Day: July 1, 2019

Dom zdravlja Stari Grad najesen u novom ruhu

Prof. dr Mehmed Kulić, v.d generalnog direktora JU Dom zdravlja KS, sastao se sa načelnikom Općine Stari Grad Ibrahimom Hadžibajrićem u ponedjeljak, 1. jula 2019. godine na gradilištu istoimenog Doma zdravlja, a tom prilikom razgovaralo se o dinamici opsežnih građevinskih radova.

U razgovoru načelnika Hadžibajrića i prof. dr Kulića sa predstavnicima građevinske firme koja je zadužena za adaptaciju i rekonstrukciju, zaključeno je da radovi idu predviđenom dinamikom i da će biti okončani najesen, te da će Dom zdravlja Stari Grad imati novo ruho. Bit će, kako kažu, izgrađen po evropskim standardima, te bi kao takav mogao biti i naljepši objekat ovog tipa u regiji.

-Učinili smo sve napore kako bi stanovnici Općine Stari Grad imali kvalitetnu zdravstvenu uslugu u potpuno adaptiranom i rekonstruiranom objektu. Mislim da ćemo svi biti ponosni na novi izgled i funkcionalnost Doma zdravlja Stari Grad, kazao je načelnik Ibrahim Hadžibajrić prilikom posjete gradilištu.

Podsjećanja radi, radovi na adaptaciji i rekonstrukciji Doma zdravlja Stari Grad ozvaničeni su 25. marta 2019. godine. Do ovakvog građevinskog poduhvata došlo je zbog povećanja obima zdravstvenih usluga na području Općine Stari Grad, te će uslijediti proširenje kapaciteta, tačnije nadogradnja sjevernog i južnog krila zgrade. Predviđena je i izgradnja lifta kao i zamjena fasadne bravarije, unutrašnje stolarije, svih podnih površina, kompletna zamjena elektro i vodovodnih instalacija, sanacija krovne konstrukcije i podruma, utopljavanje objekta i izgradnja kotlovnice. Projekat adaptacije i rekonstrukcije Doma zdravlja Stari Grad vrijedan je oko 2,5 miliona KM.

PRESS SLUŽBA JUDZKS

Arman Šarkić, dipl. soc.

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – 1.7.2019. – ZATVOREN

– Rezultati pismenog ispita (Pozicija 15)

– Rezultati pismenog ispita (Pozicija 14)

– Rezultati pismenog ispita (Pozicija 8)

– Rezultati pismenog ispita (Pozicija 10)

– Rezultati pismenog ispita (Pozicija 09)

– RASPORED POLAGANJA USMENOG DIJELA ISPITA (POZICIJA 08)

– RASPORED POLAGANJA USMENOG DIJELA ISPITA (POZICIJE 12 i 13)

– RASPORED POLAGANJA USMENOG DIJELA ISPITA (POZICIJA 11)

– Rezultati pismenog ispita (Pozicija 13)

– Rezultati pismenog ispita (Pozicija 12)

– RASPORED POLAGANJA PISMENOG DIJELA ISPITA (POZICIJE 09 i 10)

– RASPORED POLAGANJA PISMENOG DIJELA ISPITA (POZICIJE 14 i 15) – IZMJENA

– Rezultati pismenog ispita (Pozicija 11)

– Rezultati pismenog ispita (Pozicije 1 – 7)

– RASPORED POLAGANJA PISMENOG DIJELA ISPITA (POZICIJA “Fizioterapeutski tehničar”)

– RASPORED POLAGANJA PISMENOG DIJELA ISPITA (POZICIJA “Laboratorijski tehničar”)

– RASPORED POLAGANJA PISMENOG DIJELA ISPITA (POZICIJA “Medicinska sestra/tehničar”)

– RASPORED POLAGANJA PISMENOG DIJELA ISPITA (POZICIJE 1 – 7)

Kandidati koji nisu zadovoljili formalno-pravne uslove (bez kontakt adrese)

Kandidati koji nisu zadovoljili formalno-pravne uslove (bez kontakt adrese) – DOPUNA

Kandidati koji nisu zadovoljili formalno-pravne uslove (bez kontakt adrese) – DOPUNA 2

Poslovnik o radu Komisije za provođenje javnog oglasa od 01.07.2019.

JAVNA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA
KANTONA SARAJEVO
GENERALNI DIREKTOR

www.judzks.ba

Vrazova 11. Sarajevo

Na osnovu člana 38. Statuta, člana 20.a. Zakona o radu („Službene novine FBIH“, br 26/16 i 89/18), člana 4., 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala („Sl. novine KS“ br. 9/19; 21/19), člana 11. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i plaćama radnika Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-22845-18/19 od 06.06.2019. godine, v.d generalni direktor raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1.Specijalista pedijatrije – 5 (pet) izvršioca

2.Specijalista pneumoftiziologije – 2 (dva) izvršioca

3.Specijalista neuropsihijatrije/psihijatrije – 2 (dva) izvršioca

4.Specijalista neurologije – 1 (jedan) izvršilac

5.Specijalista interne medicine – 5 (pet) izvršioca

6.Specijalista ORL – 1 (jedan) izvršilac

7.Specijalista porodične/obiteljske medicine – 3 (tri) izvršioca

8.Diplomirana medicinska sestra/tehničar – patronaža – 1 (jedan) izvršilac

9.Diplomirani inžinjer medicinske radiologije – 2 (dva) izvršioca

10. Biohemičar – 2 (dva) izvršioca

11.Medicinska sestra/tehničar – 25 (dvadeset pet) izvršioca

12.Laboratorijski tehničar – 2 (dva) izvršioca

13.Fizioterapeutski tehničar – 3 (tri) izvršioca

14.Socijalni radnik – patronaža- 2 (dva) izvršioca

15.Psiholog – 1 (jedan) izvršilac

Opći uslovi:

  • Da je državljanin Bosne i Hercegovine – dokaz Uvjerenje o državljanstvu
  • Da je fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta – Izabrani kandidati će biti dužni prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti koje nije starije od tri mjeseca.

Posebni uslovi:

1.Specijalista pedijatrije – 5 (pet) izvršioca:

-VSS Medicinski fakultet 360 ECTS bodova

-specijalistički ispit iz pedijatrije

-licenca za samostalan rad

-poznavanje rada na računaru

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja po principima moderne pedijatrijske prakse, obavlja preventivnu i kurativnu zdravstvenu zaštitu djece od 0 – 6 godina starosti, obavlja kontinuiranu imunizaciju, obavlja konsultativne i konzilijarne preglede po potrebi, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije, liječenja i rehabilitacije, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene zaštite, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po Nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo,

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 2.098,64 BAM

2.Specijalista pneumoftiziologije/pulmologije – 2 (dva) izvršioca

-VSS Medicinski fakultet 360 ECTS bodova

-specijalistički ispit iz pneumoftiziologije/pulmologije

-licenca za samostalan rad

-poznavanje rada na računaru

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja po principima moderne pneumoftiziološke prakse, vrši pregled lica upućenih na sistematski pregled, sanitarne i periodične preglede te vrši preglede za ljekarska uvjerenja, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije, liječenja i rehabilitacije, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene zaštite, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po Nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo,

Radno vrijeme: 30 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 2.098,64 BAM

3.Specijalista neuropsihijatrije/psihijatrije – 2 (dva) izvršioca

-VSS Medicinski fakultet 360 ECTS bodova

-specijalistički ispit iz neuropsihijatrije/psihijatrije

-edukacija iz mentalnog zdravlja

-licenca za samostalan rad

-poznavanje rada na računaru

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja po principima moderne psihijatrijske prakse u multidisciplinarnom timu u Centru za mentalno zdravlje i po potrebi u kući pacijenta, obavlja psihijatrijski intervju sa pacijentom ili članom uže porodice, vrši površinske individualne i grupne psihoterapije, obavlja edukativni rad u vaspitno-obrazovnim ustanovama, vodi

zakonom propisanu medicinsku evidenciju, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije, liječenja i rehabilitacije, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene zaštite, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po Nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo,

