Arhiva KPR 2019

1. Simpozij “Imunizacija u svakodnevnom praktičnom radu” – najava

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Zavod za javno zdravstvo FBiH u saradnji s partnerima UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom, organizuju 1. Simpozij Škole imunizacije pod nazivom „Imunizacija u svakodnevnom praktičnom radu“, a koji će se održati 12.12.2019. godine u Hotelu Bosnia u Sarajevu.

Vakcinacija je jedno od najvećih medicinskih dostiguća 20. vijeka, koja sprečava ili smanjuje pojavu ozbiljnih zaraznih bolesti, sprečava ili smanjuje njihove ozbiljne komplikacije, od kojih neke dovode do smrtnog ishoda. Kontinuiranom i sveoubuhvatnom vakcinacijom omogućena je  efikasna i sigurna zaštita pojedinca i cjelokupne populacije od mnogih zaraznih bolesti, koje se jedino mogu spriječiti vakcinacijom.

Neprimjereni vakcinalni obuhvat populacije, koji je već duži niz godina aktuelan i kod nas, uzrokuje nekvalitetan kolektivni imunitet što omogućava prenos uzročnika zarazne bolesti s oboljele osobe na neimuniziranu osobu, tj. masovnu pojavu zaraznih bolesti koja ide do epidemijskih razmjera.

Simpozij je namijenjen liječnicima pedijatrima, liječnicima obiteljske/porodične medicine, liječnicima školske medicine, specijalistima epidemiolozima, doktorima medicine i medicinskim sestrama-tehničarima s ciljem usvajanja novih i nadogradnje postojećih znanja i razmjene iskustava o imunizaciji.

Simpozij je koncipiran kroz niz predavanja i diskusija na kojima će ugledni stručnjaci prezentirati aktuelne probleme i mogućnosti poboljšanja imunizacije, jedne od najznačajnijih javnozdravstvenih preventivnih aktivnosti, u svakodnevnom stručnom radu utemeljenom na relevantnim  naučnim i stručnim spoznajama o imunizaciji. Simpozij će biti bodovan od strane nadležnih komora.

NAPOMENA: PRISUSTVO SIMPOZIJU MOGUĆE SAMO PO POZIVU IZ CENTRA ZA NNID JUDZKS

Organizacioni odbor Simpozija:

 • prof. dr. sc. Mehmed Kulić
 • prim. dr. Davor Pehar
 • prof. dr. sc. Lutvo Sporišević
 • doc. dr. sc. Sanjin Musa
 • prof. dr. sc. Zaim Jatić
 • Esma Zlatar, prof.
 • Maja Kojović
 • Ademira Pehlić
 • Dinko Remić
 • Orhan Milišić

Predavači:

 • dr. Mirza Palo, Ured Svjetske zdravstvene organizacije u BiH;
 • prim. dr. sc. Dženita  Softić, mr. ph. spec, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH;
 • dr. sc. Meliha Hadžović-Čengić, spec. infekolog, Klinika za infektivne bolesti Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu;
 • doc. dr. sc. Sanjin Musa, spec. epidemiolog, Zavod za javno zdravstvo FBiH;
 • acc. prof. dr. sc. Senka Mesihović-Dinarević, spec. pedijatar, Akademija nauka i umjetnosti BiH, Medicinski fakultet  Sveučilišta u Mostaru;
 • prof. dr. sc. Lutvo Sporišević, spec. pedijatar, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo;
 • Fatima Čengić, voditeljica odjela za zdravstvo i rani rast i razvoj, UNICEF BiH;
 • prim. dr. Amra  Junuzović, spec. pedijatar, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo;
 • Jelena Kalinić, MA, biolog, naučni novinar i bloger, Društvo za promociju prirodnih nauka “Nauka i svijet”;
 • dr. sc. Aida Pitić, spec. epidemiolog, Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo;
 • prof. dr. sc. Zaim  Jatić, spec. porodične medicine, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo;
 • mr. sc. dr. Nataša Trifunović, spec. porodične medicine, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.
1_Simpozij_imunizacija_program_web

Održan 3. Simpozij “Unapređenje mentalnog zdravlja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti”

Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo, u organizaciji centara za mentalno zdravlje  i Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS, a pod pokroviteljstvom v.d. generalnog direktora prof. dr. Mehmeda Kulića, održala je 3. simpozij „Unapređenje mentalnog zdravlja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ 4. i 5. oktobra 2019. godine u Hotelu Hollywood u Sarajevu.

Cilj Simpozija bio je prezentacija dostignuća reforme mentalnog zdravlja u sistemu primarne zdravstvene zaštite (centri za mentalno zdravlje), sa fokusom na trenutno stanje i određivanje smjernica daljeg unapređenja zaštite mentalnog zdravlja u sistemu primarne zdravstvene zaštite.

Partner Simpozija bio je Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji podržava Vlada Švicarske, a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

3. Simpoziju, koji je bodovan od nadležnih komora, prisustvovalo je 170 ljekara, medicinskih sestara-tehničara, psihologa, socijalnih radnika i drugih stručnjaka iz službi porodične medicine, centara za mentalno zdravlje, dispanzera za preškolsku djecu, dispanzera za školsku djecu, centara za fizikalnu rehabilitaciju, specijalističkih službi, a koji su nakon održanog Simpozija dobili potvrde (certifikate) o prisustvu ovom stručnom skupu.

Skupu su se u uvodnom dijelu obratili predsjednik Organizacijskog odbora dr.sci Remzija Šetić, predstavnica Švicarske ambasade u BiH Maja Zarić, direktorica Asocijacije XY Emina Osmanagić, dok je Simpozij zvanično otvorio  v.d. generalni direktor JUDZKS prof.dr. Mehmed Kulić. Potrebno je istaći da se nakon otvaranja učesnicima Simpozija putem video-linka obratio Dr Hans Kluge, novoimenovani direktor Ureda za Evropu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Rad Simpozija bio je koncipiran u vidu pozvanih predavanja, panel diskusije i prezentacije radova na temu mentalnog zdravlja.

Održana su sljedeća predavanja:

 • „Reforma mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini – jačanje službi u zajednici“ (prim.dr. Goran Čerkez)
 • „Važnost mentalnog zdravlja u kontekstu javnog zdravlja“ (mr.sci.prim.dr. Milka Dančević-Gojković, spec. socijalne medicine)
 • Panel diskusija “Dostignuća reforme mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini” (moderator: dr.sc. Remzija Šetić, učesnici: prim. dr. Mersa Hadžisalihović, Mirela Hadžić, dipl. psiholog, Elvedina Muratspahić, dipl. med. sestra–okupacioni terapeut, Mina Čeligija, dipl. soc. radnik, Halida Vejzagić, predstavnik korisnika usluga)
 • „Psihijatrija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti” (mr. sc. prim. dr. Ivanka Hižar, spec. neuropsihijatrije)
 • “Rad psihologa u zaštiti mentalnog zdravlja” (Hajrija Ibrišagić, dipl. psiholog)
 • “Specifičnosti rada socijalnog radnika u CMZ” (Suvada Sofić, dipl. soc. radnik)
 • “Unapređenje mentalnog zdravlja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti” (prof. dr. Zaim Jatić, spec. porodične medicine)
 • “Specifičnosti rada medicinske sestre u CMZ” (Agnesa Lihovac, dipl. med. sestra)
 • “Okupaciona terapija u cmz, mogućnosti i perspektiva” (Ajla Alić, dipl. med. sestra – okupacioni terapeut)
 • “Psihoterapija u centrima za mentalno zdravlje” (Aida Halimić, dipl. psiholog)
 • “Koordinirana briga u mentalnom zdravlju” (Mersed Orić, MA soc.rada)
 • “Rana detekcija i intervencija kod djece sa poteškoćama u razvoju” (dr. Sanela Bostandžija-Halilović, spec. pedijatar, mr. sci. Amela Bostandžija-Podumljak, dipl. psiholog, mr. sci. Lejla Šabanagić-Hadžić, dipl. psiholog)
 • “Centri za mentalno zdravlje i saradnja sa institucijama u zajednici” (doc. dr. Irma Džambo, dipl. psihologinja, mr.sc. Alma Šahmanija, dipl. soc. radnik, dr. Alma Nahodović)
 • “Karakteristike i uloga korisničkih udruženja u sistemu zaštite mentalnog zdravlja u zemljama niskog i srednjeg dohodka”(Tihana Majstorović, dipl. psiholog)

