Arhiva novosti iz Ustanove 2021

GRAĐANIMA KANTONA SARAJEVO OMOGUĆENO PREUZIMANJE DIGITALNIH CERTIFIKATA O VAKCINACIJI

Zavod zdravstvenog osiguranja KS zajedno sa kompanijom MedIT, putem informacionog sistema je omogućio dostavu i preuzimanje certifikata o vakcinaciji sa QR kodom.

Kreirana je nova online aplikacija putem koje se mogu preuzeti dokumenti koji se odnose na vakcinaciju ili prebolovani Covid – 19 i to:

 • certifikat o vakcinaciji,
 • potvrda o preležanom Covidu
 • Rješenje Ministarstva zdravstva KS o samoizolaciji

Online aplikacija je dostupna na linku: https://evakcina-dokumenti.ezoblak.ba/

Otvaranje ambulanti Pionirska dolina i Šip u Općini Centar

Ambulanta porodične medicine Pionirska dolina svečano je otvorena  u utorak, 8. juna 2021. godine u 12 sati u prisustvu zvaničnika Općine Centar predvođenih načelnikom Srđanom Mandićem , te zdravstvenih profesionalaca OJ Dom zdravlja Centar i menadžmenta JU Dom zdravlja KS, predvođenog v.d. generalnom direktoricom Amelom Kečo.

Ambulanta Pionirska dolina se nalazi u ulici Nahorevska broj 103 i izgrađena je po evropskim standardima.

U toku su završni radovi na novoj ambulanti porodične medicine Šip, tako da će stanovnici i ovog dijela općine Centar uskoro imati kvalitetniju primarnu zdravstvenu zaštitu, a svečano otvaranje ove ambulante je planirano 11. juna 2021.

Obje ambulante zvanično počinju sa radom u utorak, 15. juna 2021., čime će se poboljšati nivo zdravstvene zaštite stanovnika Općine Centar.

Mr. sci. med. prim. dr. Amela Kečo, v.d. generalna direktorica JU Dom zdravlja KS se zahvalila načelniku Općine Centar na dosadašnjoj podršci u unaprijeđenju zdravstvenog sistema i što prepoznaje značaj primarne zdravstvene zaštite u ovom dijelu Općine.

Kabinet generanog direktora

Dodjeljena počasna zvanja ‘primarijus’ za dugogodišnji uspješan rad u zdravstvu

U četvrtak 20. maja 2021. u 13:00 sati u prostorijama JU Dom zdravlja KS održana je svečana dodjela Odluka o počasnom zvanju ‘primarijus’ sljedećim uposlenicima:

 • Arslanagić Korjenić dr. Azra
 • Ovčina Šabanović dr. Denaida
 • Prcić Voloder dr. Šejla
 • Siručić dr. Ismail
 • Bratović dr. Mirza
 • Hajdarević dr. Belma
 • Baždarević Rašidagić dr. Amra
 • Bašić Ešpek dr. Elmedina
 • Bosto dr. Edin

Primarijate je uručila v.d. generalna direktorica JU Dom zdravlja KS, mr. sci. med. prim dr. Amela Kečo, specijalista porodične medicine, istaknuvši da joj je izuzetna čast što je što je u prilici da svojim kolegama uruči ovako prestižno zvanje.

Menadžment JUDZKS

Drugačije radno vrijeme Drive-in punktova u Kantonu Sarajevo

Zbog povoljne epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo Drive-in punktovi JU Dom zdravlja KS za testiranje na Korona virus radit će u izmijenjenom režimu.

Drive-in punkt kod Mosta Suade i Olge radit će od 8 do 18 sati radnim danima, vikendom i praznicima, dok će drive-in punktovi u Općinama Novi Grad, Ilidža i na lokalitetu Semizovac u narednom periodu raditi od 8 do 14 sati, samo radnim danima.

Punktovi za testiranje na Korona virus koji se nalaze u centralnim objektima JU Dom zdravlja KS radit će po ustaljenom rasporedu u prvoj smjeni, od u 7.30 do 14.30 sati.

Press služba JUDZKS

Uspostava nastavnog procesa/praktične nastave u JUDZKS za studente visokoškolskih ustanova i učenike srednjih škola u Kantonu Sarajevo

Naredbom Kriznog stožera/štaba Federalnog ministarstva zdravstva – Naredba  za obrazovne ustanove od 29.04.2021. godine kao i Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, br. protokola 02-04-18959-4/21, donesenim na 61 sjednici, održanoj 21.04.2021. godine, a na osnovu preporuka Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, pod tačkama 7. i 9. dozvoljava realizacija nastavnog procesa (predavanja, vježbe, ispiti) u prostorijama visokoškolskih ustanova u grupama do 20 osoba.

