Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.
Primarna Zdravstvena Zaštita
Primarna zdravstvena zastita obuhvata: djelatnost porodičnog doktora medicine, djelatnost opšte medicine, školsku medicinu, higijensko- epidemiološku zaštitu, zubozdravstvenu zaštitu, hitnu medicinsku pomoć, medicinu rada, zdravstvenu zaštitu radnika, zaštitu žena i djece, dijagnostičku i apotekarsku djelatnost.
Dispanzeri / Centri
Specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita
Specijalističko konsultativna djelatnost u JUDZKS pruža usluge u okviru 9 domova zdravlja putem sljedećih službi: Internistička služba sa Savjetovalištem za dijabetes, Oftalmološka služba sa Savjetovalištem i dijagnostikom – Vidno polje, Otorinolaringološka služba, Neurološka služba, te specijalističkih grana stomatologije – endodoncija, protetika, paradontologija, oralna hirurgija i ortodoncija/ortopedija vilica.
Specijalističke službe
Previous slide
Next slide

Primarna
zdravstvena zaštita

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu starijem od 14 (četrnaest) godina. Obuhvata aktivnosti na očuvanju i unapređenju zdravlja kroz neposrednu i kontinuiranu zaštitu pojedinca i porodice. Aktivnost se provodi u ordinacijama i u kućnom liječenju i podrazumijeva: zdravstveno vaspitanje, ambulantnu dijagnostiku i liječenje, sistematske i kontrolne preglede, ciljane sistematske preglede, rad sa hroničnim bolesnicima, pružanje hitne medicinske pomoći, izdavanje ljekarskih uvjerenja i ocjenu radne sposobnosti. Koordinira sa svim drugim službama u Domu zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama radi sveobuhvatnije i bolje zdravstvene zaštite stanovništva, kao i vođenja medicinske dokumentacije i zdravstvene statistike. U sklopu ove službe je i palijativna kućna njega za područje Kantona Sarajevo.

Pruža zdravstvenu zaštitu djeci od 0 do 6 godina, koja se organizuje i provodi dispanzerskom metodom rada. Provodi se aktivan zdravstveni nadzor novorođenčadi, dojenčadi, djece od 1 do 6 godina, sistematski i kontrolni pregledi u savjetovalištu za zdravu djecu, kontinuirana imunizacija sa revakcinacijom, sistematski pregledi djece prije upisivanja u obdaništa i školu, ambulantna dijagnostika i liječenje. Djeca oboljela od zaraznih i hroničnih bolesti imaju poseban tretman. Služba sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama i sa ostalim specijalistima. Ostale djelatnosti uključuju: U Domu za djecu bez roditeljskog staranja “Bjelave” – stalni nadzor, pregledi i liječenje bolesne djece, kao i redovna imunizacija; sistematski pregledi djece prije usvajanja, kontinuirani rad na kategorizaciji, izdavanje ljekarskih uvjerenja radi vađenja boravišnih viza za strance, radi putovanja u inostranstvo ili preseljenja.

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu djeci i omladini od 6 do 15 godina koja se organizuje dispanzerskom metodom uz sve preventivno-promotivne aktivnosti, a kada su u pitanju djeca od 15 do 19 godina, vrši samo preventivne preglede. Služba obavlja sistematske preglede učenika osnovnih i srednjih škola, kontrolne ciljane preglede učenika, serijske ciljane preglede, kontinuirano sprovodi sve imunizacije, kontrolu rasta i razvoja, te vrši zdravstveno obrazovanje. Osim toga, vrši preglede i obradu za kategorizaciju, za operativni zahvat, daje uz pregled ljekarska uvjerenja za boravak i školovanje u inostranstvu, za boravak školske djece stranih državljana u Federaciji BiH, te vrši preglede za grupna ljetovanja i zimovanja. Služba sarađuje sa pedagogom, socijalnim radnikom i psihologom, kao i sa specijalističkom službom. Uz to, ova služba obavlja i zdravstvenu zaštitu školske djece u Domu “Bjelave”.

Ova služba pruža usluge zdravstvene zaštite usta i zuba – polivalentnu opću stomatološku zaštitu, dječiju i preventivnu stomatološku zaštitu, stomatološki tretman trudnica. Obavlja sistematske preglede zuba i usta, fluorizaciju, obuku pranja zuba i otkriva rane anomalije bitne za ortodontski tretman.

Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu kroz sljedeće djelatnosti: dijagnostika i liječenje svih specifičnih i nespecifičnih plućnih oboljenja, vršenje periodičnih pregleda, izdavanje ljekarskih uvjerenja, aktivan nadzor oboljelih od specifičnih plućnih oboljenja, kao i hemioprofilaksu kontakta. Obavlja detaljan pregled radiografisanih lica sa sumnjivim plućnim promjenama i funkcionalnu dijagnostiku pluća. Preuzima liječenje bolesnika otpuštenih iz bolnice i brine se o njihovoj rehabilitaciji. Sarađuje sa ostalim službama u okviru Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu djeci i omladini od 6 do 15 godina koja se organizuje dispanzerskom metodom uz sve preventivno-promotivne aktivnosti, a kada su u pitanju djeca od 15 do 19 godina, vrši samo preventivne preglede. Služba obavlja sistematske preglede učenika osnovnih i srednjih škola, kontrolne ciljane preglede učenika, serijske ciljane preglede, kontinuirano sprovodi sve imunizacije, kontrolu rasta i razvoja, te vrši zdravstveno obrazovanje. Osim toga, vrši preglede i obradu za kategorizaciju, za operativni zahvat, daje uz pregled ljekarska uvjerenja za boravak i školovanje u inostranstvu, za boravak školske djece stranih državljana u Federaciji BiH, te vrši preglede za grupna ljetovanja i zimovanja. Služba sarađuje sa pedagogom, socijalnim radnikom i psihologom, kao i sa specijalističkom službom. Uz to, ova služba obavlja i zdravstvenu zaštitu školske djece u Domu “Bjelave”.

Obavlja specijalističke preglede i nudi usluge fizikalne terapije (manuelna masaža, termoterapija, elektroterapija, ultrazvučna terapija, kineziterapija, magnetoterapija, okupaciona terapija i limfna drenaža), specifične rehabilitacije djece i osoba sa posebnim potrebama, obavlja edukaciju roditelja oboljele djece po posebnim programima, preventivne preglede radi ranog otkrivanja deformiteta kičme i lošeg držanja kod djece. Ove usluge pacijentima se pružaju u centru, a za nepokretne i teško pokretne pacijente u njihovim kućama. Osim toga Centar obavlja komercijalne masaže i manipulativne tehnike.

Centar za mentalno zdravlje pruža sljedeće usluge: psiho-socijalnu pomoć ratom traumatiziranih osoba, pojedinačnu i grupnu psihoterapiju kod psihotraumatiziranih osoba, psiho-socijalnu pomoć ugroženim licima, kućne posjete po potrebi, pomoć porodici, konsultativno-specijalističke preglede iz psihijatrije, kao i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti. U preventivnom radu ovaj Centar ima zadatak da promovira mentalno zdravlje na području Kantona Sarajevo. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Opis djelatnosti: Laboratorijska služba vrši analize iz oblasti hematologije i biohemije. Opremljena je savremenom opremom visokog kvaliteta koja joj omogućava izvedbu velikog broja analiza.

Ova služba pruža sljedeće usluge rendgenske dijagnostike za stanovništvo Kantona Sarajevo: standardne radiološke pretrage radiološke dijagnostike koštanog sistema, toraksa i torakalnih organa, kičme, nativni snimci abdomena i urotrakta, specijalne snimke glave, mastoida, zigomatičnih lukova, snimanje zuba – pojedinačno i panoramsko.  Ultrazvučnom dijagnostikom koja se obavlja u ovoj službi dobivaju se informacije o mekotkivnim strukturama vrata, štitnjače, prostate, testisa, dojke, mišića, perifernih limfonoda, abdomena i male zdjelice. U ovoj Službi se obavljaju ultrazvučni pregledi kukova djece u novorođenačkoj dobi. Color Doppler ultrazvučna dijagnostika krvnih sudova vrata obavlja se jedino u Radiološkoj službi OJ Centar JUDZKS.

Ova služba stacionirana je u DZ Ilidža i obavlja stručne poslove po principima moderne epidemiološke prakse, pruža stručnu pomoć u izvođenju obaveznih i ostalih imunizacija, provodi protivepidemijske mjere i mjere za likvidaciju epidemije, predlaže higijensko-epidemijske mjere zaštite, vrši nadzor nad kliconoštvom. Obavlja dezinfekciju i dezinsekciju prostorija Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, vrši sanitarno-higijenski nadzor, izolaciju, prevoz i liječenje lica oboljelih od određenih zaraznih bolesti, te koordinira svoj rad sa radom ostalih službi Doma zdravlja.

Specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita

Obavlja prevenciju, rano otkrivanje i liječenje refrakcionalnih anomalija, oboljenja i povreda oka kod svih dobnih skupina. Uz korištenje savremene opreme pruža sljedeće usluge: određivanje oštrine vida sa propisivanjem naočala za odrasle i djecu (kompjuterska autorefraktometrija), rano otkrivanje očnog pritiska, otkrivanje i konzervativno liječenje degenerativnih oboljenja stražnjeg segmenta oka i redovne periodične kontrole očnog dna, liječenje upalnih procesa i povreda prednjeg i stražnjeg segmenta oka, te tretiranje stranog tijela na prednjem segmentu oka. Dijagnostika oka uključuje sljedeće preglede: pregled na biomikroskopu, aplanaciona tonometrija i non contact tonometrija, direktna i indirektna oftalmoskopija, kompjuterska fundus kamera, UZ oka. U sklopu službe radi Savjetovalište i dijagnostika – vidno polje. Visoko sofisticirani pregled kompjuterskog vidnog polja obuhvata 30-tak programa prilagođenih dijagnozi i potrebi pacijenta. Također, Služba se bavi kontaktologijom, tj. određivanjem i propisivanjem probnog i definitivnog sočiva uz adekvatnu obuku pacijenata. Služba vrši sistematske preglede i izdaje sve vrste ljekarskih uvjerenja. Sarađuje sa drugim službama Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

U ORL kabinetima vrši se specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita koja obuhvaća preventivu, dijagnostiku i liječenje bolesti uha, grla i nosa. Uz redovne preglede i kontrole pacijenata, Služba učestvuje u sistematskim pregledima uposlenih, te daje ocjenu pri izdavanju ljekarskih uvjerenja za posao i vozački ispit, kao i obrade za ocjenu radne sposobnosti.
U kabinetima za audiometriju i vestibulometriju obavlja se timpanometrija, ispituju se akustični refleksi, vrše se ispitivanja sluha i centra za ravnotežu, kako djece tako i odraslih, što je bitan dio nalaza. Određuje se i stepen oštećenja sluha i izdavanje ortopedskih recepata za slušne aparate.

Neurološka služba pruža specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu kroz sljedeće usluge: uzimanje anamneza, pregled pacijenata, obrada i liječenje pacijenata u ambulanti u okviru svoje specijalnosti. Vrši upućivanje pacijenata na druge konsultativne preglede i na bolničko liječenje. Pruža se hitna medicinska pomoć u akutnim neurološkim stanjima. U okviru kontinuiranog procesa rada aktivno učestvuje u zbrinjavanju akutnih stanja bolesti u okviru svoje djelatnosti po pozivu porodičnog ljekara, koju isti ne može riješiti. Obavljaju se sistematski pregledi, vrše obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti, izdaju ljekarska uvjerenja, nalazi za tuđu njegu i pomoć, kao i pelene. Od dijagnostičkih procedura na lokalitetu Doma zdravlja Novi Grad – Saraj polje obavlja se elektroencefalogram (EEG) kojim se dijagnostikuju sva oboljenja CNS-a: vaskulatorna, degenerativna, metabolička, ekspanzivni procesi, dijagnostika epilepsije, svih vrsta glavobolje, povreda glave komocionog i kontuzionog sindroma, poremećaja sna po tipu parasomnija i disomnija.

Osnovni zadaci ove službe su: dijagnosticiranje i liječenje nezaraznih masovnih kardiovaskularnih oboljenja (uključujući oboljenja vezana za sve sisteme ljudskog organizma iz domena interne medicine). Ukoliko oboljenja ne mogu biti riješena na ovom nivou, rješavaju se na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
Internistička služba intenzivno radi na primarnoj i sekundarnoj prevenciji navedenih oboljenja, sistematskim pregledima po potrebi, te izdavanju ljekarskih uvjerenja. Ova služba uz uputnicu pruža konsultativne usluge drugim službama. Svi pregledi uključuju obavezano snimanje EKG-a i kompletan fizikalni pregled. U Službi je moguće i postavljanje holtera – 24-satnog snimanja EKG-a.

U Savjetovalištima za dijabetes u okviru Internističke službe pacijentima se osim kompletnog internističkog pregleda pružaju i sljedeće usluge: savjetovanje i skrining dijabetesa kod asimptomatskih rizičnih osoba,edukacija pacijenata (o pravilnoj ishrani, tjelesnoj aktivnosti, održavanju normalne tjelesne težine, njezi kompletnog tijela a posebno stopala, upotrebi glukometra i pena, načinu davanja i korištenja terapije, prevenciji, praćenju i liječenju mogućih komplikacija dijabetesa) i edukacija o kompletnoj samokontroli i samopomoći.

Sva ova savjetovališta rade: uključivanje i vođenje inzulinske terapije poslije sedmodnevne obuke od strane doktora i dipl. med. sestre.

Savjetovališta sarađuju sa svim ostalim službam Doma zdravlja u cilju sveobuhvatne kontrole pacijenta.

PROTETIKA

Ova specijalnost pruža usluge mobilne i fiksne protetike. Mobilna uključuje izrade parcijalnih i totalnih klasičnih akrilatnih proteza, izradu skeletiranih (vizil/vironit) proteza, reparature protetskih  nadoknada. Fiksna protetika: izrada kočića, krunica, navlaka, apendix, mostova (keramika).

BOLESTI ZUBA I ENDODONCIJA

U opisu usluga koje se ostvaruju u ordinaciji za dentalnu patologiju i endodonciju spadaju: liječenje korijenskih kanala zuba (višekorijenih  zuba, savijenih korijenova), restauracija krunica zuba – kočić nadogradnja.

ORALNA HIRURGIJA

Ova  specijalnost obuhvata:  operativnu ekstrakciju zuba i zaostalih korjenova, impakciju i poluimpakciju zuba, tretman kod otežanog nicanja zuba, resekciju zuba – apikotomija, inciziju apscesa intra i extra oralnih, hirurško odstranjenje cista i tumefakta, zaustavljanje krvarenja.

ORTODONCIJA

Ova  specijalnost tretira  ortodontske anomalije u ustima – izrada mobilnih ortodontskih aparata.