JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Organizaciona struktura

Stručna grupa za promotivno-preventivni rad JUDZKS

U skladu sa Pravilima o radu Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS, Rješenjem generalnog direktora 06.01.2016. godine formirana je Stručna grupa za promotivno-preventivni rad JUDZKS, kao stručno tijelo Centra za NNID, a čiji su članovi istaknuti uposlenici Ustanove iz različitih oblasti.

Nadležnost Stručne grupe jeste da planira i provodi promotivno-preventivne aktivnosti usmjerene ka stanovništu Kantona Sarajevo, na sljedeće načine:

 • saradnjom sa strukovnim udruženjima, lokalnom zajednicom i nevladinim organizacijama
 • kooperacijom sa medijima
 • učestvovanjem u organizaciji i/ili provođenju zdravstvenih projekata i manifestacija
 • objavljivanjem informativno-edukativnih sadržaja u štampanom/digitalnom obliku, kao i na web stranici Doma zdravlja i dr.

PLAN PROMOTIVNO-PREVENTIVNOG DJELOVANJA ZA 2016. GODINU

prim.dr. Amra Junuzović-Kaljić

 • spec. pedijatar
 • Predsjednik Stručne grupe

prim.dr. Vildana Bilić

 • spec. porodične medicine
 • Član Stručne grupe

- biografija

prim.dr. Azra Avdagić

 • spec. internista
 • Član Stručne grupe

dr. Teufik Hadžiosmanović

 • spec. pneumoftiziolog
 • Član Stručne grupe

dr. Nudžejma Hasanbegović-Čengić

 • spec. pedodont
 • Član Stručne grupe

Borjana Bogičević

 • dipl. psihologinja
 • Član Stručne grupe

- biografija

Mediha Avdić

 • dipl. medicinska sestra
 • Član Stručne grupe

Emina Bajramović

 • dipl. medicinska sestra
 • Član Stručne grupe