Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

May 12, 2020

Medicinske sestre JUDZKS povodom Međunarodnog dana sestrinstva/ O pozivu

„...Medicinska sestra mora biti emocionalno zrela i stabilna osoba kako bi mogla razumjeti i nositi se sa ljudskim patnjama, hitnim stanjima, zdravstvenim problemima i etičkim dilemama. Mi smo svjesne da za tako odgovoran posao treba stalno učiti, obrazovati se i da nas mora biti dovoljan broj da bi kvalitetno obavljale svoj posao. Stoga bi percepcija o medicinskim sestrama trebala biti u skladu sa stvarnim činjenicama, a ne stereotipima o tradicionalnom sestrinstvu. Primjena znanja i vještina medicinskih sestara svih nivoa obrazovanja nužna je za funkcionisanje savremenog društva i zdravstvenog sistema. U ovoj teškoj situaciji za naše zdravstvo mi smo snaga koja može doprinijeti boljitku za sve, posebno za naše građane...“

Emina Bajramović, dipl. med. sestra

„...Profesija medicinske sestre je poziv koji u prvom redu traži empatiju, humanost i posvećenost pozivu. Biti sestra znači slušati pacijenta ono što govori , a to je mnogo teže nego govoriti. Medicinske sestre su osobe koje imaju visok nivo znanja, dobre su organizatorice posla, dobro socijalizirane i uspješne su u saradnji sa ljudima, spremne da pomažu drugima, da slušaju i da pružaju emocionalnu podršku bolesnima ili unesrećenima. Danas medicinske sestre aktivno učestvuju u mnogim projektima i naučno-istraživačkim radovima, što je nekada u BiH bilo nezamislivo. Medicinske sestre svakako moraju naučiti kako kvalitetno upotrijebiti svoje znanje uz primjenu svoje stručnosti, vještina, kliničke procjene, a pri tome uzimajući u obzir potrebe i navike korisnika usluga zdravstvene zaštite i dobro ih primjeniti u svom svakodnevnom radu...“

Bediha Palo, dipl. med. sestra

„...12. maj, Međunarodni dan sestrinstva ove godine dočekujemo u jeku pandemije koronavirusom, te na ovaj način čestitam Međunarodni praznik sestrama svih profila u BiH i u svijetu, sa željom za što manje godišnjica u ovakvim uslovima. Također, čestitam svim sestrama kako u BiH tako i širom svijeta na izuzetnom doprinosu tokom trajanja pandemije. Moram se osvrnuti na položaj medicinskih sestara koje na žalost u sve većem broju napuštaju svoju zemlju i odlaze raditi u nekim tuđim sistemima. Vjerujem da možemo, znamo i hoćemo naći svoje mjesto i ulogu u našoj zemlji, jer postoji kritična masa koja je spremna raditi i boriti se istrajno za pravedan položaj u našim uslovima. I onima koji su na neki način diskriminarali ovu kategoriju uposlenika je nakon ove situacije sa koronavirusom, vjerujem postalo jasno da je timski rad u zdravstvu jedini mogući način funkcionisanja kao što je to svugdje u svijetu. Edukacija, obrazovanje i predan rad je bio i ostaje naš imperativ...“

Zineta Mulaosmanović, dipl. med. sestra

„...Sestra se ne brine samo o njezi pojedinca, već i o zdravlju naroda.“ Iako je ta definicija stara više od 70 godina, gotovo je istovjetna današnjem shvaćanju modernog sestrinstva. Sestra mora biti emocionalno zrela i stabilna kako bi mogla razumjeti i nositi se s ljudskom patnjom, hitnim stanjima, zdravstvenim problemima i etičkim dvojbama. Dobre komunikacijske vještine, strpljivost i osjetljivost za ljudske probleme koji su sastavni dio svakog sestrinskog postupka, nužne su za stvaranje odnosa povjerenja. Pristojnost, samopouzdanje, pažljivo slušanje bolesnika, a nadasve stručnost, omogućuju medicinskoj sestri da prikupi bitne, cjelovite i tačne podatke o problemu pacijenta, odagna strah i tjeskobu, zadobije bolesnikovo povjerenje i omogući dobru saradnju u daljem liječenju. Medicinska sestra obavezala se svojim zvanjem pružati zdravstvenu zaštitu, poštujući moralna i etička načela zdravstvene struke, na način da se nikad ne dovedu u pitanje život i zdravlje čovjeka...“

Mirsada Sadiković, dipl.med. sestra

Pripremio Centar za NNID

12.maj- Međunarodni dan sestrinstva

„Medicinska sestra je osoba koja njeguje, pomaže i štiti- osoba koja je spremna brinuti se o bolesnima, ozlijeđenima, ostarjelima“.

(Nursing  in today’s world- challenges, issues and trends)

Svake godine 12. maja medicinske sestre i tehničari cijeloga svijeta obilježavaju Međunarodni dan sestrinstva, u spomen na rođenje Florence Nightingale, začetnice modernog sestrinstva.

Sredinom 19. vijeka Florence Nightingale inicirala je uvođenje profesionalnog obrazovanja žena u zdravstvenu njegu bolesnika, a 1860. godine postala temelj modernog sestrinstva uspostavom sestrinske škole u bolnici u Londonu.

Medicinske sestre-tehničari najbrojnija su profesionalna kategorija u sistemu zdravstva tj. rade na području unapređenja zdravlja, sprječavanju bolesti, liječenja i rehabilitacije, sistemskim pristupom otkrivaju i rješavaju zdravstvene probleme iz djelokruga svog rada. Osim toga, planiraju, sprovode i ocjenjuju uspješnost zdravstvene njege. Fokusirane su na edukaciju članova porodice o zdravlju i bolesti, njezi za bolesne i nemoćne u krugu porodice. Sarađuju sa ljekarima i drugim zdravstvenim osobljem i zajednicom na rješavanju javnozdravstvenih problema.

Medicinske sestre-tehničari se bave planiranjem i razvojem sestrinstva i vode brigu o kontinuiranoj  sestrinskoj edukaciji.

U znak proslave 200. godišnjice rođenja Florence Nightingale, Svjetska zdravstvena organizacija je odredila 2020. godinu kao Međunarodnu godinu medicinskih sestara i babica. Više nego ikada, medicinske sestre će biti u centru globalnih zdravstvenih politika, te će imati priliku za uzdizanje njihovog statusa. Da bi se ova profesija podigla na viši nivo, treba se uvijek osvrnuti na sjajne medicinske sestre kroz historiju, kako bi potvrdili njihove istinske vrijednosti, te kako se razvijala njihova praksa tokom godina.

Svoj doprinos iskazuju u raznim kriznim situacijama, što najbolje pokazuje najnoviji primjer pandemije COVID-19 bolesti.

Pripremio Centar za NNID