DOMOVI ZDRAVLJA

OJ Specijalističko-konsultativna djelatnost

U skladu sa novim Statutom JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, koji je dobio saglasnost Skupštine Kantona Sarajevo u oktobru 2013. godine, formirana je nova organizaciona jedinica – Organizaciona jedinica Specijalističko konsultativne djelatnosti, u čijoj su nadležnosti sve specijalističke medicinske i stomatološke službe, dok direktori domova zdravlja zadržavaju nadležnost nad službama primarne zdravstvene zaštite.

Specijalističko konsultativna djelatnost u JUDZKS pruža usluge u okviru 9 domova zdravlja putem sljedećih službi: Internistička služba sa Savjetovalištem za dijabetes, Oftalmološka služba sa Savjetovalištem i dijagnostikom – Vidno polje, Otorinolaringološka služba, Neurološka služba, te specijalističkih grana stomatologije – endodoncija, protetika, paradontologija, oralna hirurgija i ortodoncija/ortopedija vilica.

Specijalističko konsultativna djelatnost u JUDZKS broji ukupno 232 zaposlenika.
Uprava ove OJ smještena je na I spratu OJ Dom zdravlja Centar – Vrazova 11.

Uprava

l60Hf
DIREKTOR

dr. Belma Hajdarević

(specijalista oftalmolog)
Tel. 033/ 292 657

l60Hf
GLAVNA SESTRA

Bediha Palo

(dipl. medicinska sestra)
Tel. 033/ 292 658

l60Hf
TEHNIČKI SEKRETAR

Eldina Gušo


Tel. 033/ 292 657

OJ SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA DJELATNOST

OFTALMOLOŠKA SLUŽBA

Šef Službe: prim.dr. Elvira Lokmić, spec. oftalmolog, tel. 292 585
Odgovorna sestra/tehničar: Gordana Breko, dipl.med.sestra, tel. 292 578

Obavlja prevenciju, rano otkrivanje i liječenje refrakcionalnih anomalija, oboljenja i povreda oka kod svih dobnih skupina. Uz korištenje savremene opreme pruža sljedeće usluge: određivanje oštrine vida sa propisivanjem naočala za odrasle i djecu (kompjuterska autorefraktometrija), rano otkrivanje očnog pritiska, otkrivanje i konzervativno liječenje degenerativnih oboljenja stražnjeg segmenta oka i redovne periodične kontrole očnog dna, liječenje upalnih procesa i povreda prednjeg i stražnjeg segmenta oka, te tretiranje stranog tijela na prednjem segmentu oka. Dijagnostika oka uključuje sljedeće preglede: pregled na biomikroskopu, aplanaciona tonometrija i non contact tonometrija, direktna i indirektna oftalmoskopija, kompjuterska fundus kamera, UZ oka. U sklopu službe radi Savjetovalište i dijagnostika - vidno polje. Visoko sofisticirani pregled kompjuterskog vidnog polja obuhvata 30-tak programa prilagođenih dijagnozi i potrebi pacijenta. Također, Služba se bavi kontaktologijom, tj. određivanjem i propisivanjem probnog i definitivnog sočiva uz adekvatnu obuku pacijenata. Služba vrši sistematske preglede i izdaje sve vrste ljekarskih uvjerenja. Sarađuje sa drugim službama Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Lokaliteti:

 1. OJ Dom zdravlja Centar: Centralni objekat, Vrazova 11 (drugi sprat)
  Telefon: 033/292-533; 033/292-585; 033/292-578
 2. OJ Dom zdravlja Stari Grad: Isa bega Ishakovića 9 (prizemlje)
  Telefon: 033/278-617
 3. OJ Dom zdravlja Novi Grad: 
  - Centralni objekat - renovira se
  - Saraj polje, X Transverzale bb
  Telefon: 033/277-659
 4. OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo: Centralni objekat, Bihaćka 2 (prvi sprat)
  Telefon: 033/724-712
 5. OJ Dom zdravlja Ilidža: Centralni objekat, Mustafe Pintola br. 1 (drugi sprat)
  Telefon: 033/623-416, lokal 210
 6. OJ Dom zdravlja Vogošća: Centralni objekat, Igmanska 52 (prvi sprat)
  Telefon: 033/436-383, lokal 134
 7. OJ Dom zdravlja Hadžići: Centralni objekat, A. Lažetića br. 2 (prvi sprat)
  Telefon: 033/580-362, lokal 140
 8. OJ Dom zdravlja Ilijaš: Centralni objekat, Bogumilska 6 (prvi sprat)
  Telefon: 033/584-366

Zaposlenici Oftalmološke službe Broj
Specijalista oftamolog
13
Diplomirana medicinska sestra
2
Medicinska sestra
12
Ukupno
27
ORL SLUŽBA

Šef Službe: prim.dr. Ahmed Katica, spec. ORL, tel. 277-652
Odgovorna sestra/tehničar: Almira Ćutahija, dipl.med. sestra, tel. 292-624

U ORL kabinetima vrši se specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita koja obuhvaća preventivu, dijagnostiku i liječenje bolesti uha, grla i nosa. Uz redovne preglede i kontrole pacijenata, Služba učestvuje u sistematskim pregledima uposlenih, te daje ocjenu pri izdavanju ljekarskih uvjerenja za posao i vozački ispit, kao i obrade za ocjenu radne sposobnosti.
U kabinetima za audiometriju i vestibulometriju obavlja se timpanometrija, ispituju se akustični refleksi, vrše se ispitivanja sluha i centra za ravnotežu, kako djece tako i odraslih, što je bitan dio nalaza. Određuje se i stepen oštećenja sluha i izdavanje ortopedskih recepata za slušne aparate.

Lokaliteti:

 1. OJ Dom zdravlja Centar: Centralni objekat, Vrazova 11 (drugi sprat)
  Telefon: 292-645; audiološki kabinet 292-624
 2. OJ Dom zdravlja Stari Grad: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (drugi sprat)
  Telefon: 278-616
 3. OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo: Centralni objekat, Bihaćka 2 (prvi sprat)
  Telefon: 724-714 - kartoteka
 4. OJ Dom zdravlja Novi Grad:  
  - Centralni objekat - renovira se
  - Saraj polje, X Transverzale bb, Telefon: 277-652
 5. OJ Dom zdravlja Ilidža: Centralni objekat, Mustafe Pintola br. 1 (drugi sprat)
  Telefon: 624-627
 6. OJ Dom zdravlja Vogošća: Centralni objekat, Igmanska 52 (prvi sprat)
  Telefon: 432-518 - Radno vrijeme tima: ponedjeljak, srijeda i petak
 7. OJ Dom zdravlja Ilijaš: Centralni objekat, Bogumilska 6
  Telefon: 584-366 - Radno vrijeme tima: ponedjeljak, utorak i petak
 8. OJ Dom zdravlja Hadžići: Centralni objekat, A. Lažetića br. 2
  Telefon: 420-109 - Radno vrijeme: utorak i petak

Zaposlenici ORL službe Broj
Specijalista ORL
8
Diplomirana medicinska sestra
2
Medicinska sestra
9
Ukupno
19
NEUROLOŠKA SLUŽBA

Šef Službe: prim.dr. Mubera Kakrin-Kolašinac, spec. neuropsihijatar, tel. 724-715
Odgovorna sestra/tehničar: Nermina Domić, dipl.med.sestra, tel. 724-714

Neurološka služba pruža specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu kroz sljedeće usluge: uzimanje anamneza, pregled pacijenata, obrada i liječenje pacijenata u ambulanti u okviru svoje specijalnosti. Vrši upućivanje pacijenata na druge konsultativne preglede i na bolničko liječenje. Pruža se hitna medicinska pomoć u akutnim neurološkim stanjima. U okviru kontinuiranog procesa rada aktivno učestvuje u zbrinjavanju akutnih stanja bolesti u okviru svoje djelatnosti po pozivu porodičnog ljekara, koju isti ne može riješiti. Obavljaju se sistematski pregledi, vrše obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti, izdaju ljekarska uvjerenja, nalazi za tuđu njegu i pomoć, kao i pelene. Od dijagnostičkih procedura na lokalitetu Doma zdravlja Novi Grad – Saraj polje obavlja se elektroencefalogram (EEG) kojim se dijagnostikuju sva oboljenja CNS-a: vaskulatorna, degenerativna, metabolička, ekspanzivni procesi, dijagnostika epilepsije, svih vrsta glavobolje, povreda glave komocionog i kontuzionog sindroma, poremećaja sna po tipu parasomnija i disomnija.

Lokaliteti: 

 1. OJ Dom zdravlja Centar: Centralni objekat, Vrazova 11 (treći sprat)
  Telefon: 292-622
 2. OJ Dom Stari Grad: pacijenti koriste usluge u OJ Dom zdravlja Centar
  Telefon: 292-622
 3. OJ Dom zdravlja Novi Grad: 
  - Centralni objekat - renovira se
  - Saraj polje, X Transverzale bb
  Telefon: 277-643 
 4. OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo: Centralni objekat, Bihaćka 2 (prvi sprat)
  Telefon: 724-714 
 5. OJ Dom zdravlja Ilidža: 
  Centralni objekat, Mustafe Pintola 1 (drugi sprat)
  Telefon: 623-416, lokal 213
 6. OJ Dom zdravlja Hadžići: Centralni objekat, A. Lažetića br. 2
  Telefon: 580-386, 420-109 (centrale)
 7. OJ Dom zdravlja Ilijaš: Centralni objekat, Bogumilska 6
  Telefon: 584-350, lokal 366

Zaposlenici Neurološke službe Broj
Specijalista neuropsihijatrije
6
Diplomirana medicinska sestra
3
Viša medicinska sestra
4
Ukupno
13
INTERNISTIČKA SLUŽBA

Šef Službe: prim.dr. Aida Nišić, spec. internista-dijabetolog, tel. 721-933
Odgovorna sestra/tehničar: Ismeta Šošić, dipl.med.sestra, tel. 292-621

Osnovni zadaci ove službe su: dijagnosticiranje i liječenje nezaraznih masovnih kardiovaskularnih oboljenja (uključujući oboljenja vezana za sve sisteme ljudskog organizma iz domena interne medicine). Ukoliko oboljenja ne mogu biti riješena na ovom nivou, rješavaju se na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
Internistička služba intenzivno radi na primarnoj i sekundarnoj prevenciji istih, rad na sistematskim pregledima po potrebi, te izdavanje ljekarskih uvjerenja. Ova služba uz uputnicu pruža konsultativne usluge drugim službama. Svi pregledi uključuju obavezano snimanje EKG-a i kompletan fizikalni pregled.

Lokaliteti: 

 1. OJ Dom zdravlja Centar: Centralni objekat, Vrazova 11 (drugi sprat)
  Telefon: 292-542
 2. OJ Dom zdravlja Stari Grad: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prizemlje)
  Telefon: 278-663 
 3. OJ Dom zdravlja Novi Grad: 
  - Centralni objekat - renovira se
  - Saraj polje, X Transverzale bb (drugi sprat)
  Telefon: 277-647
 4. OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo: Lokalitet Grbavička 129 (prizemlje) 
  Telefon: 724-788
 5. OJ Dom zdravlja Ilidža: Centralni objekat, Mustafe Pintola 1 (drugi sprat)
  Telefon: 623-416, lokal 212
 6. OJ Dom zdravlja Vogošća: Centralni objekat, Igmanska 52 (prizemlje)
  Telefon: 432-518
 7. OJ Dom zdravlja Hadžići: Centralni objekat, A. Lažetića br. 2
  Telefon: 580-386
 8. OJ Dom zdravlja Ilijaš: Centralni objekat, Bogumilska 6
  Telefon: 584-362
 9. OJ Dom zdravlja Trnovo: Centralni objekat, Dejčići bb
  Telefon: 438-003 - Radno vrijeme: treći utorak u mjesecu

Zaposlenici Internističke službe Broj
Specijalista interne medicine
18
Diplomirana medicinska sestra
7
Medicinska sestra
14
Ukupno
39

Savjetovalište za dijabetes

U Savjetovalištima za dijabetes u okviru Internističke službe pacijentima se osim kompletnog internističkog pregleda pružaju i sljedeće usluge: savjetovanje i skrining dijabetesa kod asimptomatskih rizičnih osoba,edukacija pacijenata (o pravilnoj ishrani, tjelesnoj aktivnosti, održavanju normalne tjelesne težine, njezi kompletnog tijela a posebno stopala, upotrebi glukometra i pena, načinu davanja i korištenja terapije, prevenciji, praćenju i liječenju mogućih komplikacija dijabetesa) i edukacija o kompletnoj samokontroli i samopomoći.

Sva ova savjetovališta rade: uključivanje i vođenje inzulinske terapije poslije sedmodnevne obuke od strane doktora i dipl. med. sestre.

Savjetovališta sarađuju sa svim ostalim službam Doma zdravlja u cilju sveobuhvatne kontrole pacijenta.

Lokaliteti:

 1. OJ Dom zdravlja Stari Grad: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prizemlje)
  Telefon: 278-672
 2. OJ Dom zdravlja Centar: Centralni objekat, Vrazova 11 (drugi sprat)
  Telefon: 292-563
 3. OJ Dom zdravlja Novi Grad: Saraj polje, X Transverzale bb, (drugi sprat)
  Telefon: 277-644
 4. OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo: Lokalitet Grbavička 127
  Telefon: 721-924
 5. OJ Dom zdravlja Ilidža: Centralni objekat, Mustafe Pintola 1 (drugi sprat)
  Telefon: 623-416
 6. OJ Dom zdravlja Hadžići: Centralni objekat, A. Lažetića 2 
  Telefon: 580- 381, Ambulanta radi svake srijede u sedmici, prva smjena
 7. OJ Dom zdravlja Vogošća: Centralni objekat, Igmanska 52 (prizemlje)
  Telefon: 432-518, Ambulanta radi svakog utorka u sedmici, druga smjena
 8. OJ Dom zdravlja Ilijaš: Centralni objekat, Bogumilska 6 
  Telefon: 584-362, Ambulanta radi svakog petka u sedmici, prva smjena

STOMATOLOŠKA SLUŽBA

Šef Službe: prim.dr. Feriza Abdulagić-Mandilović, tel. 724-716
Odgovorna sestra/tehničar: Zejneba Čaušević, dipl.med.sestra, tel. 724-718

PROTETIKA – Ova specijalnost pruža usluge mobilne i fiksne protetike. Mobilna uključuje izrade parcijalnih i totalnih proteza klasičnih akrilatnih, a uvedena je i izrada skeletirane (vizil/vironit) proteze, reparature (lom proteze). Fiksna protetika ima u ponudi izradu krunica na kočić, navlake, apendix, mostova (metal/ keramika).

BOLESTI ZUBA I ENDODONCIJA – U opisu usluga koje se ostvaruju u ordinaciji za dentalnu patologiju i endodonciju spadaju: Karijesologija – konzervativa ( plombiranje zuba), Liječenje korijenskih kanala zuba, Konfekcijska nadogradnja krunica zuba – kočić nadogradnja.

BOLESTI USTA PARODONTOLOGIJA – Ova specijalnost tretira slučajeve promjena na mekim tkivima usne duplje: tretman stomatitisa, tretman gingivitisa, tretman parodonta, uklanjanje zubnog kamenca – ultrazvučno i ručno, fokaloze, gljivična oboljenja, postavljanje splintova, pakovanje desni.

ORALNA HIRURGIJA – Specijalistička grana oralne hirurgije obuhvata: ekstrakciju zuba i zaostalih korjenova – operativno, impakciju i poluimpakciju zuba, tretman kod otežanog nicanja zuba, resekciju zuba – apikotomija, inciziju apscesa intra i extra oralnih, zaustavljanje krvarenja.

ORTODONCIJA – U svom aspektu usluga uključuje izradu mobilnih ortodontskih aparata, kao i izradu fiksnih ortodontskih aparata.

Lokaliteti:

 1. OJ Dom zdravlja Stari Grad: Centralni objekat, Alajbegovića 1 
  Telefon: 278-600
 2. OJ Dom zdravlja Centar: Centralni objekat, Vrazova 11
  Telefon: 292-500
 3. OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo: 
  - Centralni objekat, Bihačka 2, Telefon: 724-700
  - Lokalitet Grbavička, Telefon 721-921
 4. OJ Dom zdravlja Novi Grad: 
  - Centralni objekat - renovira se
  - Lokalitet Saraj polje, X Transverzala bb (drugi sprat), Telefon: 277-675 i 277-615
 5. OJ Dom zdravlja Ilidža: Centralni objekat, Mustafe Pintola 1,+
  Telefon: 623-416 i 624-627
 6. OJ Dom zdravlja Vogošća: Centralni objekat, Igmanska 52
  Telefon: 432-518

Zaposlenici Stomatološke službe Broj
Specijalista stom. protetike
17
Specijalista ortodoncije
6
Specijalista bolesti zuba i endodoncije
9
Specijalista oralne hirurgije
11
Diplomirana medicinska sestra
1
Specijalista bolesti usta i paradontologije
5
Stomatološka sestra
32
Zubni tehničar
50
Ukupno
131