Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – 1.7.2019. – ZATVOREN

– Rezultati pismenog ispita (Pozicija 15)

– Rezultati pismenog ispita (Pozicija 14)

– Rezultati pismenog ispita (Pozicija 8)

– Rezultati pismenog ispita (Pozicija 10)

– Rezultati pismenog ispita (Pozicija 09)

– RASPORED POLAGANJA USMENOG DIJELA ISPITA (POZICIJA 08)

– RASPORED POLAGANJA USMENOG DIJELA ISPITA (POZICIJE 12 i 13)

– RASPORED POLAGANJA USMENOG DIJELA ISPITA (POZICIJA 11)

– Rezultati pismenog ispita (Pozicija 13)

– Rezultati pismenog ispita (Pozicija 12)

– RASPORED POLAGANJA PISMENOG DIJELA ISPITA (POZICIJE 09 i 10)

– RASPORED POLAGANJA PISMENOG DIJELA ISPITA (POZICIJE 14 i 15) – IZMJENA

– Rezultati pismenog ispita (Pozicija 11)

– Rezultati pismenog ispita (Pozicije 1 – 7)

– RASPORED POLAGANJA PISMENOG DIJELA ISPITA (POZICIJA “Fizioterapeutski tehničar”)

– RASPORED POLAGANJA PISMENOG DIJELA ISPITA (POZICIJA “Laboratorijski tehničar”)

– RASPORED POLAGANJA PISMENOG DIJELA ISPITA (POZICIJA “Medicinska sestra/tehničar”)

– RASPORED POLAGANJA PISMENOG DIJELA ISPITA (POZICIJE 1 – 7)

Kandidati koji nisu zadovoljili formalno-pravne uslove (bez kontakt adrese)

Kandidati koji nisu zadovoljili formalno-pravne uslove (bez kontakt adrese) – DOPUNA

Kandidati koji nisu zadovoljili formalno-pravne uslove (bez kontakt adrese) – DOPUNA 2

Poslovnik o radu Komisije za provođenje javnog oglasa od 01.07.2019.

JAVNA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA
KANTONA SARAJEVO
GENERALNI DIREKTOR

www.judzks.ba

Vrazova 11. Sarajevo

Na osnovu člana 38. Statuta, člana 20.a. Zakona o radu („Službene novine FBIH“, br 26/16 i 89/18), člana 4., 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala („Sl. novine KS“ br. 9/19; 21/19), člana 11. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i plaćama radnika Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-22845-18/19 od 06.06.2019. godine, v.d generalni direktor raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1.Specijalista pedijatrije – 5 (pet) izvršioca

2.Specijalista pneumoftiziologije – 2 (dva) izvršioca

3.Specijalista neuropsihijatrije/psihijatrije – 2 (dva) izvršioca

4.Specijalista neurologije – 1 (jedan) izvršilac

5.Specijalista interne medicine – 5 (pet) izvršioca

6.Specijalista ORL – 1 (jedan) izvršilac

7.Specijalista porodične/obiteljske medicine – 3 (tri) izvršioca

8.Diplomirana medicinska sestra/tehničar – patronaža – 1 (jedan) izvršilac

9.Diplomirani inžinjer medicinske radiologije – 2 (dva) izvršioca

10. Biohemičar – 2 (dva) izvršioca

11.Medicinska sestra/tehničar – 25 (dvadeset pet) izvršioca

12.Laboratorijski tehničar – 2 (dva) izvršioca

13.Fizioterapeutski tehničar – 3 (tri) izvršioca

14.Socijalni radnik – patronaža- 2 (dva) izvršioca

15.Psiholog – 1 (jedan) izvršilac

Opći uslovi:

  • Da je državljanin Bosne i Hercegovine – dokaz Uvjerenje o državljanstvu
  • Da je fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta – Izabrani kandidati će biti dužni prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti koje nije starije od tri mjeseca.

Posebni uslovi:

1.Specijalista pedijatrije – 5 (pet) izvršioca:

-VSS Medicinski fakultet 360 ECTS bodova

-specijalistički ispit iz pedijatrije

-licenca za samostalan rad

-poznavanje rada na računaru

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja po principima moderne pedijatrijske prakse, obavlja preventivnu i kurativnu zdravstvenu zaštitu djece od 0 – 6 godina starosti, obavlja kontinuiranu imunizaciju, obavlja konsultativne i konzilijarne preglede po potrebi, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije, liječenja i rehabilitacije, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene zaštite, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po Nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo,

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 2.098,64 BAM

2.Specijalista pneumoftiziologije/pulmologije – 2 (dva) izvršioca

-VSS Medicinski fakultet 360 ECTS bodova

-specijalistički ispit iz pneumoftiziologije/pulmologije

-licenca za samostalan rad

-poznavanje rada na računaru

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja po principima moderne pneumoftiziološke prakse, vrši pregled lica upućenih na sistematski pregled, sanitarne i periodične preglede te vrši preglede za ljekarska uvjerenja, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije, liječenja i rehabilitacije, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene zaštite, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po Nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo,

Radno vrijeme: 30 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 2.098,64 BAM

3.Specijalista neuropsihijatrije/psihijatrije – 2 (dva) izvršioca

-VSS Medicinski fakultet 360 ECTS bodova

-specijalistički ispit iz neuropsihijatrije/psihijatrije

-edukacija iz mentalnog zdravlja

-licenca za samostalan rad

-poznavanje rada na računaru

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja po principima moderne psihijatrijske prakse u multidisciplinarnom timu u Centru za mentalno zdravlje i po potrebi u kući pacijenta, obavlja psihijatrijski intervju sa pacijentom ili članom uže porodice, vrši površinske individualne i grupne psihoterapije, obavlja edukativni rad u vaspitno-obrazovnim ustanovama, vodi

zakonom propisanu medicinsku evidenciju, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije, liječenja i rehabilitacije, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene zaštite, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po Nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo,

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 2.098,64 BAM

4.Specijalista neurologije – 1 (jedan) izvršilac

-VSS Medicinski fakultet 360 ECTS bodova

-specijalistički ispit iz neuropsihijatrije/neurologije

-licenca za samostalan rad

-poznavanje rada na računaru

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja po principima moderne neuropsihijatrije, obrada za IK, sistematski pregledi i ljekarska uvjerenja za vozače i posao,  po potrebi obavlja kućne posjete, po potrebi radi u EEG kabinetu, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije, liječenja i rehabilitacije, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene zaštite, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po Nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo,  

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 2.098,64 BAM

5.Specijalista interne medicine – 5 (pet) izvršioca

-VSS Medicinski fakultet 360 ECTS bodova

-specijalistički ispit iz interne medicine

-licenca za samostalan rad

-poznavanje rada na računaru

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja po principima moderne internističke prakse u ambulanti i po potrebi u kući pacijenta, vrši obradu za IK, daje mišljenje za operativne zahtjeve pacijenata, koordinira rad sa ostalim procesima djelatnosti, vrši upućivanje pacijenata u odgovarajuća savjetovališta po potrebi, obavlja specijalističko-konsultativne preglede pacijenata po potrebi, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije, liječenja i rehabilitacije, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene zaštite, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po Nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo,

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 2.098,64 BAM

6.Specijalista ORL – 1 (jedan) izvršilac

-VSS Medicinski fakultet 360 ECTS bodova

-specijalistički ispit iz otorinolaringologije

-licenca za samostalan rad

-poznavanje rada na računaru

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja po principima moderne otorinolaringologije, vrši obradu za IK, daje mišljenje za operativne zahvate pacijenata, obavlja konsultativne preglede pacijenata po potrebi, vrši policerovanje i ispitivanje sluha šapatom i glasnim govorom kao i ispitavanje sluha zvučnim viljuškama, vrši određivanje slušnog amplifikatora, obavlja otoskopski pregled, obavlja pregled pacijenta za operativne zahvate i ljekarski pregled, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije, liječenja i rehabilitacije, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene zaštite, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po Nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo,

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 2.098,64 BAM

7.Specijalista porodične/obiteljske medicine – 3 (tri) izvršioca

-VSS Medicinski fakultet

-specijalistički ispit iz porodične/obiteljske medicine

-licenca za samostalan rad

-poznavanje rada na računaru

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja po principima savremene porodične/obiteljske medicine, vrši obradu za IK, sistematske preglede i ljekarska uvjerenja u skladu sa specijalizacijom, utvrđuje uzrok smrti lica izvan zdravstvene ustanove ukoliko posjeduje Rješenje kantonalnog ministarstva zdravstva, radne zadatke obavlja u ambulanti porodične/obiteljske medicine i u kući pacijenta, koordinira sa svim službama u cilju poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite pacijenata, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije, liječenja i rehabilitacije, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene zaštite, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po Nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo,

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 2.098,64 BAM

8.Diplomirana medicinska sestra/tehničar – patronaža – 1 (jedan) izvršilac

-VSS diplomirana medicinska sestra –opći smjer – 240 ECTS bodova

-položen stručni ispit

-licenca za samostalan rad

-edukacija iz porodične/obiteljske medicine

-poznavanje rada na računaru

-1 godina radnog iskustva u struci

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja iz oblasti sestrinstva, osigurava uštede kod svake intervencije, vrši monitoring i evaluaciju zdravlja zdravstvene zaštite zajednice na nivou opštine, sarađuje sa svim službama Doma zdravlja, socijalnim ustanovama, drugim organizacijama i lokalnim zajednicama te na taj način učestvuje u korigovanju životnih prilika koje su riziko faktori za nastanak određenih bolesti, upoznaje i proučava socijalne i ekonomske prilike, opšte zdravstveno stanje i higijenske prilike, običaje vezane za ishranu, rad i život stanovništva određenog područja, sprovodi zdravstveno vaspitanje pojedinaca, porodice i grupe, otkriva socijalno ugrožene, zlostavljane i zanemarivane pojedince, stare i nemoćne osobe, unaprijeđuje znanje i vještine s novostima u zdravstvenoj njezi kroz edukaciju i samoedukaciju, na temelju iskustava iz svakodnevnog rada, podučava učenike, stažiste, pripravnike i novozaposlene radnike specifičnostima rada u ambulantama porodične/obiteljske medicine i na terenu te sudjeluje u stručnom usavršavanju zdravstvenog osoblja, učestvuje u liječenju pacijenta pod nadzorom ordinirajućeg ljekara, vrši pripremu pacijenta za pregled, provodi rad u lokalnoj zajednici, planira nabavku lijekova i materijala, vrši edukaciju i savjetovanje pacijenata, provodi sistem naručivanja uz trijažu pacijenata, provodi aktivnosti iz oblasti uspostave standarda sigurnosti i kvaliteta, po potrebi asistira ljekaru prilikom pregleda pacijenta, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, sarađuje sa drugim službama u cilju koordinacije njege pacijenta, brine se o sterilizaciji, održavanju i ispravnosti materijala i instrumenata, obavezna je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije, liječenja i rehabilitacije,  čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke,  obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po Nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo,

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 1.385,89 BAM

9.Diplomirani inžinjer medicinske radiologije – 2 (dva) izvršioca

-VSS radiološki smjer – 240 ECTS bodova

-položen stručni ispit

-licenca za samostalan rad

-poznavanje rada na računaru

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Radno mjesto sa posebnim uslovima rada uz primjenu mjera zaštite na radu, obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, radi na sofisticiranim aparatima složenijim radiološkim pretragama, vrši nadzor nad radom i higijenom prostora i aparata, obavlja poslove iz oblasti radiodijagnostike, vrši evaluaciju kvaliteta dobivenih radioloških snimaka, stroga primjena svih zakonskih odredbi o zaštiti  štetnog jonizirajućeg zračenja pacijenta, sebe lično i svih zaposlenih, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije, liječenja i rehabilitacije, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene zaštite, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po Nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo,

Radno vrijeme: 30 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 1.385,89 BAM

10. Biohemičar – 2 (dva) izvršioca

-VSS Farmaceutski fakultet –300 ECTS bodova

-licenca za samostalan rad

-poznavanje rada na računaru

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja po principima medicinsko-biohemijske djelatnosti, obavlja poslove na modernim biohemijskim hematološkim aparatima, pravi složene reagense, kontroliše utrošak potrošnog materijala, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije, liječenja i rehabilitacije, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene zaštite, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po Nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo,

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 1.630,14 BAM

11.Medicinska sestra/tehničar – 25 (dvadeset pet) izvršioca

-SSS medicinska sestra/tehničar – opći ili psihogerijatrijski ili pedijatrijski  smjer

-položen stručni ispit

-licenca za samostalan rad

-poznavanje rada na računaru

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja iz oblasti sestrinstva, učestvuje u liječenju pacijenta pod nadzorom ordinirajućeg ljekara i provodi ordiniranu terapiju, održava higijenu ormarića za lijekove, sanitetskog materijala i instrumenata, prima pacijente na pregled kod ljekara a po potrebi pomaže pri pregledu, radi sve poslove medicinske sestre tehničara u ordinaciji i intervenciji, provodi sistem naručivanja i telefonsko savjetovanje pacijenata, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, provodi timske postupke iz područja prevencije bolesti i promocije zdravlja, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije, liječenja i rehabilitacije, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene zaštite, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po Nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo,

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 950,32 BAM

12.Laboratorijski tehničar – 2 (dva) izvršioca

-SSS laboratorijski  smjer

-položen stručni ispit

-licenca za samostalan rad

-poznavanje rada na računaru

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja po principima moderne medicinsko-biohemijske djelatnosti, uzima biološki materijal na radnom mjestu i u stanu pacijenta, svih populacija, vrši obradu biološkog materijala, vrši hematološke analize, pravi reagense za analize koje radi u saradnji sa biohemičarom, formira nalaz, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije, liječenja i rehabilitacije, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene zaštite, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po Nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo,

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 950,32 BAM

13.Fizioterapeutski tehničar – 3 (tri) izvršioca

-SSS fizioterapeutski smjer

-položen stručni ispit

-licenca za samostalan rad

-poznavanje rada na računaru

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja iz domena savremene fizijatrije, obavlja fizikalni tretman u Centru i stanu pacijenta, radi na poslovima primjene elektroterapije i mehanoterapije te na poslovima manuelne masaže, radi na aplikaciji termoterapeutskih pakunga, radi na poslovima kineziterapije, elektroterapije, termoterapije i manuelne masaže, primjenjuje mjere zaštite pacijenta, vrši nadzor nad higijenom prostora i aparata, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije, liječenja i rehabilitacije, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene zaštite, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po Nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo,

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 950,32 BAM

14.Socijalni radnik –patronaža  2 (dva) izvršioca

-VSS društveni smjer–diplomirani socijalni radnik 240 ECTS/socijalni radnik 180ECTS

-poznavanje rada na računaru

-položen vozački ispit B kategorije

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja u porodici, provodi socioterapijske aktivnosti, koordinira sa socijalnim službama u zajednici i centrima za socijalni rad, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije, liječenja i rehabilitacije, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene zaštite, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po Nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo,

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 1.385,89 BAM (diplomirani socijalni radnik 240 ECTS)

Osnovna plata: 1.157,85 BAM (socijalni radnik 180 ECTS)

15.Psiholog – 1 (jedan) izvršilac

-VSS Filozofski fakultet – odsjek psihologije 240 ECTS

-edukacija iz mentalnog zdravlja

-poznavanje rada na računaru

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja u multidisciplinarnom timu u Centru za mentalno zdravlje i po potrebi u kući pacijenta, obavlja psiholođški intervju sa pacijentom, obavlja psihološko ispitivanje sa davanjem mišljenja za kategorizaciju za IK , radi sa grupama iz oblasti koju pokriva, vodi zakonom propisanu medicinsku dokumentaciju, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije, liječenja i rehabilitacije, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene zaštite, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po Nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo,  

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 1.385,89 BAM

Način podnošenja prijave:

Kandidati su obavezni uz potpisanu Prijavu sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, dostaviti tražene dokumente (u originalu ili ovjerenoj kopiji) o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, dostaviti preporučeno putem pošte ili lično na protokol JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, na adresu:

Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Ul. Vrazova 11

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Sa naznakom: „Javni oglas za prijem u radni odnos, za poziciju:

(broj pozicije na koju se prijava odnosi) – NE OTVARAJ“

Za pozicije pod rednim brojem 1., 2., 4., 5., 6. i 7.:

-dokaz diploma o završenom Medicinskom fakultetu

-dokaz o položenom specijalističkom ispitu

-dokaz o posjedovanju važeće Licence za samostalan rad izdate od nadležne komore

-dokaz o poznavanju rada na računaru

-Uvjerenje o državljanstvu

Za pozicije pod rednim brojem 3.:

-dokaz diploma o završenom Medicinskom fakultetu

-dokaz o položenom specijalističkom ispitu

-dokaz o završenoj edukaciji iz mentalnog zdravlja

-dokaz o posjedovanju važeće Licence za samostalan rad izdate od nadležne komore

-dokaz o poznavanju rada na računaru

-Uvjerenje o državljanstvu

Za poziciju pod rednim brojem 8.:

-dokaz diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi – opći smjer

-dokaz o položenom stručnom ispitu

-dokaz o posjedovanju važeće Licence za samostalan rad izdate od nadležne komore

-dokaz o završenoj edukaciji iz porodične/obiteljske medicine

-dokaz o poznavanju rada na računaru

-Uvjerenje o državljanstvu

Za poziciju pod rednim brojem 9.:

-diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi – radiološki smjer

-dokaz o položenom stručnom ispitu

-dokaz o posjedovanju važeće Licence za samostalan rad izdate od nadležne komore

-dokaz o poznavanju rada na računaru

-Uvjerenje o državljanstvu

Za poziciju pod rednim brojem 10.:

-dokaz diploma o završenom Farmaceutskom fakultetu

-dokaz o posjedovanju važeće Licence za samostalan rad izdate od nadležne komore

-dokaz o poznavanju rada na računaru

-Uvjerenje o državljanstvu

Za pozicije pod rednim brojem 11.,:

dokazdiploma o završenoj zdravstvenoj srednjoj školi – smjer opšti ili pedijatrijski ili psihogerijatrijski

-dokaz o položenom stručnom ispitu

-dokaz o posjedovanju važeće Licence za samostalan rad izdate od nadležne komore

-dokaz o poznavanju rada na računaru

-Uvjerenje o državljanstvu

Za pozicije pod rednim brojem 12.:

dokazdiploma o završenoj zdravstvenoj srednjoj školi – smjer laboratorijski tehničar

-dokaz o položenom stručnom ispitu

-dokaz o posjedovanju važeće Licence za samostalan rad izdate od nadležne komore

-dokaz o poznavanju rada na računaru

-Uvjerenje o državljanstvu

Za pozicije pod rednim brojem 13.:

dokazdiploma o završenoj zdravstvenoj srednjoj školi – smjer fizioterapeutski tehničar

-dokaz o položenom stručnom ispitu

-dokaz o posjedovanju važeće Licence za samostalan rad izdate od nadležne komore

-dokaz o poznavanju rada na računaru

-Uvjerenje o državljanstvu

Za poziciju pod rednim brojem 14.:

diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi – Socijalni rad

-dokaz o poznavanju rada na računaru

-vozačka dozvola-fotokopirana s obje strane (ovjerena kopija, ovjera ne starija od 6 mjeseci)

-Uvjerenje o državljanstvu

Za poziciju pod rednim brojem 15.:

diploma o završenom Filozofskom fakultetu – odsjek psihologija

-dokaz o završenoj edukaciji iz mentalnog zdravlja

-dokaz o poznavanju rada na računaru

-Uvjerenje o državljanstvu

Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidati mogu dostaviti uvjerenje škola ili drugih institucija koje se bave obučavanjem znanja rada na računaru, bez obzira da li se nalaze u Bosni i Hercegovini ili izvan nje, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu informatike, kao i drugu ispravu fakulteta (ovjerena kopija upisnice/indeksa) koja potvrđuje poznavanje ili znanja rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je direktno vezano za rad na računaru.

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Javni  Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i web stranici Ustanove.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Dostavljeni dokumenti mogu biti orginalni ili ovjerene fotokopije (ne starije od 6 mjeseci).

U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog oglasa, neki od kandidata budu imali jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentom (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na Javni Oglas, u skladu sa članom 23. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 45/12, 26/14 i 46/17).

Komisija za provođenje Javnog oglasa će kandidate koji ispunjavaju uvjete, pismenim putem obavijestiti o terminu polaganja pismenog ispita. Takođe, Komisija će pismenim putem obavijestiti kandidate koji nisu ispunili pravno-formalne uslove konkursa.

Kandidat koji ne ostvari minimalan broj bodova na pismenom ispitu ne učestvuje u daljnjem izbornom procesu.

Nakon imenovanja Komisije, Poslovnik o radu iste objavit će se na web stranici Ustanove.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Za sva dodatna pojašnjenja, kontakt osoba Zlatko Viteškić broj tel.: 033 292-612.

NAPOMENA: Konkurs je zatvoren.