Shodno navedenom i na osnovu saglasnosti v.d. generalne direktorice JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo mr. med. sci. prim. dr. Amela Kečo, spec. porodične medicine za obavljanje nastavnog procesa/stručnog osposobljavanja, obavještavamo sve visokoškolske i srednjoškolske ustanove koje realizuju nastavni proces u prostorijama JU Doma zdravlja KS da se odobrava pristup uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera koje preporučuje i  Centar za nastavnu i naučno istraživačku djelatnost Doma zdravlja KS, u daljem tekstu (CNNID).

UPUTE  ZA  SPREČAVANJE ŠIRENJA  COVID-19  TOKOM REALIZACIJE PRAKTIČNE NASTAVE ZA UČENIKE I STUDENTE U  ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI

U skladu sa Preporukama Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS, preporučujemo sljedeće upute, koje su sastavni dio preporučenih antiepidemijskih mjera za sprečavanje  širenja COVID-19, a trebaju ih uvažavati i prakticirati  studenti, učenici i  nastavno  osoblje škola i fakulteta  koji će realizirati praktičnu nastavu u školskoj/akademskoj 2020/2021. godini u JU Dom zdravlja KS, u daljem tekstu (JUDZKS):

 1. Obavezuje se nadležno osoblje iz fakulteta i škola koji imaju potpisan Ugovor sa JUDZKS-om o realizaciji praktične nastave da  najkasnije pet (5) dana prije početka nastave dostave CNNID-u JUDZKS-a popis učenika/studenata sa odgovornim nastavnikom ili osobom/a koji će realizirati  praktičnu nastavu u JUDZKS uključujući  datume održavanja  praktične nastave.
 2. Dužnost  fakulteta i škola  je da praktičnu nastavu mogu samo osobe  koji su urednog  zdravstvenog stanja odnosno nisu bili u kontaktu sa osobom koja ima ili je sumnjiva na COVID-19 infekciju (navedeno se odnosi na učenike, studente  i nastavno osoblje).
 3. Praktičnoj nastavi koja će se održati u JUDZKS-u treba prisustvovati manji broj   učenika i studenata (5-10 u grupi) pri čemu se praktična nastava treba prilagoditi u skladu sa epidemiološkom situacijom (COVID- 19)  u kontekstu trajanja nastave, tj. što manjeg radnog i sedmičnog opterećenja učenika i studenata bez pravljenja pauza između vježbi, što trebaju izraditi asistenti odnosno voditelji praktične nastave, pri tome uvažavajući organizaciju rada i veličinu radnih prostorija u JUDZKS-u.
 4. Preporučujemo da, ako je moguće, a imajući u vidu specifičnost aktuelne situacije i rada naše Ustanove, da se veći dio praktične nastave održava u kabinetima i ostalim pogodnim radnim prostorijama škola i fakulteta,  pri realizaciji nastave koristiti metode učenja na daljinu (online nastava).
 5. Svakom  studentu, učeniku  i nastavnom osoblju se treba izmjeriti tjelesna temperatura  (svaki dan dok traje praktična nastava) kao i da se popuni anketni upitnik za skrining COVID-19.
 6. Dužnost nastavnog osoblja škole i/ili fakulteta je da bude sa studentima/učenicima  tokom čitavog vremena održavanja nastave u JUDZKS-u, da se tokom prolaska kroz prostorije i dolaska na mjesto gdje će se nastava izvoditi striktno poštuju antiepidemijske mjere (pravilno nošenje maske, održavanje fizičke distance između studenata/učenika  ~ 2 metra, pranje ruku sa sapunom i vodom i korištenje papirnatih ubrusa odosno korištenje alkoholnih dezinfekcionih sredstava i ako je moguće češće provjetravanje radne prostorije – na početku nastave, svaki sat održavanja nastave i nakon završetka nastave). Ako studenti/učenici tokom realizacije ne mogu održavati udaljenost ~2 metra obavezno trebaju nositi zaštitne  maske.
 7. Preporučujemo da se kod odabira prostorije, ovisno o okolnostima i realizaciji praktičnih vještina, razmotri korištenje edukativnih prostorija JUDZKS-a a dostupna informatička oprema će olakšati realizaciju nastave.
 8. Ako se za realizaciju nastave koriste određene radne prostorije treba uvažavati gore navedene preporuke  u tačkama 2, 3 i 6.
 9. Studenti i učenici  ne smiju napuštati radne prostorije gdje se održava praktična nastava, tj. ne smiju posjećivati druge prostorije u JUDZKS-a osim u slučaju potrebe korištenja toaleta. Napominjemo da tokom realizacije praktične nastave u JUDZKS cijelo vrijeme sa studentima/učenicima treba biti asistent/nastavnik praktične nastave fakulteta/škole  koji  je odgovaran za kretanje studenata/učenika u prostorijama JUDZKS.
 10. Ako se tokom održavanja praktične nastave kod nekog studenta/učenika  i nastavnog osoblja javi bilo koji simptom/znak odmah se treba obavjestiti zdravstveno osoblje JUDZKS-a koje će objektivno procjeniti zdravstveno stanje studenta/učenika ili nastavnog osoblja koje realizira praktičnu nastavu.

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost