Arhiva KPR 2018

Edukacija u Dispanzeru za predškolsku djecu OJ Novi Grad

Dana 26. decembra 2018. godine, u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Novi Grad održana je edukacija u okviru realizacije Plana intramuralne edukacije 2016-2018 u Dispanzeru za predškolsku djecu.

Predavanje na temu “Anafilaktički šok” održala je dr. Sanela Bostandžija-Halilović, spec. pedijatar, dok je predavanje na temu “Reanimacija novorođenčeta i malog djeteta” održala Amela Deševac, medicinska sestra.

Edukaciji je prisustvovalo ukupno 30 uposlenika – ljekara i medicinskih sestara/tehničara OJ Dom zdravlja Novi Grad.

Edukacija je bodovana od strane Ljekarske komore Kantona Sarajevo i Komore medicinskih sestara-tehničara Kantona Sarajevo.

CENTAR ZA NNID

Održana edukacija u Službi porodične medicine OJ Centar

Na dane 21. i 28. novembra 2018. godine, u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Centar održana je edukacija u Službi porodične medicine u okviru realizacije Plana intramuralne edukacije 2016-2018 u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Predavanje na temu “Komunikacijske vještine” održala je dr. Gordana Ćulibrk-Hadžimehmedagić, spec. porodične medicine, dok je predavanje na temu “Davanje terapije u kućnim uslovima” održala Advija Čustović, diplomirana medicinska sestra.

Edukaciji je tokom oba termina prisustvovalo ukupno 58 uposlenika – ljekara i medicinskih sestara/tehničara OJ Dom zdravlja Centar, koji su edukaciju ocijenili najvišom ukupnom ocjenom 5.

Edukacija je bodovana od strane Ljekarske komore Kantona Sarajevo i Komore medicinskih sestara-tehničara Kantona Sarajevo.

CENTAR ZA NNID

Prim.mr.sci.dr. Ivanka Hižar održala predavanje o SSRI terapiji

Dana 14.11.2018. godine u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Centar održano je predavanje na temu “Stabilna SSRI terapija anksiozno-depresivnih poremećaja praćenih somatskim komorbiditetima” u organizaciji kompanije Bosnalijek d.d. Sarajevo.

Predavanje je održala prim.mr.sci.dr. Ivanka Hižar, spec. neuropsihijatar u Centru za mentalno zdravlje OJ DZ Centar.

Edukaciji su prisustvovala 34 uposlenika iz različitih zdravstvenih službi OJ Centar, koji su predavanje dr. Hižar ocijenili visokom ocjenom 4,95 uz komentare da je predavanje bilo veoma korisno i zanimljivo i da je uključivalo dosta primjera iz prakse.

CENTAR ZA NNID

Započeo novi ciklus PAT edukacije u JUDZKS

1. novembra 2018. godine, u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo započeo je novi ciklus dodatne edukacije iz porodične medicine (PAT).

Polaznicima edukacije obratili su se koordinator Centra za NNID, doc.dr. Zaim Jatić, spec. porodične medicine, generalni direktor JUDZKS, mr.sci.med.prim.dr. Fuad Husić i predstavnica Federalnog ministarstva zdravstva, prim.dr. Vildana Doder, pomoćnica ministra, koji su svim učesnicima zaželjeli uspješan rad, naglasivši značaj porodične medicine u zdravstvenom sistemu BiH, kao i značaj cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika.

Edukacija se realizira u skladu sa Pravilnikom o dodatnoj edukaciji iz porodične medicine (Sl. novine FBiH, 59/11) i predstavlja “organizovani oblik teoretskog i stručno-praktičnog osposobljavanja doktora medicine i medicinskih sestara-tehničara za pružanje zdravstvenih usluga iz oblasti porodične medicine.”

Edukacija se organizuje za ljekare i medicinske sestre/tehničare JUDZKS, kao i uposlenike drugih zdravstvenih ustanova.

Edukativne timove čine:

 1. Doc.dr.prim. Zaim Jatić i Advija Čustović, dipl. med. sestra;
 2. Doc.dr. Amira Skopljak i Zineta Mulaosmanović, mr.oec.dipl. med. sestra;
 3. Mr.sci.dr.prim. Amela Kečo i Emina Bajramović, dipl. med. sestra;
 4. Mr.sci.dr. Nataša Trifunović i Mirsada Sadiković, dipl. med. sestra;
 5. Dr. Hasiba Erkočević i Kovač Jasna, dipl. med. sestra.

Plan edukacije uključuje teoretski i praktični dio, svaki u trajanju od po 120 sati, kao i rad sa mentorima u trajanju od 15 sati, nakon čega će biti realiziran ispit za polaznike edukacije.

