Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javni oglas za izbor i imenovanje generalnog direktora Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 29. Stav 1. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama (“ Službeni glasnik R BiH ”   broj : 6/92,8/93 i 13/94), člana 66. stav 1. i 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( “ Službene novine FBIH “broj:  46/10, 75/13), člana 14. stav 2. i 4. Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanja organizacije poslova Javne ustanove Dom Zdravlja Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo “ broj: 7/12, 49/13 ). Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove (“ Službene novine FBiH” broj: 77/17), Člana 39, 40. 41. i 46. Statuta Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo (br.01-01-1600-52-30-13/13, od 03.10.2013. godine, Statuta o Izmjeni i dopuni Statuta JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo (Sl.novine Kantona Sarajevo br.25/21, od 24.06.2021. godine), Odluke Upravnog odbora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje generalanog direktora br.: 01-01-695-129/21, od 25.06.2021. godine, Upravni odbor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo objavljuje:

J A V N I   O G L A S

za izbor i imenovanje generalnog direktora

Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo

I. Predmet javnog oglasa:

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje generalnog direktora Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

II. Opis poslova:

Generalni direktor Ustanove rukovodi Domom zdravlja, organizuje i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Dom zdravlja i odgovoran je za zakonitost rada Doma zdravlja kao i sve ostale poslove i radne zadatke propisane Statutom Ustanove.

III. Opšti uslovi :

Kandidati za izbor i imenovanje moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedene pozicije,
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH (bilo koji nivo države ili entiteta ) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, 
 • da se na njega ne odnosi član IX. 1 Ustava BiH.

IV. Posebni uslovi :

Pored ispunjavanja opštih uslova, kandidati za izbor i imenovanje moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

 • završen medicinski ili stomatološki fakultet odnosno farmaceutsko biohemijski fakultet i jednu od specijalizacija iz okvira djelatnosti Doma zdravlja, ili završen medicinski fakultet sa specijalizacijom iz okvira djelatnosti Doma zdravlja ili završen medicinski fakultet sa specijalizacijom iz socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva,
 • Certifikat o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta – i to sva tri nivoa edukacije u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno dokaz o završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta,
 • da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci,
 • da ima program rada i razvoja Javne Ustanove Doma Zdravlja Kantona Sarajevo za izborni – mandatni  period koji treba da sadrži prijedlog stručnih i ekonomskih parametara razvoja Ustanove,
 • poznavanje rada na računaru.

V. Izbor i imenovanje :

Izbor i imenovanje vrši se na mandatni period od (4) četiri godine.

Sa svim kandidatima koji ispunjavanju uslove iz javnog oglasa, Upravni odbor Ustanove obavit će intervju.

VI. Potrebna dokumentacija :

Kandidati su dužni uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti:

 1. Uvjerenje o državljanstvu BiH,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedene pozicije,
 4. Izjavu kandidata potpisanu i ovjerenu od strane nadležnog organa da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava BiH,
 5. Diploma o završenom medicinskom ili stomatološkom ili farmaceutsko – biohemijskom fakultetu i jednu od specijalizacije iz okvira djelatnosti Doma zdravlja, ili diploma o završenom medicinskom fakultetu sa specijalizacijom iz okvira djelatnosti Doma zdravlja ili diploma o završenom medicinskom fakultetu sa specijalizacijom iz socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva,
 6. Izjava da – nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH   (bilo koji nivo države ili entiteta) u period od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije,
 7. Uvjerenje/certifikat o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta i to sva tri nivoa edukacije u skladu sa pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno dokaz o završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta,
 8. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 9. uvjerenje o specijalističkom ispitu,
 10. potvrda o radnom iskustvu u struci,
 11. program rada i razvoja Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za izborni – mandatni period koji treba da sadrži prijedlog stručnih i ekonomskih parametara razvoja Ustanove,
 12. Certifikat ili uvjerenje o poznavanju rada na računaru,

VII. Rok za dostavljanje dokumentacije, adresa za prijavu :

Kandidati su dužni dostaviti orginalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata kod nadležnog organa.

Sva tražena ovjerena dokumentacija ne smije biti starija od tri (3) mjeseca.

Javni oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg objavljivanja, a bit će objavljen u sredstvima javnog informisanja “ Oslobođenje “ i “ Službenim novinama FBIH”, kao i na službenoj WEB stranici Ustanove – www.judzks.ba.

Rok u kojem će kandidati biti obavješteni o rezultatima Javnog oglasa je osam (8) dana od dana donošenja Odluke o izboru.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih ovim Javnim oglasom, dostavljaju se lično ili poštom preporučeno u zatvorenoj koverti sa naznakom:

                                                                 – UPRAVNI ODBOR –

“ Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje generalnog direktora Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo – NE OTVARAJ “.

Prijave se dostavljaju na adresu: Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Ulica Vrazova broj 11. – protokol Ustanove, 71000 Sarajevo.

Neblagovremene i nepopotpune prijave neće biti razmatrane.

Nakon završene procedure izbora i imenovanja generalnog direktora Ustanove, prijave i dokumentacija se neće vraćati kandidatima koji su aplicirali na javni oglas.

              UPRAVNI ODBOR

 JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA

            KANTONA SARAJEVO