JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

DOMOVI ZDRAVLJA

OJ Dom zdravlja Centar

Organizaciona jedinica Centar pruža primarnu zdravstvenu zaštitu za 54.091 stanovnika koji žive na području Opštine Centar, a koja pokriva područje od 33 km2. Prosječna naseljenost po kvadratnom kilometru je 2.130 stanovnika, a prosječna udaljenost korisnika od lokaliteta je 0,8 km. Osim primarne, pruža i usluge specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite.

Centralni objekat: Vrazova 11, 71000 Sarajevo, Tel. 033/ 292 500 (centrala)

-Za vrijeme pandemije COVID-19 područne ambulante porodične medicine rade samo jednu smjenu od 07:30-14:30 sati.

– Zbog pandemije, ambulanti porodične medicine u prizemlju centralnog objekta je promjenjena namjena. Pacijenti se primaju u Službi porodične medicine na drugom spratu.

-Ambulanta porodične medicine Šip od 20.05.2020. zatvorena zbog izlijevanja kanalizacije i oštećenja na inventaru.

-Pedijatrijska služba imunizaciju (telefonskim putem zakazani pregledi) obavlja na  lokalitetu Podhrastovi (ul. Bardakčije broj 26). Prijem bolesne djece se obavlja samo u centralnom objektu.

-Stomatološke ordinacije na lokalitetima rade samo jednu smjenu.

-Logopedi koji rade sa djecom su u novom prostoru (ul. Mehmed-paše Sokolvića do br. 13) do Ambulante porodične medicine Mejtaš.        Tel. 033/644 808        Radno vrijeme od 07:30.-20:00 sati

Uprava

nn photo
DIREKTOR


Tel: 033/ 292 502

direktor.centar@judzks.ba

l60Hf
GLAVNA SESTRA

Munevera Musić

dipl. medicinska sestra

Tel: 033/ 292 504

munevera.music@judzks.ba

l60Hf
TEHNIČKI SEKRETAR

teh. sekretar

Tel: 033/ 292 502

centar@judzks.ba

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

SLUŽBA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE

Šef Službe: prim.dr.med.sci. Zaim Jatić (specijalista porodične medicine)
Telefon: 
292 672 i 292 681 (kartoteka), 292 637 

Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu starijem od 14 (četrnaest) godina. Obuhvata aktivnosti na očuvanju i unapređenju zdravlja kroz neposrednu i kontinuiranu zaštitu pojedinca i porodice. Aktivnost se provodi u ordinacijama i u kućnom liječenju i podrazumijeva: zdravstveno vaspitanje, ambulantnu dijagnostiku i liječenje, sistematske i kontrolne preglede, ciljane sistematske preglede, rad sa hroničnim bolesnicima, pružanje hitne medicinske pomoći. Koordinira sa svim drugim službama u Domu zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama radi sveobuhvatnije i bolje zdravstvene zaštite stanovništva, kao i vođenja medicinske dokumentacije i zdravstvene statistike.  Služba porodične medicine pruža usluge stanovništvu na 14 (četrnaest) lokaliteta.

 

Specijalista porodične medicine: 21

Specijalista opšte medicine: 2

Doktor medicine: 6 + 5 Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika

Ljekari na specijalizaciji: 6

Diplomirana medicinska sestra: 3

Viša medicinska sestra: 4

Medicinska sestra: 33

Socijalni radnik: 1

UKUPNO: 81

DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU

Šef Službe: prim.dr. Adnan Bajraktarević (specijalista pedijatar)

Pruža zdravstvenu zaštitu djeci od 0 do 6 godina, koja se organizuje i provodi dispanzerskom metodom rada. Provodi se aktivan zdravstveni nadzor novorođenčadi, dojenčadi, djece od 1 do 6 godina, sistematski i kontrolni pregledi u savjetovalištu za zdravu djecu, kontinuirana imunizacija sa revakcinacijom, sistematski pregledi djece prije upisivanja u obdaništa i školu, ambulantna dijagnostika i liječenje. Djeca oboljela od zaraznih i hroničnih bolesti imaju poseban tretman. Služba sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama i sa ostalim specijalistima. Ostale djelatnosti uključuju: U Domu za djecu bez roditeljskog staranja “Bjelave” – stalni nadzor, pregledi i liječenje bolesne djece, kao i redovna imunizacija; sistematski pregledi djece prije usvajanja, kontinuirani rad na kategorizaciji, izdavanje ljekarskih uvjerenja radi vađenja boravišnih viza za strance, radi putovanja u inostranstvo ili preseljenja.

