Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme (21.12.2019)

DODATNE INFORMACIJE O ISPITIMA

Otvoren od objave u dnevnom listu

JAVNA USTANOVA

DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

GENERALNI DIREKTOR

www.judzks.ba

Vrazova 11. Sarajevo

Na osnovu člana 38. Statuta, člana 20.a. Zakona o radu („Službene novine FBIH“, br 26/16 i 89/18), člana 4., 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala („Sl. novine KS“ br. 9/19; 21/19), člana 11. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i plaćama radnika Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Zaključaka Vlade Kantona Sarajevo broj: 10-34-38385/19 od 12.11.2019. godine, broj:02-05-42451-14/19 od 13.12.2019.godine, Saglasnosti Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj:10-34-35004/19 od 30.09.2019., generalni direktor raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme

1.Specijalista porodične/obiteljske medicine – Služba porodične/obiteljske medicine – 5 (pet) izvršioca – prijem na neodređeno vrijeme

2.Stručni saradnik za nastavnu i naučno – istraživačku djelatnost u zdravstvu – 1 (jedan) izvršilac – prijem na neodređeno vrijeme

3.Fizioterapeutski tehničar – 2 (dva) izvršioca – prijem na određeno vrijeme na period od 1 (jednu) godinu

Opći uslovi:

  • Da je državljanin Bosne i Hercegovine – dokaz Uvjerenje o državljanstvu
  • Da je fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta – Izabrani kandidati će biti dužni prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti koje nije starije od 3 (tri) mjeseca.

Posebni uslovi:

1. Specijalista porodične/obiteljske medicine – Služba porodične/obiteljske medicine – 5 (pet) izvršioca

-VSS Medicinski fakultet

-specijalistički ispit iz porodične/obiteljske medicine

-licenca za samostalan rad

-poznavanje rada na računaru

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja a po principima savremene porodične – obiteljske medicine, vrši obradu za IK, sistematske preglede i ljekarska uvjerenja u skladu sa specijalizacijom, utvrđuje uzrok smrti lica izvan zdravstvene ustanove ukoliko posjeduje Rješenje Kantonalnog ministarstva zdravstva, radne zadatke obavlja u ambulanti porodične/obiteljske medicine i u kući pacijenata, koordinira sa svim službama u cilju poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite pacijenata, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, provodi timske postupke iz područja prevencije bolesti i promocije zdravlja, liječenja i rehabilitacije, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima, stalno unaprjeđujući kvalitet zdravstvene usluge, vrši poslove iz oblasti uspostavljanja standarda sigurnosti i kvaliteta, dostavlja izvod iz medicinske dokumentacije po nalogu neposrednog rukovodioca, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Doma zdravlja, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi, za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo,

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 2.187,83 BAM

2. Stručni saradnik za nastavnu i naučno – istraživačku djelatnost u zdravstvu – 1 (jedan) izvršilac

-VSS/Fakultet zdravstvenih studija – 240 ECTS

-licenca za samostalan rad

-Nastavno zvanje,

-stepen magistra ili doktora nauka ili struke

-poznavanje rada na računaru

-poznavanje jednog stranog jezika

-3 godine radnog iskustva

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u odnosu na stepen stručne spreme i zvanja, planira, koordinira i organizuje edukacije po planu i programu Ustanove, koordinira rad tima na upravljanju i ažuriranju web stranica Ustanove, radi na poslovima prijema volontera, pripravnika, specijalizanata, te vodi evidenciju o istom, prisustvuje stručnim skupovima, radi u stručnim tijelima Ustanove po potrebi, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cijelosti provodi, za šta je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira, obavlja poslove u čitavom sistemu Ustanove po potrebi organizacije, kao i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 1.501,45 BAM

3. Fizioterapeutski tehničar – 2 (dva) izvršioca

– SSS fizioterapeutski smjer

-Položen stručni ispit

-Licenca za samostalan rad

-poznavanje rada na računaru

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja iz domena savremene fizijatrije, obavlja fizikalni tretman u Centru i stanu pacijenta, radi na poslovima primjene elektroterapije i mehanoterapije, te na poslovima manuelne masaže, radi na aplikaciji termoterapeutskih pakunga, radi na poslovima kineziterapije, elektroterapije, termoterapije i manuelne masaže, primjenjuje mjere zaštite pacijenta, vrši nadzor nad higijenom prostora i aparata, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije liječenja i rehabilitacije, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima, stalno unaprjeđujući kvalitet zdravstvene usluge, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Doma zdravlja, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi, za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo 

