 9

ADRESA: Igmanska br. 52, 71320 VogOŠĆA

Tel: 033/432-518

PODRUČNA AMBULANTA SEMIZOVAC

PODRUČNA AMBULANTA SEMIZOVAC

 • Stanovništvo: 3605
 • MZ: Semizovac, Gora, Svrake
 • Timovi porodične medicine: 1
 • Stomatološka služba: 1 tim

ADRESA: Nova cesta br. 21, 71320 VOGOŠĆA

Tel: 033/433-996

PODRUČNA AMBULANTA KOBILJA GLAVA

PODRUČNA AMBULANTA KOBILJA GLAVA

 • Stanovništvo: 3405
 • MZ: Kobilja glava, dio Hotonja
 • Timovi porodične medicine: 1 
 • Stomatološka služba: 1 tim

ADRESA: Kobilja glava do broja 18, 71320 VOGOŠĆA

Tel: 033/486-755

PODRUČNA AMBULANTA HOTONJ

PODRUČNA AMBULANTA HOTONJ

 • Stanovništvo: 6000
 • MZ: Hotonj
 • Timovi porodične medicine: 1 
 • Stomatološka služba: 1 tim

ADRESA: Donji Hotonj do br. 55, 71320 VOGOŠĆA

Tel: 033/481-131