Specijalista pedijatar: 4 + 1 doktor radi 3 sata u DPD

Diplomirana medicinska sestra: 1

Medicinska sestra: 6

UKUPNO: 12

Lokaliteti:
Centralni objekat, Vrazova 11 (prvi sprat)
Telefon: 292 584

Ambulanta Podhrastovi, Bardakčije 26
Telefon: 260 781

DISPANZER ZA ŠKOLSKU DJECU I OMLADINU

Šef Službe: prim.dr. Sabina Maglajlija (spec. školske medicine)

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu djeci i omladini od 6 do 15 godina koja se organizuje dispanzerskom metodom uz sve preventivno-promotivne aktivnosti, a kada su u pitanju djeca od 15 do 19 godina, vrši samo preventivne preglede. Služba obavlja sistematske preglede učenika osnovnih i srednjih škola, kontrolne ciljane preglede učenika, serijske ciljane preglede, kontinuirano sprovodi sve imunizacije, kontrolu rasta i razvoja, te vrši zdravstveno obrazovanje. Osim toga, vrši preglede i obradu za kategorizaciju, za operativni zahvat, daje uz pregled ljekarska uvjerenja za boravak i školovanje u inostranstvu, za boravak školske djece stranih državljana u Federaciji BiH, te vrši preglede za grupna ljetovanja i zimovanja. Služba sarađuje sa pedagogom, socijalnim radnikom i psihologom, kao i sa specijalističkom službom. Uz to, ova služba obavlja i zdravstvenu zaštitu školske djece u Domu "Bjelave".

Specijalista školske medicine: 1

Specijalista porodične medicine: 1

Diplomirana medicinska sestra: 1

Medicinska sestra: 5

UKUPNO: 8

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11 (prvi sprat)
Telefon: 033 292 661

 

OBAVIJEST: Vikendom i praznikom djeca školske dobi isključivo sa područja općine Centar će se primati na II spratu C.O. – Edukativni centar -Počev, od 07.11.2020. god. do daljnjeg.

STOMATOLOŠKA SLUŽBA

Šef Službe: dr. Bašić Ešpek Elmedina (specijalista pedodoncije)
Telefon: 292 547

Ova služba pruža usluge zdravstvene zaštite usta i zuba - polivalentnu opću stomatološku zaštitu, dječiju i preventivnu stomatološku zaštitu, stomatološki tretman trudnica. Obavlja sistematske preglede zuba i usta, fluorizaciju, obuku pranja zuba i otkriva rane anomalije bitne za ortodontski tretman.

Specijalista pedodoncije: 5

Doktor stomatologije: 9

doktor na specijalizaciji: 1

Diplomirana medicinska sestra: 1

Stomatološka sestra: 13

UKUPNO: 29

Centralni objekat, Vrazova 11 (treći sprat)
Telefon: 292 547; + 5 lokaliteta (Urijan Dedina, Podhrastovi, Hrastovi-Mrkovići, Breka, Koševsko brdo)
Napomena: Lokalitet Urijan Dedina trenutno ne radi.
PNEUMOFTIZIOLOŠKI DISPANZER

Šef Službe: prim.dr. Edo Selimić (specijalista pneumoftiziolog)
Telefon: 292 594

Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu kroz sljedeće djelatnosti: dijagnostika i liječenje svih specifičnih i nespecifičnih plućnih oboljenja, vršenje periodičnih pregleda, izdavanje ljekarskih uvjerenja, aktivan nadzor oboljelih od specifičnih plućnih oboljenja, kao i hemioprofilaksu kontakta. Obavlja detaljan pregled radiografisanih lica sa sumnjivim plućnim promjenama i funkcionalnu dijagnostiku pluća. Preuzima liječenje bolesnika otpuštenih iz bolnice i brine se o njihovoj rehabilitaciji. Sarađuje sa ostalim službama u okviru Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Specijalista pneumoftiziolog: 2

Dipl.ing.med. radiologije: 1

Viši RTG tehničar: 1

Medicinska sestra: 3

UKUPNO: 7

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11 (prizemlje)
Telefon: 292 593
SLUŽBA ZA RADIOLOŠKU I ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU

Šef Službe: prim.mr.sci.med.dr. Lejla Bezdrob-Mulahusić (spec. dijagnostičke radiologije)

