Uspostava nastavnog procesa/praktične nastave u JUDZKS za studente visokoškolskih ustanova i učenike srednjih škola u Kantonu Sarajevo

Naredbom Kriznog stožera/štaba Federalnog ministarstva zdravstva – Naredba  za obrazovne ustanove od 29.04.2021. godine kao i Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, br. protokola 02-04-18959-4/21, donesenim na 61 sjednici, održanoj 21.04.2021. godine, a na osnovu preporuka Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, pod tačkama 7. i 9. dozvoljava realizacija nastavnog procesa (predavanja, vježbe, ispiti) u prostorijama visokoškolskih ustanova u grupama do 20 osoba.

Shodno navedenom i na osnovu saglasnosti v.d. generalne direktorice JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo mr. med. sci. prim. dr. Amela Kečo, spec. porodične medicine za obavljanje nastavnog procesa/stručnog osposobljavanja, obavještavamo sve visokoškolske i srednjoškolske ustanove koje realizuju nastavni proces u prostorijama JU Doma zdravlja KS da se odobrava pristup uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera koje preporučuje i  Centar za nastavnu i naučno istraživačku djelatnost Doma zdravlja KS, u daljem tekstu (CNNID).

UPUTE  ZA  SPREČAVANJE ŠIRENJA  COVID-19  TOKOM REALIZACIJE PRAKTIČNE NASTAVE ZA UČENIKE I STUDENTE U  ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI

U skladu sa Preporukama Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS, preporučujemo sljedeće upute, koje su sastavni dio preporučenih antiepidemijskih mjera za sprečavanje  širenja COVID-19, a trebaju ih uvažavati i prakticirati  studenti, učenici i  nastavno  osoblje škola i fakulteta  koji će realizirati praktičnu nastavu u školskoj/akademskoj 2020/2021. godini u JU Dom zdravlja KS, u daljem tekstu (JUDZKS):

  1. Obavezuje se nadležno osoblje iz fakulteta i škola koji imaju potpisan Ugovor sa JUDZKS-om o realizaciji praktične nastave da  najkasnije pet (5) dana prije početka nastave dostave CNNID-u JUDZKS-a popis učenika/studenata sa odgovornim nastavnikom ili osobom/a koji će realizirati  praktičnu nastavu u JUDZKS uključujući  datume održavanja  praktične nastave.
  2. Dužnost  fakulteta i škola  je da praktičnu nastavu mogu samo osobe  koji su urednog  zdravstvenog stanja odnosno nisu bili u kontaktu sa osobom koja ima ili je sumnjiva na COVID-19 infekciju (navedeno se odnosi na učenike, studente  i nastavno osoblje).
  3. Praktičnoj nastavi koja će se održati u JUDZKS-u treba prisustvovati manji broj   učenika i studenata (5-10 u grupi) pri čemu se praktična nastava treba prilagoditi u skladu sa epidemiološkom situacijom (COVID- 19)  u kontekstu trajanja nastave, tj. što manjeg radnog i sedmičnog opterećenja učenika i studenata bez pravljenja pauza između vježbi, što trebaju izraditi asistenti odnosno voditelji praktične nastave, pri tome uvažavajući organizaciju rada i veličinu radnih prostorija u JUDZKS-u.
  4. Preporučujemo da, ako je moguće, a imajući u vidu specifičnost aktuelne situacije i rada naše Ustanove, da se veći dio praktične nastave održava u kabinetima i ostalim pogodnim radnim prostorijama škola i fakulteta,  pri realizaciji nastave koristiti metode učenja na daljinu (online nastava).
  5. Svakom  studentu, učeniku  i nastavnom osoblju se treba izmjeriti tjelesna temperatura  (svaki dan dok traje praktična nastava) kao i da se popuni anketni upitnik za skrining COVID-19.
  6. Dužnost nastavnog osoblja škole i/ili fakulteta je da bude sa studentima/učenicima  tokom čitavog vremena održavanja nastave u JUDZKS-u, da se tokom prolaska kroz prostorije i dolaska na mjesto gdje će se nastava izvoditi striktno poštuju antiepidemijske mjere (pravilno nošenje maske, održavanje fizičke distance između studenata/učenika  ~ 2 metra, pranje ruku sa sapunom i vodom i korištenje papirnatih ubrusa odosno korištenje alkoholnih dezinfekcionih sredstava i ako je moguće češće provjetravanje radne prostorije – na početku nastave, svaki sat održavanja nastave i nakon završetka nastave). Ako studenti/učenici tokom realizacije ne mogu održavati udaljenost ~2 metra obavezno trebaju nositi zaštitne  maske.
  7. Preporučujemo da se kod odabira prostorije, ovisno o okolnostima i realizaciji praktičnih vještina, razmotri korištenje edukativnih prostorija JUDZKS-a a dostupna informatička oprema će olakšati realizaciju nastave.
  8. Ako se za realizaciju nastave koriste određene radne prostorije treba uvažavati gore navedene preporuke  u tačkama 2, 3 i 6.
  9. Studenti i učenici  ne smiju napuštati radne prostorije gdje se održava praktična nastava, tj. ne smiju posjećivati druge prostorije u JUDZKS-a osim u slučaju potrebe korištenja toaleta. Napominjemo da tokom realizacije praktične nastave u JUDZKS cijelo vrijeme sa studentima/učenicima treba biti asistent/nastavnik praktične nastave fakulteta/škole  koji  je odgovaran za kretanje studenata/učenika u prostorijama JUDZKS.
  10. Ako se tokom održavanja praktične nastave kod nekog studenta/učenika  i nastavnog osoblja javi bilo koji simptom/znak odmah se treba obavjestiti zdravstveno osoblje JUDZKS-a koje će objektivno procjeniti zdravstveno stanje studenta/učenika ili nastavnog osoblja koje realizira praktičnu nastavu.

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost