Etički komitet JUDZKS

ETIČKI KOMITET

Etički komitet  JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo  (u daljem tekstu: Etički komitet) je organ koji osigurava obavljanje djelatnosti JU Doma zdravlja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Dom zdravlja) na načelima  medicinske etike i deontologije.

Sastav, nadležnosti i način rada Etičkog komiteta utvrđeni su Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Statutom Doma zdravlja i Poslovnikom o radu Etičkog komiteta Doma zdravlja. 

U okviru svojih nadležnosti Etički komitet:

  • prati primjenu etike i medicinske deontologije u obavljanju djelatnosti Doma zdravlja,
  • daje saglasnost za provođenje medicinskih i naučnih ispitivanja, kao i kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih sredstava u Domu zdravlja, koja se smatra prethodnim postupkom u okviru odobravanja tih ispitivanja od strane nadležnih organa,
  • bavi se analizom i prijedlozima propisa iz oblasti zdravstva sa aspekta etike i medicinske deontologije,
  • prati povrede prava pacijenata i sistemski radi na unapređenju stanja u ovoj oblasti saglasno propisima o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata,
  • sarađuje sa nadležnim komorama iz oblasti zdravstva,
  • rješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti Doma zdravlja.

Kod davanja saglasnosti za provođenje i utvrđivanja etičkih načela istraživanja u Domu zdravlja, odgovornost Etičkog komiteta je zaštita prava, sigurnosti i dobrobiti ispitanika koji će biti uključeni u istraživanja.

Etički komitet daje mišljenje o predloženom ispitivanju, koje treba biti u saglasnosti s Helsinškom deklaracijom i dobrom kliničkom praksom, na temelju istraživačkog projekta, podobnosti ispitivača, metoda i mogućnosti istraživanja i načina informiranja ispitanika kao i pripadajuće dokumentacije.

Ispitanici trebaju biti informirani o istraživanju. Saglasnost za istraživanje ispitanici će dati potpisivanjem Informiranog pristanka, koji je sastavni dio istraživačkog projekta.