Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Arhiva Kontinuirani profesionalni razvoj-KPR

KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA KME 2023. Komplikacije Diabetes mellitusa tipa 2 – dr Rusmir Gadžo

04.05.2023.

Čovječanstvo se donedavno hrvalo sa najvećom zdravstvenom krizom u posljednih stotinjak godina i ulagalo velike napore da obuzda opaku pandemiju COVID-19. Čini se kako čedo kraja svoga postojanja biti suočeno sa pandemijom daleko većih razmjera i posljedica – dijabetesom.

Neumoljiva globalna statistika predviđa da će do 2040. godine na planeti biti više od 650 miliona oboljelih. Praktičnim jezikom: svaka deseta odrasla osoba će bolovati od dijabetesa. Dijabetes je značajno socio-ekonomsko opterećenje i za najrazvijenije društvene sisteme današnjice.

Diabetes mellitus tipa 2 (T2DM) je kompleksan klinički sindrom, koji tiho progredira do oboljenja sa ozbiljnim posljedicama. Spoznaja o patofiziološkim mehanizmima ove bolesti značajno je rasvijetlila  hronične komplikacije koje se povezuju sa sve visočijim stopama smrtnosti.

Hronične komplikacije T2DM na molekularnom nivou su posljedica permanentne hiperglikemije, ali i poremećaja u metabolizmu masti, metabolizmu i funkciji proteina. Podjela hroničnih komplikacija uslovljena je kalibrom zahvaćenih krvnih sudova. U mikrovaskularne (arteriole) komplikacije spadaju dijabetesna retinopatija, nefropatija i neuropatija. Makrovaskularne  komplikacije (arterije) obuhvataju kardiovaskularne i cerebrovaskularne komplikacije, perifernu vaskularnu bolest i dijabetično stopalo.

U najkraćem, uznapredovali i neliječeni dijabetes izazvaće ozbiljne posljedice po funkciju bubrega, oka, centralnog i perifernog nervnog sistema, srca i krvnih žila, gastrointestinalnog i lokomotornog aparata.

Ne može se reći da T2DM možemo u potpunosti spriječiti, ali njegovu progresiju u ozbiljniju bolest možemo usporiti, odgoditi sistemske komplikacije i poboljšati kvalitet života. Zasigurno, to je u rukama svakog pojedinca.

Sedentarni način života kod modernog čovjeka, manjak fizičke aktivnosti, nepravilna ishrana i posljedična gojaznost, uz genetičko opterećenje, faktorisu koji pogoduju nastanku T2DM.

Prevencija u vidu pravilne ishrane, istrajne tjelovježbe, prestanka pušenja,kontrole tjelesne mase i krvnog tlaka, te mentalna higijena značajno odgađaju kasne komplikacije i popravljaju kvalitet života i ishod bolesti.

education, online learning, icon-5600987.jpg

Kontinuirana medicinska edukacija uposlenika JUDZKS za mjesec mart 2022. – spisak učesnika

U skladu sa Planom kontinuirane medicinske edukacije Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Doma zdravlja KS za mjesec mart 2022. objavljujemo spisak učesnika koji su bili prisutni na edukacijama.

Nadležne kantonalne komore zdravstvenih profesionalaca prethodno su obavještene kako bi navedeni stručni skupovi bili bodovani.

Spiskovi učesnika Kontinuirane medicinske edukacije za mjesec mart 22., a koji će zdravstvenim profesionalcima poslužiti kao potvrda o održanim edukacijama u svrhu dokazivanja učešća na edukacijama u JU Domu zdravlja KS, možete preuzeti na linku ispod:

Cenrtar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS

Predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije ( WHO) posjetili Krizni štab JUDZKS

Predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) posjetili su jučer Krizni štab JUDZKS.  Predstavnike ove organizacije primio je dr. Muhamed Ahmić, generalni direktor JUDZKS, te članovi Kriznog štaba. Direktor Ahmić je uz riječi dobrodošlice zahvalio Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji na dosada pruženoj pomoći i saradnji, te izrazio nadu u nastavak pozitivne saradnje dvije ustanove.

