Arhiva KPR 2016

Otvaranje i vođenje bolovanja u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima

U cilju unapređenja načina otvaranja i vođenja bolovanja od strane ljekara JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, 27.10.2016. godine u prostorijama OJ Dom zdravlja Centar održan je edukativni sastanak na temu primjene zakonskih i podzakonskih akata u polju privremene spriječenosti za rad.

 

Sastanak su vodili prim.dr. Dženana Tanović, spec. opće medicine, pomoćnik generalnog direktora za medicinske poslove i dipl. pravnik Samir Felah, šef Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova JUDZKS, a sastanku je prisustvovalo 35 ljekara i medicinskih sestara iz različitih službi Doma zdravlja Centar.

Prisutni su iskoristili ovu priliku i da sa predavačima prodiskutuju o problemima iz ove oblasti sa kojima se susreću u svakodnevnoj praksi.

 

 

Edukativni sastanak na temu vođenja bolovanja već je održan u OJ Dom zdravlja Stari Grad, a u planu je da se u narednom periodu sastanci održe i u ostalim domovima zdravlja Ustanove.

Edukacija “Rane” u Domu zdravlja Novi Grad

U sklopu realizacije Plana trajnog stručnog usavršavanja u JUDZKS 2016 – 2018. godina, u OJ Dom zdravlja Novi Grad 22.11.2016. godine, održana je edukacija za medicinske sestre/tehničare na temu “Tretman hroničnih i dekubitalnih rana”.

 

 

Predavanje je održala diplomirana medicinska sestra Mersiha Kriko, a edukaciji je prisustvovalo 17 medicinskih sestara/tehničara Službe porodične medicine OJ Dom zdravlja Novi Grad, koji su edukaciju evaluirali ocjenom 5.0, uz komentare da je edukacija bila veoma korisna, precizna i sažeta.

 

CENTAR ZA NNID

Drugi ciklus seminara “Planiranje porodice”

U OJ Dom zdravlja Novi Grad, 22.12.2016. godine, započeo je drugi ciklus edukacije “Planiranje porodice” za 19 doktora medicine/specijalista porodične medicine JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 

Predavači su bili doc.dr. Zaim Jatić, spec. porodične medicine i šef Službe porodične medicine u OJ Dom zdravlja Centar i dr. Edin Čengić, specijalista ginekolog.

Program edukacije 22.12. sadržao je 2 modula i sljedeće sesije:

I modul:
Sesija 1 – Etički aspekti planiranja porodice
Sesija 2 – Javnozdravstveni aspekti planiranja porodice

IV modul:
Sesija 6 – Politika, strategije, zakoni i propisi u oblasti zdravstva koji se odnose na planiranje porodice u FBiH
Sesija 7 – Organizacija rada timova porodične medicine i saradnja sa drugim zdravstvenim radnicima
Sesija 8 – Logistička načela i sistemi kod kontracepcijskih sredstava

Drugi dio programa biće realiziran uskoro i tretirati će praktične aspekte planiranja porodice.

Centar za NNID

Dr. Sporišević na WHO treningu o nadzoru nad imunizacijama

Prim.dr. Lutvo Sporišević, spec. pedijatar u OJ Dom zdravlja Centar i prof. dr. sc. Sead Ahmetagić iz UKC Tuzla prisustvovali su, u ime Federalnog ministarstva zdravstva, Subregionalnom integriranom treningu – radionici o nadzoru, procjeni rizika i komunikacijama u vezi neželjenih događaja nakon imunizacije, koji je organizirala Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) u Budvi, Crna Gora, od 21.10 – 25.10. 2016. godine.

 

Na treningu SZO u vezi neželjenih događaja nakon imunizacije (AEFI) bilo je prisutno 50 sudionika iz 15  zemalja (Albania, Armenia, Azerbejdžan, Bjelorusia, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Gruzija, Kirgistan, Moldavija, Crna Gora, Rumunija, Srbija, Tadžikistan, Ukrajina i Uzbekistan).

 

 

Petodnevni subregionalni integrirani trening-radionica o nadzoru, procjeni rizika i komunikaciji u vezi neželjenih događaja nakon imunizacije realiziran je putem 10 temeljnih modula, a uključivao je predavanja, interaktivne rasprave i praktični rad sudionika u grupama.

Specifični ciljevi održane radionice bili su:

  • prikaz  temeljnog koncepta nadzora u vezi neželjenog događaja nakon imunizacije (AEFI)
  • primjena alata i indikatora Svjetske zdravstvene organizacije za procjenu sistema nacionalne farmakovigilance- posebno usmjerena naprimjenu vakcina
  • definiranje djelokruga i odabir metode za monitoring AEFI
  • prikaz kako uspostaviti efikasno izvještavanje AEFI i sistem istraživanja – uloge, odgovornosti, procedure  i alati
  • analiza  i korištenje podataka sigurnosti upotrebe vakcina
  • razmatranje smjernica na utvrđivanju nacionalnog mehanizma i procedure za AEFI procjenu rizika
  • istraživanje strategije za efikasnu komunikaciju o sigurnosti primjene vakcina i primjena specifične strategije usmjerena rješavanju izazova u specijalnim situacijama
  • pregled  postojećih mogućnosti i alata da potpomognu u naporu jačanju nacionalnih kapaciteta na sigurnosti vakcina
  • identificiranje ključnih oblasti radi poduzimanja aktivnosti osnaživanja sistema nacionalnog nadzora nad AEFI.
Tokom ovog kursa učesnici su se upoznali sa relevatnim smjernicama SZO i sredstvima nadzora, procjeni rizika i komunikaciji nad AEFI, uradili su pregled organiziranja i funkcioniranja lokalnog nadzora nad AEFI – koji je nedostatan, utvrdili područja gdje se može znatno poboljšati BiH sistem nadzora nad AEFI, a istraženi su i kapaciteti za efikasno funkcioniranje sigurnosti kod sprovođenja imunizacije kao i osnaživanje kapaciteta za komunikaciju tokom sprovođenja imunizacije.

Nakon svakodnevnog petodnevnog intenzivnog i sistematičnog rada, zadnji dan subregionalnog integriranog treninga svaka država, pa i BiH, kreirala je akcijski plan koji sadržava nacionalne temeljne aktivnosti potebne za osnaživanje kapaciteta za monitoring i procjenu rizika u vezi neželjenih događaja nakon imunizacija.

Navedeni  akcijski plan, prim.dr. Sporišević i prof.dr. Ahmetagić prezentiraće federalnom ministru zdravstva doc. dr. sc. Vjekoslavu Mandiću, te će insistirati da se uz uključivanje svih relevantnih subjekata započnu aktivnosti da se akcijski plan modificira ili da postane zvanična verzija, kako bi se što prije započelo na aktivnostima akcijskog plana FBIH nadzora, procjene rizika i komunikacije u vezi neželjenih događaja nakon imunizacije prema  relevatnim smjernicama SZO, što je dužnost BiH.

CENTAR ZA NNID

dr. Pejčinović i dr. Čengić prezentirale radove

27. decembra 2016. godine u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Centar upriličeno je predstavljanje naučnih radova uposlenica Stomatološke službe primarnog nivoa OJ Centar, dr. Tanje Pejčinović-Janeček, spec. dječije i preventivne stomatologije i dr. Emine Čengić, specijalizantice dječije i preventivne stomatologije.

Dr. Pejčinović prezentovala je rad na temu “Stav roditelja prema oralnom zdravlju predškolske djece”, dok je dr. Čengić prezentovala rad „Preskripcija fluorida u trudnoći – rizici i dobrobit“ koji je izradila sa kolegicama dr. Naimom Lokmić, spec. ginekologom i dr. Lejlom Murtić, spec. pedodontom.

Prezentacijama su prisustvovale kolege i kolegice iz Stomatološke službe i Dispanzera za predškolsku djecu OJ DZ Centar, kao i uposlenici iz drugih domova zdravlja. Nakon prezentacija, prisutni su davali svoje komentare i postavljali pitanja, te se povela diskusija o značaju rane detekcije karijesa kod djece, kao i mogućnostima poboljšanja buduće saradnje pedijatara iz dispanzera za predškolsku djecu i pedodonata kada je u pitanju osiguravanje prve posjete djeteta stomatologu u što ranijoj dobi.

CENTAR ZA NNID

dr. Lutvo Sporišević predstavio rad na kongresu u Hrvatskoj

U  periodu od 13.10. do 16.10.2016., doc.dr. Lutvo Sporišević, spec. pedijatar u OJ Dom zdravlja Centar, prisustvovao je 12. kongresu Hrvatskog pedijatrijskog društva održanom u kongresnim centrima – Hotel Royal i Grand hotel 4 opatijska cvijeta u Opatiji, Republika Hrvatska.

 

doc.dr. Lutvo Sporišević, spec. pedijatar

Dvanaesti kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva s međunarodnim sudjelovanjem okupio je ~ 800 liječnika pedijatara i liječnika srodnih specijalnosti  iz cijelog svijeta.

Rad Kongresa bio je organiziran u vidu plenarnih predavanja pedijatrijskih subspecijalističkih društava i sekcija, te usmenih priopćenja i poster prezentacija autora.

Kao jedini predstavnik Kantona Sarajeva, a treći predstavnik BiH, uključujući dvojicu kolegica/kolega iz drugih zdravstvenih ustanova iz FBIH, doc.dr. Lutvo Sporišević prezentirao je rad pod naslovom „Značenje probira životnih navika i čimbenika kardiovaskularnog rizika u zdrave djece.   

Prezentirane teme, masovnost prisustvovanja i organizacija kongresa su doprinijeli da 12. kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva s međunarodnim sudjelovanjem dobije maksimalnu ocjenu.

Održani  kongres bio je izvanredna prilika transfera saznanja iz pedijatrije, te usvajanja recentnih pristupa u  kontekstu dijagnoze i liječenja kazusa u pedijatriji, kao i prevencije i promocije zdravlja u dječijoj  dobi.

Uspostavljeni su novi profesionalni kontakti, a sve u cilju unapređenja svakodnevnog liječničkog rada  i adekvatnije  njege oboljeloj  djeci.

CENTAR ZA NNID

Predavanja “Centralni venski kateter” i “Anafilaksa” u OJ Centar

U četvrtak, 24.11.2016. godine od 13.30 do 14.45 sati u OJ Dom zdravlja Centar održana su predavanja u sklopu realizacije Plana trajnog stručnog usavršavanja 2016 – 2018. za uposlenike Službe porodične medicine.

Predavanje “Centralni venski kateter i toaleta” održala je dipl.med.sestra Advija Čustović, a predavanje “Tretman anafilaksije” održala je dr. Džanana Jatić, spec. porodične medicine.

Predavanjima je prisustvovalo 28 medicinskih sestara/tehničara i ljekara Službe porodične medicine OJ Centar, koji su oba predavanja evaluirali ocjenom 5.0, istaknuvši da su predavanja bila veoma korisna i odlično prezentirana.

Predavanja su ponovljena i 1. decembra za drugu grupu od ukupno 27 ljekara i sestara/tehničara iz Službe porodične medicine, koji su predavanja evaluirali ocjenom 4,8, uz komentar da su teme veoma kvalitetno obrađene, s akcentom na praktično izvođenje održavanja i toalete CVK-a , te interventne terapije kod anafilaktičnog šoka.

CENTAR ZA NNID

Održana radionica “Kardiopulmonarna reanimacija” u OJ Centar (maj 2016.)

U okviru realizacije Plana intramuralne edukacije-trajnog stručnog usavršavanja u JUDZKS 2016-2018., u OJ Dom zdravlja Centar, 19. i 26. maja 2016. godine održana je stručna radionica na temu “Kardiopulmonalna reanimacija – osnovno održavanje života (BLS)”.

Radionicu su vodili prim.dr. Zdravko Margeta, specijalista medicine rada i Amira Alađuz, dipl. medicinska sestra.

Edukaciji je prisustvovalo 29 uposlenika OJ Dom zdravlja Centar, ljekara i medicinskih sestara/tehničara iz Službe porodične medicine, kao i kolega iz drugih službi ovog doma zdravlja.

Radionica je ocijenjena prosječnom ocjenom 4,95 i tokom evaluacije, prisutni su izrazili veliko zadovoljstvo održavanjem ovakve praktične radionice, uz pohvale za njeno izvođenje, kao i nadu da će i u budućem periodu biti u mogućnosti vježbati praktična znanja i vještine.

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS

Održana edukacija “Menadžement agresivnog ponašanja” (oktobar 2016.)

U sklopu realizacije Plana intramuralne edukacije 2016 – 2018. sa ciljem trajnog stručnog usavršavanja uposlenika JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, 14.10.2016. godine u OJ Dom zdravlja Hadžići održana je edukacija na temu “Menadžment agresivnog ponašanja i tehnike prevazilaženja istog”.

 

Predavanje su održale dipl.med.sestra Lihovac Agnesa i dipl.psiholog Lejla Gabela, a s obzirom na značaj teme, edukaciji su uposlenici Centra za mentalno zdravlje, kao i predstavnici Službe porodične medicine OJ Dom zdravlja Hadžići.

Prema povratnim informacijama učesnika, predavanje je bilo dobro koncipirano i korisno za budući rad zaposlenika Ustanove.

 

 

 

 


Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS

Edukacija o akutnoj i hroničnoj bubrežnoj bolesti (HBB)

U srijedu, 29.06.2016. godine u OJ Dom zdravlja Centar (Vrazova 11) sa početkom u 13 sati, održana je edukacija o akutnoj i hroničnoj bubrežnoj bolesti i značaju njenog ranoj otkrivanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

 

Predavanje na temu “Hronična bubrežna bolest – zašto je to važno za porodičnog ljekara” održao je prof.dr. Arif Khwaja iz Sheffield Instituta iz Velike Britanije, dok je predavanje na temu “Procjena bubrežne funkcije primjenom eGFR-a u Kantonu Sarajevo – 2-godišnje iskustvo” održala prof.dr. Halima Resić sa Klinike za nefrologiju UKCS-a.

 

 

Tom prilikom, prof.dr. Halima Resić naglasila je kako eGFR formula omogućava ljekarima da jednostavno procjene stadij bubrežne bolesti kod pacijenta i da donesu odluku koje pacijente treba uputiti specijalisti nefrologu, a koje pacijente oni mogu pratiti i nadzirati u okviru porodične medicine.

Edukaciji je prisustvovalo 14 ljekara iz službi porodične medicine iz različitih domova zdravlja u okviru JUDZKS, koji su edukaciju evaluirali visokom prosječnom ocjenom od 4,85.