Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Informacija o provedenim procedurama zapošljavanja u JUDZKS

Povodom učestalih, proizvoljnih, neosnovanih, činjenično nepotkrijepljenih medijskih objava sa evidentnom namjerom da se degradiraju uposlenici u svojstvu članova komisije i diskredituje menadžment Ustanove, a u cilju blagovremenog, zakonitog, istinitog  informisanja građana Kantona Sarajevo i korisnika naših usluga želimo da istaknemo da  se svi prijemi u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo  provode u skladu sa Zakonom o radu,  Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo  i Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i plaćama radnika Ustanove. Napominjemo da izjašnjenjem supervizora, predsjednika, članova i sekretara Komisije za provođenje javnih oglasa nisu uočene niti prijavljene neregularnosti sa ciljem uticaja na rezultate javnog oglasa, te da su u konkursnoj proceduri ispoštovane sve zakonske i podzakonske odredbe.  Informacije o provedenim konkursnim procedurama su dostupne na zahtjev svih zainteresovanih strana i nadležnih organa.

Lejla Moćević, stručni saradnik za odnose s javnošću

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost