Arhiva novosti iz Ustanove 2019

JU Dom zdravlja KS dobitnik tri priznanja za promociju kvaliteta zdravstvene usluge

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) uručila je priznanja JU Dom zdravlja KS, tačnije Odjelu za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti, kao i uposlenicima odjela dr. Enes Šačić i dr. Milanu Miokoviću u kategoriji Promotor kvaliteta. Priznanja su uručena u Sarajevu, 20.12.2019. godine u okviru sedmih po redu „Dana kvaliteta u zdravstvu“ koji su održani pod motom „Budućnost kvalitetetne i sigurne zdravstvene zaštite“. Ona predstavljalju priznanje za našu Ustanovu u cjelini, te daju podstrek Odjelu za organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti, kao i nagrađenim pojedincima da i dalje predano rade na promociji, uspostavljanju, održavanju i poboljšanju sistema kvaliteta i sigurnosti u JUDZKS.

Na dvodnevnoj manifestaciji učesnici su imali priliku da se upoznaju sa zakonskim osnovama uspostave, razvoja i održavanja sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti, ulogama koordinatora kvaliteta i priprema zdravstvene ustanove za vanjsku ocjenu, zatim uloga koordinatora kvaliteta/menadžera u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, indikatorima izvršenja, medicinom zasnovanom na dokazima, uvođenjem novih ISOSI standarda i mogim drugim primjerima iz prakse zdravstvenih profesionalaca. Drugi dan ove manifestacije održan je pod radnim nazivom „Kontinuirani i budući rad učesnika u poboljšanju sigurnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite“.

Manifestacija „Dani kvaliteta u zdravstvu“ i ove godine okupila je veliki broj stručnjaka iz zdravstva i oblasti kvaliteta u zdravstvu, te gostiju iz BiH i regije (preko 270 učesnika).  Uz brojne sadržaje manifestacija nudi i dodatno usavršavanje za koordinatore kvaliteta zdravstvenih ustanova i za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta.

ŠARKIĆ Arman, prof. soc.

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme (21.12.2019)

DODATNE INFORMACIJE O ISPITIMA

Otvoren od objave u dnevnom listu

JAVNA USTANOVA

DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

GENERALNI DIREKTOR

www.judzks.ba

Vrazova 11. Sarajevo

Na osnovu člana 38. Statuta, člana 20.a. Zakona o radu („Službene novine FBIH“, br 26/16 i 89/18), člana 4., 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala („Sl. novine KS“ br. 9/19; 21/19), člana 11. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i plaćama radnika Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Zaključaka Vlade Kantona Sarajevo broj: 10-34-38385/19 od 12.11.2019. godine, broj:02-05-42451-14/19 od 13.12.2019.godine, Saglasnosti Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj:10-34-35004/19 od 30.09.2019., generalni direktor raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme

1.Specijalista porodične/obiteljske medicine – Služba porodične/obiteljske medicine – 5 (pet) izvršioca – prijem na neodređeno vrijeme

2.Stručni saradnik za nastavnu i naučno – istraživačku djelatnost u zdravstvu – 1 (jedan) izvršilac – prijem na neodređeno vrijeme

3.Fizioterapeutski tehničar – 2 (dva) izvršioca – prijem na određeno vrijeme na period od 1 (jednu) godinu

Opći uslovi:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine – dokaz Uvjerenje o državljanstvu
 • Da je fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta – Izabrani kandidati će biti dužni prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti koje nije starije od 3 (tri) mjeseca.

Posebni uslovi:

1. Specijalista porodične/obiteljske medicine – Služba porodične/obiteljske medicine – 5 (pet) izvršioca

-VSS Medicinski fakultet

-specijalistički ispit iz porodične/obiteljske medicine

-licenca za samostalan rad

-poznavanje rada na računaru

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja a po principima savremene porodične – obiteljske medicine, vrši obradu za IK, sistematske preglede i ljekarska uvjerenja u skladu sa specijalizacijom, utvrđuje uzrok smrti lica izvan zdravstvene ustanove ukoliko posjeduje Rješenje Kantonalnog ministarstva zdravstva, radne zadatke obavlja u ambulanti porodične/obiteljske medicine i u kući pacijenata, koordinira sa svim službama u cilju poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite pacijenata, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, provodi timske postupke iz područja prevencije bolesti i promocije zdravlja, liječenja i rehabilitacije, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima, stalno unaprjeđujući kvalitet zdravstvene usluge, vrši poslove iz oblasti uspostavljanja standarda sigurnosti i kvaliteta, dostavlja izvod iz medicinske dokumentacije po nalogu neposrednog rukovodioca, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Doma zdravlja, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi, za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo,

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 2.187,83 BAM

2. Stručni saradnik za nastavnu i naučno – istraživačku djelatnost u zdravstvu – 1 (jedan) izvršilac

-VSS/Fakultet zdravstvenih studija – 240 ECTS

-licenca za samostalan rad

-Nastavno zvanje,

-stepen magistra ili doktora nauka ili struke

-poznavanje rada na računaru

-poznavanje jednog stranog jezika

-3 godine radnog iskustva

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u odnosu na stepen stručne spreme i zvanja, planira, koordinira i organizuje edukacije po planu i programu Ustanove, koordinira rad tima na upravljanju i ažuriranju web stranica Ustanove, radi na poslovima prijema volontera, pripravnika, specijalizanata, te vodi evidenciju o istom, prisustvuje stručnim skupovima, radi u stručnim tijelima Ustanove po potrebi, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cijelosti provodi, za šta je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira, obavlja poslove u čitavom sistemu Ustanove po potrebi organizacije, kao i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 1.501,45 BAM

3. Fizioterapeutski tehničar – 2 (dva) izvršioca

– SSS fizioterapeutski smjer

-Položen stručni ispit

-Licenca za samostalan rad

-poznavanje rada na računaru

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja iz domena savremene fizijatrije, obavlja fizikalni tretman u Centru i stanu pacijenta, radi na poslovima primjene elektroterapije i mehanoterapije, te na poslovima manuelne masaže, radi na aplikaciji termoterapeutskih pakunga, radi na poslovima kineziterapije, elektroterapije, termoterapije i manuelne masaže, primjenjuje mjere zaštite pacijenta, vrši nadzor nad higijenom prostora i aparata, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije liječenja i rehabilitacije, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima, stalno unaprjeđujući kvalitet zdravstvene usluge, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Doma zdravlja, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi, za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo 

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 1.029,57 BAM

Način podnošenja prijave:

Kandidati su obavezni u zatvorenoj koverti, uz svojeručno potpisanu Prijavu na Javni oglas koja sadrži adresu i kontakt telefon, dostaviti kratku biografiju i tražene dokumente (u originalu ili ovjerenoj kopiji) o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, preporučeno putem pošte ili lično na protokol JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, na adresu:

Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Ul. Vrazova 11

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Sa naznakom: „Javni oglas za prijem u radni odnos, za poziciju:

(broj pozicije na koju se prijava odnosi) – NE OTVARAJ“

Za pozicije pod rednim brojem 1. – Prijem na neodređeno vrijeme:

-dokaz diploma o završenom Medicinskom fakultetu

-dokaz o položenom specijalističkom ispitu

-dokaz o posjedovanju važeće Licence za samostalan rad izdate od nadležne komore

-dokaz o poznavanju rada na računaru

-Uvjerenje o državljanstvu.

Za poziciju pod rednim brojem 2. – Prijem na neodređeno vrijeme:

-dokaz diploma o završenom Fakultetu zdravstvenih studija – 240 ECTS

-dokaz o posjedovanju važeće Licence za samostalan rad izdate od nadležne komore

-dokaz o izboru u nastavno zvanje

-dokaz o postignutom stepenu magistra ili doktora nauka ili struke

-dokaz o poznavanju jednog stranog jezika

-dokaz o poznavanju rada na računaru

-dokaz o radnom iskustvu

-Uvjerenje o državljanstvu.

Za poziciju pod rednim brojem 3. – Prijem na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine:

-dokaz diploma o završenoj zdravstvenoj srednjoj školi – smjer fizioterapeutski tehničar

-dokaz o položenom stručnom ispitu

-dokaz o posjedovanju važeće Licence za samostalan rad izdate od nadležne komore

-dokaz o poznavanju rada na računaru

-Uvjerenje o državljanstvu

Javni  Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i web stranici Ustanove.

Kao dokaz o poznavanju rada na računaru i jednog stranog jezika kandidati mogu dostaviti uvjerenje škola ili drugih institucija koje se bave obučavanjem znanja rada na računaru i stranog jezika, bez obzira da li se nalaze u Bosni i Hercegovini ili izvan nje, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru i stranog jezika, položenom ispitu informatike i stranog jezika, kao i drugu ispravu fakulteta (ovjerena kopija upisnice/indeksa, dodatak diplomi) koja potvrđuje poznavanje ili znanja rada na računaru i stranog jezika, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je direktno vezano za rad na računaru i strani jezik.

Kao dokaz za nastavno zvanje, potrebno je dostaviti Odluku ili drugi akt koji potvrđuje da je kandidat izabran u nastavnom zvanju na jednoj od visokoškolskih Ustanova u Bosni i Hercegovini

Dostavljeni dokumenti mogu biti orginalni ili ovjerene fotokopije (ne starije od 6 mjeseci).

U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog oglasa, neki od kandidata budu imali jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentom (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na Javni Oglas, u skladu sa članom 23. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 45/12, 26/14 i 46/17).

Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate čija dokumentacija nije ispravna da nisu na spisku kandidata među kojima se provodi daljnji izborni postupak, a obavijesti o polaganju pismenog odnosno usmenog ispita za kandidate čija je dokumentacija uredna biće objavljene na web stranici Ustanove i Oglasnoj tabli Ustanove.

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ukoliko kandidat želi da konkuriše na više pozicija potrebno je dostaviti Prijavu i tražene dokumente u zatvorenoj koverti za svaku poziciju na koju kandidat konkuriše.

Nakon imenovanja Komisije za provođenje Javnog oglasa, Poslovnik o radu iste objavit će se na web stranici Ustanove.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Sve obavijesti vezane za Javni Oglas biće blagovremeno objavljene na web stranici Ustanove.

Za sva dodatna pojašnjenja, kontakt osobe iz Odjela za ljudske resurse, broj tel.: 033 292 612.

Obavještenje o povlačenju proizvoda “Vazoderm” sa tržišta

6.12.2019.

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo zaprimila je od firme “Dia prom” d.o.o dopis koji se odnosi na nabavku vazelinskih kompresa – “Vazoderm” od proizvođača Saniteks d.d, a u kojem stoji da je proizvod “Vazoderm” povučen sa tržišta.

Neophodno je da se o navedenome upoznaju zdravstveni profesionalaci iz JUDZKS koji su u svakodnevnom radu primjenjivali navedeno medicinsko sredstvo, kako bi mogli informisati korisnike usluga da je”Vazoderm” povučen sa tržišta i da se traži zamjenska aternativa.

DOPIS FIRME DIA PROM D.O.O. O POVLAČENJU PROIZVODA “VAZODERM”

Održan sastanak o imunizaciji migrantske djece

04.12.2019.

