JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Liječenje u Ustanovi

Cjenovnik participacije

Š I F A R N I K
zdravstvenih usluga prema Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo br. 16/04 i br. 28/04 Prečišćeni tekst)
Redni broj Šifra usluge Naziv usluge Iznos participacije (KM)
1
40
Kućna posjeta dr. medicine na zahtjev osiguranog lica
5,-
2
41
Kućna posjeta dr. medicine specijaliste na zahtjev
12,-
3
42
Konzilijarni ljekarski pregled na zahtjev osiguranog lica
10,-
4
43
Ultrazvuk na traž.dr. medicine
5,-
5
44
Ultrazvuk na zahtjev osiguranog lica
10,-
6
45
Ehokardiografija na traženje dr. medicine
8,-
7
46
Ehokardiografija na zahtjev osiguranog lica
12,-
8
47
Ergometrija na traženje.dr. medicine
8,-
9
48
Ergometrija na zahtjev osiguranog lica.
12,-
10
49
Holter monitoring na traženje dr. medicine
10,-
11
50
Holter monitoring na zahtjev osiguranog lica
15,-
12
51
Pletizmografija
8,-
13
52
Spirometrija
5,-
14
53
Alergeni po testu
1,-
15
54
Endoskopski pregled - gastroskopija
10,-
16
55
RTG po jednom snimku na traženje dr. medicine
1,-
17
56
RTG po jednom snimku na zahtjev osiguranog lica
5,-
18
57
Irigografija sa kontrastom i irigoskopija sa pripremom
10,-
19
58
Irigorafija i irigoskopija sa duplim kontrastom
10,-
20
59
RTG gastroduodenuma
5,-
21
60
RTG sa pasažom crijeva
10,-
22
61
Dnevni fizikalni tretman
1,-
23
62
Extrakcija zuba u lokalnoj anasteziji
2,-
24
63
Blokade u lokalnoj anasteziji ambulantno
2,-
25
64
Elektroencefalografija (EEG) na traženje dr. medicine
6,-
26
65
Elektroencefalografija (EEG) na zahtjev osigur.lica
8,-
27
66
Denzitometrija
10,-
28
67
Kolor dopler
13,-