JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Organizaciona struktura

Naučno vijeće Ustanove

U skladu sa Pravilima o radu Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS, Rješenjem generalnog direktora 30.11.2015. godine formirano je Naučno vijeće Ustanove, kao stručno tijelo Centra za NNID, čiji su članovi istaknuti uposlenici Ustanove sa akademskim zvanjem magistra ili doktora nauka iz različitih oblasti. 

Nadležnosti Naučnog vijeća Ustanove su da:

 • analizira potrebe za naučno-istraživačkim radom u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo;
 • priprema i utvrđuje program naučno-istraživačkog rada u Domu zdravlja za narednu godinu, prati njegovo ostvarivanje, sačinjava konačni izvještaj i evaluira uticaj naučnog istraživanja na zdravstvenu zaštitu;
 • razmatra i daje mišljenje po zahtjevima istraživača za odobrenje provođenja istraživanja u Domu zdravlja, a po potrebi traži mišljenje nadležnog Etičkog komiteta;
 • planira i provodi osposobljavanje kadra Doma zdravlja za naučno-istraživački rad.

prof. dr. Zaim Jatić

 • spec. porodične medicine
 • Predsjedavajući Naučnog vijeća

dr. sci. med. prim. Enes Šačić

 • spec. epidemiolog
 • Zamjenik predsjedavajućeg Naučnog vijeća

prof. dr. sc. Lutvo Sporišević

 • spec. pedijatar
 • Član Naučnog vijeća

dr. sci. med. prim. Sabina Sarić

 • spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Član Naučnog vijeća

dr. sci. med. prim. Sead Mujević

 • spec. oftalmolog
 • Član Naučnog vijeća

doc. dr. sci. Irma Džambo

 • dipl. psiholog
 • Član Naučnog vijeća

mr. sci. dr. Amra Hadžipašić-Nazdrajić

 • spec. stomatološke protetike
 • Član Naučnog vijeća