CENTAR ZA NASTAVNU I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

Dr. Hadžiomerović održao predavanje “Dijabetsko stopalo”

Prim.mr.sci.med.dr. Namik Hadžiomerović, spec. opći hirurg-vaskularni hirurg, uposlenik Opće bolnice “prim.dr. Abdulah Nakaš” u Sarajevu, održao je 19.09.2018. godine u sali za edukacije OJ DZ Centar, predavanje za uposlenike JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo na temu “Dijabetsko stopalo”.

Predavanju je prisustvovalo 28 ljekara i medicinskih sestara svih domova zdravlja JUDZKS, koji su predavanje evaluirali ocjenom 4,6. Ovom prilikom zahvaljujemo dr. Hadžiomeroviću na održanom predavanju.

CENTAR ZA NNID

Novi specijalisti porodične/obiteljske medicine u JUDZKS

15. decembra 2017. godine i 26. janura 2018. godine održani su završni specijalistički ispiti iz porodične medicine u Centru za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Ispit su položili sljedeći specijalizanti:

 1. dr. Senada Ćosić – JUDZKS (OJ Ilijaš)
 2. dr. Ehlimana Ibrahimović – JUDZKS (OJ Ilijaš)
 3. dr. Mediha Krnjić – JUDZKS (OJ Stari Grad)
 4. mr.sc.med.dr. Elvedin Tatarević – JUDZKS (OJ Hadžići)
 5. dr. Sanela Muzaferija-Hrnjica – JUDZKS (OJ Stari Grad)
 6. dr. Azra Dupovac – JUDZKS (OJ Hadžići)
 7. dr. Rusmira Bašić – Donji Vakuf

Članovi ispitne komisije bili su:

 1. Doc.dr Amra Zalihić, predsjednica
 2. Doc. dr Zaim Jatić, član
 3. Doc. dr Amira Skopljak, član
 4. Mr. sci Amela Kečo, sekretar

Prije završnog ispita specijalizanti su polagali praktični ispit iz kliničkih vještina (OSKI-Objektivni strukturirani klinički ispit) 07.11.2017. i 26.12.2017. godine.

Specijalističke projekte uspješno su odbranili 29.11.2017. godine, a teme projekata bile su sljedeće:

 1. „Diabetes mellitus i poremećaj spavanja“ – dr. Bašić Rusmira, Donji Vakuf
 2. „Učestalost depresije kod pacijenata oboljelih od hipotireoze u timovima porodične/obiteljske medicine“-  dr. Ćosić Senada, JUDZKS-OJ Ilijaš
 3. „Procjena dijabetične polineuropatije upotrebom NTSS-6 skora i 10 g Semmes–Weinstein monofilament testa (SWME) i testa vibracijom pomoću 128 Hz zvučne viljuške“ – dr. Ibrahimović Ehlimana, JUDZKS-OJ Ilijaš
 4. „Znanje, stavovi i praksa roditelja o primjeni antibiotika u terapiji kod djece školskog uzrasta“ – dr. Muzaferija Sanela, JUDZKS-OJ Stari Grad
 5. „Ispitivanje preventivnih aktivnosti i samoprocjenjenog zdravlja kod zdravstvenih radnika“ – dr. Krnjić Mediha, JUDZKS-OJ Stari Grad
 6. „Prevalenca, oblici i uticaj nasilja pacijenata nad zdravstvenim radnicima JU Dom zdravlja KS“ – dr. Tatarević Elvedin, JUDZKS-OJ Hadžići
 7.  „Učestalost i razlozi odsustva sa posla uposlenika JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo“ – dr. Dupovac Azra, JUZDKS-OJ Hadžići

Upućujemo čestitke novim specijalistima porodične medicine i želimo im uspjeh u daljem radu!

Održana predavanja u službi OPZZ OJ Stari Grad

U sklopu realizacije Plana intramuralne edukacije 2016 – 2018. godina u JUDZKS, u OPZZ službi Organizacione jedinice Dom zdravlja Stari Grad, 28. februara 2018. godine održana su predavanja za ljekare i medicinske sestre.

Dr. Bekir Rovčanin održao je predavanje na temu “Normotenzivni hidrocefalus kod starije populacije “, dok je predavanje na temu “Naručivanje-zakazivanje pregleda, telefonsko savjetovanje pacijenata” održala Jašarević Alisa, medicinska sestra.

Predavanjima je prisustvovao 21 uposlenik – ljekari i medicinske sestre OPZZ OJ Stari Grad.