JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

DOMOVI ZDRAVLJA

OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo

Organizaciona jedinica Novo Sarajevo pruža zdravstvenu zaštitu za 79.673 stanovnika koji žive na području Opštine Novo Sarajevo, a koja pokriva područje od 897,8 ha = 9,0 km2. Prosječna naseljenost po kvadratnom kilometru je 8.407 stanovnika, udaljenost među lokalitetima oko 2,0 km2 , a udaljenost korisnika od lokaliteta 0,8 km. Osim primarne, pruža i usluge specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite.

Centralni objekat: Bihaćka 2, 71000 Sarajevo, Tel. 033/724-700

Obavještavamo pacijente da u OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo rade dva logopeda.

Radno vrijeme je u obje smjene.

S obzirom na tehničke probleme sa telefonskom centralom, pacijenti se za preglede trebaju naručiti lično, a ostale informacije mogu dobiti putem centrale, telefon 033/724-700.

Uprava

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
DIREKTOR

prof. dr. Amira Skopljak

specijalista porodične medicine
Tel. 033/724-704
direktor.nsarajevo@judzks.ba
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
GLAVNA SESTRA

Amra Ališić

dipl. medicinsko-laboratorijski inženjer
Tel. 033/724-702
amra.alisic@judzks.ba
l60Hf
TEHNIČKI SEKRETAR

Maida Bušatlić

Tel. 033/724-704
novosarajevo@judzks.ba

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

SLUŽBA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE

Šef Službe: 

Telefon: 033/724 – 784, 033/724  – 790, 033/724 – 708 – kartoteka

Broj telefona za prijavu sumnji na koronavirus: 061/165 – 219

POSEBNA OBAVJEŠTENJA

Obavještavamo pacijente da će ambulanta Hrasno Brdo početi sa radom od 09.11.2020. godine. Molimo pacijente sa ovog područja da se jave u ambulantu zbog registracije u Tim porodične medicine. 

Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu starijem od 14 godina. Obuhvata aktivnosti na očuvanju i unapređenju zdravlja kroz neposrednu i kontinuiranu zaštitu pojedinca i porodice. Aktivnost se provodi u ordinacijama i u kućnom liječenju i podrazumijeva: zdravstveno vaspitanje, ambulantnu dijagnostiku i liječenje, sistematske i kontrolne preglede, ciljane sistematske preglede, rad sa hroničnim bolesnicima, pružanje hitne medicinske pomoći, izdavanje ljekarskih uvjerenja i ocjenu radne sposobnosti. Koordinira sa svim drugim službama u Domu zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama radi sveobuhvatnije i bolje zdravstvene zaštite stanovništva, kao i vođenja medicinske dokumentacije i zdravstvene statistike. U sklopu ove službe je i patronažna služba za područje Općine Stari Grad. Opšta primarna zdravstvena zaštita pruža usluge stanovništvu na 8 lokaliteta.

Specijalista porodične medicine: 19

Specijalista opšte medicine: 4

Specijalista medicine rada: 1

Doktor medicine: 9

Specijalizacija: 3

Diplomirana medicinska sestra: 3

Viša medicinska sestra: 2

Medicinska sestra: 35

Socijalni radnik: 2

UKUPNO: 78

DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU

Šef Službe: prim.dr. Penava Semira (specijalista pedijatar)

Pruža zdravstvenu zaštitu djeci od 0 do 6 godina, koja se organizuje i provodi dispanzerskom metodom rada. Provodi se aktivan zdravstveni nadzor novorođenčadi, dojenčadi, djece od 1 do 6 godina, sistematski i kontrolni pregledi u savjetovalištu, kontinuirana imunizacija sa revakcinacijom, sistematski pregledi djece prije upisivanja u obdaništa, ambulantna dijagnostika i liječenje. Djeca oboljela od zaraznih i hroničnih bolesti imaju poseban tretman. Služba sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama i sa ostalim specijalistima

Specijalista pedijatar: 5

Diplomirana medicinska sestra: 1

Viša medicinska sestra: 1

Medicinska sestra: 10

UKUPNO: 18

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2 (drugi sprat)
Telefon: 033/724 – 731 

DISPANZER ZA ŠKOLSKU DJECU I OMLADINU

Šef Službe: prim.dr. Mulalić Zlatan (specijalista školske medicine)