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 1.029,57 BAM

Način podnošenja prijave:

Kandidati su obavezni u zatvorenoj koverti, uz svojeručno potpisanu Prijavu na Javni oglas koja sadrži adresu i kontakt telefon, dostaviti kratku biografiju i tražene dokumente (u originalu ili ovjerenoj kopiji) o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, preporučeno putem pošte ili lično na protokol JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, na adresu:

Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Ul. Vrazova 11

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Sa naznakom: „Javni oglas za prijem u radni odnos, za poziciju:

(broj pozicije na koju se prijava odnosi) – NE OTVARAJ“

Za pozicije pod rednim brojem 1. – Prijem na neodređeno vrijeme:

-dokaz diploma o završenom Medicinskom fakultetu

-dokaz o položenom specijalističkom ispitu

-dokaz o posjedovanju važeće Licence za samostalan rad izdate od nadležne komore

-dokaz o poznavanju rada na računaru

-Uvjerenje o državljanstvu.

Za poziciju pod rednim brojem 2. – Prijem na neodređeno vrijeme:

-dokaz diploma o završenom Fakultetu zdravstvenih studija – 240 ECTS

-dokaz o posjedovanju važeće Licence za samostalan rad izdate od nadležne komore

-dokaz o izboru u nastavno zvanje

-dokaz o postignutom stepenu magistra ili doktora nauka ili struke

-dokaz o poznavanju jednog stranog jezika

-dokaz o poznavanju rada na računaru

-dokaz o radnom iskustvu

-Uvjerenje o državljanstvu.

Za poziciju pod rednim brojem 3. – Prijem na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine:

-dokaz diploma o završenoj zdravstvenoj srednjoj školi – smjer fizioterapeutski tehničar

-dokaz o položenom stručnom ispitu

-dokaz o posjedovanju važeće Licence za samostalan rad izdate od nadležne komore

-dokaz o poznavanju rada na računaru

-Uvjerenje o državljanstvu

Javni  Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i web stranici Ustanove.

Kao dokaz o poznavanju rada na računaru i jednog stranog jezika kandidati mogu dostaviti uvjerenje škola ili drugih institucija koje se bave obučavanjem znanja rada na računaru i stranog jezika, bez obzira da li se nalaze u Bosni i Hercegovini ili izvan nje, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru i stranog jezika, položenom ispitu informatike i stranog jezika, kao i drugu ispravu fakulteta (ovjerena kopija upisnice/indeksa, dodatak diplomi) koja potvrđuje poznavanje ili znanja rada na računaru i stranog jezika, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je direktno vezano za rad na računaru i strani jezik.

Kao dokaz za nastavno zvanje, potrebno je dostaviti Odluku ili drugi akt koji potvrđuje da je kandidat izabran u nastavnom zvanju na jednoj od visokoškolskih Ustanova u Bosni i Hercegovini

Dostavljeni dokumenti mogu biti orginalni ili ovjerene fotokopije (ne starije od 6 mjeseci).

U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog oglasa, neki od kandidata budu imali jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentom (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na Javni Oglas, u skladu sa članom 23. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 45/12, 26/14 i 46/17).

Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate čija dokumentacija nije ispravna da nisu na spisku kandidata među kojima se provodi daljnji izborni postupak, a obavijesti o polaganju pismenog odnosno usmenog ispita za kandidate čija je dokumentacija uredna biće objavljene na web stranici Ustanove i Oglasnoj tabli Ustanove.

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ukoliko kandidat želi da konkuriše na više pozicija potrebno je dostaviti Prijavu i tražene dokumente u zatvorenoj koverti za svaku poziciju na koju kandidat konkuriše.

Nakon imenovanja Komisije za provođenje Javnog oglasa, Poslovnik o radu iste objavit će se na web stranici Ustanove.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Sve obavijesti vezane za Javni Oglas biće blagovremeno objavljene na web stranici Ustanove.

Za sva dodatna pojašnjenja, kontakt osobe iz Odjela za ljudske resurse, broj tel.: 033 292 612.