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 2.098,64 BAM

4.Specijalista neurologije – 1 (jedan) izvršilac

-VSS Medicinski fakultet 360 ECTS bodova

-specijalistički ispit iz neuropsihijatrije/neurologije

-licenca za samostalan rad

-poznavanje rada na računaru

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja po principima moderne neuropsihijatrije, obrada za IK, sistematski pregledi i ljekarska uvjerenja za vozače i posao,  po potrebi obavlja kućne posjete, po potrebi radi u EEG kabinetu, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije, liječenja i rehabilitacije, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene zaštite, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po Nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo,  

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 2.098,64 BAM

5.Specijalista interne medicine – 5 (pet) izvršioca

-VSS Medicinski fakultet 360 ECTS bodova

-specijalistički ispit iz interne medicine

-licenca za samostalan rad

-poznavanje rada na računaru

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja po principima moderne internističke prakse u ambulanti i po potrebi u kući pacijenta, vrši obradu za IK, daje mišljenje za operativne zahtjeve pacijenata, koordinira rad sa ostalim procesima djelatnosti, vrši upućivanje pacijenata u odgovarajuća savjetovališta po potrebi, obavlja specijalističko-konsultativne preglede pacijenata po potrebi, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije, liječenja i rehabilitacije, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene zaštite, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po Nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo,

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 2.098,64 BAM

6.Specijalista ORL – 1 (jedan) izvršilac

-VSS Medicinski fakultet 360 ECTS bodova

-specijalistički ispit iz otorinolaringologije

-licenca za samostalan rad

-poznavanje rada na računaru

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja po principima moderne otorinolaringologije, vrši obradu za IK, daje mišljenje za operativne zahvate pacijenata, obavlja konsultativne preglede pacijenata po potrebi, vrši policerovanje i ispitivanje sluha šapatom i glasnim govorom kao i ispitavanje sluha zvučnim viljuškama, vrši određivanje slušnog amplifikatora, obavlja otoskopski pregled, obavlja pregled pacijenta za operativne zahvate i ljekarski pregled, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije, liječenja i rehabilitacije, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene zaštite, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po Nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo,

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 2.098,64 BAM

7.Specijalista porodične/obiteljske medicine – 3 (tri) izvršioca

-VSS Medicinski fakultet

-specijalistički ispit iz porodične/obiteljske medicine

-licenca za samostalan rad

-poznavanje rada na računaru

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja po principima savremene porodične/obiteljske medicine, vrši obradu za IK, sistematske preglede i ljekarska uvjerenja u skladu sa specijalizacijom, utvrđuje uzrok smrti lica izvan zdravstvene ustanove ukoliko posjeduje Rješenje kantonalnog ministarstva zdravstva, radne zadatke obavlja u ambulanti porodične/obiteljske medicine i u kući pacijenta, koordinira sa svim službama u cilju poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite pacijenata, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije, liječenja i rehabilitacije, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene zaštite, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po Nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo,

