Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

istraživanja u judzks

smjernice za provođenje istraživanja u judzks

Obavještavamo Vas da je u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: JUDZKS) moguće uraditi istraživanje u skladu sa Procedurom odobravanja i provođenja istraživanja u JUDZKS-u (procedura br. 82/21-03). Ako želite provesti istraživanje u JUDZKS-u u svrhu izrade završnog/diplomskog rada, magistarskog rada, doktorske disertacije, stručnog i naučnog/znanstvenog rada, potrebno je Centru za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost (u daljnjem tekstu: CNNID)  JUDZKS-a dostaviti sljedeće:

  • Sažetak istraživačkog rada koji sadrže sve potrebne dijelove (uvod, ciljeve istraživanja, hipoteze istraživanja, ispitanike/materijal i metode istraživanja, očekivane rezultate, zaključke i pregled literature) u skladu sa smjernicama;
  • Kopiju rješenja fakulteta o prihvatanju teme, ako je riječ o završnom/diplomskom radu, magistarskom radu ili doktorskoj disertaciji;
  • Kopiju mišljenja nadležnog etičkog komiteta o saglasnosti za provođenje istraživanja, ako mišljenje postoji.

Uposlenici CNNID-a  će provjeriti da li je Vaša dokumentacija potpuna, te će je proslijediti Etičkom komitetu JUDZKS-a. Konačno odobrenje za provođenje istraživanja daje generalni direktor JUDZKS-a.

Prije započinjanja istraživanja, svi istraživači su dužni potpisati Izjavu o poštivanju etičkih načela istraživanja u JUDZKS.  

Sve dodatne  informacije možete dobiti od uposlenika CNNID-a -> Vrazova 11/II sprat;

Kontakt telefoni:

Ili na mail: [nnid@judzks.ba].