Pruža zdravstvenu zaštitu djeci i omladini od 7 do 14 godina (srednjoškolci se na liječenje upućuju u ambulantu porodične medicine), koja se organizuje dispanzerskom metodom. Služba obavlja sistematske preglede učenika osnovnih i srednjih škola, kontrolne ciljane preglede učenika, serijske ciljane preglede, kontinuirano sprovodi sve imunizacije, zdravstveno obrazovanje, procjenu psihofizičkog stanja omladine kod izbora zanimanja i upisa za dalje školovanje. Organizuje predavanja za školsku djecu i omladinu i sarađuje sa pedagogom, socijalnim radnikom i psihologom, kao i sa ostalim specijalistima. Vrši pregled, liječenje i rehabilitaciju u ordinaciji i u kući, diferencijalnu dijagnostiku, specijalističko-konsultativne i konzilijarne preglede.

Specijalista školske medicine: 2

Ljekar opšte prakse: 0

Diplomirana medicinska sestra: 1

Medicinska sestra: 5

UKUPNO: 8

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2 (drugi sprat)

Telefon: 033/724 – 764

STOMATOLOŠKA SLUŽBA

Šef Službe: Imamović dr. Rusmira (specijalista pedodoncije)

Ova služba pruža usluge zdravstvene zaštite usta i zuba. Pruža polivalentnu opću stomatološku i specijalističko-konsultativnu zaštitu u dječijoj i preventivnoj stomatologiji, stomatološkom tretmanu trudnica, bolestima zuba. Obavlja sistematske preglede zuba i usta, fluorizaciju, obuku pranja zuba i otkriva rane anomalije bitne za ortodonski tretman.

Specijalista pedodoncije: 4

Doktor stomatologije: 15

Diplomirana medicinska sestra: 1

Stomatološka sestra: 17

UKUPNO: 37

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2

Telefon: 033/724 – 761

PNEUMOFTIZIOLOŠKI DISPANZER

Šef Službe: prim.dr. Arslanagić Edin (specijalista pneumoftiziolog)

Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu kroz slijedeće djelatnosti: dijagnostika i liječenje plućnih oboljenja, vršenje periodičnih pregleda, izdavanje ljekarskih uvjerenja, aktivan nadzor i liječenje oboljelih od specifičnih i nespecifičnih plućnih oboljenja. Obavlja detaljan pregled radiografisanih lica sa sumnjivim plućnim promjenama i funkcionalnu dijagnostiku pluća. Preuzima liječenje bolesnika otpuštenih iz bolnice i brine se o njihovoj rehabilitaciji. Sarađuje sa ostalim službama u okviru Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Specijalista pneumoftiziolog: 2

Viši RTG tehničar: 2

Medicinska sestra: 2

UKUPNO: 6

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2 (prvi sprat)
Telefon: 033/724 – 791

Alergološko savjetovalište 

Alergološko savjetovalište bavi se dijagnosticiranjem i liječenjem alergijskih atopijskih bolesti, pri čemu se koristi aparat UNICAP 100E kao in vitro metoda određivanja totalnih i specifičnih imunoglobulina E.

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2
Telefon: 033/724 –  777  i  033/724 – 791

SLUŽBA ZA RADIOLOŠKU I ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU

Šef Službe: dr Aida Hasić – Emšo

Ova služba pruža usluge rendgenske dijagnostike za stanovništvo Kantona Sarajevo, općine Novo Sarajevo,  standardne rendgenske pretrage, radiološku dijagnostiku koštanog sistema u koje spadaju rtg snimci zglobova, kičmenog stuba,  toraksa, torakarnih organa, te dijaskopija kod različitih indikacija.

Ultrazvučni pregledi obuhvataju pregled abdomena, urotrakta muškog i ženskog, male zdjelice,  abdominalne aorte, pregled mekih tkiva tj. različitih kvržica, mišića, zglobova u procjeni prisustva izljeva, pregled vrata, štitnjače, pljuvačnih žlijezda, limfnih čvorova, testisa i dojke. Radi se UZ kukova kod dojenčadi starosti do 3 mjeseca, da se na vrijeme isključi razvojna anomalija kuka. Pregledaju se i djeca uzrasta od 3 godine i više.

