Arhiva novosti iz Ustanove

Svjetski dan svjesnosti o rastu

prof. dr. sc. Lutvo  Sporišević

Ademira Pehlić, prof.

19.9.2022.

Unatrag desetak godina diljem svijeta, 20. septembra svake godine, obilježava se Svjetski dan svjesnosti o dječijem rastu. Na ovaj način udruženja pacijenata i stručna društva žele ukazati na značaj praćenja rasta u dječijoj dobi.

Rast i razvoj predstavljaju jedan od najznačajnijih karakteristika dječije dobi i ukazuju na  cjelokupno zdravlje djeteta i zdravlje populacije, kao i nutricijski status pojedinca odnosno populacije.

Rast je kvantitativni pojam koji se odnosi na povećanje mase odnosno dimenzija tkiva, organa i tijela.

Razvoj je kvalitativni pojam koji uključuje diferencijaciju i sazrijevanje biohemijskog sastava, strukture i funkcije, reaktivnosti i prilagodbe tkiva i organa od začeća do adolescentog razdoblja.

Na rast i razvoju utiču mnogobrojni faktori kao što su: nasljedni faktori (geni), spol, godišnje doba, okolišni faktori, prehrana, zdravstveno stanje pojedinca odnosno prisutne bolesti i dr.

Rast djeteta procjenjujemo određivanjem antropometrijskih parametara: tjelesna masa (TM), tjelesna duljina ili visina (TD ili TV), obim glave (OG), obim grudnog koša, debljina potkožnog masnog tkiva, obim struka i indeksa tjelesne mase.

Razvojem djeteta (razvojni miljokazi) procjenjujemo da li je dijete usvojilo određene vještine u skladu sa njegovom dobi. Navedeno uključuje nekoliko aspekata razvoja: razvoj motoričkih vještina, kognitivni razvoj, socio-emocionalni razvoj i razvoj govora.

Zostajanje u rastu (smanjeni rast) može ukazivati na:

 • fiziološke varijacije ili nepatološka stanja (porodično niski rast i konstitucijski usporen  rast);
 • patološka stanja
 • poremećaj posteljice;
 • intrauterine infekcije (toksoplazmoza, citomegalovirusna bolest…);
 • intrauterino zaostajanje u rastu;
 • nedostastatak hormona rasta, štitne žlijezde ili prekomjerno stvaranje kortizola…;
 • nasljedna oboljenja (Downov sindrom, Turnerov sindrom, Patauov sindrom i dr.);
 • nedostatak proteina, željeza  ili cinka;
 • hronične bolesti (prirođene srčane bolesti, bronhijalna astma, šećerna bolest, celijakija, hronična bubrežna bolest i dr.)

Veoma je bitan primjeren rast i razvoj djeteta tokom prvih 1000 dana života jer nepovoljni faktori rizika (npr. usporen rast i drugi) mehanizmom Razvojnog programiranja dovode do bolesti u odrasloj dobi, tj. djeca koja imaju smanjeni rast ili nižu tjelesnu masu u kasnijoj dobi imaju povećani rizik za pretilost, arterijsku hipertenziju, šećernu bolest i druge hronične nezarazne bolesti.

Izmjerena TD na rođenju ima koeficijent korelacije 0,25 sa TV u odrasloj dobi, dok TD u drugoj djetetovoj godini ima koeficijent korelacije 0,80 u odrasloj dobi.

Razmatrajući prirast djeteta u tjelesnoj dužini/visini po razvojnim dobima možemo reći da je:

 • u prvoj godini života prirast TD cca 25cm,
 • od  prve do druge godine prirast TD cca 12 cm,     
 • od druge do treće godine prirast TD/TV cca 8 cm,
 • od treće godine do puberteta prirast TV je cca 5cm.
 • djeca u petoj godini udvostruče svoju porođajnu TD.

Pravilna procjena tjelesne dužine/visine i tjelesne  mase uključuje:

 • validiranu i kalibriranu medicinsku opremu (vaga, stadiometar ili infantometar…)
 • pravilnu tehniku određivanja TM i TD/TV (što laganije odjeveno dijete, bez obuće…)
 • primjena standardiziranih krivulja rasta.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) je 2006. i 2007. objavila standardizirane krivulje rasta za djecu od rođenja do pete (5.) godine koje su utemeljene na prospektivnim longitudinalnim studijama dojene djece iz šest svjetskih centara i koje su danas usvojen standard procjene rasta djeteta.

Navedene krivulje su standardan alat procjene TM, TD/TV kod djece predškolske dobi.

Od ranije se koriste krivulje rasta američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, koje se danas uglavnom koriste za evaluacije antropometrijskih parametara za djecu školske dobi.

Na temelju vrijednosti antropometrijskih parametara, dobi i spolu djeteta lako je odrediti centilnu vrijednost analiziranog parametra i utvrditi da li dijete ima primjeran rast ili pokazuje odstupanja.

Kako navedeni parametri pokazuju fiziološke promjene a i kako bi se na vrijeme otkrila patološka odstupanja razvoja preporučuje se sljedeće:

 • u prvoj djetetovoj godini potrebno je na rođenju djeteta, u 15 dana, 2. mjesecu, 4. mjesecu, 6. mjesecu, 9. mjesecu i 12. mjesecu odrediti  TM, TD i OG,
 •  u 18. i 24. mjesecu ponovno odrediti ove parametre,
 • nakon 2. godine uobičajeno je jedanput godišnje odrediti TM i TD/TV. 

Bitno je pratiti da li tokom evaluacije rasta djeca slijede “svoj obrazac ili krivulju rasta”, tj. da li je krivulja rasta istih centilnih vrijednosti ili su prisutna odstupanja prema “gore” ili “dolje”.

Danas su dostupni online kalkulatori određivanja ovih antropometrijskih parametara gdje roditelji ili bilo ko zainteresiran unošenjem podataka (datum rođenja, spol djeteta, vrijednost antropometrijskog parametra) može procijeniti primjerenost rasta djeteta.

Bilo koja dilema u navedenom kontekstu inicira savjet ili pregled zdravstvenog profesionalca koji će utvrditi da li dijete ima fiziološku varijaciju rasta ili su prisutna patolooško zaostajanja u rastu.

Pravovremenim otkrivanjem zaostajanja u rastu, njegovog uzroka i adekvatnim liječenjem (hormon rasta i dr.) moguće je da djeca dostignu svoj procijenjeni primjeran rast u skladu sa genetskim potencijalom.

“Dobar rast = dobro zdravlje”!

Izvor:

 • Mardešić D. i sar.  Pedijatrija. 8 izdanje. Zagreb: Školska knjiga, 2016.
 • Uptodate. Normal growth patterns in infants and prepubertal children. (internet). 19.9.2022. Dostupno na: https://www.uptodate.com/contents/normal-growth-patterns-in-infants-and-prepubertal-children?search=growth-&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1.
 • Nenadić N, Grgurić J. Krivulje rasta svjetske zdravstvene organizacije za djecu predškolske dobi-standardi za 21. stoljeće. Paediatria Croatica , vol 52 No 2, 2008.  

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS

Laboratorijska služba OJ Centar – izdavanje nalaza

Obavještavamo građane koji žive na području Općine Centar da je došlo do izmjene termina za izdavanje nalaza laboratorijskih pretraga u Organizacionoj jedinici Centar. Od 17.08.2022. laboratorijski nalaz možete preuzeti u Službi za laboratorijsku dijagnostiku od 14:00 do 16:00 sati.

Služba za laboratorijsku dijagnostiku OJ Centar

Javni poziv o pokretanju Programa dodatne edukacije iz porodične medicine (PAT) u JUDZKS za školsku 2022/2023. godinu

Na osnovu Odluke generalnog direktora Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo o pokretanju Programa dodatne edukacije iz porodične medicine u školskoj 2022/2023. godini broj: 01-03-2153-2/22 od 13.05.2022. godine, Inicijative Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo o provođenju dodatne edukacije iz porodične medicine za školsku 2022/2023. godinu broj: 10-33-48186-3/22 od 15.03.2022. godine, u skladu sa Rješenjem Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-37-4311-3/10 od 09.02.2011. godine i Pravilnika o dodatnoj edukaciji iz porodične medicine („Sl. novine FBiH“ broj: 59/11) raspisuje se:

J A V N I    P O Z I V

Zdravstvenim ustanovama u FBiH za dodatnu edukaciju iz porodične medicine za doktore medicine – specijaliste, medicinske sestara-tehničare u školskoj 2022/2023. godini.

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

je odabir kandidata za dodatnu edukaciju iz porodične medicine.

Edukacija predstavlja organizovani oblik teoretskog i stručnog – praktičnog osposobljavanja doktora medicine – specijalista i medicinskih sestara – tehničara za pružanje zdravstvenih usluga iz oblasti porodične medicine.

2. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju doktori medicine – specijalisti i medicinske sestre – tehničari.

Zahtjev za dodatnu edukaciju iz porodične medicine može podnijeti zdravstvena ustanova odnosno nosilac odobrenja za obavljanje privatne prakse za uposlenika – doktora medicine – specijalistu i medicinsku sestru – tehničara svih nivoa obrazovanja.

3. USLOVI ZA PRISTUPANJE EDUKACIJI

Uz zahtjev za doktora medicine potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju slijedećih uslova:

 • o završenom medicinskom fakultetu,
 • o položenom stručnom ispitu,
 • o posjedovanju licence za rad izdate od nadležne komore,
 • o poznavanju jednog stranog jezika.

Ukoliko se zahtjev podnosi za doktora medicine – specijalistu potrebno je pored navedenog dostaviti i dokaz o položenom specijalističkom ispitu.

