Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javni oglas za popunu radnih mjesta – 25.02.2019. – ZATVOREN

Na osnovu člana 68. Stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Službene novine Federacije BiH, broj 46/10), člana 38. Statuta JUDZKS, a u skladu sa članom 22. Stav 1. Tačka a. Zakona o radu (Službene novine Federacije BiH, broj 26/16), članom 20a, Izmjenama i dopunama zakona o radu (Službene novine Federacije BiH 89/18) i članom 11. Stav 1. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JUDZKS, Saglasnosti Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj: 10-34-1342/19 od 13.02.2019. godine, Odluke generalnog direktora o raspisivanju Javnog poziva broj 01-03-2301/19 od 21.02.2019. godine r a s p i s u j e:

JAVNI OGLAS

Za popunu radnih mjesta na određeno vrijeme

 1. Defektolog – Somatoped (VSS)– 1 izvršilac
 2. Logoped  (VSS)– 2 izvršioca
 3. Psiholog/diplomirani psiholog (VSS)– 1 izvršilac
 4. Fizioterapeutski tehničar (SSS) – 2 izvršioca
 5. Konter (SSS)– 1 izvršilac

Radni odnosi se zasnivaju na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Uz svojeručno potpisanu prijavu na Javni oglas koja treba sadržavati kraću biografiju kandidata, adresu i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti i sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju-ne stariju od 6 mjeseci):

Opći uslovi:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine – dokaz Uvjerenje o državljanstvu
 • Da je punoljetan/a – dokaz kopija lične karte

Posebni uslovi:

Za poziciju 01.

 • VSS defektološki fakultet – 240 ECTS bodova – dokaz diploma o završenom defektološkom fakultetu
 • Poznavanje rada na računaru – dokaz o poznavanju rada na računaru   

Za poziciju 02.

 • VSS defektološki fakultet – 240 ECTS bodova – dokaz diploma o završenom defektološkom fakultetu
 • Poznavanje rada na računaru – dokaz o poznavanju rada na računaru

Za poziciju 03.

 • VSS filozofski fakultet – 240 ECTS bodova – dokaz diploma o završenom filozofskom fakultetu/odsjek psihologija
 • Završena edukacija iz mentalnog zdravlja – dokaz o završenoj edukaciji iz mentalnog zdravlja
 • Poznavanje rada na računaru – dokaz o poznavanju rada na računaru

Za poziciju 04.

 • SSS fizioterapeutski tehničar– dokaz diploma o stečenom zvanju fizioterapetski tehničar
 • Položen stručni ispit – dokaz uvjerenje o položenom stručnom ispit
 • Poznavanje rada na računaru – dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Licenca za samostalan rad  – dokaz važeća licence za samostalan rad

Za poziciju 05.

 • SSS ekonomski/društveni smjer IV stepen – dokaz o završenoj srednjoj školi ekonomskog/društvenog smjera IV stepen
 • Poznavanje rada na računaru – dokaz o poznavanju rada na računaru
 • 1 (jedna) godina radnog iskustva – dokaz Potvrda o radnom stažu

Dostavljeni dokumenti mogu biti orginalni ili ovjerene fotokopije (ne starije od 6 mjeseci).

Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidati mogu dostaviti uvjerenje škola ili drugih institucija koje se bave obučavanjem znanja rada na računaru, bez obzira da li se nalaze u Bosni i Hercegovini ili izvan nje, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu informatike, kao i drugu ispravu fakulteta (ovjerena kopija upisnice/indeksa) koja potvrđuje poznavanje ili znanja rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je direktno vezano za rad na računaru.

Prilkom izbora kandidata prednost će imati kandidati koje ostvaraju prava utvrđena na osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja BiH (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 45/12 i 26/14) član 23. – potrebna potvrda ili uvjerenje kao dokaz o istom.

Izabrani kandidati će biti dužni prije početka zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti koje nije starije od tri mjeseca.

Komisija će obaviti intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene, potpune i potpisane prijave.

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti preporučeno putem pošte ili lično na protokol JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, na adresu:

Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Ul. Vrazova 11

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Sa naznakom: „Javni oglas za popunu radnih mjesta za poziciju

(broj pozicije na koju se prijava odnosi) – NE OTVARAJ“

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.