Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

kontinuirano medicinsko usavršavanje

Plan kontinuirane medicinske edukacije (KME) u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

U skladu s Planom rada Centra za nastavnu i naučno – istraživačku djelatnost u (u daljem tekstu CNNID) JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu JUDZKS) svake godine planira edukacije u skladu s interesima naših zdravstvenih profesionalaca i potrebama savremene medicine.

Cilj cjeloživotne medicinske edukacije (CME) je obnova i unaprijeđenje stručnih znanja i praktičnih vještina zdravstvenih profesionalaca naše Ustanove kako bi se unaprijedio svakodnevni praktični rad.

I u 2024/25. godini nastavljamo s istim modelom održavanja edukacija, a Plan CME – a za 2024/25. godinu možete preuzeti ovdje.

U navedeno periodu planira se realizacija nekolio radionica i Simpozija koji se planiraju realizovati u saradnji sa drugim zdravstvenim ustanovama Kantona Sarajevo.

Osim navedenoga, CNNID će nastaviti s organizacijom u saradnji s partnerima, naše redovne Škole imunizije u FBiH, kao i ostalih stručnih skupova.

EVALUACIJA EDUKATIVNIH POTREBA ZDRVSTVENIH PROFESIONALACA JUDZKS-a

S ciljem realizacije edukacija zdravstvenih profesionalaca JUDZKS-a krajem decembra 2023. godine obavijestili smo sve službe organizacionih jedinica JUDZKS-a da nam dostave naziv tema (teoretski dio i praktična vještina) s popisom predavača kako bi nastavili s realizacijom CME – a za 2024/25. godinu.

Zdravstveni profesionalci naše Ustanove odabrali su 40 tema koje će se prezentirati u 2024/25. godini u koje će biti inkorpirane dvije radionice i dva simpozija.

Uposlenici CNNID-a blagovremeno  će obavijestiti zdravstvene profesinalce JUDZKS-a o početku KME, a iste se mogu pratiti putem Zoom platforme on-line i u našim edukativnim centrima; OJ Centar, OJ Novi Grad, OJ Ilidža i OJ Vogošća.

U skladu s eventualnim odsustvom predavača i drugih razloga navedeni Plan CME-a će biti korigovan.

Planirane edukacije nadležne komore će bodovati u skladu s pravilima Komora iz oblasti zdravstva, a predavači i slušaoci moći će preuzeti spisak učesnika edukacija s naše web stranice.

Obrazac Izvještaja o učešću na edukaciji izvan JUDZKS

Obrazac Izvještaja o učešću na edukaciji možete preuzeti ovdje.