U četvrtak, 28.11.2019. godine, u sali za sastanke Uprave JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo održan je sastanak na temu imunizacije migrantske djece. Sastanku su prisustvovali generalni direktor JUDZKS, prof. dr. Mehmed Kulić, prof. dr. sc. Lutvo Sporišević, spec. pedijatar iz JUDZKS,  direktorica JU Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, prof. dr. sc. Aida Pilav, sa saradnicima, dr. Mirza Palo ispred Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u BiH, Fatima Čengić i Aldina Bukva-Mahmutović ispred UNICEF-a u BiH, Vivien Savoye iz UNHCR-a i Verica Rečević, menadžer programa Danish Refugee Council-a.

U uvodnom dijelu sastanka, prisutni su skrenuli pažnju na značaj imunizacije migrantske djece radi njihove lične zaštite, ali i zaštite stanovništva od izbijanja eventualnih epidemija oboljenja koja je moguće spriječiti vakcinacijom. Tokom sastanka istaknuto je da je UNICEF obezbijedio finansijska sredstva za nabavku vakcina i da je u toku njihova nabavka preko Zavoda za javno zdravstvo FBiH. Nakon provedene diskusije, učesnici sastanka donijeli su zaključke i definisali konkretne korake koje je potrebno poduzeti u narednom periodu, te je planiran novi sastanak u prvoj polovini mjeseca decembra.

Na kraju sastanka, dr. Mirza Palo iz Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u BiH zahvalio se generalnom direktoru JUDZKS, svim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim profesionalcima za koje je rekao da već dvije godine nose teret pružanja zdravstvenih usluga migrantskoj populaciji, naglasivši da to čine vrlo stručno i predano.

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

1. Simpozij “Imunizacija u svakodnevnom praktičnom radu” – najava

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Zavod za javno zdravstvo FBiH u saradnji s partnerima UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom, organizuju 1. Simpozij Škole imunizacije pod nazivom „Imunizacija u svakodnevnom praktičnom radu“, a koji će se održati 12.12.2019. godine u Hotelu Bosnia u Sarajevu.

Vakcinacija je jedno od najvećih medicinskih dostiguća 20. vijeka, koja sprečava ili smanjuje pojavu ozbiljnih zaraznih bolesti, sprečava ili smanjuje njihove ozbiljne komplikacije, od kojih neke dovode do smrtnog ishoda. Kontinuiranom i sveoubuhvatnom vakcinacijom omogućena je  efikasna i sigurna zaštita pojedinca i cjelokupne populacije od mnogih zaraznih bolesti, koje se jedino mogu spriječiti vakcinacijom.

Neprimjereni vakcinalni obuhvat populacije, koji je već duži niz godina aktuelan i kod nas, uzrokuje nekvalitetan kolektivni imunitet što omogućava prenos uzročnika zarazne bolesti s oboljele osobe na neimuniziranu osobu, tj. masovnu pojavu zaraznih bolesti koja ide do epidemijskih razmjera.

Simpozij je namijenjen liječnicima pedijatrima, liječnicima obiteljske/porodične medicine, liječnicima školske medicine, specijalistima epidemiolozima, doktorima medicine i medicinskim sestrama-tehničarima s ciljem usvajanja novih i nadogradnje postojećih znanja i razmjene iskustava o imunizaciji.

Simpozij je koncipiran kroz niz predavanja i diskusija na kojima će ugledni stručnjaci prezentirati aktuelne probleme i mogućnosti poboljšanja imunizacije, jedne od najznačajnijih javnozdravstvenih preventivnih aktivnosti, u svakodnevnom stručnom radu utemeljenom na relevantnim  naučnim i stručnim spoznajama o imunizaciji. Simpozij će biti bodovan od strane nadležnih komora.

NAPOMENA: PRISUSTVO SIMPOZIJU MOGUĆE SAMO PO POZIVU IZ CENTRA ZA NNID JUDZKS

Organizacioni odbor Simpozija:

 • prof. dr. sc. Mehmed Kulić
 • prim. dr. Davor Pehar
 • prof. dr. sc. Lutvo Sporišević
 • doc. dr. sc. Sanjin Musa
 • prof. dr. sc. Zaim Jatić
 • Esma Zlatar, prof.
 • Maja Kojović
 • Ademira Pehlić
 • Dinko Remić
 • Orhan Milišić

Predavači:

 • dr. Mirza Palo, Ured Svjetske zdravstvene organizacije u BiH;
 • prim. dr. sc. Dženita  Softić, mr. ph. spec, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH;
 • dr. sc. Meliha Hadžović-Čengić, spec. infekolog, Klinika za infektivne bolesti Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu;
 • doc. dr. sc. Sanjin Musa, spec. epidemiolog, Zavod za javno zdravstvo FBiH;
 • acc. prof. dr. sc. Senka Mesihović-Dinarević, spec. pedijatar, Akademija nauka i umjetnosti BiH, Medicinski fakultet  Sveučilišta u Mostaru;
 • prof. dr. sc. Lutvo Sporišević, spec. pedijatar, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo;
 • Fatima Čengić, voditeljica odjela za zdravstvo i rani rast i razvoj, UNICEF BiH;
 • prim. dr. Amra  Junuzović, spec. pedijatar, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo;
 • Jelena Kalinić, MA, biolog, naučni novinar i bloger, Društvo za promociju prirodnih nauka “Nauka i svijet”;
 • dr. sc. Aida Pitić, spec. epidemiolog, Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo;
 • prof. dr. sc. Zaim  Jatić, spec. porodične medicine, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo;
 • mr. sc. dr. Nataša Trifunović, spec. porodične medicine, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.
1_Simpozij_imunizacija_program_web

Sastanak menadžmenta JUDZKS i AKAZ-a

29.11.2019.

