JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

organizaciona struktura

Medicinske službe

Primarna zdravstvena zaštita

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu starijem od 14 (četrnaest) godina. Obuhvata aktivnosti na očuvanju i unapređenju zdravlja kroz neposrednu i kontinuiranu zaštitu pojedinca i porodice. Aktivnost se provodi u ordinacijama i u kućnom liječenju i podrazumijeva: zdravstveno vaspitanje, ambulantnu dijagnostiku i liječenje, sistematske i kontrolne preglede, ciljane sistematske preglede, rad sa hroničnim bolesnicima, pružanje hitne medicinske pomoći, izdavanje ljekarskih uvjerenja i ocjenu radne sposobnosti. Koordinira sa svim drugim službama u Domu zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama radi sveobuhvatnije i bolje zdravstvene zaštite stanovništva, kao i vođenja medicinske dokumentacije i zdravstvene statistike. U sklopu ove službe je i palijativna kućna njega za područje Kantona Sarajevo.

Pruža zdravstvenu zaštitu djeci od 0 do 6 godina, koja se organizuje i provodi dispanzerskom metodom rada. Provodi se aktivan zdravstveni nadzor novorođenčadi, dojenčadi, djece od 1 do 6 godina, sistematski i kontrolni pregledi u savjetovalištu za zdravu djecu, kontinuirana imunizacija sa revakcinacijom, sistematski pregledi djece prije upisivanja u obdaništa i školu, ambulantna dijagnostika i liječenje. Djeca oboljela od zaraznih i hroničnih bolesti imaju poseban tretman. Služba sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama i sa ostalim specijalistima. Ostale djelatnosti uključuju: U Domu za djecu bez roditeljskog staranja “Bjelave” – stalni nadzor, pregledi i liječenje bolesne djece, kao i redovna imunizacija; sistematski pregledi djece prije usvajanja, kontinuirani rad na kategorizaciji, izdavanje ljekarskih uvjerenja radi vađenja boravišnih viza za strance, radi putovanja u inostranstvo ili preseljenja.

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu djeci i omladini od 6 do 15 godina koja se organizuje dispanzerskom metodom uz sve preventivno-promotivne aktivnosti, a kada su u pitanju djeca od 15 do 19 godina, vrši samo preventivne preglede. Služba obavlja sistematske preglede učenika osnovnih i srednjih škola, kontrolne ciljane preglede učenika, serijske ciljane preglede, kontinuirano sprovodi sve imunizacije, kontrolu rasta i razvoja, te vrši zdravstveno obrazovanje. Osim toga, vrši preglede i obradu za kategorizaciju, za operativni zahvat, daje uz pregled ljekarska uvjerenja za boravak i školovanje u inostranstvu, za boravak školske djece stranih državljana u Federaciji BiH, te vrši preglede za grupna ljetovanja i zimovanja. Služba sarađuje sa pedagogom, socijalnim radnikom i psihologom, kao i sa specijalističkom službom. Uz to, ova služba obavlja i zdravstvenu zaštitu školske djece u Domu “Bjelave”.

Ova služba pruža usluge zdravstvene zaštite usta i zuba – polivalentnu opću stomatološku zaštitu, dječiju i preventivnu stomatološku zaštitu, stomatološki tretman trudnica. Obavlja sistematske preglede zuba i usta, fluorizaciju, obuku pranja zuba i otkriva rane anomalije bitne za ortodontski tretman.

 

Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu kroz sljedeće djelatnosti: dijagnostika i liječenje svih specifičnih i nespecifičnih plućnih oboljenja, vršenje periodičnih pregleda, izdavanje ljekarskih uvjerenja, aktivan nadzor oboljelih od specifičnih plućnih oboljenja, kao i hemioprofilaksu kontakta. Obavlja detaljan pregled radiografisanih lica sa sumnjivim plućnim promjenama i funkcionalnu dijagnostiku pluća. Preuzima liječenje bolesnika otpuštenih iz bolnice i brine se o njihovoj rehabilitaciji. Sarađuje sa ostalim službama u okviru Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Obavlja specijalističke preglede i nudi usluge fizikalne terapije (manuelna masaža, termoterapija, elektroterapija, ultrazvučna terapija, kineziterapija, magnetoterapija, okupaciona terapija i limfna drenaža), specifične rehabilitacije djece i osoba sa posebnim potrebama, obavlja edukaciju roditelja oboljele djece po posebnim programima, preventivne preglede radi ranog otkrivanja deformiteta kičme i lošeg držanja kod djece. Ove usluge pacijentima se pružaju u centru, a za nepokretne i teško pokretne pacijente u njihovim kućama. Osim toga Centar obavlja komercijalne masaže i manipulativne tehnike.

Centar za mentalno zdravlje pruža sljedeće usluge: psiho-socijalnu pomoć ratom traumatiziranih osoba, pojedinačnu i grupnu psihoterapiju kod psihotraumatiziranih osoba, psiho-socijalnu pomoć ugroženim licima, kućne posjete po potrebi, pomoć porodici, konsultativno-specijalističke preglede iz psihijatrije, kao i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti. U preventivnom radu ovaj Centar ima zadatak da promovira mentalno zdravlje na području Kantona Sarajevo. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Opis djelatnosti: Laboratorijska služba vrši analize iz oblasti hematologije i biohemije. Opremljena je savremenom opremom visokog kvaliteta koja joj omogućava izvedbu velikog broja analiza.

Ova služba pruža sljedeće usluge rendgenske dijagnostike za stanovništvo Kantona Sarajevo: standardne radiološke pretrage (radiološka dijagnostika koštanog sistema, toraksa i torakarnih organa, kičme, nativni snimci abdomena i urotrakta), specijalne snimke (glava, mastoidi, zigomatični lukovi), snimanje zuba – pojedinačno i panoramsko, kontrastne radiološke pretrage epifarinksa, jednjaka, želuca, tankog i debelog crijeva, pasaže; fistulografije, dijaskopije pluća i srca; denzitometriju lumbalne kičme i vrata femura.  Ultrazvučnom dijagnostikom dobiva informacije o mekim tjelesnim tkivima (vrat, štitnjača, prostata, testisi, dojke, mišići), koštano-zglobnim strukturama, uključujući i kukove djece. Na određenim lokalitetima Color Doppler aparatom vrši pregled krvnih sudova vrata.

Ova služba stacionirana je u DZ Ilidža i obavlja stručne poslove po principima moderne epidemiološke prakse, pruža stručnu pomoć u izvođenju obaveznih i ostalih imunizacija, provodi protivepidemijske mjere i mjere za likvidaciju epidemije, predlaže higijensko-epidemijske mjere zaštite, vrši nadzor nad kliconoštvom. Obavlja dezinfekciju i dezinsekciju prostorija Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, vrši sanitarno-higijenski nadzor, izolaciju, prevoz i liječenje lica oboljelih od određenih zaraznih bolesti, te koordinira svoj rad sa radom ostalih službi Doma zdravlja.

Specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita

Obavlja prevenciju, rano otkrivanje i liječenje anomalija i oboljenja oka kod svih dobnih skupina. Uz korištenje savremene opreme pruža sljedeće usluge: subjektivno i objektivno određivanje oštrine vida sa propisivanjem naočala (kompjuterskom metodom), liječenje anomalija, oboljenja i povreda prednjeg i stražnjeg segmenta oka, apliciranje kontaktnih sočiva, funduskopiju, perimetriju i adaptometriju. Sarađuje sa drugim službama Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

U savremeno opremljenim ORL kabinetima vrši se specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita koja obuhvaća preventivu, dijagnostiku i liječenje bolesti uha, grla i nosa. Uz redovne preglede i kontrole pacijenata koji se javljaju zbog ORL kazusa, služba učestvuje u sistematskim pregledima uposlenih (npr. prosvjetnih radnika), te daje ocjenu pri vađenju ljekarskih uvjerenja za posao i vozački ispit, kao i obradu za IPK. U kabinetu za audiometriju ispituje se sluh, što je također vrlo bitan dio nalaza kod patoloških stanja, kao i kod davanja ocjene za ljekarska uvjerenja za specifične poslove. U kabinetu za stroboskopiju ispituje se dušnik (u sklopu ORL pregleda) i otkrivaju patološke promjene na istom, te se pacijenti po potrebi šalju u druge nadležne ustanove radi liječenja.

Neurološka služba vrši specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu pružajući sljedeće usluge: uzima neurološku anamnezu i trijažira pacijente po potrebi u Centar za mentalno zdravlje; vrši sistematske preglede (npr. prosvjetnih radnika) i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti; izdaje ljekarska uvjerenja i nalaze za tuđu njegu i pomoć.

Osnovni zadaci ove službe su: dijagnosticiranje i liječenje nezaraznih masovnih oboljenja (uključujući oboljenja vezana za sve sisteme ljudskog organizma iz domena interne medicine, koja, ukoliko ne mogu biti riješena na ovom nivou, rješavaju se na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite), rad na primarnoj i sekundarnoj prevenciji istih, rad na sistematskim pregledima po potrebi. Ova služba uz uputnicu pruža konsultativne usluge drugim službama. Svaki pregled uključuje kompletan fizikalni pregled, te obavezan EKG. Služba pruža i usluge Holter monitoringa (24-satno snimanje EKG-a).

Na određenim lokalitetima u okviru ove službe djeluje i Savjetovalište za dijabetes. U ovom savjetovalištu pacijenti dobijaju dijabetičarsku knjižicu, savjete o ishrani, njezi stopala, ponašanju i mogućim komplikacijama. Pacijentima se uz kompletan internistički pregled određuje i “body mass index”, mjeri pulzacija na krvnim sudovima, snima EKG, određuje nivo glukoze u krvi i, po potrebi, radi oralni glukoza tolerans test (OGTT). Iz ovog savjetovališta se pacijenti, kojima je to potrebno, ambulantno prevoze na inzulinsku terapiju poslije intenzivne sedmodnevne obuke od strane ljekara i medicinske sestre. Savjetovalište sarađuje sa svim ostalim službama Doma zdravlja u cilju sveobuhvatne kontrole pacijenata koji imaju šećernu bolest.

U okviru Specijalističke stomatološke službe vrše se sljedeće usluge:

PROTETIKA – Ova specijalnost pruža usluge mobilne i fiksne protetike. Mobilna uključuje izrade parcijalnih i totalnih klasičnih akrilatnih proteza, izradu skeletiranih (vizil/vironit) proteza, reparature protetskih  nadoknada. Fiksna protetika: izrada kočića, krunica, navlaka, apendix, mostova (keramika).

BOLESTI ZUBA I ENDODONCIJA – U opisu usluga koje se ostvaruju u ordinaciji za dentalnu patologiju i endodonciju spadaju: liječenje korijenskih kanala zuba (višekorijenih  zuba, savijenih korijenova), restauracija krunica zuba – kočić nadogradnja.

BOLESTI USTA PARODONTOLOGIJA – Ova specijalnost tretira slučajeve promjena na mekim tkivima usne duplje: stomatitise,  gingivitise, tretman parodonta, pakovanje desni,  postavljanje splintova, uklanjanje zubnog kamenca – ultrazvučno i ručno, fokaloze, gljivična, bakterijska, virusna oboljenja, alergijska stanja, sistemske bolest, oboljenja jezika.

ORALNA HIRURGIJA – Ova  specijalnost obuhvata: operativnu ekstrakciju zuba i zaostalih korjenova, impakciju i poluimpakciju zuba, tretman kod otežanog nicanja zuba, resekciju zuba – apikotomija, inciziju apscesa intra i extra oralnih, hirurško odstranjenje cista i tumefakta, zaustavljanje krvarenja.

ORTODONCIJA – Ova  specijalnost tretira  ortodontske anomalije u ustima – izrada mobilnih ortodontskih aparata.