kontinuirano medicinsko usavršavanje

Plan kontinuirane medicinske edukacije (kme) u JU DOm zdravlja Kantona Sarajevo

U skladu sa Planom rada Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost u (u daljem tekstu CNNID) JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo (u daljem  tekstu JUDZKS) svake godine se prave edukativne potrebe u skladu sa interesima naših zdravstvenih profesionalaca i potrebama savremene medicine.

Cilj kontinuirane medicinske edukacije (KME)  je obnova i unaprijeđenje stručnih znanja i praktičnih vještina zdravstvenih profesionalaca naše Ustanove kako bi se unaprijedio svakodnevni praktični rad.

Uprkos planiranim edukacijama u 2020. i 2021. godini epidemiološka situacija uzrokovana pandemijom bolesti COVID- 19 i angažman zdravstvenih profesionalaca onemogućili su kontinuitet obavljanja edukacija u JUDZKS-u.

I pored teške epidemiološke situacije izazvane pandemijom koronavirusa, 22.12.2021. održali smo online putem (webinar) Drugu školu imunizacije pod nazivom „Značaj porvođenja programa imunizacije za vrijeme pandemije COVID- 19“ u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvom FBiH i Svjetskom zdravstvenom organizacijom, kome je prisustvovalo stotinjak zdravstvenih profesionalaca iz FBiH. 

CNNID je u saradnji sa Higijensko-epidemiološkom službom JUDZKS-a u mjesecu martu 2021. održao za naše uposlenike nekoliko stručnih predavanja/radionica, u kontesktu temeljnih karakteristika bolesti COVID-19 i praktičnom provođenju imunizacije protiv bolesti COVID- 19.

Osim navedenoga, CNNID će nastaviti sa organizacijom, u saradnji sa partnerima, naše redovne Škole imunizacije i ostalih stručnih skupova.   

Plan kontinuirane medicinske edukacije za 2021. možete preuzeti ovdje.

EVALUACIJA EDUKATIVNIH POTREBA ZDRVSTVENIH PROFESIONALACA JUDZKS-a

S ciljem utvrđivanja edukativnih potreba zdravstvenih profesionalaca JUDZKS-a početkom 2021.  godine obavijestili smo sve službe organizacionih jedinica JUDZKS-a da nam dostave naziv tema (teoretski dio i praktična vještina) sa popisom predavača kako bi nastavili sa realizacijom KME za period   2021. – 2022. godine (Preliminarni plan treninga praktičnih vještina možete preuzeti ovdje).

Na ankete je odgovorilo cca. 180 uposlenika.

Nakon pristizanja popisa tema iz službi organizacionih jedinica JUDZKS-a napravili smo bodovanje tema, tj. najviše bodovane teme imali su prioritet prezentiranja.

Usprkos našim željama da se sa realizacijom KME započne tokom mjeseca marta 2021. postojeća epidemiološka situacija, angažiranost našeg osoblja i nedosatak osoblja iz raznih razloga onemogućili su započnjanje planirane edukacije.

U prilogu je dat pregled tema KME po službama OJ JUDZKS-a, naknadno će biti određeni zainteresirani predavači.

Uposlenici CNNID-a blagovremeno  će obavjestiti zdravstvene profesinalce JUDZKS-a o početku KME.

Planirane edukacije nadležne komore će bodovati a predavači i slušaoci će dobiti potvrdu/certifikat o učešću na edukaciji.  

Obrazac Izvještaja o učešću na edukaciji

Obrazac Izvještaja o učešću na edukaciji možete preuzeti ovdje.