Uručeno 12 certifikata za timove porodične/obiteljske medicine

Predstavnici AKAZ-a predvođeni direktorom mr. Adnanom Bilićem i višim stručnim saradnikom Alhijadom Hajrom predali su 12 certifikata za timove porodične/obiteljske medicine koji su uspješno prošli vanjsku ocjenu i recertificirali se, generalnom direktoru JU Dom zdravlja KS, prof.dr Mehmedu Kuliću u petak, 29. novembra 2019. godine.

Sastanak je upriličen u cilju unaprijeđenja odnosa ove dvije ustanove, te održavanja kao i poboljšavanja sistema kvaliteta sigurnosti u JU Dom zdravlja KS. Inače, fokus sastanka bio je planiranje budućih aktivnosti u vezi recertifikacije timova porodične/obiteljske medicine, kao i reakreditacija CMZ-ova u JU Dom zdravlja KS, u smislu iznalaženja finansijskih sredstava za procese kao preduslov za njihovu realizaciju. Tom prilikom govorilo se i o edukacijskim aktivnostima na polju kvaliteta i sigurnosti i novim vidovima suradnje u budućnosti.

Sastanak je uspješno završen zajedničkim zaključkom koji se odnosi na potrebu za kontinuiranom saradnjom između dvije institucije. Uz generalnog direktora JU Dom zdravlja KS sastanku su u ime menadžmenta naše ustanove prisustvovali pomoćnik za organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti prim.dr Milan Mioković, šef Ekonomsko finansijske službe JUDZKS Adnan Šehić, te osoblje Odjela za organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti u JU Dom zdravlja KS.

Početak vakcinacije protiv gripe 2019/2020

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i ove godine obezbijedili su 7.000 besplatnih doza vakcina protiv gripe za sezonu 2019/2020 koje su distribuirane u JU Dom zdravlja KS.

Vakcinacija počinje u četvrtak, 14. novembra 2019. godine u 8.00 sati, u svih devet organizacionih jedinica (Stari Grad – 550 doza, Centar – 1480 doza, Novo Sarajevo – 1350 doza, Novi Grad – 1400 doza, Ilidža – 1130 doza, Hadžići – 350 doza, Vogošća – 300 doza, Ilijaš – 350 doza i Trnovo – 90 doza) JU Dom zdravlja KS sa pripadajućim lokalitetima.

Preporučena je vakcinacija rizičnih grupa, među kojima su penzioneri, osobe starije od 65 godina, hronični bolesnici, lica sa posebnim potrebama, ratni vojni invalidi i civilne žrtve rata, zaposleni u javnim zdravstvenim ustanovama, zaposleni u MUP KS, zaposleni u gradskom javnom saobraćaju, zaposleni u obrazovanju, nauci i kulturi i novinari.

Svi osiguranici dužni su imati zdravstvenu knjižicu, te odgovarajući dokument koji dokazuje da pripadaju nekoj od navedenih kategorija.

Lokaliteti JU Dom zdravlja KS gdje će se obavljati vakcinacija:

OJ Stari Grad –  lokalitet Vratnik – Bakije sokak br.1 (7.30 – 20 sati), Gazin Han – Mošćanica bb (od 7.30 – 15 sati, utorak od 13 do 20 sati), lokalitet Hrid – Iza Hrida bb (od 7.30 do 20 sati), lokalitet Širokača – Za beglukom 65 ( od 7.30 do 15 sati, srijeda od 13 do 20 sati), lokalitet Sedrenik – Sedrenik bb ( od 7.30 do 15 sati, četvrtak od 13 do 20 sati), lokalitet Kovači – Evlije Čelebijebb (od 7.30 do 15 sati, srijeda od 13 do 20 sati), lokalitet Safvet – beg Bašagić – Safvet-bega Bašagića 75 (od 7.30 do 20 sati), lokalitet Bistrik – Bakaravića 4 (od 7.30 do 20 sati), lokalitet Logavina – Karpuzova (od 7.30 do 15 sati, četvrtak od 13 do 20 sati), lokalitet Baščaršija – Prote Bakovića 2 (od 7.30 do 15 sati), lokalitet Toka-Džeka – Toka- Džeka bb (od 7.30 do 15 sati, srijeda od 13 do 20 sati)

OJ Centar – Centralni objekt prizemlje i Edukacioni centar – Vrazova 11, od 7.30 do 20 sati, lokalitet Jablanička – Fehima efendije Čurčića 3 (od 7.30 do 20 sati),  Čekaluša – Čekaluša 41 (od 7.30 do 20 sati), Mejtaš-M.P.Sokolovića13, (od 7.30 do 20 sati), Breka – Himze Polovine do 47 (od 7.30 do 20 sati), Koševsko Brdo – Braće Begić 6 (od 7.30 do 20 sati), Koševo 2 – Marcela Šnajdera 9a (od 7.30 do 20 sati), Cicin Han br. 130 (pon, uto, sri i pet od 7.30 do 14.30, čet od 13 do 20 sati), Lokalitet Ciglane – Husrefa Redžića 11 (pon, uto, sri i pet od 7.30 do 14.30 sati, čet od 13 do 20 sati), Podhrastovi-Bardakčije 26 (od 7.30 do 20 sati), Šip-Dejzina Bikića bb.( pon, uto, sri i pet od 7.30 do 14.30 sati, čet od 13 do 20 sati),Urijan Dedina-Urijan Dedina 81 (pon, uto, sri i pet od 7.30 do 14.30 sati, čet od 13 do 20 sati), Hrastovi-Mrkovići – Panjina Kula78 (pon, uto, sri i pet od 7.30 do 14.30 sati, čet od 13 do 20 sati)

OJ Novo Sarajevo – Centralni objekt Omer Maslić – Bihaćka 2 (od 7.30 do 20 sati), Grbavica 3 – Grbavička 131 (od 7.30 do 20 sati), Edukacioni centar – Grbavička do 4b (od 7.30 do 20 sati), Trg heroja 2 (od 7.30 do 20 sati), Lokalitet Velešići 1 – M.Ef. Pandže br.19 (od 7.30 do 20 sati), Pofalići – Humska 67 (od 7.30 do 20 sati), Lokalitet Vraca – Derviša Numića do br. 70 ( pon, uto, sri i pet od 7.30 do 14.30 sati, čet od 13 do 20 sati)

OJ Novi Grad –Centralni objekat – Bulevar Meše Selimovića br. 2 ( od 7.30 do 20 sati), Saraj Polje – X trasnverzale (od 7.30 do 20 sati), Rajlovac – Rajlovačka cesta do 55 (pon, uto i pet od 7.30 do 15 sati, sri i čet od 13.00 do 20 sati), Dobrinja II – Hamdije Kapidžića 15 (od 7.30 do 20 sati), Švrakino Selo – Safeta Hadžića bb (od 7.30 do 20 sati), Lokalitet Sokolje – Numan Paše Čuprilića 17 (od 7.30 do 20 sati), Alipašin Most I – Safeta Zajke bb ( od 7.30 do 20 sati), Alipašin Most II – Kasima Hadžića do 6 (ponedjeljak, četvrtak i petak od 7.30 do 15 sati, utorak i srijeda od 13 do 20 sati), Alipašino Polje A faza – Trg međunarodnog prijateljstva 7 ( od 7.30 do 20 sati), Alipašino Polje B faza – Trg ZAVNOBiH-a 23 ( od 7.30 do 20 sati), Aerodromsko naselje – Rudolfa Rude Tomića 5 (od 7.30 do 20 sati),  Lokalitet Dobrinja I – Omladinskih radnih brigada 3 (od 7.30 do 20 sati), Alipašin Most 1 (od 8 do 20 sati), Bojnik – Bojnik bb ( od 7.30 do 15 sati, osim ponedjeljka i utorka od 13.00 do 20 sati), Briješće – Viteška 2 ( uto, sri i pet od 7.30 do 15 sati, pon i čet od 13.00 do 20 sati), Aneks – Muftije Džabića2 (utorak, srijeda i petak od 7.30 do 15 sati, ponedjeljak i četvrtak od 13 do 20 sati)

OJ Ilidža – Centralni objekt – Dr. Mustafe Pintola 1 (od 7.30 do 20 sati), Hrasnica – Šehitluci 6 (od 7.30 do 20 sati), Hrasnica II – Stari drum 48b (Od 7.30 do 20 sati)  Butmir – Ilirska bb (od 7.30 do 20 sati), Stup – Briješćanska do 24 (od 7.30 do 20 sati), Stup – Dobrinjska 2 ( od 7.30 do 20 sati) Sokolović Kolonija – Trg 22. aprilado 10 (od 7.30 do 20 sati), Lokalitet Otes – Fadila Hadžića do br.15 ( pon, uto, sri i pet od 7.30 do 14. 30 sati, čet od od 13 do 20 sati), Osik – do broja 114 (ponedjeljak, utorak, srijeda i petak od 7.30 do 14.30 sati, četvrtak od 13 do 20 sati), Rakovica – Rakovička cesta 55 (pon, uto, sri i pet od 7.30 do 14.30 sati, čet od od 13 do 20 sati), Blažuj – Vlakovo do 102A (pon, uto, sri i pet od 7.30 do 14.30 sati, čet od 13 do 20 sati)

OJ Vogošća – Centralni objekt – Igmanska 52 (od 7.30 do 20 sati), Semizovac – Nova cesta br 21 (od 7.30 do 14.30 sati, četvrtak od 13 do 20 sati), Lokalitet Kobilja Glava – Kobilja Glava 18 (od 7.30 do 14.30 sati, uto od 13 do 20 sati). Lokalitet Hotonj – Donji Hotonj do br. 54 (od 7.30 do 14.30 sati, četvrtakod 13 do 20 sati)

OJ Ilijaš – Centralni objekt – Bogumilska 6 (od 7.30 do 20 sati), Srednje – Srednje bb (od 7.30 do 14.30 sati, sri od 11.30 do 18.30 sati), Lokalitet Moševačka 88 (od 7.30 do 20 sati), Kamenica – Kamenica bb (od 7.30 do 12 sati utorak i četvrtak), Gajevi – Gajevi bb (utorak i četvrtak od 12 do 14 sati), Mrakovo – Mrakovo bb (ponedjeljak, srijeda i petak od 7.30 do 14.30 sati)

OJ Hadžići – Centralni objekt – 6. mart br. 14 (od 7.30 do 20 sati), Pazarić – Bjelašnička 31 (od 7.30 do 14.30 sati), Tarčin – Ulica 27 jul bb (od 7.30 do 14.30 sati), Binježevo – Binježevo bb ( utorak od 13.00 do 20 sati, petak do 7.30 do 14.30)

OJ TrnovoDejčići (od 09 do 13 sati, izuzev četvrtka), Trnovo (od 8 do 13 sati), Lokalitet Šabići (od 9 do 13 sati četvrtkom) Lokalitet Delijaš (ponedjeljak od 9 do 13 sati)                           

S poštovanjem!

Press služba JUDZKS

Prof.soc Arman ŠARKIĆ

Vrazova 11

Tel: + 387 33 292 557

Projekat “Preuzmimo kontrolu nad dijabetesom”

Povodom obilježavanja Svjetskog dana dijabetesa, Udruženje studenata medicine u BiH – BoHeMSA u saradnji sa Udruženjem studenata Medicinskog fakulteta, Udruženjem doktora porodične/obiteljske medicine, a pod pokroviteljstvom JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, partnerstvom Medicinskog fakulteta UNSA i sponzorstvom kompanije Novartis, organizovaće već tradicionalni projekat „Preuzmimo kontrolu nad dijabetesom“.

Riječ je o projektu koji je osmišljen sa ciljem podizanja svijesti o važnosti redovne kontrole šećerne bolesti i održavanja zdravih navika, kao i prevenciji nastanka i napredovanja ove bolesti. Također, projekat omogućava studentima da učestvuju u radu ordinacije porodične medicine i time upotpune svoje znanje i vještine.

Projekat će se realizirati u srijedu 13.11.2019. godine od 8.30 do 14.30 sati u sljedećim ambulantama:

 • OJ Dom zdravlja Novi Grad – Ambulanta Alipašin Most
 • OJ Dom zdravlja Ilidža – Ambulanta Hrasnica I
 • OJ Dom zdravlja Vogošća – centralni objekat
 • OJ Dom zdravlja Hadžići – centralni objekat

Tom prilikom, studenti će obaviti besplatne preglede građana koji će podrazumijevati: antropometrijska mjerenja (tjelesna težina, visina, indeks tjelesne mase, obim struka), mjerenje krvnog pritiska i pulsa, auskultaciju krvnih sudova vrata, te mjerenja ŠUK-a (Šećera u krvi) i HbA1C (tromjesečni šećer u krvi), kao i razgovor i informisanje građana o simptomima i znakovima dijabetesa i tretmanu šećerne bolesti.

CENTAR ZA NNID

Uspješna reevaluacija stranice JUDZKS u okviru Sigurnosne vakcinalne mreže WHO

Intenzivan  rad  stručnog tima na izradi kvalitetnog sadržaja o imunizaciji, utemeljenog na najnovijim naučnim i stručnim informacijama, rezultirao je značajnim priznanjem kojim je  JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, od mjeseca maja 2017. godine, postala članica Sigurnosne vakcinalne mreže – Vaccine Safety Network Svjetske zdravstvene organizacije (VSN WHO). Ističemo da je JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo bila prva institucija u Kantonu, BiH i regionu koja je postala članica Mreže.

Stručni tim u prethodnom periodu ponovno je studiozno pregledao sadržaj o imunizaciji, sadržanim na veb-stranici naše Ustanove, te je izvršio dopunu određenog sadržaja prema recentnim naučnim i stručnim spoznajama i dodao određena nova poglavlja o imunizaciji.

Tim koji je bio uključen u pisanju, izradi i postavljanju sadržaja na veb-stranicu JUDZKS:

 • prof. dr.sc. Lutvo Sporišević, spec. pedijatar, Centar za NNID JUDZKS
 • mr. ph.sc. dr. Adnan  Bajraktarević, OJ Dom zdravlja Centar JUDZKS
 • prim. dr. Sabina Kurtagić, spec. pedijatar, OJ Dom zdravlja Centar JUDZKS
 • dr. Anes  Jogunčić, vanjski saradnik, Sarajevo School of Science and Technology
 • Esma  Zlatar, prof, stručni saradnik, Centar za NNID JUDZKS.

Koordinatori Sigurnosne vakcinalne mreže Svjetske zdravstvene organizacije reevaluirali su pomenuti sadržaj na veb-stranici JUDZKS i donijeli su odluku da je tekst  o imunizaciju  u skladu s najnovijim naučnim i stručnim spoznajama, te je od oktobra 2019. godine JUDZKS i dalje na listi članica/članova Mreže Sigurnosne vakcinalne mreže Svjetske zdravstvene oranizacije, što je objavljeno na veb-stranici SZO i VSN portalu.    

Segmentu veb-stranice JUDZKS sa tekstovima o vakcinaciji i kalendaru vakcinacije FBiH može se pristupiti putem linka https://judzks.ba/vakcinacija/

Prezentaciji JUDZKS o okviru Sigurnosne vakcinalne mreže SZO, na engleskom jeziku, može se pristupiti putem linka https://www.who.int/vaccine_safety/initiative/communication/network/healthcentersarajevo/en/

CENTAR ZA NNID

Održan 3. Simpozij “Unapređenje mentalnog zdravlja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti”

Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo, u organizaciji centara za mentalno zdravlje  i Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS, a pod pokroviteljstvom v.d. generalnog direktora prof. dr. Mehmeda Kulića, održala je 3. simpozij „Unapređenje mentalnog zdravlja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ 4. i 5. oktobra 2019. godine u Hotelu Hollywood u Sarajevu.

Cilj Simpozija bio je prezentacija dostignuća reforme mentalnog zdravlja u sistemu primarne zdravstvene zaštite (centri za mentalno zdravlje), sa fokusom na trenutno stanje i određivanje smjernica daljeg unapređenja zaštite mentalnog zdravlja u sistemu primarne zdravstvene zaštite.

Partner Simpozija bio je Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji podržava Vlada Švicarske, a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

3. Simpoziju, koji je bodovan od nadležnih komora, prisustvovalo je 170 ljekara, medicinskih sestara-tehničara, psihologa, socijalnih radnika i drugih stručnjaka iz službi porodične medicine, centara za mentalno zdravlje, dispanzera za preškolsku djecu, dispanzera za školsku djecu, centara za fizikalnu rehabilitaciju, specijalističkih službi, a koji su nakon održanog Simpozija dobili potvrde (certifikate) o prisustvu ovom stručnom skupu.

Skupu su se u uvodnom dijelu obratili predsjednik Organizacijskog odbora dr.sci Remzija Šetić, predstavnica Švicarske ambasade u BiH Maja Zarić, direktorica Asocijacije XY Emina Osmanagić, dok je Simpozij zvanično otvorio  v.d. generalni direktor JUDZKS prof.dr. Mehmed Kulić. Potrebno je istaći da se nakon otvaranja učesnicima Simpozija putem video-linka obratio Dr Hans Kluge, novoimenovani direktor Ureda za Evropu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Rad Simpozija bio je koncipiran u vidu pozvanih predavanja, panel diskusije i prezentacije radova na temu mentalnog zdravlja.

Održana su sljedeća predavanja:

 • „Reforma mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini – jačanje službi u zajednici“ (prim.dr. Goran Čerkez)
 • „Važnost mentalnog zdravlja u kontekstu javnog zdravlja“ (mr.sci.prim.dr. Milka Dančević-Gojković, spec. socijalne medicine)
 • Panel diskusija “Dostignuća reforme mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini” (moderator: dr.sc. Remzija Šetić, učesnici: prim. dr. Mersa Hadžisalihović, Mirela Hadžić, dipl. psiholog, Elvedina Muratspahić, dipl. med. sestra–okupacioni terapeut, Mina Čeligija, dipl. soc. radnik, Halida Vejzagić, predstavnik korisnika usluga)
 • „Psihijatrija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti” (mr. sc. prim. dr. Ivanka Hižar, spec. neuropsihijatrije)
 • “Rad psihologa u zaštiti mentalnog zdravlja” (Hajrija Ibrišagić, dipl. psiholog)
 • “Specifičnosti rada socijalnog radnika u CMZ” (Suvada Sofić, dipl. soc. radnik)
 • “Unapređenje mentalnog zdravlja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti” (prof. dr. Zaim Jatić, spec. porodične medicine)
 • “Specifičnosti rada medicinske sestre u CMZ” (Agnesa Lihovac, dipl. med. sestra)
 • “Okupaciona terapija u cmz, mogućnosti i perspektiva” (Ajla Alić, dipl. med. sestra – okupacioni terapeut)
 • “Psihoterapija u centrima za mentalno zdravlje” (Aida Halimić, dipl. psiholog)
 • “Koordinirana briga u mentalnom zdravlju” (Mersed Orić, MA soc.rada)
 • “Rana detekcija i intervencija kod djece sa poteškoćama u razvoju” (dr. Sanela Bostandžija-Halilović, spec. pedijatar, mr. sci. Amela Bostandžija-Podumljak, dipl. psiholog, mr. sci. Lejla Šabanagić-Hadžić, dipl. psiholog)
 • “Centri za mentalno zdravlje i saradnja sa institucijama u zajednici” (doc. dr. Irma Džambo, dipl. psihologinja, mr.sc. Alma Šahmanija, dipl. soc. radnik, dr. Alma Nahodović)
 • “Karakteristike i uloga korisničkih udruženja u sistemu zaštite mentalnog zdravlja u zemljama niskog i srednjeg dohodka”(Tihana Majstorović, dipl. psiholog)

Voditeljica Simpozija bila je Lejla Gabela, dipl. psiholog, a moderatori su bili: prim.dr. Goran Čerkez, dr.sc. Remzija Šetić, dipl. psiholog, doc.dr. Irma Džambo, dipl. psiholog i Hajrija Ibrišagić, dipl. psiholog. Registraciju učesnika vršili su uposlenici centara za mentalno zdravlje Irma Čorbo, Aldijana Ćutura, Alma Merdžanić, Inda Kršo, Velija Šorlija, dok su administrativnu pomoć oko organizacije Simpozija, kao i izrade plakata, pozivnica, registracionih listova i ostalog materijala Simpozija pružili uposlenici Centra za NNID Ademira Pehlić, Orhan Milišić i Esma Zlatar.

Po okončanju Simpozija doneseni su sljedeći zaključci:

ZAKLJUČCI SIMPOZIJA

 1. Neophodno je raditi na zapošljavanju novih specijalista psihijatrije
 2. Potrebno je razvijati plan specijalizacija za nove psihijatre unutar Ustanove, kako bismo imali novi kadar u kontinuitetu
 3. Potrebno je raditi na poboljšanju uslova (smanjiti opterećenja, bolje organizovati  timove, obezbjediti superviziju) rada kako bi se spriječio odlazak kadra, posebno psihijatara i psihologa
 4. Potrebno je raditi na razvijanju programa specijalizacije iz kliničke psihologije za psihologe. Odnosno pokrenuti inicijativu prema Federalnom ministarstvu zdravstva da u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBIH odobri Pravilnik o specijalizaciji iz kliničke psihologije
 5. Potrebno je razvijati sistem specifičnih edukacija za psihologe kako bi odgovorili na sve  zahtjevnije potrebe stanovništva (posebno rad sa djecom)
 6. Potrebno je obezbijediti nova psihodijagnostička sredstva (testove), kao osnovni alat za rad  psihologa u CMZ
 7. Proširiti timove CMZ, obzirom na sve veći raspon usluga i zahtjeva od strane korisnika
 8. Adekvatno opremiti timove CMZ kako bi mogli pružati potrebne usluge stanovništvu – jedan od primjera je i nabavka automobila za CMZ kako bi  osoblje moglo nesmetano obavljati kućne posjete te pomoći u procesu hospitalizacije
 9. Potrebna supervizija za osoblje CMZ
 10. Razvijanje menadžerskih kompetencija rukovodećih pozicija, posebno sa akcentom na  ljudske potencijale
 11. Raditi na jačanju timskog rada unutar tima CMZ
 12. Senzibilizirati menadžment za potrebe CMZ
 13. Razvijati naučni prikaz rada CMZ, prikazati i objaviti sve dosadašnje rezultate rada
 14. Raditi na razbijanju stigme prema osobama sa mentalnim smetnjama u široj zajednici.Jedan od primjera je i saradnja i uključivanje udruženje poslodavaca na simpozij ili predavanja – razbijanje stigme s ciljem lakšeg zapošljavanja korisnika usluga CMZ
 15. Uvoditi mentalno zdravlje u proces školovanja svih zdravstvenih radnika
 16. Tražiti od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike da što hitnije donese Zakon o psihološkoj djelatnosti FBIH
 17. U sistematizaciji radnih mjesta JUDZKS predvidjeti pozicije psihoterapeuta
 18. Jačati podršku u lokalnoj zajednici
 19. Poticati edukaciju timova POM o ranom otkrivanju psihičkih poremećaja
 20. U kurikulume obrazovanja zdravstvenih radnika svih profila uvesti više sati obrazovanja  iz mentalnog zdravlja
 21. Izvršiti doregistraciju djelatnosti JUDZKS za istraživačku, nastavnu i izdavačku djelatnost i unaprijediti status Centra za NNID u JUDZKS.

Ovom prilikom izražavamo zahvalnost v.d. generalnom direktoru JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, prof. dr. Mehmedu Kuliću, koji je na najbolji način uvidio značaj ovoga stručnog skupa, partneru Simpozija – Projektu mentalnog zdravlja u BiH, predavačima koji su održali kvalitetna predavanja, moderatorima, članovima Organizacijskog odbora, uposlenicima centara za mentalno zdravlje i Centra za NNID koji su pomogli realizaciju Simpozija, kao i sudionicima koji su bili prisutni na ovom stručnom skupu.

CENTAR ZA NNID

PROGRAM SIMPOZIJA

KNJIGA SAŽETAKA (PDF, 349 KB)

Psiholozi JUDZKS održali predavanja o komunikaciji za uposlenike

U skladu sa uputom v.d. generalnog direktora JUDZKS, prof. dr. Mehmeda Kulića, psiholozi Ustanove su tokom 2019. godine u domovima zdravlja održali edukacije na temu „Komunikacijske vještine i rješavanje teških situacija“ za uposlenike različitih službi. Cilj edukacija bio je da se uposlenicima JUDZKS osiguraju znanja i alati za poboljšanje komunikacijskih vještina u međusobnom odnosu, kao i u odnosu zdravstveni radnik-pacijent.

Realizirana su sljedeća predavanja:

R/b

OJ Dom zdravlja

Datum

Predavač

Broj prisutnih

Ocjena predavanja

1

Ilidža

26.02.2019.

Hajrija Ibrišagić, Mirela Hadžić

32

2

Vogošća

17.09.2019.

doc.dr.sci. Irma Džambo

41

4,98 (Jako zanimljivo i vrlo poučno)

3

Novo Sarajevo

19.09.2019.

mr.sci. Lejla Šabanagić-Hadžić

16

4

Centar

25.09.2019.

Borjana Bogićević

48

5,0 (Odlično i korisno)

5

Ilijaš

25.09.2019.

mr.sci. Ines Mosoči-Mujić

28

4,58 (Super, potrebne češće edukacije)

6

Novi Grad

26.09.2019.

Aida Čorović-Pendek

39

4,99 (Prava tema, u pravo vrijeme)

7

Hadžići

26.09.2019.

Lejla Gabela

23

4,8 (Izvrsno obrađena tema)

8

Novi Grad – Saraj polje

27.09.2019.

Aida Čorović-Pendek

16

4,99 (Prava tema, u pravo vrijeme)

9

Novo Sarajevo

10.10.2019.

mr.sci. Lejla Šabanagić-Hadžić

39

UKUPNO

282

 

Edukacijama o komunikaciji prisustvovala su ukupno 282 uposlenika JUDZKS. Predavači su ocijenjeni od strane prisutnih najvišim ocjenama. Slušatelji su jedino imali zamjerke na prostor i tehničke uslove, uz molbe da se osigura bolji i veći prostor za edukacije. Edukacija u OJ Stari Grad biće realizirana po završetku rekonstrukcije i adaptacije centralnog objekta tog doma zdravlja.

CENTAR ZA NNID

Obilježen Dan bijelog štapa pružanjem stomatoloških usluga

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa u utorak, 15. oktobra 2019. godine u Domu zdravlja Centar-Vrazova Primarna stomatološka služba pružala je usluge slijepim i slabovidnim licima u Kantonu Sarajevo.

Tom prilikom, Stomatološku službu OJ Centar organizovano su posjetila djeca „Centra za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo“ uz pratnju medicinske sestre. Grupa je brojala sedmero djece, različitih dobnih skupina.

Obavljen je stomatološki pregled i pružene su konkretne usluge (ekstrakcija stalnog zuba, plombiranje), te date upute za oralnu higijenu i korisne informacije o stanju oralnog zdravlja za svako dijete, kao i potrebne stomatološke intervencije koje su neophodne. Prijem grupe slabovidne djece i pružene intervencije odradio je stručni tim: Bašić Ešpek dr Elmedina i Hatema Mustafić, dok su nesebičnu podršku djeci i administrativni dio posla odradile stomatološke sestre: Lendo Advija i Nezirević Nela. Svakom djetetu uručen je prigodan poklon koji je sadržao četkicu za zube i jednu pastu.

Cilj projekta kojeg je pokrenuo Zavod za javno zdravstvo KS u saradnji sa JU Dom zdravlja KS je podizanje svijesti o značaju prevencije i očuvanja oralnog zdravlja kod vulnerabilnih grupa stanovništva kao što su slijepe i slabovidne osobe.

Press služba JUDZKS