Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javni oglas za izbor i imenovanje generalnog direktora JUDZKS – 15.8.2019, dopuna i ispravka

ISPRAVKA OD 03.09.2019.

Na osnovu člana 29. Stav 2.Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama (“ Službeni glasnik R BiH ”  broj : 6/92,8/93 i 13/94), člana 66. stav 1. i 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( “Službene novine FBIH “broj:  46/10, 75/13), člana 14. stav 2. i 4. Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanja organizacije poslova Javne Ustanove Dom Zdravlja Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo “ broj: 7/12, 49/13 ) , Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove (“ Službene novine FBiH” broj:  77/17), člana 39, 40. i 41. Statuta Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo , Odluke Upravnog odbora Ustanove broj: 01-01-2-110/19 od 31.07.2019.. godine i Odluke Upravnog odbora Ustanove o ispravci tehničke greške broj 01-01-2-120/19 od 29.08.2019 Upravni odbor Ustanove objavljuje:

ISPRAVKU JAVNOG OGLASA

I DOPUNE JAVNOG OGLASA

za izbor i imenovanje generalnog direktora

Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo

I  U javnom oglasu objavljenom u dnevnom listu Oslobođenje  dana 15.08.2019 godine i Službenim novinama FBiH kao i na web stranici JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo (www.judzks.ba) vrši se  ISPRAVKA, kako slijedi:

“U tekstu preambule Javnog oglasa umjesto riječi: “Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove ( “Službene novine FBiH” broj: 10/12, 15/13, 90/13 i 83/15) treba da stoje riječi: “Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove   (“Službene novine FBiH” broj: 77/17 )”.

II  U Dopuni javnog oglasa za izbor i imenovanje generalnog direktora Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo objavljenoj u dnevnom listu Oslobođenje dana 22.08.2019.godine i Službenim novinama F BiH kao I na web stranici JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo (www.judzks.ba) vrši se ISPRAVKA kako slijedi:

“ U tekstu preambule Dopune javnog oglasa umjesto riječi: “ Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove (“ Službene novine FBiH” broj: 10/12, 15/13, 90/13, 83/15 i 22/16, 77/17), treba da stoje riječi: Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove ( “ Službene novine FBiH” broj: 77/17 ).

III Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave ISPRAVKE  Javnog oglasa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

            UPRAVNI ODBOR JU DOM ZDRAVLJA

                KANTONA SARAJEVO

DOPUNA OD 22.08.2019.

Na osnovu člana 29. Stav 1. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama (“ Službeni glasnik R BiH ”   broj : 6/92,8/93 i 13/94), člana 66. stav 1. i 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( “ Službene novine FBIH “broj:  46/10, 75/13), člana 14. stav 2. i 4. Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanja organizacije poslova Javne ustanove Dom Zdravlja Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo “ broj: 7/12, 49/13 ). Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove (“ Službene novine FBiH” broj: 10/12, 15/13, 90/13, 83/15 i 22/16, 77/17), člana 39, 40. i 41. Statuta Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Upravni odbor Ustanove na osnovu Odluke broj: 01-01-2-110/19 od 31.07.2019.. godine, raspisuje:

D O P U N A  J A V N O G  O G L A S A

za izbor i imenovanje generalnog direktora

Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo

U javnom oglasu obajvljenom u dnevnom listu  Oslobođenje  dana 15.08.2019 godine i Službenom listu FBiH  kao i na web stranici JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo (www.judzks.ba):

Dio IV Posebni uslovi

U stavu jedan mijenja se alineja dva i glasi:

Da ima certifikat o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta i to sva tri nivoa edukacije u skladu sa pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta.

Dio IV Posebni uslovi:

Stav dva se briše

Dio VI potrebna dokumntacija

Tačka 7. mijenja se i glasi:

Certifikat o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta – i to sva tri nivoa edukacije u skladu sa pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno dokaz o završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta.

Ostali tekst Javnog oglasi za popunu radnih mjesta ostaje nepromijenjen.

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave dopune Javnog oglasa u dnevnom listu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

                UPRAVNI ODBOR

JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA

            KANTONA SARAJEVO

JAVNI OGLAS OD 15.08.2019.

Na osnovu člana 29. Stav 1. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama (“ Službeni glasnik R BiH ”   broj : 6/92,8/93 i 13/94), člana 66. stav 1. i 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( “ Službene novine FBIH “broj:  46/10, 75/13), člana 14. stav 2. i 4. Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanja organizacije poslova Javne ustanove Dom Zdravlja Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo “ broj: 7/12, 49/13 ). Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove (“ Službene novine FBiH” broj: 10/12, 15/13, 90/13, 83/15 i 22/16), člana 39, 40. i 41. Statuta Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Upravni odbor Ustanove na osnovu Odluke broj: 01-01-2-110/19 od 31.07.2019.. godine, raspisuje:

J A V N I  O G L A S

za izbor i imenovanje generalnog direktora

Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo

I. Predmet javnog oglasa:

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje generalnog direktora Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

II. Opis poslova:

Generalni direktor Ustanove rukovodi Domom zdravlja, organizuje i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Dom zdravlja i odgovoran je za zakonitost rada Doma zdravlja kao i sve ostale poslove i radne zadatke propisane Statutom Ustanove.

III. Opšti uslovi :

Kandidati za izbor i imenovanje moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • da je stariji od 18 godina
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedene pozicije
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH (bilo koji nivo države ili entiteta ) u period od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije 
 • da se na njega odnosi član IX. 1 Ustava BiH

IV. Posebni uslovi :

Pored ispunjavanja opštih uslova, kandidati za izbor i imenovanje moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

 • završen medicinski ili stomatološki fakultet odnosno farmaceutsko – biohemijski fakultet i jednu od specijalizacija iz okvira djelatnosti Doma zdravlja, ili završen medicinski fakultet sa specijalizacijom iz okvira djelatnosti Doma zdravlja ili završen medicinski fakultet sa specijalizacijom iz socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva.
 • da ima certifikat o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta – operativni menadžment
 • da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci
 • da ima program rada i razvoja Javne Ustanove Doma Zdravlja Kantona Sarajevo za izborni – mandatni  period koji treba da sadrži prijedlog stručnih i ekonomskih parametara razvoja Ustanove
 • poznavanje rada na računaru

Kandidati koji budu izabrani na pozicije direktora zdravstvene ustanove, a koji su znanje o zdravstvenom menadžmentu, u konkursnoj proceduri, dokazivali certifikatom o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta – operativni menadžment ( osnovni nivo ), obavezni su u roku 24 (dvadesetčetiri) mjeseca računajući od dana imenovanja na poziciju direktora zdravstvene ustanove, steći znanje iz zdravstvenog menadžmenta ( napredni nivo ), ili završiti specijalizaciju iz zdravstvenog menadžmenta odnosno završiti postdiplomski studij iz zdravstvenog menadžmenta.

V. Izbor i imenovanje :

Izbor i imenovanje vrši se na mandatni period od (4) četiri godine.

Sa svim kandidatima koji ispunjavanju uslove iz propozicija javnog oglasa, Upravni odbor Ustanove obaviće intervju.

VI. Potrebna dokumentacija :

Kandidati su dužni uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti:

 1. uvjerenje o državljanstvu BiH
 2. izvod iz matične knjige rođenih
 3. ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedene pozicije
 4. izjavu kandidata potpisanu i ovjerenu od strane nadležnog organa da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava BiH
 5. diploma o završenom medicinskom ili stomatološkom ili farmaceutsko – biohemijskom fakultetu i jednu od specijalizacije iz okvira djelatnosti Doma zdravlja, ili diploma o završenom medicinskom fakultetu sa specijalizacijom iz okvira djelatnosti Doma zdravlja ili diploma o završenom medicinskom fakultetu sa specijalizacijom iz socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva.
 6. Izjava da – nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH   (bilo koji nivo države ili entiteta) u period od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije
 7. certifikat o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta
 8. uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 9. uvjerenje o specijalističkom ispitu
 10. potvrda o radnom iskustvu u struci
 11. program rada i razvoja Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za izborni – mandatni period koji treba da sadrži prijedlog stručnih i ekonomskih parametara razvoja Ustanove.
 12. dokaz o poznavanju rada na računaru

VII. Rok za dostavljanje dokumentacije, adresa za prijavu :

Kandidati su dužni dostaviti orginalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata kod nadležnog organa. Javni oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg objavljivanja, a biće objavljen u sredstvima javnog informisanja “ Oslobođenje “ i “ Službenim novinama FBIH”, kao i na WEB stranici Ustanove – www.judzks.ba.

Rok u kojem će kandidati biti obavješteni o rezultatima Javnog oglasa je osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

Sva tražena ovjerena dokumentacija ne smije biti starija od tri (3) mjeseca.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih ovim Javnim oglasom, dostavljaju se lično ili poštom preporučeno u zatvorenoj koverti sa naznakom “ Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje generalnog direktora Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo – NE OTVARAJ “.

Prijave se dostavljaju na adresu: Upravni odbor Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Ulica Vrazova broj 11. – protokol Ustanove, 71000 Sarajevo.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Nakon završene procedure izbora i imenovanja generalnog direktora Ustanove, prijave i dokumentacija se neće vraćati kandidatima koji su aplicirali na javni oglas.

       UPRAVNI ODBOR

JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA

    KANTONA SARAJEVO