Ovo prilikom dr. Milan Mioković, član Kriznog štaba JUDZKS, upoznao je prisutne o ulozi naše Ustanove u toku pandemije COVID-19, dosadašnjim radom i aktivnostima, kao i planovima u slučaju drugog vala pandemije.   

Predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije pohvalili su rad JUDZKS i to kako se, u skladu s mogućnostima, odgovorilo izazovima koje je donio COVID-19. Ovom prilikom podjeljena su iskustva članova WHO iz zemalja u kojima su boravili ( Kina, Italija), te date smjernice za dalje postupanje, sa akcentom na veći broj testiranja i  praćenje kontakata osoba pozitivnih na COVID-19.

Delegaciju Svjetske zdravstvene organizacije činili su: dr. Victor Olsavszky, predstavnik  i  šef ureda WHO u BiH, dr. Fabio Scano, ekspert za vandredne situacije, dr. Ardita Tahikuraj, ekspertica za osnovne zdravstvenu usluge, dr. Marta Scherzer, ekspertica za krizno komuniciranje i  dr. Mirza Palo, saradnik za vandredne situacije i međunarodnu zdravstvenu regulativu. Sastanku je prisustvovao i dr. Anes Jogunčić iz Zavoda za javno zdravstvo KS.

Brojevi telefona za pružanje usluga psihosocijalne pomoći i zdravstvenog savjetovanja građana

JU Dom zdravlja KS je prema naredbi štaba Civilne zaštite FBiH formirala Psihološko savjetovalište sa otvorenim telefonskim linijama 033 704 824 i 033 704 826 (radno vrijeme 24/7) zbog aktuelne epidemiološke situacije u vezi Koronavirusa (COVID-19). 

Savjetovalište u čijem su sastavu psiholozi JU Dom zdravlja KS pružat će svu neophodnu psihološku pomoć građanima Kantona Sarajevo, naročito onima u samoizolaciji.

Prema istoj naredbi, JU Dom zdravlja KS otvorit će i Zdravstveno savjetovanje sa telefonskim linijama 033 704 828 i 033 704 829 (radno vrijeme 24/7) u čijem su sastavu doktori porodične/obiteljske medicine.

Ovo savjetovalište pružat će sve potrebne informacije i savjete građanima Kantona Sarajevo u vezi Koronavirusa (Covid – 19).   

Molimo građane da za sve druge zdravstvene potrebe zovu nadležne službe u svojim domovima zdravlja kojima pripadaju.

Press služba

X Forum porodične/ obiteljske medicine – najava

27.01.2020.

Obavještavamo Vas da Udruženje doktora porodične/obiteljske medicine organizuje X Forum porodične/obiteljske medicine u Sarajevu od 5. do 7. juna 2020. godine.

Teme ovogodišnjeg Foruma su:

 • Stres na radnom mjestu
 • Kvalitet u porodičnoj medicini
 • Komorbidna stanja
 • Edukacija porodičnih ljekara
 • Zdravlje migranata i porodični ljekari
 • Druge teme

Sve dodatne informacije možete naći na:

1. Simpozij “Imunizacija u svakodnevnom praktičnom radu” – najava

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Zavod za javno zdravstvo FBiH u saradnji s partnerima UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom, organizuju 1. Simpozij Škole imunizacije pod nazivom „Imunizacija u svakodnevnom praktičnom radu“, a koji će se održati 12.12.2019. godine u Hotelu Bosnia u Sarajevu.

Vakcinacija je jedno od najvećih medicinskih dostiguća 20. vijeka, koja sprečava ili smanjuje pojavu ozbiljnih zaraznih bolesti, sprečava ili smanjuje njihove ozbiljne komplikacije, od kojih neke dovode do smrtnog ishoda. Kontinuiranom i sveoubuhvatnom vakcinacijom omogućena je  efikasna i sigurna zaštita pojedinca i cjelokupne populacije od mnogih zaraznih bolesti, koje se jedino mogu spriječiti vakcinacijom.

Neprimjereni vakcinalni obuhvat populacije, koji je već duži niz godina aktuelan i kod nas, uzrokuje nekvalitetan kolektivni imunitet što omogućava prenos uzročnika zarazne bolesti s oboljele osobe na neimuniziranu osobu, tj. masovnu pojavu zaraznih bolesti koja ide do epidemijskih razmjera.

Simpozij je namijenjen liječnicima pedijatrima, liječnicima obiteljske/porodične medicine, liječnicima školske medicine, specijalistima epidemiolozima, doktorima medicine i medicinskim sestrama-tehničarima s ciljem usvajanja novih i nadogradnje postojećih znanja i razmjene iskustava o imunizaciji.

Simpozij je koncipiran kroz niz predavanja i diskusija na kojima će ugledni stručnjaci prezentirati aktuelne probleme i mogućnosti poboljšanja imunizacije, jedne od najznačajnijih javnozdravstvenih preventivnih aktivnosti, u svakodnevnom stručnom radu utemeljenom na relevantnim  naučnim i stručnim spoznajama o imunizaciji. Simpozij će biti bodovan od strane nadležnih komora.

NAPOMENA: PRISUSTVO SIMPOZIJU MOGUĆE SAMO PO POZIVU IZ CENTRA ZA NNID JUDZKS

Organizacioni odbor Simpozija:

 • prof. dr. sc. Mehmed Kulić
 • prim. dr. Davor Pehar
 • prof. dr. sc. Lutvo Sporišević
 • doc. dr. sc. Sanjin Musa
 • prof. dr. sc. Zaim Jatić
 • Esma Zlatar, prof.
 • Maja Kojović
 • Ademira Pehlić
 • Dinko Remić
 • Orhan Milišić

Predavači:

 • dr. Mirza Palo, Ured Svjetske zdravstvene organizacije u BiH;
 • prim. dr. sc. Dženita  Softić, mr. ph. spec, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH;
 • dr. sc. Meliha Hadžović-Čengić, spec. infekolog, Klinika za infektivne bolesti Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu;
 • doc. dr. sc. Sanjin Musa, spec. epidemiolog, Zavod za javno zdravstvo FBiH;
 • acc. prof. dr. sc. Senka Mesihović-Dinarević, spec. pedijatar, Akademija nauka i umjetnosti BiH, Medicinski fakultet  Sveučilišta u Mostaru;
 • prof. dr. sc. Lutvo Sporišević, spec. pedijatar, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo;
 • Fatima Čengić, voditeljica odjela za zdravstvo i rani rast i razvoj, UNICEF BiH;
 • prim. dr. Amra  Junuzović, spec. pedijatar, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo;
 • Jelena Kalinić, MA, biolog, naučni novinar i bloger, Društvo za promociju prirodnih nauka “Nauka i svijet”;
 • dr. sc. Aida Pitić, spec. epidemiolog, Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo;
 • prof. dr. sc. Zaim  Jatić, spec. porodične medicine, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo;
 • mr. sc. dr. Nataša Trifunović, spec. porodične medicine, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.
1_Simpozij_imunizacija_program_web

Javni oglas za dodjelu specijalizacija – ostale specijalizacije (29.11.2019)

Na osnovu članova 153. i 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službene novine Federacije BiH» br. 46/2010), Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije (Sl.list FBiH 62/15), Dopisa Federalnog ministarstva zdravstva Plan potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih djelatnika Kantona Sarajevo za 2018. godinu broj: 02-37-6149/18 od 18.10.2018. godine,  Pravilnika o stručnom obrazovanju i usavršavanju u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo br.01-01-176-26/15, od 16.02.2015 godine, Plana stručnog usavršavanja odobrenog od strane Upravnog Odbora Ustanove broj: 01-01-2-248/19 od 02.10. 2019. godine, Odluke generalnog direktora Ustanove o raspisivanju Javnog oglasa za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija broj: 01-03-12125/19 od 28.11.2019. godine, Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo, r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR KANDIDATA ZA DODJELU SPECIJALIZACIJA

 1. Pet (5) specijalizacija iz  pedijatrije
 2. Dvije (2) specijalizacije iz  pulmologije
 3. Dvije (2) specijalizacije iz  kliničke radiologije
 4. Dvije (2) specijalizacije iz  otorinolaringologije
 5. Dvije (2) specijalizacije iz  fizikalne medicine i rehabilitacije
 6. Dvije (2) specijalizacije iz  psihijatrije
 7. Dvije (2) specijalizacije iz  medicinske biohemije
 8. Jedna (1) specijalizacije iz  oftalmologije
 9. Dvije (2) specijalizacije iz  interne medicine

Kandidati moraju da ispunjavaju slijedeće opće uslove za specijalizacije pod rednim brojevima: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., i 9.:

 • Završen medicinski fakultet;
 • Položen stručni ispit;
 • Radno iskustvo od najmanje godinu dana od položenog stručnog ispita;
 • Poznavanje jednog stranog jezika.

Kandidati za specijalizaciju pod rednim brojem 7., moraju ispunjavati slijedeće opće uslove:

 • Završen medicinski ili farmaceutski fakultet;
 • Položen stručni ispit;
 • Radno iskustvo od najmanje godinu dana od položenog stručnog ispita;
 • Poznavanje jednog stranog jezika.

Kriteriji za utvrđivanje redoslijeda kandidata za odobravanje specijalizacija su slijedeći:

 • Dužina trajanja studija;
 • Prosjek ocjena studija;
 • Nagrade za vrijeme studija;
 • Postdiplomski studij;
 • Stručna i naučna aktivnost;
 • Poznavanje drugog ili trećeg stranog jezika;
 • Radni staž nakon ispunjenja uvjeta za specijalizaciju.

Uz svojeručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeće dokaze:

 • Dokaz o završenom Medicinskom fakultetu;
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu;
 • Dokaz o radnom iskustvu od najmanje godinu dana od položenog stručnog ispita;
 • Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika;
 • Dokaz o dužini trajanja studija;
 • Dokaz o prosjeku ocjena tokom studija;
 • Dokaz o dobijenim nagradama za vrijeme studija;
 • Dokaz o završenom postdiplomskom studiju;
 • Dokaz o objavljenim radovima;
 • Dokaz o poznavanju drugog ili trećeg stranog jezika;
 • Dokaz o dužini radnog staža nakon ispunjenja uvjeta za specijalizaciju.

Jedna prijava se odnosi na jednu specijalizaciju. Ukoliko kandidat konkuriše na više specijalizacija potrebno je ispuniti novu prijavu i dokumente dostaviti u drugoj zatvorenoj koverti.

Dostavljeni dokumenti mogu biti originalni ili ovjerene fotokopije ( ne starije od 6. mjeseci).

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Kandidati su obavezni u zatvorenoj koverti, uz svojeručno potpisanu Prijavu na Javni oglas koja sadrži adresu i kontakt telefon uz tražene dokumente (u originalu ili ovjerenoj kopiji) o ispunjavanju općih uslova i dokaza o ispunjavanju kriterija za utvrđivanje redoslijeda kandidata, dostaviti  preporučeno putem pošte ili lično na protokol JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, na adresu:

Javna Ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Ul. Vrazova 11

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Sa naznakom: „Javni oglas za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija

                                                    redni broj  _   – NE OTVARAJ-“

Neblagovremene, nepotpisane i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate čija dokumentacija nije ispravna da nisu na spisku kandidata među kojima se provodi daljnji izborni postupak.

Sa svim prijavljenim kandidatima, koji budu ispunjavali uslove oglasa, obaviće se intervju.

O terminu razgovora s Komisijom svaki kandidat će se obavijestiti pisanim putem.

Obavijesti vezane za Javni oglas će biti istaknute na web stranici Ustanove i Oglasnoj tabli Ustanove.

Konkurs je otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

Javni oglas za dodjelu specijalizacija – porodična medicina (12.11.2019)

Na osnovu članova 153. i 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službene novine Federacije BiH» br. 46/2010), Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije (Sl.list FBiH 62/15), Dopisa Federalnog ministarstva zdravstva Plan potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih djelatnika Kantona Sarajevo za 2018. godinu broj: 02-37-6149/18 od 18.10.2018. godine,  Pravilnika o stručnom obrazovanju i usavršavanju u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo br.01-01-176-26/15, od 16.02.2015 godine, Plana stručnog usavršavanja odobrenog od strane Upravnog Odbora Ustanove broj: 01-01-2-248/19 od 02.10. 2019. godine, Odluke v.d.generalnog direktora o raspisivanju Javnog oglasa za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija broj: 01-03-11624/19 od 08.11.2019. godine, Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo, r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR KANDIDATA ZA DODJELU SPECIJALIZACIJA

 1. Deset (10) specijalizacija iz porodične/obiteljske medicine

Kandidati moraju da ispunjavaju slijedeće opće uslove:

 • Završen medicinski fakultet;
 • Položen stručni ispit;
 • Radno iskustvo od najmanje godinu dana od položenog stručnog ispita;
 • Poznavanje jednog stranog jezika.

Kriteriji za utvrđivanje redoslijeda kandidata za odobravanje specijalizacija su slijedeći:

 • Dužina trajanja studija;
 • Prosjek ocjena studija;
 • Nagrade za vrijeme studija;
 • Postdiplomski studij;
 • Stručna i naučna aktivnost;
 • Poznavanje drugog ili trećeg stranog jezika;
 • Radni staž nakon ispunjenja uvjeta za specijalizaciju.

Uz svojeručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeće dokaze:

 • Dokaz o završenom Medicinskom fakultetu;
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu;
 • Dokaz o radnom iskustvu od najmanje godinu dana od položenog stručnog ispita;
 • Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika;
 • Dokaz o dužini trajanja studija;
 • Dokaz o prosjeku ocjena tokom studija;
 • Dokaz o dobijenim nagradama za vrijeme studija;
 • Dokaz o završenom postdiplomskom studiju;
 • Dokaz o objavljenim radovima;
 • Dokaz o poznavanju drugog ili trećeg stranog jezika;
 • Dokaz o dužini radnog staža nakon ispunjenja uvjeta za specijalizaciju.

Dostavljeni dokumenti mogu biti originalni ili ovjerene fotokopije ( ne starije od 6. mjeseci).

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Kandidati su obavezni u zatvorenoj koverti, uz svojeručno potpisanu Prijavu na Javni oglas koja sadrži adresu i kontakt telefon uz tražene dokumente (u originalu ili ovjerenoj kopiji) o ispunjavanju općih uslova i dokaza o ispunjavanju kriterija za utvrđivanje redoslijeda kandidata, dostaviti    preporučeno putem pošte ili lično na protokol JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, na adresu:

Javna Ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Ul. Vrazova 11

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Sa naznakom: „Javni oglas za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija

 – NE OTVARAJ“

Neblagovremene, nepotpisane i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate čija dokumentacija nije ispravna da nisu na spisku kandidata među kojima se provodi daljnji izborni postupak.

Sa svim prijavljenim kandidatima, koji budu ispunjavali uslove oglasa, obaviće se intervju.

O terminu razgovora s Komisijom svaki kandidat će se obavijestiti pisanim putem.

Obavijesti vezane za Javni oglas će biti istaknute na web stranici Ustanove i Oglasnoj tabli Ustanove.

Konkurs je otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

Održan 3. Simpozij “Unapređenje mentalnog zdravlja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti”

Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo, u organizaciji centara za mentalno zdravlje  i Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS, a pod pokroviteljstvom v.d. generalnog direktora prof. dr. Mehmeda Kulića, održala je 3. simpozij „Unapređenje mentalnog zdravlja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ 4. i 5. oktobra 2019. godine u Hotelu Hollywood u Sarajevu.

Cilj Simpozija bio je prezentacija dostignuća reforme mentalnog zdravlja u sistemu primarne zdravstvene zaštite (centri za mentalno zdravlje), sa fokusom na trenutno stanje i određivanje smjernica daljeg unapređenja zaštite mentalnog zdravlja u sistemu primarne zdravstvene zaštite.

Partner Simpozija bio je Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji podržava Vlada Švicarske, a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

3. Simpoziju, koji je bodovan od nadležnih komora, prisustvovalo je 170 ljekara, medicinskih sestara-tehničara, psihologa, socijalnih radnika i drugih stručnjaka iz službi porodične medicine, centara za mentalno zdravlje, dispanzera za preškolsku djecu, dispanzera za školsku djecu, centara za fizikalnu rehabilitaciju, specijalističkih službi, a koji su nakon održanog Simpozija dobili potvrde (certifikate) o prisustvu ovom stručnom skupu.

Skupu su se u uvodnom dijelu obratili predsjednik Organizacijskog odbora dr.sci Remzija Šetić, predstavnica Švicarske ambasade u BiH Maja Zarić, direktorica Asocijacije XY Emina Osmanagić, dok je Simpozij zvanično otvorio  v.d. generalni direktor JUDZKS prof.dr. Mehmed Kulić. Potrebno je istaći da se nakon otvaranja učesnicima Simpozija putem video-linka obratio Dr Hans Kluge, novoimenovani direktor Ureda za Evropu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Rad Simpozija bio je koncipiran u vidu pozvanih predavanja, panel diskusije i prezentacije radova na temu mentalnog zdravlja.

Održana su sljedeća predavanja:

 • „Reforma mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini – jačanje službi u zajednici“ (prim.dr. Goran Čerkez)
 • „Važnost mentalnog zdravlja u kontekstu javnog zdravlja“ (mr.sci.prim.dr. Milka Dančević-Gojković, spec. socijalne medicine)
 • Panel diskusija “Dostignuća reforme mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini” (moderator: dr.sc. Remzija Šetić, učesnici: prim. dr. Mersa Hadžisalihović, Mirela Hadžić, dipl. psiholog, Elvedina Muratspahić, dipl. med. sestra–okupacioni terapeut, Mina Čeligija, dipl. soc. radnik, Halida Vejzagić, predstavnik korisnika usluga)
 • „Psihijatrija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti” (mr. sc. prim. dr. Ivanka Hižar, spec. neuropsihijatrije)
 • “Rad psihologa u zaštiti mentalnog zdravlja” (Hajrija Ibrišagić, dipl. psiholog)
 • “Specifičnosti rada socijalnog radnika u CMZ” (Suvada Sofić, dipl. soc. radnik)
 • “Unapređenje mentalnog zdravlja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti” (prof. dr. Zaim Jatić, spec. porodične medicine)
 • “Specifičnosti rada medicinske sestre u CMZ” (Agnesa Lihovac, dipl. med. sestra)
 • “Okupaciona terapija u cmz, mogućnosti i perspektiva” (Ajla Alić, dipl. med. sestra – okupacioni terapeut)
 • “Psihoterapija u centrima za mentalno zdravlje” (Aida Halimić, dipl. psiholog)
 • “Koordinirana briga u mentalnom zdravlju” (Mersed Orić, MA soc.rada)
 • “Rana detekcija i intervencija kod djece sa poteškoćama u razvoju” (dr. Sanela Bostandžija-Halilović, spec. pedijatar, mr. sci. Amela Bostandžija-Podumljak, dipl. psiholog, mr. sci. Lejla Šabanagić-Hadžić, dipl. psiholog)
 • “Centri za mentalno zdravlje i saradnja sa institucijama u zajednici” (doc. dr. Irma Džambo, dipl. psihologinja, mr.sc. Alma Šahmanija, dipl. soc. radnik, dr. Alma Nahodović)
 • “Karakteristike i uloga korisničkih udruženja u sistemu zaštite mentalnog zdravlja u zemljama niskog i srednjeg dohodka”(Tihana Majstorović, dipl. psiholog)

Voditeljica Simpozija bila je Lejla Gabela, dipl. psiholog, a moderatori su bili: prim.dr. Goran Čerkez, dr.sc. Remzija Šetić, dipl. psiholog, doc.dr. Irma Džambo, dipl. psiholog i Hajrija Ibrišagić, dipl. psiholog. Registraciju učesnika vršili su uposlenici centara za mentalno zdravlje Irma Čorbo, Aldijana Ćutura, Alma Merdžanić, Inda Kršo, Velija Šorlija, dok su administrativnu pomoć oko organizacije Simpozija, kao i izrade plakata, pozivnica, registracionih listova i ostalog materijala Simpozija pružili uposlenici Centra za NNID Ademira Pehlić, Orhan Milišić i Esma Zlatar.

Po okončanju Simpozija doneseni su sljedeći zaključci:

ZAKLJUČCI SIMPOZIJA

 1. Neophodno je raditi na zapošljavanju novih specijalista psihijatrije
 2. Potrebno je razvijati plan specijalizacija za nove psihijatre unutar Ustanove, kako bismo imali novi kadar u kontinuitetu
 3. Potrebno je raditi na poboljšanju uslova (smanjiti opterećenja, bolje organizovati  timove, obezbjediti superviziju) rada kako bi se spriječio odlazak kadra, posebno psihijatara i psihologa
 4. Potrebno je raditi na razvijanju programa specijalizacije iz kliničke psihologije za psihologe. Odnosno pokrenuti inicijativu prema Federalnom ministarstvu zdravstva da u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBIH odobri Pravilnik o specijalizaciji iz kliničke psihologije
 5. Potrebno je razvijati sistem specifičnih edukacija za psihologe kako bi odgovorili na sve  zahtjevnije potrebe stanovništva (posebno rad sa djecom)
 6. Potrebno je obezbijediti nova psihodijagnostička sredstva (testove), kao osnovni alat za rad  psihologa u CMZ
 7. Proširiti timove CMZ, obzirom na sve veći raspon usluga i zahtjeva od strane korisnika
 8. Adekvatno opremiti timove CMZ kako bi mogli pružati potrebne usluge stanovništvu – jedan od primjera je i nabavka automobila za CMZ kako bi  osoblje moglo nesmetano obavljati kućne posjete te pomoći u procesu hospitalizacije
 9. Potrebna supervizija za osoblje CMZ
 10. Razvijanje menadžerskih kompetencija rukovodećih pozicija, posebno sa akcentom na  ljudske potencijale
 11. Raditi na jačanju timskog rada unutar tima CMZ
 12. Senzibilizirati menadžment za potrebe CMZ
 13. Razvijati naučni prikaz rada CMZ, prikazati i objaviti sve dosadašnje rezultate rada
 14. Raditi na razbijanju stigme prema osobama sa mentalnim smetnjama u široj zajednici.Jedan od primjera je i saradnja i uključivanje udruženje poslodavaca na simpozij ili predavanja – razbijanje stigme s ciljem lakšeg zapošljavanja korisnika usluga CMZ
 15. Uvoditi mentalno zdravlje u proces školovanja svih zdravstvenih radnika
 16. Tražiti od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike da što hitnije donese Zakon o psihološkoj djelatnosti FBIH
 17. U sistematizaciji radnih mjesta JUDZKS predvidjeti pozicije psihoterapeuta
 18. Jačati podršku u lokalnoj zajednici
 19. Poticati edukaciju timova POM o ranom otkrivanju psihičkih poremećaja
 20. U kurikulume obrazovanja zdravstvenih radnika svih profila uvesti više sati obrazovanja  iz mentalnog zdravlja
 21. Izvršiti doregistraciju djelatnosti JUDZKS za istraživačku, nastavnu i izdavačku djelatnost i unaprijediti status Centra za NNID u JUDZKS.

Ovom prilikom izražavamo zahvalnost v.d. generalnom direktoru JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, prof. dr. Mehmedu Kuliću, koji je na najbolji način uvidio značaj ovoga stručnog skupa, partneru Simpozija – Projektu mentalnog zdravlja u BiH, predavačima koji su održali kvalitetna predavanja, moderatorima, članovima Organizacijskog odbora, uposlenicima centara za mentalno zdravlje i Centra za NNID koji su pomogli realizaciju Simpozija, kao i sudionicima koji su bili prisutni na ovom stručnom skupu.

CENTAR ZA NNID

PROGRAM SIMPOZIJA

KNJIGA SAŽETAKA (PDF, 349 KB)