JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost

Plan trajnog stručnog usavršavanja u JUDZKS za 2019. godinu

U skladu sa Planom rada Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS, tokom 2015. godine uposlenici Centra proveli su projekat ispitivanja edukativnih potreba među uposlenicima svih službi JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Rezultat projekta je Plan trajnog stručnog usavršavanja u JUDZKS za 2016., 2017. i 2018. godinu.

Tokom 2019. godine, realizirat će se edukacije koje nisu provedene tokom ranijih godina:

INFORMACIJE O TOKU PROJEKTA 

Ispitivanje je provedeno Delphi metodom.

Tok projekta:

  1. Prvi korak – upoznavanje direktora organizacionih jedinica tokom sastanka Stručnog vijeća sa namjerom, metodologijom i opsegom istraživanja
  2. Drugi korak – prikupljanje e-mail adresa odgovornih lica i određenog broja uposlenika svih službi
  3. Treći korak – izrada anketnog upitnika i dostava na cca 330 e-mail adresa (komore, uprava, nadležna ministarstva i zavodi, sve službe medicinskog i nemedicinskog sektora JUDZKS)
  4. Četvrti korak – objedinjavanje prijedloga najprioritetnijih tema i vještina za stručno usavršavanje
  5. Peti korak – dostava prijedloga tema i vještina poredanih po broju ponavljanja na rangiranje
  6. Šesti korak – izrada konačnog prijedloga sa temama i vještinama rangiranim po važnosti i dostava svim službama u svim OJ Ustanove u cilju popune obrasca plana TSU (preciziranje teme/vještine, predavača, mjesta i datuma edukacije) za period 2016 – 2018. godine
  7. Sedmi korak – izrada konačnog Plana trajnog stručnog usavršavanja u JUDZKS za period 2016 – 2018. godine

Rezultati ispitivanja:

Na anketu je odgovorilo 2/3 ispitanika (cca 220 zdravstvenih radnika) i na osnovu dostavljenih prijedloga izrađen je preliminarni prijedlog intramuralne edukacije po službama – Plan trajnog stručnog usavršavanja u JUDZKS za period 2016 – 2018. godine. Plan će se po potrebi dopunjavati i ažurirati.

Tokom realizacije Plana, sve edukacije će biti blagovremeno najavljene, propraćene i evaluirane od strane učesnika.

U skladu sa zahtjevima, Centar za NNID će komorama izdavati potvrde o učešću zdravstvenih stručnjaka u navedenim edukacijama, a u svrhu bodovanja.