Ova služba pruža sljedeće usluge rendgenske dijagnostike za stanovništvo Kantona Sarajevo: standardne radiološke pretrage  RTG snimanja (radiološka dijagnostika koštanog sistema, toraksa i torakalnih organa, kičme, nativni snimci abdomena i urotrakta), RTG snimanje zuba - pojedinačno i panoramsko (OPG).  Ultrazvučnom dijagnostikom koja se obavlja u ovoj Službi dobivaju se informacije o mekim tjelesnim tkivima (vrat, štitnjača, prostata, testisi, dojke, mišići, abdomen, urotrakt), koštano-zglobnim strukturama, uključujući i kukove novorođenčadi. Color Doppler ultrazvučnom dijagnostikom vrši se pregled krvnih sudova vrata.

Specijalista radiologije: 2

Dipl.ing.med.radiologije: 4

Viši RTG tehničar: 1

Medicinska sestra: 3

Daktilograf: 2

UKUPNO: 12

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11 (prvi sprat)
Telefon: 292 586 (recepcija); 292 590 (RTG zuba)

SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Šef Službe: Mr.ph. Džemidžić Ferida (specijalista medicinske biohemije)

Opis djelatnosti: Laboratorijska služba vrši analize iz oblasti hematologije i biohemije. Opremljena je savremenom opremom visokog kvaliteta koja joj omogućava izvedbu velikog broja analiza.

Specijalista medicinske biohemije: 1

Biohemičar: 4

Na specijalizaciji: 1

Dipl.ing.lab. dijagnostike: 1

Laboratorijski tehničar: 11

Pralje laboratorijskog suđa: 2

UKUPNO: 20

Materijali za laboratorijske analize uzimaju se svakim radnim danom od 08.00 do 10.00 sati, dok se nalazi izdaju od 15.00 do 18.00 sati istog dana.
Tri dana u sedmici (ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom) laboratorijski tehničar uzima uzorke teško pokretnim ili nepokretnim bolesnicima u njihovom stanu/kući.
Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11 (prizemlje)
Telefon: 292 539 (recepcija), 292 598 (biohemija)
CENTAR ZA FIZIKALNU REHABILITACIJU

Šef Službe: prim.dr. Emina Turkić (specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije)

Obavlja specijalističke preglede i nudi usluge fizikalne terapije (manuelna masaža, termoterapija, elektroterapija, ultrazvučna terapija, kineziterapija, magnetoterapija, okupaciona terapija i limfna drenaža), specifične rehabilitacije djece i osoba sa posebnim potrebama, obavlja edukaciju roditelja oboljele djece po posebnim programima, preventivne preglede radi ranog otkrivanja deformiteta kičme i lošeg držanja kod djece. Ove usluge pacijentima se pružaju u centru, a za nepokretne i teško pokretne pacijente u njihovim kućama. Osim toga Centar obavlja komercijalne masaže i manipulativne tehnike.

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije: 2

Diplomirani fizioterapeut: 3

Viši fizioterapeutski tehničar: 1

Fizioterapeutski tehničar: 13

Medicinska sestra: 2

Logoped: 3

UKUPNO: 24

Centralni objekat, Vrazova 11 (prizemlje)
Telefon: 033 292 546

Obavijest: Centar za fizikalnu rehabilitaciju od 09.11.2020. godine radit će u prostorijama ambulante Višnjik.

CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

Šef Službe: mr.sci.prim.dr. Ivanka Hižar (specijalista neuropsihijatrije)

Centar za mentalno zdravlje pruža sljedeće usluge: psiho-socijalnu pomoć ratom traumatiziranih osoba, pojedinačnu i grupnu psihoterapiju kod psihotraumatiziranih osoba, psiho-socijalnu pomoć ugroženim licima, kućne posjete po potrebi, pomoć porodici, konsultativno-specijalističke preglede iz psihijatrije, kao i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti. U preventivnom radu ovaj Centar ima zadatak da promovira mentalno zdravlje na području Kantona Sarajevo. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Specijalista neuropsihijatrije: 1

Psiholog: 2

Socijalni radnik: 1

Diplomirana medicinska sestra: 1

Medicinska sestra: 2

UKUPNO: 7

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11 (treći sprat)
Telefon: 292 521 (kartoteka); 292 582 i 292 698 (psiholog); 292 579 (soc. radnik); 292 581 (psihijatar)

Psihološka pomoć pacijentima (COVID-19): 062 197 603;

OJ SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA DJELATNOST

OFTALMOLOŠKA SLUŽBA

Opis djelatnosti: Obavlja prevenciju, rano otkrivanje i liječenje anomalija i oboljenja oka kod svih dobnih skupina. Uz korištenje savremene opreme pruža sljedeće usluge: subjektivno i objektivno određivanje oštrine vida sa propisivanjem naočala (kompjuterskom metodom), liječenje anomalija, oboljenja i povreda prednjeg i stražnjeg segmenta oka, apliciranje kontaktnih sočiva, funduskopiju, perimetriju, adaptometriju i kompjutersku tonometriju. Služba vrši sistematske preglede i izdaje ljekarska uvjerenja.

Na nivou JUDZKS, u okviru Oftalmološke službe radi  Kabinet za perimetriju – vidno polje koje vrši kompjutersko određivanje vidnog polja na sofisticiranom aparatu sa dvanaest različitih programa. Sarađuje sa drugim službama Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Specijalista oftalmolog: 3

Diplomirana medicinska sestra: 2

Medicinska sestra: 2

UKUPNO: 7

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11
Telefon: 292 585 i 292 533; vidno polje – 292 578
Sedmični raspored rada Oftalmološke službe u DZ Centar
ORL SLUŽBA

U savremeno opremljenim ORL kabinetima vrši se specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita koja obuhvaća preventivu, dijagnostiku i liječenje bolesti uha, grla i nosa. Uz redovne preglede i kontrole pacijenata koji se javljaju zbog ORL kazusa, služba učestvuje u sistematskim pregledima uposlenih (npr. prosvjetnih radnika), te daje ocjenu pri vađenju ljekarskih uvjerenja za posao i vozački ispit, kao i obradu za IPK. U kabinetu za audiometriju ispituje se sluh, što je također vrlo bitan dio nalaza kod patoloških stanja, kao i kod davanja ocjene za ljekarska uvjerenja za specifične poslove. U kabinetu za stroboskopiju ispituje se dušnik (u sklopu ORL pregleda) i otkrivaju patološke promjene na istom, te se pacijenti po potrebi šalju u druge nadležne ustanove radi liječenja.

Specijalista ORL: 2

Viša medicinska sestra: 1

Medicinska sestra: 2

UKUPNO: 5

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11
Telefon: 292 624
Sedmični raspored rada ORL službe u DZ Centar
NEUROLOŠKA SLUŽBA

Neurološka služba vrši specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu pružajući sljedeće usluge: uzima neurološku anamnezu i trijažira pacijente po potrebi u Centar za mentalno zdravlje; vrši sistematske preglede (npr. prosvjetnih radnika) i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti; izdaje ljekarska uvjerenja i nalaze za tuđu njegu i pomoć.

Specijalista neuropsihijatrije: 2

Viša medicinska sestra: 2

UKUPNO: 4

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11
Telefon: 292 622
Sedmični raspored rada Neurološke službe u DZ Centar
INTERNISTIČKA SLUŽBA

Internistička služba sastoji se od 1 savjetovališta i Internističkog kabineta.

INTERNISTIČKI KABINET

Osnovni zadaci ove službe su: dijagnosticiranje i liječenje nezaraznih masovnih oboljenja (uključujući oboljenja vezana za sve sisteme ljudskog organizma iz domena interne medicine, koja, ukoliko ne mogu biti riješena na ovom nivou, rješavaju se na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite), rad na primarnoj i sekundarnoj prevenciji istih, rad na sistematskim pregledima po potrebi. Ova služba uz uputnicu pruža konsultativne usluge drugim službama. Svaki pregled uključuje kompletan fizikalni pregled, te obavezan EKG.

Specijalista interne medicine: 1

Medicinska sestra: 2

UKUPNO: 3

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11
Telefon: 292 542
Sedmični raspored rada Internističke službe u DZ Centar
Dijabetološko savjetovalište

U ovom savjetovalištu pacijenti dobijaju dijabetičarsku knjižicu, savjete o ishrani, njezi stopala, ponašanju i mogućim komplikacijama. Pacijentima se uz kompletan internistički pregled određuje i “body mass index”, mjeri pulzacija na krvnim sudovima, snima EKG, određuje nivo glukoze u krvi i, po potrebi, radi oralni glukoza tolerans test (OGTT). Iz ovog savjetovališta se pacijenti, kojima je to potrebno, ambulantno prevoze na inzulinsku terapiju poslije intenzivne sedmodnevne obuke od strane ljekara i medicinske sestre. Savjetovalište sarađuje sa svim ostalim službama Doma zdravlja u cilju sveobuhvatne kontrole pacijenata koji imaju šećernu bolest.

Specijalista interne medicine: 1

Diplomirana medicinska sestra/tehničar: 3

UKUPNO: 4

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11
Telefon: 292 563

STOMATOLOŠKA SLUŽBA -
specijalističko-konsultativna djelatnost

Ova služba pruža specijalističko-konsultativne usluge u oblasti bolesti usta i parodontologije (liječenje bolesti potpornih struktura zuba, mekih tkiva usta, jezika i pljuvačnih žlijezda svim dobnim skupinama), endodonciji (liječenje zuba), stomatološkoj protetici (izradi mobilnih i fiksnih zubnih proteza) i oralnoj hirurgiji (hirurškom liječenju u oralnoj regiji, ortodonciji (izrada ortodontskih mobilnih  aparata).

Specijalista protetike: 4

Specijalista oralne hirurgije: 4

Specijalista bolesti usta i parodoncija: 2

Specijalista endodoncije: 3

Specijalista ortodoncije: 2

Stomatološka sestra: 10

Zubni tehničar: 14

UKUPNO: 39

Lokalitet: Centralni objekat, Vrazova 11
Telefon: 292 500 (centrala)
Sedmični raspored rada specijalističke Stomatološke službe u DZ Centar

Lokaliteti

Dom-zdravlja-Sarajevo
CENTRALNI OBJEKAT

CENTRALNI OBJEKAT

 • Registriranih građana: 8710
 • Timovi obiteljske medicine: 6
 • Ambulanti u prizemlju centralnog objekta za vrijeme pandemije promjenjena je namjena. Pacijenti se primaju na II spratu centralnog objekta.

ADRESA: Vrazova 11, 71000 Sarajevo

Tel: 033/292-500

Radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30; II smjena od 13:00 do 20:00.

PODRUČNA AMBULANTA JABLANIČKA

PODRUČNA AMBULANTA JABLANIČKA

 • Registriranih građana: 4682
 • Timovi obiteljske medicine: 3

ADRESA: Fehima ef. Čurčića 3, 71000 Sarajevo

Tel: 033/226-780, 033/221-873

Radno vrijeme: od 22.03. do 24.03. i 26.03. I smjena od 07:30 do 14:30;
25.03. II smjena od 13:00 do 20:00 sati

PODRUČNA AMBULANTA URIJAN DEDINA​

PODRUČNA AMBULANTA URIJAN DEDINA

 • Registriranih građana: 1335
 • MZ Soukbunar
 • Timovi obiteljske medicine: 1

ADRESA: Urijan Dedina 81, 71000 Sarajevo

Tel: 033/666-459

Radno vrijeme: od 22.03. do 24.03. i 26.03. I smjena od 07:30 do 14:30;
25.03. II smjena od 13:00 do 20:00 sati

PODRUČNA AMBULANTA CICIN HAN

PODRUČNA AMBULANTA CICIN HAN

 • Registriranih građana: 1532
 • MZ Soukbunar
 • Timovi obiteljske medicine: 1

ADRESA: Cicin Han 130, 71000 Sarajevo

Tel: 033/206-633

Radno vrijeme: od 22.03. do 24.03. i 26.03. I smjena od 07:30 do 14:30;
25.03. II smjena od 13:00 do 20:00 sati

PODRUČNA AMBULANTA MEJTAŠ

PODRUČNA AMBULANTA MEJTAŠ

 • Registriranih građana: 2953
 • MZ: MP Mejtaš II, dio MP Mejtaš I, dio MP Trg Oslobođenja, dio Općine Stari Grad
 • Timovi obiteljske medicine: 2

ADRESA: Mehmeda paše Sokolovića 13, 71000 Sarajevo

Tel: 033/261-275

Radno vrijeme: od 22.03. do 24.03. i 26.03. I smjena od 07:30 do 14:30;
25.03. II smjena od 13:00 do 20:00 sati

PODRUČNA AMBULANTA ČEKALUŠA

PODRUČNA AMBULANTA ČEKALUŠA

 • Registriranih građana: 3522
 • Timovi obiteljske medicine: 2

ADRESA: Čekaluša 41, 71000 Sarajevo

Tel: 033/200-126

Radno vrijeme: od 22.03. do 24.03. i 26.03. I smjena od 07:30 do 14:30;
25.03. II smjena od 13:00 so 20:00 sati

