JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

O USTANOVI

Propisi i akti JUDZKS

U skladu sa Uredbom o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač  Kanton Sarajevo (Sl. novine Kantona Sarajevo, br. 21/19), JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo objavljuje sljedeće dokumente:

IZVJEŠTAJI I PLANOVI

PROCEDURE

PRAVILNICI

ODLUKE

UPRAVNI ODBOR JUDZKS

NADZORNI ODBOR JUDZKS

GENERALNI DIREKTOR JUDZKS