Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javni oglas za popunu radnih mjesta – 10.01.2019. – ZATVOREN

Na osnovu Odluke generalnog direktora o raspisivanju Javnog oglasa za popunu radnih mjesta na određeno vrijeme , JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS

Za popunu radnih mjesta

 • Doktor medicine – 5 izvršilaca
 • Specijalista otorinolaringologije – 1 izvršilac
 • Specijalista pedijatrije – 2 izvršioca
 • Specijalista pneumoftiziologije – 2 izvršioca
 • Specijalista interne medicine – 3 izvršioca
 • Specijalista neuropsihijatrije/psihijatrije – 1 izvršilac
 • medicinska sestra/tehničar – opšteg smjera – 2 izvršioca
 • medicinska sestra/tehničar – pedijatrijskog smjera – 2 izvršioca
 • stomatološka sestra/tehničar – 2 izvršioca
 • zubni tehničar – 1 izvršilac
 • VSS diplomirani fizioterapeut – 3 izvršioca
 • radnica na održavanju higijene – 4 izvršioca
 • VKV vozač – 2 izvršioca

Opći uslovi:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • Da je punoljetan/a

Radni odnosi se zasnivaju na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Uz svojeručno potpisano prijavu na javni oglas koja treba sadržavati kraću biografiju kandidata, adresu, kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti i sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

Posebni uslovi:

Za poziciju 01.

 • VSS medicinski fakultet – 360 ECTS bodova – dokaz diploma o završenom medicinskom fakultetu
 • Položen stručni ispit – dokaz uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Poznavanje rada na računaru – dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Licenca za samostalan rad – dokaz važeća licence za samostalan rad

Za poziciju 02.

 • VSS medicinski fakultet – 360 ECTS bodova – dokaz diploma o završenom medicinskom fakultetu
 • Položen stručni ispit – dokaz uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Specijalizacija iz otorinolaringologije – dokaz uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz otorinolaringologije
 • Poznavanje rada na računaru – dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Licenca za samostalan rad – dokaz važeća licence za samostalan rad

Za poziciju 03.

 • VSS medicinski fakultet – 360 ECTS bodova – dokaz diploma o završenom medicinskom fakultetu
 • Položen stručni ispit – dokaz uvjerenje o položenom stručnom ispit
 • Specijalizacija iz pedijatrije – dokaz uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz pedijatrije
 • Poznavanje rada na računaru – dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Licenca za samostalan rad – dokaz važeća licence za samostalan rad

Za poziciju 04.

 • VSS medicinski fakultet – 360 ECTS bodova – dokaz diploma o završenom medicinskom fakultetu
 • Položen stručni ispit – dokaz uvjerenje o položenom stručnom ispit
 • Specijalizacija iz pulmologije/pneumoftiziologije – dokaz uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz pulmologije/pneumoftiziologije
 • Poznavanje rada na računaru – dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Licenca za samostalan rad  – dokaz važeća licence za samostalan rad

Za poziciju 05.

 • VSS medicinski fakultet – 360 ECTS bodova – dokaz diploma o završenom medicinskom fakultetu
 • Položen stručni ispit – dokaz uvjerenje o položenom stručnom ispit
 • Specijalizacija iz interne medicine – dokaz uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz interne medicine
 • Poznavanje rada na računaru – dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Licenca za samostalan rad  – dokaz važeća licence za samostalan rad

Za poziciju 06.

 • VSS medicinski fakultet – 360 ECTS bodova – dokaz diploma o završenom medicinskom fakultetu
 • Položen stručni ispit – dokaz uvjerenje o položenom stručnom ispit
 • Specijalizacija iz psihijatrije/neuropsihijatrije – dokaz uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz psihijatrije/neuropsihijatrije
 • Poznavanje rada na računaru – dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Licenca za samostalan rad  – dokaz važeća licence za samostalan rad

Za poziciju 07.

 • Srednja stručna sprema – medicinska sestra/tehničar – opći ili psihogerijatrijski smjer – dokaz diploma o stečenom zvanju medicinska sestra/tehničar – opći smjer ili psihogerijatrijski smjer
 • Položen stručni ispit – dokaz uvjerenje o položenom stručnom ispit
 • Poznavanje rada na računaru – dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Licenca za samostalan rad  – dokaz važeća licence za samostalan rad

Za poziciju 08.

 • Srednja stručna sprema – pedijatrijska sestra/tehničar – dokaz diploma o stečenom zvanju pedijatrijska sestra/tehničar
 • Položen stručni ispit – dokaz uvjerenje o položenom stručnom ispit
 • Poznavanje rada na računaru – dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Licenca za samostalan rad  – dokaz važeća licence za samostalan rad

Za poziciju 09.

 • Srednja stručna sprema – stomatološka sestra – dokaz diploma o stečenom zvanju stomatološka sestra
 • Položen stručni ispit – dokaz uvjerenje o položenom stručnom ispit
 • Poznavanje rada na računaru – dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Licenca za samostalan rad  – dokaz važeća licence za samostalan rad

Za poziciju 10.

 • Srednja stručna sprema – zubni tehničar – dokaz diploma o stečenom zvanju zubni tehničar
 • Položen stručni ispit – dokaz uvjerenje o položenom stručnom ispit
 • Poznavanje rada na računaru – dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Licenca za samostalan rad  – dokaz važeća licence za samostalan rad

Za poziciju 11.

 • VSS zdravstveni fakultet – smjer fizioterapeutski tehničar – dokaz diploma o stečenom zvanju – VSS fizioterapeutski tehničar
 • Položen stručni ispit – dokaz uvjerenje o položenom stručnom ispit
 • Poznavanje rada na računaru – dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Licenca za samostalan rad  – dokaz važeća licence za samostalan rad

Za poziciju 12.

 • NSS – niža stručna sprema, osnovna škola – dokaz diploma o završenoj osnovnoj školi

Za poziciju 13.

 • VKV – Vozač – dokaz o stečenoj stručnoj spremi VKV vozač

Dostavljeni dokumenti mogu biti orginalni ili ovjerene fotokopije (ne starije od 6 mjeseci).

Prilkom izbora kandidata prednost će imati kandidati koje ostvaraju prava utvrđena na osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja BiH (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 45/12 i 26/14) član 23.

Izabrani kandidati će biti dužni prije početka zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti koje nije starije od tri mjeseca.

Komisija će obaviti intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave.

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti preporučeno putem pošte ili lično na protokol JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, na adresu:

Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Ul. Vrazova 11

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Sa naznakom: „Javni oglas za popunu radnih mjesta za poziciju

(broj pozicije na koju se prijava odnosi) – NE OTVARAJ“

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.