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 2.098,64 BAM

8.Diplomirana medicinska sestra/tehničar – patronaža – 1 (jedan) izvršilac

-VSS diplomirana medicinska sestra –opći smjer – 240 ECTS bodova

-položen stručni ispit

-licenca za samostalan rad

-edukacija iz porodične/obiteljske medicine

-poznavanje rada na računaru

-1 godina radnog iskustva u struci

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja iz oblasti sestrinstva, osigurava uštede kod svake intervencije, vrši monitoring i evaluaciju zdravlja zdravstvene zaštite zajednice na nivou opštine, sarađuje sa svim službama Doma zdravlja, socijalnim ustanovama, drugim organizacijama i lokalnim zajednicama te na taj način učestvuje u korigovanju životnih prilika koje su riziko faktori za nastanak određenih bolesti, upoznaje i proučava socijalne i ekonomske prilike, opšte zdravstveno stanje i higijenske prilike, običaje vezane za ishranu, rad i život stanovništva određenog područja, sprovodi zdravstveno vaspitanje pojedinaca, porodice i grupe, otkriva socijalno ugrožene, zlostavljane i zanemarivane pojedince, stare i nemoćne osobe, unaprijeđuje znanje i vještine s novostima u zdravstvenoj njezi kroz edukaciju i samoedukaciju, na temelju iskustava iz svakodnevnog rada, podučava učenike, stažiste, pripravnike i novozaposlene radnike specifičnostima rada u ambulantama porodične/obiteljske medicine i na terenu te sudjeluje u stručnom usavršavanju zdravstvenog osoblja, učestvuje u liječenju pacijenta pod nadzorom ordinirajućeg ljekara, vrši pripremu pacijenta za pregled, provodi rad u lokalnoj zajednici, planira nabavku lijekova i materijala, vrši edukaciju i savjetovanje pacijenata, provodi sistem naručivanja uz trijažu pacijenata, provodi aktivnosti iz oblasti uspostave standarda sigurnosti i kvaliteta, po potrebi asistira ljekaru prilikom pregleda pacijenta, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, sarađuje sa drugim službama u cilju koordinacije njege pacijenta, brine se o sterilizaciji, održavanju i ispravnosti materijala i instrumenata, obavezna je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije, liječenja i rehabilitacije,  čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke,  obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po Nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo,

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 1.385,89 BAM

9.Diplomirani inžinjer medicinske radiologije – 2 (dva) izvršioca

-VSS radiološki smjer – 240 ECTS bodova

-položen stručni ispit

-licenca za samostalan rad

-poznavanje rada na računaru

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Radno mjesto sa posebnim uslovima rada uz primjenu mjera zaštite na radu, obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, radi na sofisticiranim aparatima složenijim radiološkim pretragama, vrši nadzor nad radom i higijenom prostora i aparata, obavlja poslove iz oblasti radiodijagnostike, vrši evaluaciju kvaliteta dobivenih radioloških snimaka, stroga primjena svih zakonskih odredbi o zaštiti  štetnog jonizirajućeg zračenja pacijenta, sebe lično i svih zaposlenih, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije, liječenja i rehabilitacije, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene zaštite, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po Nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo,

Radno vrijeme: 30 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 1.385,89 BAM

10. Biohemičar – 2 (dva) izvršioca

-VSS Farmaceutski fakultet –300 ECTS bodova

-licenca za samostalan rad

-poznavanje rada na računaru

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja po principima medicinsko-biohemijske djelatnosti, obavlja poslove na modernim biohemijskim hematološkim aparatima, pravi složene reagense, kontroliše utrošak potrošnog materijala, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije, liječenja i rehabilitacije, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene zaštite, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po Nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo,

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 1.630,14 BAM

11.Medicinska sestra/tehničar – 25 (dvadeset pet) izvršioca

-SSS medicinska sestra/tehničar – opći ili psihogerijatrijski ili pedijatrijski  smjer

-položen stručni ispit

-licenca za samostalan rad

-poznavanje rada na računaru

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja iz oblasti sestrinstva, učestvuje u liječenju pacijenta pod nadzorom ordinirajućeg ljekara i provodi ordiniranu terapiju, održava higijenu ormarića za lijekove, sanitetskog materijala i instrumenata, prima pacijente na pregled kod ljekara a po potrebi pomaže pri pregledu, radi sve poslove medicinske sestre tehničara u ordinaciji i intervenciji, provodi sistem naručivanja i telefonsko savjetovanje pacijenata, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, provodi timske postupke iz područja prevencije bolesti i promocije zdravlja, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije, liječenja i rehabilitacije, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene zaštite, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po Nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo,

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 950,32 BAM

12.Laboratorijski tehničar – 2 (dva) izvršioca

-SSS laboratorijski  smjer

-položen stručni ispit

-licenca za samostalan rad

-poznavanje rada na računaru

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja po principima moderne medicinsko-biohemijske djelatnosti, uzima biološki materijal na radnom mjestu i u stanu pacijenta, svih populacija, vrši obradu biološkog materijala, vrši hematološke analize, pravi reagense za analize koje radi u saradnji sa biohemičarom, formira nalaz, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije, liječenja i rehabilitacije, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene zaštite, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po Nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo,

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 950,32 BAM

13.Fizioterapeutski tehničar – 3 (tri) izvršioca

-SSS fizioterapeutski smjer

-položen stručni ispit

-licenca za samostalan rad

-poznavanje rada na računaru

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja iz domena savremene fizijatrije, obavlja fizikalni tretman u Centru i stanu pacijenta, radi na poslovima primjene elektroterapije i mehanoterapije te na poslovima manuelne masaže, radi na aplikaciji termoterapeutskih pakunga, radi na poslovima kineziterapije, elektroterapije, termoterapije i manuelne masaže, primjenjuje mjere zaštite pacijenta, vrši nadzor nad higijenom prostora i aparata, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije, liječenja i rehabilitacije, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene zaštite, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po Nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo,

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 950,32 BAM

14.Socijalni radnik –patronaža  2 (dva) izvršioca

-VSS društveni smjer–diplomirani socijalni radnik 240 ECTS/socijalni radnik 180ECTS

-poznavanje rada na računaru

-položen vozački ispit B kategorije

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja u porodici, provodi socioterapijske aktivnosti, koordinira sa socijalnim službama u zajednici i centrima za socijalni rad, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije, liječenja i rehabilitacije, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene zaštite, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po Nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo,

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 1.385,89 BAM (diplomirani socijalni radnik 240 ECTS)

Osnovna plata: 1.157,85 BAM (socijalni radnik 180 ECTS)

15.Psiholog – 1 (jedan) izvršilac

-VSS Filozofski fakultet – odsjek psihologije 240 ECTS

-edukacija iz mentalnog zdravlja

-poznavanje rada na računaru

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja u multidisciplinarnom timu u Centru za mentalno zdravlje i po potrebi u kući pacijenta, obavlja psiholođški intervju sa pacijentom, obavlja psihološko ispitivanje sa davanjem mišljenja za kategorizaciju za IK , radi sa grupama iz oblasti koju pokriva, vodi zakonom propisanu medicinsku dokumentaciju, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije, liječenja i rehabilitacije, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene zaštite, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po Nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo,  

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 1.385,89 BAM

Način podnošenja prijave:

Kandidati su obavezni uz potpisanu Prijavu sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, dostaviti tražene dokumente (u originalu ili ovjerenoj kopiji) o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, dostaviti preporučeno putem pošte ili lično na protokol JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, na adresu:

Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Ul. Vrazova 11

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Sa naznakom: „Javni oglas za prijem u radni odnos, za poziciju:

(broj pozicije na koju se prijava odnosi) – NE OTVARAJ“

Za pozicije pod rednim brojem 1., 2., 4., 5., 6. i 7.:

-dokaz diploma o završenom Medicinskom fakultetu

-dokaz o položenom specijalističkom ispitu

-dokaz o posjedovanju važeće Licence za samostalan rad izdate od nadležne komore

-dokaz o poznavanju rada na računaru

-Uvjerenje o državljanstvu

Za pozicije pod rednim brojem 3.:

-dokaz diploma o završenom Medicinskom fakultetu

-dokaz o položenom specijalističkom ispitu

-dokaz o završenoj edukaciji iz mentalnog zdravlja

-dokaz o posjedovanju važeće Licence za samostalan rad izdate od nadležne komore

-dokaz o poznavanju rada na računaru

-Uvjerenje o državljanstvu

Za poziciju pod rednim brojem 8.:

