JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

DOMOVI ZDRAVLJA

OJ Dom zdravlja Ilijaš

Organizaciona jedinica Ilijaš pruža primarnu zdravstvenu zaštitu za 25.760, stanovnika, koji žive na području Opštine Ilijaš, a koja pokriva područje od 323 km2. Prosječna naseljenost na kvadratnom kilometru je 80 stanovnika, maksimalna udaljenost među lokalitetima 15-20 km, a korisnika od lokaliteta 20 km. Osim primarne, pruža i usluge specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite.
Centralni objekat: Bogumilska 6, 71 380 Ilijaš, Tel. 033/ 584 350 (centrala)

Obavještavamo pacijente da su u OJ DZ Ilijaš zaposlena 2 logopeda na određeno vrijeme (godinu dana), u Centru za fizikalnu rahabilitaciju u centralnom objektu DZ Ilijaš

Adresa: Bogumilska br. 6/II sprat

Kontakt telefon: centrala 033/584-310

Radno vrijeme: od 7.30 do 20 sati, u dvije smjene

 

 

Uprava

nn photo
DIREKTOR

prim.dr. Nijaz Štitkovac

specijalista otorinolaringolog

Tel. 033/584-333/ 033 400- 264

direktor.ilijas@judzks.ba

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
GLAVNA SESTRA

Nusreta Dervišević

diplomirana medicinska sestra
Tel. 033/584-367
nusreta.dervisevic@judzks.ba
FATIMA FAZLIC
TEHNIČKI SEKRETAR

Fatima Fazlić

teh. sekretar
Tel. 033/584-351 / fax. 033 402 – 585
ilijas@judzks.ba

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

OPŠTA PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA/AMBULANTA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE

Šef Službe: Salkić dr. Elvira (specijalista P/O medicine)
Telefon: 033 584 360

Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu starijem od 14 (četrnaest) godina. Obuhvata aktivnosti na očuvanju i unaprjeđenju zdravlja kroz neposrednu i kontinuiranu zaštitu pojedinca i porodice. Aktivnost se provodi u ordinacijama i u kućnom liječenju i podrazumijeva: zdravstveno vaspitanje, ambulantnu dijagnostiku i liječenje, sistematske i kontrolne preglede, ciljane sistematske preglede, rad sa hroničnim bolesnicima, pružanje hitne medicinske pomoći, izdavanje ljekarskih uvjerenja i ocjenu radne sposobnosti. Koordinira sa svim drugim službama u Domu zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama radi sveobuhvatnije i bolje zdravstvene zaštite stanovništva, kao i vođenja medicinske dokumentacije i zdravstvene statistike. Opšta primarna zdravstvena zaštita pruža usluge stanovništvu u centralnom objektu i na pet lokaliteta.

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6
Telefon: 033 584 352

 

Specijalista porodične medicine: 4

Specijalista opće medicine: 1

Doktor medicine: 7

Doktor na specijalizaciji: 3

Viša medicinska sestra/tehničar: 2

Medicinska sestra/tehničar: 25

Diplomirana medicinska sestra: 1

Socijalni radnik: 0

UKUPNO: 43

Zbog epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa u OJ DZ Ilijaš pojedini lokaliteti rade sa izmjenjenim radnim vremenom.

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6
Telefon: 033 584 352

DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU

Šef Službe: Čamdžić-Hozić dr. Adisa (specijalista pedijatar)

Telefon: 033 584-305

Pruža zdravstvenu zaštitu djeci od 0 do 6 godina, koja se organizuje i provodi dispanzerskom metodom rada. Provodi se aktivan zdravstveni nadzor novorođenčadi, dojenčadi, djece od 1 do 6 godina, sistematski i kontrolni pregledi u savjetovalištu, kontinuirana imunizacija sa revakcinacijom, sistematski pregledi djece prije upisivanja u obdaništa, ambulantna dijagnostika i liječenje. Djeca oboljela od zaraznih i hroničnih bolesti imaju poseban tretman. Služba sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama i sa ostalim specijalistima.

Specijalista pedijatar: 2

Viša medicinska sestra: 1

Medicinska sestra: 4

UKUPNO: 8

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6
Telefon: 584 357
DISPANZER ZA ŠKOLSKU DJECU I OMLADINU

Pruža zdravstvenu zaštitu djeci i omladini od 7 do 14 godina (srednjoškolci se liječe kod porodičnog ljekara) koja se organizuje dispanzerskom metodom. Služba obavlja sistematske preglede učenika osnovnih i srednjih škola, kontrolne ciljane preglede učenika, serijske ciljane preglede, kontinuirano sprovodi sve imunizacije, zdravstveno obrazovanje, procjenu psihofizičkog stanja omladine kod izbora zanimanja i upisa za dalje školovanje. Organizuje predavanja za školsku djecu i omladinu i sarađuje sa pedagogom, socijalnim radnikom i psihologom, kao i sa ostalim specijalistima. Vrši pregled, liječenje i rehabilitaciju u ordinaciji i u kući, diferencijalnu dijagnostiku, specijalističko-konsultativne i konzilijarne preglede.

Doktor medicine: 1

Viši medicinski tehničar: 1

Medicinska sestra: 1

UKUPNO: 3

Dispanzer radi ponedjeljkom, utorkom, srijedom i petkom prvu smjenu, a četvrtkom drugu smjenu.
Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6
Telefon: 584 354
STOMATOLOŠKA SLUŽBA

Šef Službe:

Ova služba pruža usluge zdravstvene zaštite usta i zuba. Pruža polivalentnu opću stomatološku i specijalističko-konsultativnu zaštitu u dječijoj i preventivnoj stomatologiji, stomatološkom tretmanu trudnica, bolestima usta i parodontologiji (liječenje bolesti potpornih struktura zuba, mehkih tkiva usta, jezika i pljuvačnih žlijezda svim dobnim skupinama), bolestima zuba i endodonciji (liječenje zuba). Obavlja sistematske preglede zuba i usta, fluorizaciju, obuku pranja zuba i otkriva rane anomalije bitne za ortodonski tretman. Služba pruža usluge na četiri lokaliteta: u Centralnom objektu, Ambulanti Srednje, Ambulanti Podlugovi i Stomatološkoj ambulanti – JU OŠ Stari Ilijaš.

Doktor stomatologije: 4

Diplomirana medicinska sestra: 1

Stomatološka sestra: 6

UKUPNO: 11

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6

Telefon: 584 364

Zbog trenutne epidemiološke situacije, stomatološka služba radi samo u Centralnom objektu.

PNEUMOFTIZIOLOŠKI DISPANZER

Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu kroz sljedeće djelatnosti: dijagnostika i liječenje plućnih oboljenja, vršenje periodičnih pregleda, izdavanje ljekarskih uvjerenja, aktivan nadzor oboljelih od specifičnih plućnih oboljenja, kao i hemioprofilaksu kontakta. Obavlja detaljan pregled radiografisanih lica sa sumnjivim plućnim promjenama i funkcionalnu dijagnostiku pluća. Preuzima liječenje bolesnika otpuštenih iz bolnice i brine se o njihovoj rehabilitaciji. Sarađuje sa ostalim službama u okviru Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Specijalista pneumoftiziolog: 0

Inžinjer med. radiologije: 2

Medicinska sestra: 1

UKUPNO: 3

Nema specijaliste pneumoftiziologa.

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6, (prizemlje)
Telefon: 033 584 323

CENTAR ZA FIZIKALNU REHABILITACIJU

Šef Službe: Hasanović dr. Fadila, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Tel. 033 584-350 lok.312

Obavlja specijalističke preglede i nudi usluge fizikalne terapije (manuelna masaža, termoterapija, elektroterapija, ultrazvučna terapija, kineziterapija), specifične rehabilitacije djece, obavlja edukaciju roditelja oboljele djece po posebnim programima, preventivne preglede po školama radi ranog otkrivanja deformiteta kičme i lošeg držanja. Ove usluge pacijentima se pružaju u Centru, a za nepokretne i teško pokretne pacijente u njihovim kućama. Osim toga, Centar obavlja komercijalne masaže i manipulativne tehnike.

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije: 1

Diplomirani fizioterapeut: 1

Fizioterapeutski tehničar: 7

Medicinska sestra: 1

Logoped: 2

UKUPNO: 12

Radno vrijeme Centra: utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom I smjena od 07.30 do 15.00, a ponedjeljkom II smjena od 12.30 do 20.00 

Logopedi rade u smjenama, I smjena od  07:30 do 15:00, a II smjena od 12:30 do 20:00

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6, drugi sprat
Telefon: 033 584 310

CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

Centar za mentalno zdravlje pruža specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu pružajući sljedeće: psiho-socijalnu pomoć ratom traumatiziranih osoba, pojedinačnu i grupnu psihoterapiju kod psihotraumatiziranih osoba, psiho-socijalnu pomoć ugroženim licima, kućne posjete po potrebi, pomoć porodici, konsultativno-specijalističke preglede iz psihijatrije i neurologije, kao i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti. U preventivnom radu ovaj Centar ima zadatak da promovira mentalno zdravlje na području Kantona Sarajevo. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Specijalista neuropsihijatrije:

Psiholog: 1

Socijalni radnik: 1

Diplomirana medicinska sestra: 1

Medicinska sestra: 1

UKUPNO: 4

Specijalista neuropsihijatar radi utorkom i četvrkom od 07:30 do 15:00h. Ostali uposlenici rade utorkom, srijedom, četrkom i petkom I smjena,  od 7:30 do 15 sati, a ponedeljkom  II smjena od 12:30 do 20:00h. 

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6, treći sprat

Telefon: 584 355- kartoteka

Psihološka pomoć pacijentima (COVID-19): 062 378 827;

SLUŽBA ZA RADIOLOŠKU I ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU

Šef Službe: mr. med. sci. dr. Jasmina Gadžo (specijalista radiodijagnostike)

Tel. 033 584 303

Radi UZ preglede u cilju prevencije i ranog otkrivanja bolesti te postavljanja dijagnoze. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Specijalista radiolog: 1

Inžinjer med. radiologije: 1

Medicinska sestra: 1

Daktilograf: 1

UKUPNO: 4

Služba radi radnim danima od 0730 do 1330 sati.

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6 (I sprat)
Telefon: 584 350, lokal 303

SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Laboratorijska služba vrši analize iz oblasti hematologije i biohemije. Opremljena je savremenom opremom visokog kvaliteta koja joj omogućava izvedbu velikog broja analiza. Materijal za laboratorijske analize uzima se i u kućnim uslovima.

Laboratorijski tehničar: 6

Pralja laboratorijskog suđa: 1

UKUPNO: 7

Materijali za laboratorijske analize uzimaju se u centralnom objektu svaki radni dan od 07:30 do 10:00 sati (u 10:00 sati uzorci se šalju na analizu u laboratorij DZ Centar), a nalazi se izdaju svaki radni dan od 13:00 do 16:00 sati. U Ambulanti Srednje uzorci se uzimaju utorkom od 07:30 do 09:00 sati, a nalazi se izdaju četvrtkom.

NAPOMENA: Pacijenti nalaze mogu podići i tokom radnog vremena službe /ambulante ukoliko nisu u mogućnosti u navedenom terminu izdavanja nalaza. Služba radi svaki radni dan 07:30 – 20:00 sati (u periodu druge smjene rade se hitne analize), subotom prvu smjenu (hitne analize), a nedjeljom i praznicima laboranti rade dežure u OJ Centar.

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6 (prizemlje)
Telefon: 584 356

OJ SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA DJELATNOST

OFTALMOLOŠKA SLUŽBA

Obavlja prevenciju, rano otkrivanje i liječenje anomalija i oboljenja oka kod svih dobnih skupina. Uz korištenje savremene opreme pruža sljedeće usluge: subjektivno i objektivno određivanje oštrine vida sa propisivanjem naočala (kompjuterskom metodom), liječenje anomalija, oboljenja i povreda prednjeg i stražnjeg segmenta oka, fundoskopiju, tonometriju, kompjutersku refraktometriju. Služba vrši sistematske preglede. Sarađuje sa drugim službama Ustanove i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Specijalista oftalmolog: 0

Medicinska sestra: 0

UKUPNO: 0

Oftalmološka služba u OJ Ilijaš pruža usluge stanovništvu po sedmičnom rasporedu dostavljenom iz OJ SKD.

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6

Telefon: 584 372

Sedmični raspored rada Oftalmološke službe u DZ Ilijaš

ORL SLUŽBA

U savremeno opremljenim kabinetima vrši se specijalističko konsultativna zdravstvena zaštita koja obuhvata preventivu, dijagnostiku i liječenje bolesti uha, grla i nosa. ORL služba pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu Općine Ilijaš.

Specijalista ORL: 0

Medicinska sestra:1

UKUPNO: 1

Služba radi utorkom i četvrtkom po rasporedu.
Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6
Telefon: 584 366
Sedmični raspored rada ORL službe u DZ Ilijaš
NEUROLOŠKA SLUŽBA

Neurološka službavrši specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu pružajući sljedeće usluge: uzima neurološku anamnezu i trijažira pacijente po potrebi u Centar za mentalno zdravlje; vrši sistematske preglede (npr. prosvjetnih radnika) i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti; izdaje ljekarska uvjerenja i nalaze za tuđu njegu i pomoć.