PODRUČNA AMBULANTA VIŠNJIK

PODRUČNA AMBULANTA VIŠNJIK

 • Registriranih građana: 1852
 • Timovi obiteljske medicine: 1

ADRESA: BOLNIČKA 8A, 71000 Sarajevo

Tel: 033/201-855

Radno vrijeme: od 22.03. do 24.03. i 26.03. I smjena od 07:30 do 14:30;
25.03. II smjena od 13:00 do 20:00 sati

PODRUČNA AMBULANTA BREKA

PODRUČNA AMBULANTA BREKA

 • Registriranih građana: 5116
 • Timovi obiteljske medicine: 3
 • Stomatološka služba 

ADRESA: Himze Polovine bb, 71000 Sarajevo

Tel: 033/261-285

Radno vrijeme: od 22.03. do 24.03. i 26.03. I smjena od 07:30 do 14:30;
25.03. II smjena od 13:00 do 20:00 sati

PODRUČNA AMBULANTA PODHRASTOVI

PODRUČNA AMBULANTA PODHRASTOVI

 • Registriranih građana: 3896
 • Timovi obiteljske medicine: 2
 • Stomatološka služba
 • Dispanzer za predškolsku djecu 

ADRESA: Bardakčije 26, 71000 Sarajevo

Tel: 033/260-780 - Porodična / obiteljska medicina

Radno vrijeme: od 22.03. do 24.03. i 26.03. I smjena od 07:30 do 14:30;
25.03. II smjena od 13:00 do 20:00 sati

Tel. 033/260-781 - Dispanzer za predškolsku djecu

Radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30; II smjena 13:00 do 20:00.

PODRUČNA AMBULANTA CIGLANE

PODRUČNA AMBULANTA CIGLANE

 • Registriranih građana: 1903
 • Timovi obiteljske medicine: 1

ADRESA: Husrefa Redžića 11, 71000 Sarajevo

Tel: 033/213-961

Radno vrijeme: od 22.03. do 24.03. i 26.03. I smjena od 07:30 do 14:30;
25.03. II smjena od 13:00 do 20:00 sati

PODRUČNA AMBULANTA KOŠEVSKO BRDO

PODRUČNA AMBULANTA KOŠEVSKO BRDO

 • Registriranih građana: 5106
 • Timovi obiteljske medicine: 3
 • Stomatološka služba 

ADRESA: Braće Begić 6, 71000 Sarajevo

TEL: 033/566-893 PORODIČNA/OBITELJSKA MEDICINA

Radno vrijeme: od 22.03. do 24.03. i 26.03. I smjena od 07:30 do 14:30;
25.03. II smjena od 13:00 do 20:00 sati

Adresa StomatološkE službE: Braće Begić 8

TEL. StomatološkE službE: 033/220-482

Radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30; II smjena od 13:00 do 20:00.

PODRUČNA AMBULANTA ŠIP

PODRUČNA AMBULANTA ŠIP

 • Registriranih građana: 2071
 • Timovi obiteljske medicine: 1

ADRESA: Dejzina Bikića 8, 71000 Sarajevo

Tel: 033/486-691

Radno vrijeme: od 22.03. do 24.03. i 26.03. I smjena od 07:30 do 14:30;
25.03. II smjena od 13:00 do 20:00 sati

PODRUČNA AMBULANTA KOŠEVO II

PODRUČNA AMBULANTA KOŠEVO II

 • Registriranih građana: 3144
 • Timovi obiteljske medicine: 2

ADRESA: Marcela Šnajdera 9a, 71000 Sarajevo

TEL: 033/668-288

Radno vrijeme: od 22.03. do 24.03. i 26.03. I smjena od 07:30 do 14:30;
25.03. II smjena od 13:00 do 20:00 sati

PODRUČNA AMBULANTA HRASTOVI- MRKOVIĆI

PODRUČNA AMBULANTA HRASTOVI- MRKOVIĆI

 • Registriranih građana: 1580
 • Timovi obiteljske medicine: 1
 • Stomatološka služba 

ADRESA: Panjina kula 78, 71000 Sarajevo

TEL: 033/574-250 - PORODIČNA /OBITELJSKA MEDICINA

Radno vrijeme: od 22.03. do 24.03. i 26.03. I smjena od 07:30 do 14:30;
25.03. II smjena od 13:00 do 20:00 sati

Tel. StomatološkE službE: 033/574-251

Radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30; II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.