-dokaz diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi – opći smjer

-dokaz o položenom stručnom ispitu

-dokaz o posjedovanju važeće Licence za samostalan rad izdate od nadležne komore

-dokaz o završenoj edukaciji iz porodične/obiteljske medicine

-dokaz o poznavanju rada na računaru

-Uvjerenje o državljanstvu

Za poziciju pod rednim brojem 9.:

-diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi – radiološki smjer

-dokaz o položenom stručnom ispitu

-dokaz o posjedovanju važeće Licence za samostalan rad izdate od nadležne komore

-dokaz o poznavanju rada na računaru

-Uvjerenje o državljanstvu

Za poziciju pod rednim brojem 10.:

-dokaz diploma o završenom Farmaceutskom fakultetu

-dokaz o posjedovanju važeće Licence za samostalan rad izdate od nadležne komore

-dokaz o poznavanju rada na računaru

-Uvjerenje o državljanstvu

Za pozicije pod rednim brojem 11.,:

dokazdiploma o završenoj zdravstvenoj srednjoj školi – smjer opšti ili pedijatrijski ili psihogerijatrijski

-dokaz o položenom stručnom ispitu

-dokaz o posjedovanju važeće Licence za samostalan rad izdate od nadležne komore

-dokaz o poznavanju rada na računaru

-Uvjerenje o državljanstvu

Za pozicije pod rednim brojem 12.:

dokazdiploma o završenoj zdravstvenoj srednjoj školi – smjer laboratorijski tehničar

-dokaz o položenom stručnom ispitu

-dokaz o posjedovanju važeće Licence za samostalan rad izdate od nadležne komore

-dokaz o poznavanju rada na računaru

-Uvjerenje o državljanstvu

Za pozicije pod rednim brojem 13.:

dokazdiploma o završenoj zdravstvenoj srednjoj školi – smjer fizioterapeutski tehničar

-dokaz o položenom stručnom ispitu

-dokaz o posjedovanju važeće Licence za samostalan rad izdate od nadležne komore

-dokaz o poznavanju rada na računaru

-Uvjerenje o državljanstvu

Za poziciju pod rednim brojem 14.:

diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi – Socijalni rad

-dokaz o poznavanju rada na računaru

-vozačka dozvola-fotokopirana s obje strane (ovjerena kopija, ovjera ne starija od 6 mjeseci)

-Uvjerenje o državljanstvu

Za poziciju pod rednim brojem 15.:

diploma o završenom Filozofskom fakultetu – odsjek psihologija

-dokaz o završenoj edukaciji iz mentalnog zdravlja

-dokaz o poznavanju rada na računaru

-Uvjerenje o državljanstvu

Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidati mogu dostaviti uvjerenje škola ili drugih institucija koje se bave obučavanjem znanja rada na računaru, bez obzira da li se nalaze u Bosni i Hercegovini ili izvan nje, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu informatike, kao i drugu ispravu fakulteta (ovjerena kopija upisnice/indeksa) koja potvrđuje poznavanje ili znanja rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je direktno vezano za rad na računaru.

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Javni  Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i web stranici Ustanove.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Dostavljeni dokumenti mogu biti orginalni ili ovjerene fotokopije (ne starije od 6 mjeseci).

U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog oglasa, neki od kandidata budu imali jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentom (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na Javni Oglas, u skladu sa članom 23. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 45/12, 26/14 i 46/17).

Komisija za provođenje Javnog oglasa će kandidate koji ispunjavaju uvjete, pismenim putem obavijestiti o terminu polaganja pismenog ispita. Takođe, Komisija će pismenim putem obavijestiti kandidate koji nisu ispunili pravno-formalne uslove konkursa.

Kandidat koji ne ostvari minimalan broj bodova na pismenom ispitu ne učestvuje u daljnjem izbornom procesu.

Nakon imenovanja Komisije, Poslovnik o radu iste objavit će se na web stranici Ustanove.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Za sva dodatna pojašnjenja, kontakt osoba Zlatko Viteškić broj tel.: 033 292-612.

NAPOMENA: Konkurs je zatvoren.