Voditeljica Simpozija bila je Lejla Gabela, dipl. psiholog, a moderatori su bili: prim.dr. Goran Čerkez, dr.sc. Remzija Šetić, dipl. psiholog, doc.dr. Irma Džambo, dipl. psiholog i Hajrija Ibrišagić, dipl. psiholog. Registraciju učesnika vršili su uposlenici centara za mentalno zdravlje Irma Čorbo, Aldijana Ćutura, Alma Merdžanić, Inda Kršo, Velija Šorlija, dok su administrativnu pomoć oko organizacije Simpozija, kao i izrade plakata, pozivnica, registracionih listova i ostalog materijala Simpozija pružili uposlenici Centra za NNID Ademira Pehlić, Orhan Milišić i Esma Zlatar.

Po okončanju Simpozija doneseni su sljedeći zaključci:

ZAKLJUČCI SIMPOZIJA

 1. Neophodno je raditi na zapošljavanju novih specijalista psihijatrije
 2. Potrebno je razvijati plan specijalizacija za nove psihijatre unutar Ustanove, kako bismo imali novi kadar u kontinuitetu
 3. Potrebno je raditi na poboljšanju uslova (smanjiti opterećenja, bolje organizovati  timove, obezbjediti superviziju) rada kako bi se spriječio odlazak kadra, posebno psihijatara i psihologa
 4. Potrebno je raditi na razvijanju programa specijalizacije iz kliničke psihologije za psihologe. Odnosno pokrenuti inicijativu prema Federalnom ministarstvu zdravstva da u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBIH odobri Pravilnik o specijalizaciji iz kliničke psihologije
 5. Potrebno je razvijati sistem specifičnih edukacija za psihologe kako bi odgovorili na sve  zahtjevnije potrebe stanovništva (posebno rad sa djecom)
 6. Potrebno je obezbijediti nova psihodijagnostička sredstva (testove), kao osnovni alat za rad  psihologa u CMZ
 7. Proširiti timove CMZ, obzirom na sve veći raspon usluga i zahtjeva od strane korisnika
 8. Adekvatno opremiti timove CMZ kako bi mogli pružati potrebne usluge stanovništvu – jedan od primjera je i nabavka automobila za CMZ kako bi  osoblje moglo nesmetano obavljati kućne posjete te pomoći u procesu hospitalizacije
 9. Potrebna supervizija za osoblje CMZ
 10. Razvijanje menadžerskih kompetencija rukovodećih pozicija, posebno sa akcentom na  ljudske potencijale
 11. Raditi na jačanju timskog rada unutar tima CMZ
 12. Senzibilizirati menadžment za potrebe CMZ
 13. Razvijati naučni prikaz rada CMZ, prikazati i objaviti sve dosadašnje rezultate rada
 14. Raditi na razbijanju stigme prema osobama sa mentalnim smetnjama u široj zajednici.Jedan od primjera je i saradnja i uključivanje udruženje poslodavaca na simpozij ili predavanja – razbijanje stigme s ciljem lakšeg zapošljavanja korisnika usluga CMZ
 15. Uvoditi mentalno zdravlje u proces školovanja svih zdravstvenih radnika
 16. Tražiti od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike da što hitnije donese Zakon o psihološkoj djelatnosti FBIH
 17. U sistematizaciji radnih mjesta JUDZKS predvidjeti pozicije psihoterapeuta
 18. Jačati podršku u lokalnoj zajednici
 19. Poticati edukaciju timova POM o ranom otkrivanju psihičkih poremećaja
 20. U kurikulume obrazovanja zdravstvenih radnika svih profila uvesti više sati obrazovanja  iz mentalnog zdravlja
 21. Izvršiti doregistraciju djelatnosti JUDZKS za istraživačku, nastavnu i izdavačku djelatnost i unaprijediti status Centra za NNID u JUDZKS.

Ovom prilikom izražavamo zahvalnost v.d. generalnom direktoru JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, prof. dr. Mehmedu Kuliću, koji je na najbolji način uvidio značaj ovoga stručnog skupa, partneru Simpozija – Projektu mentalnog zdravlja u BiH, predavačima koji su održali kvalitetna predavanja, moderatorima, članovima Organizacijskog odbora, uposlenicima centara za mentalno zdravlje i Centra za NNID koji su pomogli realizaciju Simpozija, kao i sudionicima koji su bili prisutni na ovom stručnom skupu.

CENTAR ZA NNID

PROGRAM SIMPOZIJA

KNJIGA SAŽETAKA (PDF, 349 KB)

Psiholozi JUDZKS održali predavanja o komunikaciji za uposlenike

U skladu sa uputom v.d. generalnog direktora JUDZKS, prof. dr. Mehmeda Kulića, psiholozi Ustanove su tokom 2019. godine u domovima zdravlja održali edukacije na temu „Komunikacijske vještine i rješavanje teških situacija“ za uposlenike različitih službi. Cilj edukacija bio je da se uposlenicima JUDZKS osiguraju znanja i alati za poboljšanje komunikacijskih vještina u međusobnom odnosu, kao i u odnosu zdravstveni radnik-pacijent.

Realizirana su sljedeća predavanja:

R/b

OJ Dom zdravlja

Datum

Predavač

Broj prisutnih

Ocjena predavanja

1

Ilidža

26.02.2019.

Hajrija Ibrišagić, Mirela Hadžić

32

2

Vogošća

17.09.2019.

doc.dr.sci. Irma Džambo

41

4,98 (Jako zanimljivo i vrlo poučno)

3

Novo Sarajevo

19.09.2019.

mr.sci. Lejla Šabanagić-Hadžić

16

4

Centar

25.09.2019.

Borjana Bogićević

48

5,0 (Odlično i korisno)

5

Ilijaš

25.09.2019.

mr.sci. Ines Mosoči-Mujić

28

4,58 (Super, potrebne češće edukacije)

6

Novi Grad

26.09.2019.

Aida Čorović-Pendek

39

4,99 (Prava tema, u pravo vrijeme)

7

Hadžići

26.09.2019.

Lejla Gabela

23

4,8 (Izvrsno obrađena tema)

8

Novi Grad – Saraj polje

27.09.2019.

Aida Čorović-Pendek

16

4,99 (Prava tema, u pravo vrijeme)

9

Novo Sarajevo

10.10.2019.

mr.sci. Lejla Šabanagić-Hadžić

39

UKUPNO

282

 

Edukacijama o komunikaciji prisustvovala su ukupno 282 uposlenika JUDZKS. Predavači su ocijenjeni od strane prisutnih najvišim ocjenama. Slušatelji su jedino imali zamjerke na prostor i tehničke uslove, uz molbe da se osigura bolji i veći prostor za edukacije. Edukacija u OJ Stari Grad biće realizirana po završetku rekonstrukcije i adaptacije centralnog objekta tog doma zdravlja.

CENTAR ZA NNID

Dr. Prašović i dr. Juković osvojile prvu nagradu za poster-prezentaciju

Na X Kongresu lekara opšte medicine Srbije sa međunarodnim učešćem održanom na Zlatiboru u periodu 26 – 29.09.2019. godine, autorica dr. Đemila Prašović (Služba porodične medicine OJ Dom zdravlja Centar) i koautorica dr. Alma Juković (Služba porodične medicine OJ Dom zdravlja Ilidža) prezentovale su rad na temu Lupus erythematodes systemicus. Od 31 prihvaćenog rada, stručna komisija proglasila je dva najbolja rada, od kojih je rad dr. Prašović i dr. Juković proglašen najboljim.

Kongresu su prisustvovali i prof. dr. Zaim Jatić, spec. porodične medicine i dr. Džanana Jatić, spec. porodične medicine iz OJ Dom zdravlja Centar, koji su realizirali uspješnu radionicu pod nazivom “Komunikacija sa osobama s invaliditetom” u trajanju od 60 minuta, a koja je bila veoma posjećena i propraćena korisnim diskusijama i komentarima.

Čestitamo uposlenicima JUDZKS na osvojenim priznanjima i uspješnom predstavljanju Ustanove tokom ovog međunarodnog skupa.

CENTAR ZA NNID

Održana edukacija “Savjetovanje pacijenata”

Dana 18. septembra 2019. godine, u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Centar održana je edukacija u okviru realizacije Plana intramuralne edukacije za 2019. godinu u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za Službu porodične medicine.

Predavanja na temu “Savjetovanje pacijenata u porodičnoj medicini” održali su prof. dr. sc. Zaim Jatić, spec. porodične medicine, i Advija Čustović, dipl. medicinska sestra.

Edukaciji je prisustvovao ukupno 31 ljekar i medicinska sestra/tehničar iz različitih službi OJ Dom zdravlja Centar, koji su predavanja evaluirali visokom ocjenom 4,9.

Edukacija je bodovana od strane Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo i Komore medicinskih sestara-tehničara Kantona Sarajevo.

CENTAR ZA NNID

Novi specijalistički program “Nutricionizam” na Univerzitetu u Sarajevu

OBAVJEŠTENJE

Novi specijalistički program iz oblasti nutricionizma pokrenut od strane Univerziteta u Sarajevu s ciljem unaprjeđenja javnog zdravlja i prevencije nezaraznih bolesti kroz ishranu

Kvalitet života, kako i kapacitet za napredovanje i društva i ekonomije, je u najvećoj mjeri oblikovan zdravstvenim statusom pojedinca koji u svojoj osnovi ovisi o prehrambenim navikama pojedinca, njegovog pristupa ishrani, ali i nivoa informisanosti i znanja svakog pojedinca o nutritivnim karakteristikama hrane i načinima korištenja prehrambenih proizvoda. U tom smislu, na globalnom nivou je prihvaćena nova paradigma da se kvalitet života, odnosno zdravlje populacije najbolje čuva preventivom, odnosno podizanjem nivoa znanja o ishrani i hrani, kao i o zdravim stilovima života.

Specijalistički studij „Nutricionizam“ traje jednu akademsku godinu u toku kojih se sluša i polaže devet predmeta plus jedna radionica. Po završetku se stiče 60 ECTS i zvanje specijalista nutricionizma.

Polaznici će nakon završenog specijalističkog studija biti osposobljeni za:

 • pravovremeno uočavanje problema uzrokovanih  ishranom;
 • edukaciju stanovništva s ciljem unaprjeđenja kvalitete ishrane;
 • savjetovanje pojedinaca o ishrani: dijetarnu analizu i izradu plana ishrane;
 • planiranje, organizovanje, kontrolu i vođenje posebnih režima ishrane (redukcijske dijete, eliminacijske dijete, vegeterijanstvo, makrobiotika, sportisti, rekreativci…);
 • planiranje, organizovanje, kontrolu i vođenje kolektivne ishrane (predškolske ustanove, kasarne, škole, studentski domovi);
 • sprovođenje istraživanja unutar oblasti ishrane / nutricionizma.

Sve informacije se mogu dobiti na web stranici i u prostorijama Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu gdje se izvodi većina nastave: www.cis.unsa.ba.

Doc. dr. Irzada Taljić, voditeljica studija

Prof. dr. Melika Husić-Mehmedović, direktorica CIS-a

Dr. sci. Selma Gičević, spoljni saradnik

Doc. dr. Haris Memišević održao predavanje “Gdje objaviti naučni rad”

U okviru saradnje JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo sa drugim obrazovnim i zdravstvenim ustanovama u polju naučno-istraživačkog rada, u utorak, 16. jula 2019. godine u sali za edukacije JUDZKS, doc. dr. Haris Memišević, uposlenik Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, održao je predavanje na temu “Gdje objaviti naučni rad”.

Predavanju je prisustvovalo 18 uposlenika JUDZKS – ljekara, psihologa, medicinskih sestara/tehničara iz različitih službi Ustanove koji su iskoristili ovu priliku da razmijene iskustva u vezi pisanja i objave naučnih radova i unapređenja naučno-istraživačke djelatnosti u JUDZKS.

Održana edukacija “Kinesiotaping”

Dana 16. maja 2019. godine, u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Centar održana je edukacija u okviru realizacije Plana intramuralne edukacije za 2019. godinu u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za Centar za fizikalnu rehabilitaciju.

Predavanje na temu “Kinesiotaping” održao je mr.sci. Dženan Pleho, dipl. fizioterapeut.

Edukaciji je prisustvovalo ukupno 26 fizioterapeuta i medicinskih sestara/tehničara različitih službi OJ Dom zdravlja Centar, koji su predavanje evaluirali ocjenom 4,98, uz komentare da je edukacija bila veoma interesantna, korisna i primjenljiva u svakodnevnom radu.

Edukacija je bodovana od strane Komore diplomiranih zdravstvenih inžinjera svih profila FBiH.

CENTAR ZA NNID

Održana edukacija “Kontrola infekcije” u svim domovima zdravlja

„Kontrola infekcije“ naziv je edukacije koja je počela 17. aprila u OJ DZ Vogošća i Ilijaš, a koja je održana u svim organizacionim jedinicama JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo do 23. aprila 2019. godine.

Teme edukacije bile su: „Higijena i dezinfekcija ruku i radnih površina“, „Čišćenje, dezinfekcija i dekontaminacija prostorija“, „Bezbjedno uklanjanje infektivnog otpada“ i „Sterilizacija“.

Dezinfekcija i higijena spadaju u važne mjere zdravstvene zaštite i svrstavaju se u red bitnih protivepidemijskih mjera protiv zaraznih bolesti, zaključak je navedenih predavanja koje je vodila Mediha Zulić, referent za infektivni otpad u JUDZKS, dipl.med.sestra.

Predavanjima su prisustvovali timovi porodične medicine i radnice na održavanju higijene svih organizacionih jedinica Ustanove.

U DZ Vogošća održana predavanja “Anafilaksa” i “Reanimacija”

Dana 18. aprila 2019. godine, u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Vogošća održana je edukacija u okviru realizacije Plana intramuralne edukacije za 2019. godinu u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za Službu porodične medicine.

Predavanje na temu “Anafilaksa” održala je dr. Ehlimana Ibrahimović, spec. porodične medicine, dok je predavanje sa praktičnim prikazom na temu “Reanimacija” održala diplomirana medicinska sestra Suada Šehović.

Edukaciji je prisustvovalo ukupno 29 ljekara i medicinskih sestara/tehničara iz Službe porodične medicine OJ Dom zdravlja Vogošća, koji su predavanja evaluirali najvišom ocjenom 5.0, uz komentar da je edukacija bila veoma kvalitetna, koncizna i stručna, ali uz želju da se poboljšaju prostor za edukaciju i tehnički uslovi.

Edukacija je bodovana od strane Komore medicinskih sestara-tehničara Kantona Sarajevo.

CENTAR ZA NNID

Održano predavanje “Značaj UZ dijagnostike u PZZ”

Dana 10. aprila 2019. godine, u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Centar održana je edukacija u okviru realizacije Plana intramuralne edukacije za 2019. godinu u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Predavanje na temu “Značaj ultrazvučne dijagnostike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti” održala je mr.sci.med.dr. Lejla Bezdrob-Mulahusić, spec. dijagnostičke radiologije.

Edukaciji su prisustvovala ukupno 22 ljekara i medicinske sestre/tehničari, uposlenici različitih službi primarne zdravstvene zaštite JUDZKS, koji su predavanje evaluirali najvišom ocjenom 5.0.

CENTAR ZA NNID