JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost

Trajno stručno usavršavanje

Voditelj Centra

prof. dr. sc. Lutvo Sporišević, spec. pedijatar

Sjedište Centra

Vrazova 11, II sprat

Stručni saradnici Centra​

  • prof. dr. Zaim Jatić, spec. porodične med.
  • Ademira Pehlić, prof. soc.
  • Sanela Ičindić, MA soc. rada
  • Dinko Remić, mr. fizikalne terapije

Telefon

 

033/292-671

033/292-550

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo (Centar za NNID) osnovan je u februaru 2014. godine u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Sl. novine FBiH, 46/10) i Statutom JUDZKS usvojenim 2013. godine.

Osnovna djelatnost Centra za NNID dijeli se na:

  • Nastavnu djelatnost (dodiplomska/postdiplomska praktična nastava, trajno stručno usavršavanje)
  • Naučno-istraživačku djelatnost (podsticanje kvalitetnih istraživanja uz podršku biblioteke, elektronskih resursa-stručnih časopisa i baza podataka, informatičke opreme i dr.)

dok dodatna djelatnost Centra za NNID uključuje promotivno-preventivne aktivnosti usmjerene ka stanovništvu.

Centar za NNID JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo zalaže se za:

  • kvalitetan proces učenja za učenike, studente i pripravnike, medicinske i nemedicinske zaposlenike, kao i pacijente, članove porodica i zajednice;
  • transformaciju novih naučnih informacija i dostignuća u svakodnevnu praksu kako bi se unaprijedila zdravstvena zaštita i usluge koje Dom zdravlja pruža svojim korisnicima;
  • razvoj naše Ustanove kao lokalnog i međunarodnog uzora posvećenog modernoj edukaciji svojih zaposlenika, kao i stanovništva.

Centar za NNID JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je predvodnik u regiji iz primarne zdravstvene zaštite u oblasti edukacija i istraživanja kroz izvrsnost i inovacije u podučavanju i naučnom radu.