Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

CNNID

O CENTRU ZA NASTAVNU I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

Ukratko o CNNID-u

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo (Centar za NNID) osnovan je u februaru 2014. godine u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Sl. novine FBiH, 46/10) i Statutom JUDZKS usvojenim 2013. godine,

 

Osnovna djelatnost Centra za NNID dijeli se na:

 

  • Nastavnu djelatnost – dodiplomska/postdiplomska praktična nastava, trajno stručno usavršavanje
  • Naučno-istraživačku djelatnost – podsticanje kvalitetnih istraživanja uz podršku biblioteke, elektronskih resursa-stručnih časopisa i baza podataka, informatičke opreme i dr.,

dok dodatna djelatnost Centra za NNID uključuje promotivno-preventivne aktivnosti usmjerene ka stanovništvu.

Voditelj Centra

prof. dr. sc. Lutvo Sporišević, spec. pedijatar

Sjedište centra

Vrazova 11, II sprat

Telefon

033/292-550

033/292-683

033/292-671

Misija
i vizija centra

Misija

Centar za NNID JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo zalaže se za: kvalitetan proces učenja za učenike, studente i pripravnike, medicinske i nemedicinske zaposlenike, kao i pacijente, članove porodica i zajednice; transformaciju novih naučnih informacija i dostignuća u svakodnevnu praksu kako bi se unaprijedila zdravstvena zaštita i usluge koje Dom zdravlja pruža svojim korisnicima; razvoj naše Ustanove kao lokalnog i međunarodnog uzora posvećenog modernoj edukaciji svojih zaposlenika, kao i stanovništva.

Vizija

Centar za NNID JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je predvodnik u regiji iz primarne zdravstvene zaštite u oblasti edukacija i istraživanja kroz izvrsnost i inovacije u podučavanju i naučnom radu.

trajno stručno usavršavanjE

Historija i ciljevi trajnog stručnog usavršavanja

Basel Deklaracija (2001.)

Basel deklaracija iz oktobra 2001. govori o kontinuiranom profesionalnom razvoju (KPR/CME).

Kontinuirani profesionalni razvoj (KPR) je definiran kao edukativno sredstvo za ažuriranje, usavršavanje, uvećanje znanja, vještina ljekara koje oni koriste u svom radu. Cilj KPR-a je da se poboljšaju svi aspekti rada medicinskog osoblja. Stoga KPR sadržava koncept Kontinuirane medicinske edukacije (CME), koji se generalno odnosi samo na proširivanje znanja i vještina ljekara. Kontinuirani profesionalni razvoj čini dio ličnog programa doživotnog učenja u koje je svaki ljekar uključen od prvog dana provedenog u medicinskoj školi, fakultetu sve do penzioniranja. Velika debata se vodi oko toga da li KPR treba biti mandatoran ili dobrovoljan i još uvijek nije postignut konsenzus o tome na nivou Evrope.
Postoji konsenzus između četiri glavne zainteresovane strane – pacijenata, zdravstvenih radnika, poslodavaca i predstavnika fonda – da je cilj da svaki ljekar održava i poboljšava nivo rada u svojoj oblasti. To uključuje, kako održavanje zadovoljavajućeg nivoa standarda rada, tako i postizanje standarda najvećeg kvaliteta. Imajući u vidu vrlo brz napredak nauke i uvođenje novih tehnologija esencijalno je pri uvođenju istih postaviti kao prioritet sigurnost.
Oba termina KPR i CME se danas koriste kao sinonimi. Širi cilj CME, kao i KPR-a je da omoguće medicinskim profesionalcima da rade efektivno tako da pacijent i društvo dobiju optimalnu zdravstvenu zaštitu.
Za ocjenu efektivnosti KPR-a koriste se indikatori koji pokazuju poboljšanje njege pacijenata. Konstantno bi se trebalo težiti poboljšanju kvaliteta kako bi se osigurala bolja praksa. Svaki bi ljekar trebao biti u stanju verificirati svoje učešće u KPR. Ovo se može lako postići putem ličnog CME/KPR portfolija u kome bi se skupljale sve relevantne informacije. Idealno bi bilo da je tu uključen i dokumentovani pregled ljekarevih kliničkih aktivnosti, procjena CME potreba i predloženi KPR program. Drugi način praćenja kvaliteta je bodovani dnevnik CME/KPR aktivnosti ili edukaciona ocjena njihovog kliničkog rada.

Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Kantona Sarajevo i Foundation Partnerships in Health je prva ustanova primarne zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini, koja je 2005. godine formalno uvela kontinuirano stručno usavršavanje za svoje zaposlenike (ljekare i medicinske sestre) u porodičnoj medicini.
Program kontinuiranog profesionalnog razvoja za 2005. godinu je bio podjeljen u 8 modula u trajanju od 4 – 6 sati interaktivne nastave. Teme pet modula predložene su od strane Stručnog tima i komisije za KPR, a teme za ostale module su predložili sami učesnici na prvom modulu.
Učesnici modula su bila 22 tima porodične/obiteljske medicine koji su sačinjeni od ljekara specijalista porodične medicine i ljekara i medicinskih sestara koji su završili Program dodatne edukacija iz porodične medicine u organizaciji Project HOPE/SDC/HUG. Ova 22 tima obuhvataju prve generacije specijalista i polaznika Programa dodatne edukacije.

Ciljevi

Glavni cilj je uvođenje kontinuiranog stručnog usavršavanja u našoj sredini kao edukativnog sredstva za ažuriranje, usavršavanje, uvećanje znanja i vještina ljekara i medicinskih sestara koje oni koriste u svom radu.

Sporedni ciljevi:

da što veći broj ljekara i medicinskih sestara pohađa neki oblik KPR-a;
organiziranje svih predviđenih oblika KPR-a;
senzibiliziranje medicinske sredine na značaj organiziranja KPR-a;
upostavljanje saradnje TPM sa drugim medicinskim profesionalcima;
uspostavljanje efektivne saradnje između JUDZKS, MZKS i Fondacije fami u cilju organiziranja KPR-a.

Teme kontinuiranog profesionalnog razvoja

Izbor tema je ključni element KPR-a i on treba da je zasnovan na potrebama timova PM koje su proistekle iz njihove svakodnevne prakse. Teme se svake godine biraju Delfi anketom na nivou cijele Ustanove.

Predavači

Prema planu ovog programa predavači će biti specijalisti porodične/obiteljske medicine, ljekari i sestre porodične medicine koji su uspješno završili kurs edukacije edukatora, profesori sa medicinskog fakulteta kao i drugi medicinski stručnjaci.

Koordinatori

KPR će organizirati i voditi koordinaciono tijelo sačinjeno od lokalnih ljekara i sestara porodične medicine.

Nastavne metode

Metode koje će se primjenjivati tokom nastave su interaktivne i zahtijevaju aktivno učešće svih učesnika: rad u malim grupama, brainstorming, metodu vizualne diskusije (metaplan), igranje uloga, praktične vježbe, radionice.

Evaluacija učesnika

Učesnici će na kraju svakog KPR dana evaluirati predavače, nastavne metode, značaj u praksi, a komentari i prijedlozi će biti korišteni za izbor tema i adaptaciju predavanja u skladu sa njihovim potrebama.

Evaluacija KPR/CME programa

Finalnu evaluaciju će napraviti učesnici u namjeri da se utvrdi vidi kako su usvojene promjene kad se tiče znanja, vještina, zadovoljstva na poslu, prikupiti preporuke kako dovesti do promjena i unaprijedjenja nastave.
U toku izvođenja programa koordinatori će pratiti sljedeće indikatore KPR-a:

broj i prisustvovanje učesnika
broj popunjenih evaluacija
prisustvovanje predstavnika Komora
zadovoljstvo učesnika putem upitnika
Način provjere znanja

Na kraju svakog modula ili drugog oblika KPR-a, znanje polaznika se provjerava putem upitnika, gdje polaznik rješava klinički problem u kojem je potrebno primijeniti znanje iz porodične/porodične medicine i upisuje se broj ostvarenih poena.

Akreditacija kontinuiranog profesionalnog razvoja

Kontinuirani profesionalni razvoj organiziran u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo biće akreditiran u Liječničkoj komori Kantona Sarajevo i u Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ). Svi polaznici koji uspješno završe neki oblik KPR-a dobiće certifikate s kojima će moći biti bodovani u pomenutim organizacijama.

Podrška kontinuiranom stručnom usavršavanju

Kontinuirani profesionalni razvoj u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo podržava:

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo.

Standard za organizaciju trajnog stručnog usavršavanja (CME)

Standard za organizaciju trajnog stručnog usavršavanja (CME)

Kontinuirani profesionalni razvoj je i standard (Standard 24: Trajni profesionalni razvoj) koji promovira Agencija za kvalitet i aktreditaciju u zdravstvu (AKAZ). Ovdje dajemo izvod iz Akreditacijskih standarda za timove obiteljske porodične medicine (AKAZ 2005).

Standard 24.3 Planovi ličnog razvoja

24.3.1 Svi članovi tima, uključujući liječnike, sestrinsko osoblje i ostalo osoblje, imaju godišnju procjenu i plan ličnog razvoja koji utvrđuju njihove potrebe za učenjem i načine ispunjenja tih potreba.
24.3.3 Svim članovima tima daju se mogućnost, vrijeme i podrška koji su im potrebni za provođenje planova ličnog razvoja.

Ciljevi

Glavni cilj je uvođenje kontinuiranog stručnog usavršavanja u našoj sredini kao edukativnog sredstva za ažuriranje, usavršavanje, uvećanje znanja i vještina ljekara i medicinskih sestara koje oni koriste u svom radu.

Sporedni ciljevi:

da što veći broj ljekara i medicinskih sestara pohađa neki oblik KPR-a;
organiziranje svih predviđenih oblika KPR-a;
senzibiliziranje medicinske sredine na značaj organiziranja KPR-a;
upostavljanje saradnje TPM sa drugim medicinskim profesionalcima;
uspostavljanje efektivne saradnje između JUDZKS, MZKS i Fondacije fami u cilju organiziranja KPR-a.

Teme kontinuiranog profesionalnog razvoja

Izbor tema je ključni element KPR-a i on treba da je zasnovan na potrebama timova PM koje su proistekle iz njihove svakodnevne prakse. Teme se svake godine biraju Delfi anketom na nivou cijele Ustanove.

Predavači

Prema planu ovog programa predavači će biti specijalisti porodične/obiteljske medicine, ljekari i sestre porodične medicine koji su uspješno završili kurs edukacije edukatora, profesori sa medicinskog fakulteta kao i drugi medicinski stručnjaci.

Koordinatori

KPR će organizirati i voditi koordinaciono tijelo sačinjeno od lokalnih ljekara i sestara porodične medicine.

Nastavne metode

Metode koje će se primjenjivati tokom nastave su interaktivne i zahtijevaju aktivno učešće svih učesnika: rad u malim grupama, brainstorming, metodu vizualne diskusije (metaplan), igranje uloga, praktične vježbe, radionice.

Evaluacija učesnika

Učesnici će na kraju svakog KPR dana evaluirati predavače, nastavne metode, značaj u praksi, a komentari i prijedlozi će biti korišteni za izbor tema i adaptaciju predavanja u skladu sa njihovim potrebama.

Evaluacija KPR/CME programa

Finalnu evaluaciju će napraviti učesnici u namjeri da se utvrdi vidi kako su usvojene promjene kad se tiče znanja, vještina, zadovoljstva na poslu, prikupiti preporuke kako dovesti do promjena i unaprijedjenja nastave.
U toku izvođenja programa koordinatori će pratiti sljedeće indikatore KPR-a:

broj i prisustvovanje učesnika
broj popunjenih evaluacija
prisustvovanje predstavnika Komora
zadovoljstvo učesnika putem upitnika
Način provjere znanja

Na kraju svakog modula ili drugog oblika KPR-a, znanje polaznika se provjerava putem upitnika, gdje polaznik rješava klinički problem u kojem je potrebno primijeniti znanje iz porodične/porodične medicine i upisuje se broj ostvarenih poena.

Akreditacija kontinuiranog profesionalnog razvoja

Kontinuirani profesionalni razvoj organiziran u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo biće akreditiran u Liječničkoj komori Kantona Sarajevo i u Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ). Svi polaznici koji uspješno završe neki oblik KPR-a dobiće certifikate s kojima će moći biti bodovani u pomenutim organizacijama.

Podrška kontinuiranom stručnom usavršavanju

Kontinuirani profesionalni razvoj u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo podržava:

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo.

Kontinuirani profesionalni razvoj u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo podržava:

Kontinuirani profesionalni razvoj u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo podržava Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo