Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Produženje Ugovora o radu na određeno vrijeme za logopede u trajanju od 3 (tri) mjeseca

Na osnovu člana 5., stav e.) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo broj: 19/21), i na osnovu odluke Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti J.U. Dom zdravlja Kantona Sarajevo a uzimajući u obzir nedostatak logopeda, te zbog nesmetanog funkcionisanja i potreba službi, JUDZKS za naprijed pomenuti kadar izvršit će produženje Ugovora o radu na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Naprijed pomenuti prijem na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) mjeseca vrši se do okončanja konkursne procedure.