Specijalista neuropsihijatrije:

Medicinska sestra:

UKUPNO:

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6, prvi sprat
Telefon: 584 366
Sedmični raspored rada Neurološke službe u DZ Ilijaš
INTERNISTIČKA SLUŽBA

Internistička služba obavlja specijalističko-konsultativne preglede, sistematske preglede, obrade za Invalidsko-penziona komisiju (IPK), kao i preglede u okviru predoperativne pripreme. Radi na ranom otkrivanju kardiovaskularnih oboljenja, šećernih bolesti, oboljenja probavnog trakta i ostalih internističkih oboljenja. Po potrebi učestvuje u rješavanju hitnih slučajeva. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Specijalista interne medicine:

Medicinska sestra: 1

UKUPNO: 1

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6
Telefon: 584 362
Radno vrijeme: ljekar specijalista dolazi iz drugog doma zdravlja i radi u skladu sa sedmičnim rasporedom. Specijalista u Savjetovalištu za dijabetes radi petkom od 7.30 do 14.30 h.
Sedmični raspored rada Internističke službe u DZ Ilijaš

Lokaliteti

39511986
CENTRALNI OBJEKAT

CENTRALNI OBJEKAT

 • Stanovništvo: cca. 11 500 – 14 000 
 • MZ: Ilijaš, Stari Ilijaš, Bioča, Kadarići, Misoča,  Malešići
 • Timovi porodične medicine: 5
  Stomatološka služba: 4 tima

ADRESA: Bogumilska br. 6, 71370 Ilijaš

Tel: 033/584-350, 584-352

PODRUČNA AMBULANTA SREDNJE

PODRUČNA AMBULANTA SREDNJE

 • Stanovništvo: 1500 – 2000
 • MZ: Srednje, Ljubina, Čevljanovići
 • Timovi porodične medicine: 1
 • Stomatološka služba: 1 tim

ADRESA: Srednje bb, 71370 ILIJAŠ

Tel: 033/489-038

Radno vrijeme: Porodična medicina - ponedeljak, utorak, četvrtak i petak od 07:30 - 14:30 sati; srijeda od 11:30 -18:30 sati
Stomatološka služba trenutno ne radi zbog epidemiološke situacije izazvane koronavirusom.

PODRUČNA AMBULANTA GAJEVI

PODRUČNA AMBULANTA GAJEVI

 • Stanovništvo: cca. 1000
 • MZ: Gajevi, Dragoradi, Podlipnik 
 • Timovi porodične medicine: 0

ADRESA: Gajevi bb, 71370 ILIJAŠ

Tel:

PODRUČNA AMBULANTA KAMENICA

PODRUČNA AMBULANTA KAMENICA

 • Stanovništvo: cca. 1000
 • MZ: Kamenica, Nišići 
 • Timovi porodične medicine: 0
  Ambulanta radi srijedom od  07:30 – 11:30 sati

ADRESA: Kamenica bb, 71370 ILIJAŠ

Tel: 033/480-495

Radno vrijeme: srijeda od 07:30 - 12:00 sati

PODRUČNA AMBULANTA PODLUGOVI

PODRUČNA AMBULANTA PODLUGOVI

 • Stanovništvo: cca. 8000 – 10 000
 • MZ: Podlugovi, Ljubinići, Lješevo 
 • Timovi porodične medicine: 1
 • Stomatološka služba: 0

ADRESA: Moševačka 88, 71370 ILIJAŠ

Tel: 033/402-083

Radno vrijeme: 07:30 - 14:30 svaki radni dan.

OBAVJEŠTENJE ZA PACIJENTE:
Zbog pogoršane epidemiološke situacije izazvane koronavirusom COVID- 19, ambulanta Podlugovi je privremeno zatvorena do daljnjeg.

PODRUČNA AMBULANTA MRAKOVO

PODRUČNA AMBULANTA MRAKOVO

 • Stanovništvo: cca. 2500
 • MZ: Mrakovo, Popovići, Salkanov Han i dio Vratuše

ADRESA: Mrakovo bb, 71370 ILIJAŠ

Tel: 033/429-230

OBAVIJEST: Zbog pogoršane epidemiološke situacije i prerasporeda kadra ambulanta Mrakovo je privremeno zatvorena.

STOMATOLOŠKA AMBULANTA – JU OŠ STARI ILIJAŠ

STOMATOLOŠKA AMBULANTA – JU OŠ STARI ILIJAŠ

 • Školska djeca iz škola sa područja Općine Ilijaš
 • Stomatološka služba: 1 tim

ADRESA: Bosanski put 151, 71370 ILIJAŠ

Tel: 033/402-300 lok.113