 

Specijalista radiologije: 2

Dipl.ing.radiološke dijagnostike: 2

Viši RTG tehničar: 1

Ing.medicinske radilogije: 1

Medicinska sestra: 4

Daktilograf: 2

UKUPNO: 13

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2, (prizemlje)

Pacijenti se mogu naručiti telefonski ukoliko imaju adekvatne elektronske uputnice svaki radni dan na broj tel. 033/724 – 780.

SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

V.D. Šef Službe: dr. sci. Biljana Klimenta

Laboratorijska služba vrši analize iz oblasti hematologije i biohemije. Opremljena je savremenom opremom visokog kvaliteta koja joj omogućava izvedbu velikog broja analiza.

V.D. Specijalista medicinske biohemije: 1

Biolog: 3

Dipl.ing.lab.dijagnostike: 1

Viši laboratorijski tehničar: 1

Laboratorijski tehničar: 13

Nemedicinsko osoblje: 3

UKUPNO: 22

Materijali za laboratorijske analize uzimaju se u periodu od 08.00 do 10.00 h u centralnom objektu i lokalitetima: Pofalići, Velešići, Grbavica i Trg heroja. Izdavanje nalaza u laboratoriji u centralnom objektu je od 15.00 do 18.00 h, dok je na svim drugim lokalitetima izdavanje nalaza od 12.00 do 14.00 h.

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2 (prvi sprat)
Telefon: 033/724 – 720

 

 

CENTAR ZA FIZIKALNU TERAPIJU I REHABILITACIJU

Šef Službe: 

Obavlja specijalističke preglede i nudi usluge fizikalne terapije (manuelna masaža, termoterapija, elektroterapija, ultrazvučna terapija, kineziterapija), specifične rehabilitacije djece, obavlja edukaciju roditelja oboljele djece po posebnim programima, preventivne preglede po školama radi ranog otkrivanja deformiteta kičme i lošeg držanja. Ove usluge pacijentima se pružaju u centru, a za nepokretne i teško pokretne pacijente u njihovim kućama. Osim toga Centar obavlja komercijalne masaže i manipulativne tehnike.

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije: 2

Diplomirani fizioterapeut: 3

Viši fizioterapeutski tehničar: 5

Fizioterapeutski tehničar: 14

UKUPNO: 24

Lokalitet: Grbavica, Grbavička 2-c

Telefon: 033/216 – 586

CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

Centar za mentalno zdravlje pruža specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu pružajući sljedeće: psiho-socijalnu pomoć ratom traumatiziranih osoba, pojedinačnu i grupnu psihoterapiju kod psihotraumatiziranih osoba, psiho-socijalnu pomoć ugroženim licima, kućne posjete po potrebi, pomoć porodici, konsultativno-specijalističke preglede iz psihijatrije, kao i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti. U preventivnom radu ovaj Centar ima zadatak da promovira mentalno zdravlje na području Kantona Sarajevo. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Specijalista neuropsihijatrije: 1

Psiholog: 2

Socijalni radnik: 1

Okupacioni terapeut: 1

Diplomirana medicinska sestra: 1

Medicinska sestra: 2

UKUPNO: 8

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2 (drugi sprat)

Telefon: 033/724 – 736

Psihološka pomoć pacijentima (COVID-19): 062 378 727;

OJ SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA DJELATNOST

OFTALMOLOŠKA SLUŽBA

Obavlja prevenciju, rano otkrivanje i liječenje anomalija i oboljenja oka kod svih dobnih skupina. Uz korištenje savremene opreme pruža sljedeće usluge: subjektivno i objektivno određivanje oštrine vida sa propisivanjem naočala (kompjuterskom metodom), liječenje anomalija, oboljenja i povreda prednjeg i stražnjeg segmenta oka, apliciranje kontaktnih sočiva, funduskopiju. Sarađuje sa drugim službama Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Specijalista oftalmolog: 2

Medicinska sestra: 2

UKUPNO: 4

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2, (prvi sprat)

Telefon: 033/724 – 712

Sedmični raspored rada Oftalmološke službe u DZ Novo Sarajevo

ORL SLUŽBA

U savremeno opremljenim ORL kabinetima vrši se specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita koja obuhvaća preventivu, dijagnostiku i liječenje bolesti uha, grla i nosa. Uz redovne preglede i kontrole pacijenata koji se javljaju zbog ORL kazusa, služba učestvuje u sistematskim pregledima uposlenih, prosvjetnih radnika, te daje ocjenu pri vađenju ljekarskih uvjerenja za posao i vozački ispit. U kabinetu za audioometriju ispituje se sluh, što je također vrlo bitan dio nalaza kod patoloških stanja.

Specijalista ORL: 1

Medicinska sestra: 2

UKUPNO: 3

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2, (prvi sprat)

Telefon: 033/724 – 711

Sedmični raspored rada ORL službe u DZ Novo Sarajevo

NEUROLOŠKA SLUŽBA

Neurološka služba vrši specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu pružajući sljedeće usluge: uzima neurološku anamnezu i trijažira pacijente po potrebi u Centar za mentalno zdravlje; vrši sistematske preglede (npr. prosvjetnih radnika) i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti; izdaje ljekarska uvjerenja i nalaze za tuđu njegu i pomoć.

Specijalista neuropsihijatrije: 1

Medicinska sestra: 1

UKUPNO: 2

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2, (prvi sprat)
Telefon: 724 714
Sedmični raspored rada Neurološke službe u DZ Novo Sarajevo
INTERNISTIČKA SLUŽBA

Osnovni zadaci ove službe su: dijagnosticiranje i liječenje nezaraznih masovnih oboljenja (uključujući oboljenja vezana za sve sisteme ljudskog organizma iz domena interne medicine, koja, ukoliko ne mogu biti riješena na ovom nivou, rješavaju se na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite), rad na primarnoj i sekundarnoj prevenciji istih, rad na sistematskim pregledima po potrebi, te izdavanje ljekarskih uvjerenja. Ova služba uz uputnicu pruža konsultativne usluge drugim službama. Svaki pregled uključuje kompletan fizikalni pregled, te obavezan EKG.

Specijalista interne medicine: 3

Medicinska sestra: 3

UKUPNO: 6

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2, (prvi sprat)
Telefon: 724 788
Sedmični raspored rada Internističke službe u DZ Novo Sarajevo

Savjetovalište za dijabetes

U ovom savjetovalištu u okviru Internističke službe, pacijenti dobijaju dijabetičarsku knjižicu, savjete o ishrani, njezi stopala, ponašanju i mogućim komplikacijama. Pacijentima se uz kompletan internistički pregled određuje i “body mass index”, mjeri pulzacija na krvnim sudovima, snima EKG, određuje nivo glukoze u krvi i, po potrebi, radi oralni glukoza tolerans test (OGTT). Iz ovog savjetovališta se pacijenti, kojima je to potrebno, ambulantno prevoze na inzulinsku terapiju poslije intenzivne sedmodnevne obuke od strane ljekara i medicinske sestre. Savjetovalište sarađuje sa svim ostalim službama Doma zdravlja u cilju sveobuhvatne kontrole pacijenata koji imaju šećernu bolest.

Lokalitet: Ambulanta Grbavica III, Grbavička 129
Telefon: 721 933

STOMATOLOŠKA SLUŽBA -
specijalističko-konsultativna djelatnost

Ova služba pruža specijalističko-konsultativne usluge u oblastima bolesti usta i parodontologije (liječenje bolesti potpornih struktura zuba, mekih tkiva usta, jezika i pljuvačnih žlijezda svim dobnim skupinama), endodonciji (liječenje zuba), stomatološkoj protetici (izradi mobilnih i fiksnih zubnih proteza) i oralnoj hirurgiji (hirurškom liječenju u oralnoj regiji).

Specijalista protetike: 3

Specijalista oralne hirurgije: 2

Specijalista bolesti  usta i  parodoncija: 1                  

Specijalista endodoncije: 3

Stomatološka sestra: 6

Zubni tehničar: 6

UKUPNO: 21

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2
Telefon: 724 716

Lokalitet: Grbavica (samo endodoncija)
Telefon: 721 921
Sedmični raspored rada Specijalističke Stomatološke službe u DZ Novo Sarajevo

Lokaliteti

Omer Maslic wt
CENTRALNI OBJEKAT

CENTRALNI OBJEKAT

 • Stanovništvo: 30455 
 • MZ: Čengić Vila I i II, Dolac, Hrasno, Hrasno brdo, Kvadrant
 • Timovi obiteljske medicine: 10
  Stomatološki timovi: 13

ADRESA: Bihaćka 2, 71000 Sarajevo

Tel. 033/724-700

Radno vrijeme: 07:30 - 20:00.

PODRUČNA AMBULANTA POFALIĆI

PODRUČNA AMBULANTA POFALIĆI

 • Stanovništvo: 7680
 • MZ: Pofalići I i Pofalići II
 • Timovi obiteljske medicine: 3
  Stomatološka služba: 2
  Sl. za laboratorijsku dijagnostiku

ADRESA: Humska br. 67, 71000 Sarajevo

Tel. 033/654-910

Radno vrijeme: 07:30 - 20:00

PODRUČNA AMBULANTA VELEŠIĆI I

PODRUČNA AMBULANTA VELEŠIĆI I

 • Stanovništvo: 6976
 • MZ: Velešići I i Velešići II
 • Timovi obiteljske medicine: 3
 • Stomatološka služba
 • Sl. za lab. dijagnostiku

ADRESA: Muhameda ef. Pandže bb, 71000 Sarajevo

Tel. 033/814-566

Stomatologija i laboratorija: 033/814-636

Radno vrijeme: 07:30 - 20:00

PODRUČNA AMBULANTA TRG HEROJA

PODRUČNA AMBULANTA TRG HEROJA

 • Stanovništvo: 7042
 • MZ: Trg Heroja
 • Timovi obiteljske medicine:  4
 • Sl. za laboratorijsku dijagnostiku: 1

ADRESA: Trg Heroja 2-a, 71000 SarajevO

Tel. 033/661-134

Radno vrijeme: 07:30 - 20:00

PODRUČNA AMBULANTA EDUKATIVNI CENTAR GRBAVIČKA 4B

PODRUČNA AMBULANTA KOVAČIĆI

 • Stanovništvo: 4653
 • MZ: Kovačići i Gornji Kovačići 
 • Timovi obiteljske medicine: 2

ADRESA: Grbavička br. 4-b, 71000 Sarajevo

Tel. 033/665-375

Radno vrijeme: 07:30 - 20:00

PODRUČNA AMBULANTA GRBAVICA I

PODRUČNA AMBULANTA GRBAVICA I

 • Stanovništvo: 16499
 • MZ: Grbavica I, Grbavica II 
 • Timovi obiteljske medicine: 5
 • Sl. za laboratorijsku dijagnostiku: 2
 • Stomatološka zaštita za odrasle: 2
 • Pedodoncija za šk. djecu: 2 
 • Dječja stomatologija: 2

ADRESA: Grbavička 131, 71000 Sarajevo

Tel. 033/721-920 i 033/721-928

Radno vrijeme: 07:30 - 20:00

PODRUČNA AMBULANTA VRACA

PODRUČNA AMBULANTA VRACA

 • Stanovništvo: 2413
 • MZ: Vraca i dio MZ Grbavica II 
 • Timovi obiteljske medicine: 1
 • Stomatološka služba: 1

ADRESA: Derviša Numića br. 70, 71000 Sarajevo

Tel.

Radno vrijeme: ponedeljak, utorak, srijeda i petak 07:30-14:30; četvrtak 13:00-20:00OBAVJEŠTENJE ZA PACIJENTE:

Obavještavamo vas da se zbog tehničkih razloga od 24.02.2020. godine privremeno zatvara ambulanta Vraca.Tim porodične medicine iz ove Ambulante će raditi sa registrovanim pacijentima u Ambulanti Kovačići u istom radnom vremenu: od 7:30 do 14:30 h svaki radni dan, četvrtkom od 13:00 do 20:00 h, dok se ne steknu uslovi za ponovni rad na lokalitetu Vraca.

Tel: 033/663 - 366

PODRUČNA AMBULANTA KALESIJSKA

PODRUČNA AMBULANTA KALESIJSKA

 • Stanovništvo: 8698
 • MZ: Dolac Malta
 • Timovi obiteljske medicine: 3

ADRESA: Kalesijska 2, 71000 Sarajevo

Tel. 033/651-995

Radno vrijeme: 07:30 - 20:00

HITNA MEDICINSKA POMOĆ

HITNA MEDICINSKA POMOĆ

 • Stomatološka služba: 3 tima

ADRESA: Kolodvorska 14, 71000 Sarajevo

TEL. 033/611-111

CENTAR ZA FIZIKALNU REHABILITACIJU

CENTAR ZA FIZIKALNU REHABILITACIJU

 • Timovi fizikalne rehabilitacije

ADRESA: Grbavička 2c, 71000 Sarajevo

Tel. 033/216-586

Radno vrijeme: 7:30 - 20:00