CNNID Novosti

Izvještaj o održanoj stručnoj radionici „Praktično provođenje imunizacije protiv bolesti covid-19″

U organizaciji Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost i Higijensko-epidemiološke službe JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, 10.2.; 12.2. i 15. 2. 2021. godine realizirana je stručna radionica pod nazivom „Praktično provođenja imunizacije protiv bolesti COVID-19“.

Stručnoj radionici prisustvovalo je 111 zdravstvenih profesionalaca (ljekari i medicinske sestre-tehničari) koji će biti uključeni u sistem imunizacije protiv bolesti COVID-19 iz svih  službi OJ JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Agenda stručne radionice „Praktično provođenje imunizacije protiv bolesti COVID-19“

/10.2., 12.2.i 15.2. 2021.,  09:00-10:30 i 13:00-14:30/

Predavač  i tema stručne radionice  
prof. dr. sc. Lutvo  Sporišević „Smjernice praktičnog provođenja imunizacije protiv bolesti COVID-19“
Adnan  Šorlija, MA sanitarnog inženjerstvaSkladištenje,distribucija i aplikacija vakcina protiv bolesti COVID-19 sa osvrtom na Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcinu“
Mejrema  Subašić, MA zdravlja i ekologijeČuvanje i priprema za primjenu i sprovođenje vakcinacije protiv bolesti COVID-19 sa osvrtom na Moderna i AstraZeneca-Oxford COVID-19 vakcinu“

Cilj stručne radionice je bio da se zdravstveni profesionalci naše ustanove, koji će biti uključeni u COVID-19 imunizaciju“ upoznaju sa temeljnim karakteristikama vakcina protiv bolesti COVID-19 koje su trenutno registrirane u EU, tj. da se ukaže na najčešće dileme i nedoumiceu praksi,kao i da se prezentiraju najznačajnije teorijske i praktične smjernice čuvanja, pripreme za administraciju i administraciju Pfizer-BionTech, Moderna i Astrazeneca-Oxford COVID-19 vakcine.

Predavači Adnan Šorlija i Mejrema Subašić su između ostaloga praktično prezentirali kako se navedene COVID-19 vakcine čuvaju, kao i postupak odmrzavanja, razblaživanja, pripreme za administraciju i samu admnistraciju navedenih COVID-19 vakcina.

Predavači su prezentirali trenutne smjernice trenutno registriranih vakcina protiv bolesti COVID-19 u EU.

Prezentacije su elektronskim putem poslane OJ JUDZKS-a, kako bi se  i ostali zdravstveni profesionalci upoznali sa ovom stručnom radionicom.

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost

                                                                                           JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Uspostava nastavnog procesa/praktične nastave u JUDZKS za studente visokoškolskih ustanova i učenike srednjih škola u Kantonu Sarajevo

Naredbom Kriznog stožera/štaba Federalnog ministarstva zdravstva – Naredba  za obrazovne ustanove od 29.04.2021. godine kao i Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, br. protokola 02-04-18959-4/21, donesenim na 61 sjednici, održanoj 21.04.2021. godine, a na osnovu preporuka Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, pod tačkama 7. i 9. dozvoljava realizacija nastavnog procesa (predavanja, vježbe, ispiti) u prostorijama visokoškolskih ustanova u grupama do 20 osoba.

Shodno navedenom i na osnovu saglasnosti v.d. generalne direktorice JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo mr. med. sci. prim. dr. Amela Kečo, spec. porodične medicine za obavljanje nastavnog procesa/stručnog osposobljavanja, obavještavamo sve visokoškolske i srednjoškolske ustanove koje realizuju nastavni proces u prostorijama JU Doma zdravlja KS da se odobrava pristup uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera koje preporučuje i  Centar za nastavnu i naučno istraživačku djelatnost Doma zdravlja KS, u daljem tekstu (CNNID).

UPUTE  ZA  SPREČAVANJE ŠIRENJA  COVID-19  TOKOM REALIZACIJE PRAKTIČNE NASTAVE ZA UČENIKE I STUDENTE U  ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI

U skladu sa Preporukama Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS, preporučujemo sljedeće upute, koje su sastavni dio preporučenih antiepidemijskih mjera za sprečavanje  širenja COVID-19, a trebaju ih uvažavati i prakticirati  studenti, učenici i  nastavno  osoblje škola i fakulteta  koji će realizirati praktičnu nastavu u školskoj/akademskoj 2020/2021. godini u JU Dom zdravlja KS, u daljem tekstu (JUDZKS):

 1. Obavezuje se nadležno osoblje iz fakulteta i škola koji imaju potpisan Ugovor sa JUDZKS-om o realizaciji praktične nastave da  najkasnije pet (5) dana prije početka nastave dostave CNNID-u JUDZKS-a popis učenika/studenata sa odgovornim nastavnikom ili osobom/a koji će realizirati  praktičnu nastavu u JUDZKS uključujući  datume održavanja  praktične nastave.
 2. Dužnost  fakulteta i škola  je da praktičnu nastavu mogu samo osobe  koji su urednog  zdravstvenog stanja odnosno nisu bili u kontaktu sa osobom koja ima ili je sumnjiva na COVID-19 infekciju (navedeno se odnosi na učenike, studente  i nastavno osoblje).
 3. Praktičnoj nastavi koja će se održati u JUDZKS-u treba prisustvovati manji broj   učenika i studenata (5-10 u grupi) pri čemu se praktična nastava treba prilagoditi u skladu sa epidemiološkom situacijom (COVID- 19)  u kontekstu trajanja nastave, tj. što manjeg radnog i sedmičnog opterećenja učenika i studenata bez pravljenja pauza između vježbi, što trebaju izraditi asistenti odnosno voditelji praktične nastave, pri tome uvažavajući organizaciju rada i veličinu radnih prostorija u JUDZKS-u.
 4. Preporučujemo da, ako je moguće, a imajući u vidu specifičnost aktuelne situacije i rada naše Ustanove, da se veći dio praktične nastave održava u kabinetima i ostalim pogodnim radnim prostorijama škola i fakulteta,  pri realizaciji nastave koristiti metode učenja na daljinu (online nastava).
 5. Svakom  studentu, učeniku  i nastavnom osoblju se treba izmjeriti tjelesna temperatura  (svaki dan dok traje praktična nastava) kao i da se popuni anketni upitnik za skrining COVID-19.
 6. Dužnost nastavnog osoblja škole i/ili fakulteta je da bude sa studentima/učenicima  tokom čitavog vremena održavanja nastave u JUDZKS-u, da se tokom prolaska kroz prostorije i dolaska na mjesto gdje će se nastava izvoditi striktno poštuju antiepidemijske mjere (pravilno nošenje maske, održavanje fizičke distance između studenata/učenika  ~ 2 metra, pranje ruku sa sapunom i vodom i korištenje papirnatih ubrusa odosno korištenje alkoholnih dezinfekcionih sredstava i ako je moguće češće provjetravanje radne prostorije – na početku nastave, svaki sat održavanja nastave i nakon završetka nastave). Ako studenti/učenici tokom realizacije ne mogu održavati udaljenost ~2 metra obavezno trebaju nositi zaštitne  maske.
 7. Preporučujemo da se kod odabira prostorije, ovisno o okolnostima i realizaciji praktičnih vještina, razmotri korištenje edukativnih prostorija JUDZKS-a a dostupna informatička oprema će olakšati realizaciju nastave.
 8. Ako se za realizaciju nastave koriste određene radne prostorije treba uvažavati gore navedene preporuke  u tačkama 2, 3 i 6.
 9. Studenti i učenici  ne smiju napuštati radne prostorije gdje se održava praktična nastava, tj. ne smiju posjećivati druge prostorije u JUDZKS-a osim u slučaju potrebe korištenja toaleta. Napominjemo da tokom realizacije praktične nastave u JUDZKS cijelo vrijeme sa studentima/učenicima treba biti asistent/nastavnik praktične nastave fakulteta/škole  koji  je odgovaran za kretanje studenata/učenika u prostorijama JUDZKS.
 10. Ako se tokom održavanja praktične nastave kod nekog studenta/učenika  i nastavnog osoblja javi bilo koji simptom/znak odmah se treba obavjestiti zdravstveno osoblje JUDZKS-a koje će objektivno procjeniti zdravstveno stanje studenta/učenika ili nastavnog osoblja koje realizira praktičnu nastavu.

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost

Izvještaj o održanom 2. Simpoziju Škole imunizacije pod naslovom „Značaj provođenja programa imunizacije za vrijeme pandemije COVID-19”

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Zavod za javno zdravstvo FBiH, u saradnji sa partnerima UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom, organizirali su 2. Simpozij Škole imunizacije pod naslovom „Značaj provođenja programa imunizacije za vrijeme pandemije COVID-19”, koji je održan 22.12.2020. godine putem online platforme Zoom – webinar. Cilj Simpozija bio je usvajanje novih i nadogradnja postrojećih znanja i razmjene iskustava o imunizaciji, sa osvrtom na vakcinu protiv bolesti COVID- 19.

Na online Simpoziju (webinar), koji je bodovan od strane nadležnih komora, prisustvovalo je cca. 100 osoba: doktori medicine, specijalizanti iz obiteljske/porodične medicine, specijalizanti iz pedijatrije, specijalizanti iz javnozdravstvene struke i studenti završne godine opće medicine iz Federacije Bosne i Hercegovine.

Simpozij je koncipiran kroz niz predavanja i diskusija na kojima su pozvani predavači  govorili  o značaju imunizacije djece tokom pandemije COVID- 19, kao i o aktuelnim problemima i mogućnostima poboljšanja imunizacije, jedne od najznačajnijih javnozdravstvenih preventivnih aktivnosti, jer je osjetno primjećen pad obuhvata imunizacijom djece u FBiH.

Teme i predavači na Simpoziju su bili: 

 1. “Sumarni prikaz trenutne strategije cijepljenja protiv COVID-19 bolesti“ (doc. dr. sc. Sanjin  Musa, spec. epidemiolog, Zavod za javno zdravstvo FBiH
 2. “Globalna  podrška Svjetske zdravstvene organizacije vakcinaciji protiv COVID-19 bolesti“ (dr. Mirza Palo, Ured Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini)
 3. “UNICEF globalna i lokalna podrška programu imunizacije, uključujući COVID-19“ (Fatima Čengić, voditeljica Odjela za zdravstvo i rani rast i razvoj, UNICEF BiH)
 4. “Značaj imunizacije djece tokom  pandemije COVID-19 s osvrtom na protokol  nadoknadnog  cijepljenja/vakcinacije“ (prof. dr. sc. Lutvo Sporišević, spec. pedijatar, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo).

Organizacioni odbor Simpozija su činili:

 1. doc. dr. sc. Sanjin Musa
 2. prof. dr. sc. Lutvo Sporišević
 3. Ademira Pehlić
 4. Sanela Ičindić
 5. Maja Kojović
 6. Senad Dorić
 7. Dinko Remić

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS

2. Simpozij “Značaj provođenja Programa obavezne imunizacije za vrijeme pandemije COVID-19” – najava

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovina, Centar za nastavnu i naučno- istraživačku djelatnost JU Doma zdravlja Kantona Sarajevo u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i partnerima Svjetskom zdravstvenom organizacijom i UNICEF-om organiziraju 2.Simpozij Školu imunizacije “Značaj provođenja programa imunizacije za vrijeme pandemije COVID-19 ” koji će se održati 22.12.2020. sa početkom u 15:00 putem online platforme Zoom.

Simpozij je namijenjen doktorima medicine,  specijalizantima iz obiteljske/porodične medicine,  specijalizantima iz pedijatrije, specijalizantima iz javnozdravstvene struke i studentima završne godine opće medicine iz Federacije Bosne i Hercegovina.

Simpozij će bodovati nadležne komore u FBiH.

Samo registrirani sudionici će dobiti e-mail sa linkom za online prisustvo ovom stručnom skupu. 

Organizacioni odbor Simpozija:

 • doc. dr. sc. Sanjin Musa
 • prof. dr. sc. Lutvo Sporišević
 • Ademira Pehlić
 • Sanela Ičindić
 • Maja Kojović
 • Senad Dorić
 • Dinko Remić

Predavači:

 • doc. dr. sc. Sanjin Musa, spec. epidemiolog, Zavod za javno zdravstvo FBiH;
 • dr. Mirza Palo, Ured Svjetske zdravstvene organizacije u BiH;
 • Fatima Čengić, voditeljica Odjela za zdravstvo i rani rast i razvoj, UNICEF BiH;
 • prof. dr. sc. Lutvo Sporišević, spec. pedijatar, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo;

Program_II-Simpozij-imunizacije_-22-12-2020-2

Izvještaj o održanom Simpoziju “Imunizacija u svakodnevnom praktičnom radu”

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Zavod za javno zdravstvo FBiH  u saradnji sa partnerima UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom organizirali su Školu imunizacije 1. Simpozij  pod naslovom „Imunizacija u svakodnevnom praktičnom  radu“ koji je održan 12.12. 2019. godine u hotelu Bosnia  u Sarajevu.

Cilj Simpozija bio je usvajanje novih i nadogradnja postrojećih znanja i razmjene iskustava o imunizaciji.

Simpoziju su prisustvovale ukupno 124 osobe: ljekari i medicinske sestre iz JUDZKS-a (službe porodične medicine, dispanzeri za predškolsku djecu, dispanzeri za školsku djecu i omladinu, specijalizanti), uposlenici Zavoda za javno zdravstvo FBIH, Zavoda za javno zdravstvo KS-a, medicinski stručnjaci  sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  iz Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo , Opće bolnice “Prim.dr. Abdulah Nakaš”, Zavoda za transfuzijsku medicinu FBIH, Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Doma zdravlja Mostar, privatnih zdravstvenih ustanova, kao i studenti iz udruženja BoHeMS-a.

Nakon održanog  Simpozija  učesnici su  dobili potvrde (certificate) o prisustvu ovom stručnom skupu. 

Simpozij je bodovan prema Pravilniku o trajnoj medicinskoj izobrazbi  Ljekarske/Liječničke  komore Kantona Sarajevo i Komora medicinskih sestara-tehničara.

Simpozij je koncipiran kroz niz  predavanja i diskusija na kojima su pozvani predavači  prezentirali aktuelne probleme  i  mogućnosti  poboljšanja imunizacije, jedne od najznačajnijih javnozdravstvenih preventivnih aktivnosti, u svakodnevom  stručnom radu utemeljennom na relevantnim naučnim i stručnim spoznajama o imunizaciji.

Teme i predavači na simpoziju bili su:  

 “Status imunizacije u europskom regionu i globalno” (dr. Mirza Palo)
 “Kontrola kvaliteta vakcina u BiH”  (prim. dr. sc. Dženita Softić, mr. ph.spec.)
 “Kliničke manifestacije vakcinama reventabilnih bolesti” (mr. sc. dr.Meliha Hadžović- Čengić,   spec. infektolog) “Imunizacija i prevencija bakterijskih bolesti” (doc. dr. sc. Sanjin Musa, spec.   epidemiolog)
 “Vakcinacija  djece s prirođenim srčanim anomalijama” (acc.prof. dr. sc. Senka   Mesihović- Dinarević, spec. pedijatar)
 “Pedijatrijska iskustva i smjernice poboljšanja provedbe imunizacije” (prof. dr. sc. Lutvo  Sporišević,   spec. pedijatar)  
 “Prezentacija mobilne aplikacije Moj kalendar imunizacije” (Fatima Čengić
 “Interpersonalna komunikacija o imunizaciji“ (prim. dr. Amra Junuzović-Kaljić, spec. pedijazar)
 “Značaj društvenuih mreža u promociji vakcinacije” (Jelena Kalinić, MA, biolog, naučni novinar i   Bloger Društva za promociju prirodnih nauka “Nauka i  svijet”) “Epidemiološke karakterstike povećanog broja oboljelih od morbila u Kantonu Sarajevo u 2019.  godini” (prim. dr. sc.  Aida Pitić, spec. epidemiolog)  “Vakcinacija odraslih osoba” (prof. dr. Zaim Jatić, spec. porodične medicine) “Vakcinacija zdravstvenih radnika” (mr. sc. dr. Nataša  Trifunović, spec. porodične medicine)          “  
 • Evaluacija Simpozija:

Ukupna ocjena evaluacije Simpozija bila je 4,6; sadržaj i teme: 4, 7; uticaj na budući rad: 4,5; trajanje: 4,2; prostor za edukaciju; 4,7, tehnički uslovi za rad: 4.

            Zaključci:

 1. Imunizacija je najdjlotvornija, najsigurnija i najeeftinija  javnozdravstvena  aktivnost  u sprječavanju i nadzoru  vakcinnacijom preventabilnih bolesti.
 • Imunizacija je cjeloživotna preventivna aktivnost, tj. osim u dječijoj dobi bitan je potpun vakcinalni status trudnica, studenata, odraslih osoba i  zdravstvenih radnika.
 • U svakodevnom  praktičnom liječničkom radu potrebno je omogućiti pravovremen i potpun  vakcinalni status populacije u skladu s aktuelnim nacionalnim kalendarom imunizacija i uvažavajući medicinski opravdane kontraindikacije prema važećim stručnim smjernicama.
 • U slučaju nepotpunog vakcinalnog statusa što prije realizirati nadoknadu propuštenih doza vakcina, uvažavajući medicinski opravdane kontraindikacije, kako bi se što prije dostigao potpuni vakcinalni status kod pojedinca.
 • Potrebno je pažnju posvetiti imunizaciji pacijenata s hroničnim oboljenjima kako bi se uvažavajući opravdane kontraindikacije za vakcinaciju omogućila njihova vakcinacija u skladu s relevantnim   stručnim smjernicama.
 • Uvažavajući pozitivna iskustva niza zemalja u svijetu razmotriti uvođenje nekih vakcina (npr. vakcina protiv pneumokokne bolesti) u obavezni program imunizacije u našoj zemlji.
 • Unaprijediti/poboljšati sistem elektronskog dokumentiranja vakcinacije.
 • Unaprijediti/poboljšati sistem pozivanja i podsjećanja na imunizaciju.
 • Nužna je kontinuirana  edukacija zdravtvenih profesionalaca o imunizaciji  i partnerski odnos zdravstvenih profesionalaca, roditelja, prosvjentih djelatnika i cjelokupnog društva o svim dobrobitima vakcinacije.

U ime Organizacijskog odbora zahvaljujemo našim  partnerima UNICEF-u i Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji  na podršci i  svima koji su na bilo koji način doprinijeli uspješnoj realizaciji Simpozija “Imunizacija u svakodnevnom praktičnom radu”.

prof. dr. sc. Lutvo Sporišević, Centar za NNID JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

            doc. dr. sc. Sanjin   Musa, Zavod za javno zdravstvo FBiH