JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Organizaciona struktura

Odjel za organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti

Referent za kvalitet i akreditaciju

mr.oec. Selma Lučkin

dipl.ing.med.rad.

e-mail: selma.luckin@judzks.ba

tel/fax: 033/203-035

Fehima ef. Čurčića 3/II sprat, 71000 Sarajevo

Referent za standardizaciju zdr. njege

Danijela Ovčina

dipl. medicinska sestra

e-mail: danijela.ovcina@judzks.ba

tel: 033/203-035

Fehima ef. Čurčića 3/II sprat, 71000 Sarajevo

Nermira_Krecinic_slika_manja
Stručni saradnik psihologije rada

Nermira Krečinić

dipl. psiholog

tel: 033/203-035

Fehima ef. Čurčića 3/II sprat, 71000 Sarajevo

Poboljšanje kvaliteta u većini zemalja ima glavnu ulogu u reformi zdravstvenih sistema i pružanja usluga. Sve zemlje suočavaju se s izazovima da u okviru raspoloživih resursa osiguraju pristup, pravičnost, sigurnost i učešće pacijenata, i da razvijaju vještine, tehnologiju i medicinu zasnovanu na dokazima, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga. 

Kvalitet i sigurnost su bitne i neophodne komponente zdravstvene zaštite i obilježja svake aktivnosti koju provodimo u zdravstvu i medicini.  

Uvođenje kvaliteta i sigurnosti u zdravstvene ustanove regulisano je zakonskim aktima: 
– Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH ( Sl.n.FBiH 46/10) 
– Zakonom o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu FBiH (Sl.n. FBiH 59/5 i 52/11). 

Poštujući zakonsku regulativu i slijedeći misiju i viziju Ustanove, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo opredijelila se za uvođenje sistema kvaliteta i sigurnost, te je 2013. godine u Ustanovi oformljen Odjel za organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti

U Ustanovi je u toku projekat “Uspostavljanje sistema standarda sigurnosti u PZZ”. Završena je edukacija 197 timova porodične/obiteljske medicine, a u toku je priprema dokumentacije, prostora i opreme za certifikaciju prvih timova P/O medicine.