JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Istraživački rad u Ustanovi

Provođenje istraživanja u JUDZKS

Obavještavamo Vas da je u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo na snazi Procedura odobravanja i provođenja istraživanja u JUDZKS (procedura br. 82/17-01). U slučaju da želite provesti istraživanje u JUDZKS u svrhu izrade stručnog, naučnog, diplomskog, magistarskog, doktorskog rada/disertacije, potrebno je da Centru za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS dostavite sljedeće:

  • Popunjen i potpisan obrazac Zahtjeva za odobrenje provođenja naučnog istraživanja u JUDZKS
  • Sažetak naučno-istraživačkog projekta koji sadrži sve potrebne podatke (uvod, ciljevi, metodologija) u skladu sa smjernicama
  • Kopiju rješenja fakulteta o prihvatanju teme, ako je riječ o završnom radu
    Kopiju mišljenja nadležnog etičkog komiteta o istraživanju, ukoliko mišljenje postoji
  • Vlastitu fotografiju u svrhu izrade akreditacije, ako istraživač nije uposlenik JUDZKS i ako će boraviti u Ustanovi (fotografija se može dostaviti i u elektronskoj formi na e-mail adresu info@judzks.ba)

Molbu sa priloženom dokumentacijom možete dostaviti putem Protokola Ustanove (lokacija: OJ Dom zdravlja Centar-Vrazova, ulaz iz ulice Đoke Mazalića).

Uposlenici Centra za NNID provjerit će da li Vaša dokumentacija sadrži sve potrebne elemente i zatim je proslijediti Etičkom komitetu Ustanove. Konačno odobrenje za provođenje istraživanja daje generalni direktor Ustanove.

Prije započinjanja istraživanja, svi istraživači dužni su potpisati Sporazum sa Ustanovom, kojim se definišu međusobna prava i obaveze u polju naučnog istraživanja, kao i Izjavu kojom se obavezuju na zaštitu povjerljivih i ličnih podataka.

Sve dodatne informacije možete dobiti od uposlenika Centra za NNID – kontakt telefon: 033/292-671; Vrazova 11/II sprat