Uz zahtjev za medicinsku sestru – tehničara potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju slijedećih uslova:

 • o završenom fakultetu, odnosno medicinskoj školi, smjer opšti,
 • o položenom stručnom ispitu,
 • o posjedovanju licence za rad izdate od nadležne komore.

Dokumenti dostavljeni uz zahtjev mogu biti originalni ili ovjerena fotokopija (ne starija od 6 mjeseci).

4. MJESTO, VRIJEME I NAČIN OBAVLJANJA EDUKACIJE

Dodatna edukacija iz porodične medicine provodiće se u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo, u periodu septembar 2022. godine – juni 2023. godine (1 školska godina).

Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo na edukaciju će primiti 25 timova, od toga 15 timova iz Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo i 10 timova iz drugih zdravstvenih ustanova.

Edukacija podrazumijeva 120 sati teoretske nastave, 120 sati praktične nastave i 15 sati rada sa mentorima u ordinacijama, a provodiće se u skladu sa Planom i programom koji je prilog Pravilniku o dodatnoj edukaciji iz porodične medicine („Sl. novine FBiH“ broj: 59/11).

Troškovi edukacije iznose 1.500,00 KM (slovima: hiljadupetstotina konvertibilnih maraka) po polazniku.

Prijave sa traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično na protokol Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, ul. Vrazova br. 11, ulaz iz ulice Đoke Mazalića, ili putem pošte preporučeno, sa naznakom „JAVNI POZIV ZA DODATNU EDUKACIJU IZ PORODIČNE MEDICINE ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU“.

Rok za dostavljanje prijava sa traženom dokumentacijom na Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo (www.judzks.ba).

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

                                                                                                         GENERALNI DIREKTOR

                                                                                                              doc. dr. sc. Abel Baltić

Broj: 01-03-5504/22           

Sarajevo, 20.07.2022. godine   

Preuzmi                                                                              

Majmunske boginje

Definicija-slucaja-za-Majmunske-boginje-2022

Izvor podataka:

 • Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 • Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo

Radno vrijeme JUDZKS za Kurban-bajram

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo će zbog obilježavanja Kurban–bajrama organizovati cjelodnevne dežure, od 7.30 do 20.30 sati u ponedjeljak, 11.07. 2022. godine na slijedećim lokalitetima:

 • Dom zdravlja Centar – Vrazova 11
 • Dom zdravlja Stari Grad – Alajbegovića 1
 • Dom zdravlja Novo Sarajevo  – Bihaćka 2
 • Dom zdravlja Novi Grad – Bulevar Meše Selimovića 2
 • Dom zdravlja Ilidža – Mustafe Pintola 1
 • Dom zdravlja Hadžići – Ulica 6. mart 14
 • Dom zdravlja Vogošća – Igmanska 52
 • Dom zdravlja Ilijaš – Bogumilska 6
 • Ambulanta porodične medicine Trnovo dežuraće za Opštinu Trnovo. Dežura na ovom lokalitetu trajaće od 8.00 do 16.00 sati.

Sretan praznik Kurban-bajram želi Vam menadžment JU Dom zdravlja KS.

Prof. soc. Arman ŠARKIĆ, Press služba JUDZKS

education, online learning, icon-5600987.jpg

Kontinuirana medicinska edukacija uposlenika JUDZKS za mjesece maj i juni 2022. – spiskovi učesnika

U skladu sa Planom kontinuirane medicinske edukacije Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Doma zdravlja KS objavljujemo spiskove učesnika koji su bili prisutni na edukacijama u mjesecu maju i junu 2022. godine.

Nadležne kantonalne komore zdravstvenih profesionalaca prethodno su obavještene kako bi navedeni stručni skupovi bili bodovani.

Spiskovi učesnika Kontinuirane medicinske edukacije za mjesece maj i juni 2022., a koji će zdravstvenim profesionalcima poslužiti kao potvrda o održanim edukacijama u svrhu dokazivanja učešća na edukacijama u JU Domu zdravlja KS, možete preuzeti na linkovima ispod:

Cenrtar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS

Novo radno vrijeme JUDZKS

Na osnovu Odluke Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj: 10-33-1529/22 od 08.04.2022. godine Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo je data saglasnost na novi Pravilnik o rasporedu radnog vremena. Pravilnik je stupio na snagu 01.05.2022. godine, a početak njegove primjene je planiran od ponedjeljka, 06.06.2022. godine.

S tim u vezi, novo radno vrijeme JU Dom zdravlja KS je od 7:30 do 20:30 sati.

Rad nedjeljom će se u narednom periodu (prelazni period pred ukidanje rada osoblja JUDZKS nedjeljom) obavljati u tri organizacione jedicinice JUDZKS, i to: OJ Centar, OJ Novi Grad i OJ Ilidža.

Napomena: Pravilnik o radnom vremenu u JUDZKS je objavljen na zvaničnoj web stranici JUDZKS 21.04.2022. godine i možete ga pogledati ovdje.

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo