Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme – 12.09.2019. – ZATVOREN

JAVNA USTANOVA

DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

GENERALNI DIREKTOR

www.judzks.ba

Vrazova 11. Sarajevo

Na osnovu člana 38. Statuta, člana 20.a. Zakona o radu („Službene novine FBIH“, br 26/16 i 89/18), člana 4., 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala („Sl. novine KS“ br. 9/19; 21/19), člana 11. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i plaćama radnika Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Zaključaka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-22845-18/19 od 06.06.2019. godine, broj:10-34-26597/19 od 17.07.2019., broj: 10-34-25418/19 od 04.07.2019., broj: 10-34-29840/19 od 01.08.2019., Odluke o potrebi prijema radnika u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme putem Javnog oglasa broj:01-03-9339/19 od 11.09.2019., v.d generalni direktor raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme

1.Specijalista neuropsihijatrije/psihijatrije – 2 (dva) izvršioca – prijem na neodređeno vrijeme

2.Specijalista neurologije – 1 (jedan) izvršilac – prijem na neodređeno vrijeme

3.Doktor medicine – Služba porodične medicine – 6 (šest) izvršioca – prijem na određeno vrijeme na period od 1(jednu) godinu

4. Doktor medicine – Dispanzer za školsku djecu i omladinu – 4 (četiri) izvršioca – prijem na određeno vrijeme na period od 1(jednu) godinu

5.Logoped – 20 (dvadeset) izvršioca – prijem na određeno vrijeme na period od 1 (jednu) godinu

6.Radnik/ca na održavanju higijene – 9 (devet) izvršioca – prijem na određeno vrijeme na period od 1 (jednu) godinu

Opći uslovi:

  • Da je državljanin Bosne i Hercegovine – dokaz Uvjerenje o državljanstvu
  • Da je fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta – Izabrani kandidati će biti dužni prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti koje nije starije od 3 (tri) mjeseca.

Posebni uslovi:

1.Specijalista neuropsihijatrije/psihijatrije – 2 (dva) izvršioca

-VSS Medicinski fakultet 360 ECTS bodova

-specijalistički ispit iz neuropsihijatrije/psihijatrije

-edukacija iz mentalnog zdravlja

-licenca za samostalan rad

-poznavanje rada na računaru

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja po principima moderne psihijatrijske prakse u multidisciplinarnom timu u Centru za mentalno zdravlje i po potrebi u kući pacijenta, obavlja psihijatrijski intervju sa pacijentom ili članom uže porodice, vrši površinske individualne i grupne psihoterapije, obavlja edukativni rad u vaspitno-obrazovnim ustanovama, vodi

zakonom propisanu medicinsku evidenciju, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije, liječenja i rehabilitacije, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene zaštite, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po Nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo,

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 2.098,64 BAM

2.Specijalista neurologije – 1 (jedan) izvršilac

-VSS Medicinski fakultet 360 ECTS bodova

-specijalistički ispit iz neuropsihijatrije/neurologije

-licenca za samostalan rad

-poznavanje rada na računaru

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja po principima moderne neuropsihijatrije, obrada za IK, sistematski pregledi i ljekarska uvjerenja za vozače i posao,  po potrebi obavlja kućne posjete, po potrebi radi u EEG kabinetu, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije, liječenja i rehabilitacije, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene zaštite, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po Nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 2.098,64 BAM

3.Doktor medicine – Služba porodične/obiteljske medicine –  6 (šest) izvršioca

-VSS Medicinski fakultet

-Položen stručni ispit

-Licenca za samostalan rad

-poznavanje rada na računaru

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja po principima savremene porodične-obiteljske medicine, vrši obradu za IK, sistematske preglede i ljekarska uvjerenja u skladu sa specijalizacijom, utvrđuje uzrok smrti lica izvan zdravstvene ustanove ukoliko posjeduje Rješenje Kantonalnog ministarstva zdravstva, radne zadatke obavlja u ambulanti porodične/obiteljske medicine i u kući pacijenta, koordinira sa svim službama u cilju poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite pacijenata, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, dostavlja izvod iz medicinske dokumentacije po nalogu neposrednog rukovodioca, vrši poslove iz oblasti uspostavljanja standarda sigurnosti i kvaliteta, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije, liječenja i rehabilitacije, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene zaštite, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po Nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo 

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 1.844,70 BAM

4.Doktor medicine – Dispanzer za školsku djecu i omladinu – 4 (četiri) izvršioca

-VSS Medicinski fakultet/360 ECTS bodova

-Položen stručni ispit

-Licenca za samostalan rad

-poznavanje rada na računaru

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, obavlja preventivnu zaštitu djece od 6 do 19 godina i kurativnu zaštitu djece od 6 do 15 godina, obavlja kontinuiranu imunizaciju, obavlja konsultativne i konzilijarne preglede po potrebi, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije, liječenja i rehabilitacije, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene zaštite, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po Nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo 

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 1.844,70 BAM

5.Logoped – 20 (dvadeset) izvršioca

-VSS Defektološki fakultet/240 ECTS bodova

-Poznavanje rada na računaru

-sposobnost komuniciranja, javnog nastupa i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja u multidisciplinarnom timu u Centru, obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja ( dijagnostika, sanacija i rehabilitacija svih vrsta poremećaja verbalne komunikacije-jezičkih, govornih, glasovnih odnosno slušnih, kao i upotrebe pisanih simbola), individualna i grupna terapija, koordinira i sarađuje sa vaspitno obrazovnim institucijama, porodicom i ustanovama, aktivno učestvuje u timskom radu, vodi

zakonom propisanu medicinsku evidenciju, provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije, liječenja i rehabilitacije, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene zaštite, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po Nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo,

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 1.501,50 BAM

6.Radnik/ca na održavanju higijene – 9 (devet) izvršioca

-NSS

-sposobnost komuniciranja i timskog rada

Opis poslova:

Obavlja poslove radnika na održavanju higijene, skuplja i odlaže otpadni materijal, zadužuje i održava pribor i sredstva za rad, po završetku radnog vremena provjerava i ostavlja u sigurnom stanju prozore, vrata, vodovodne i elektro instalacije, prijavljuje uočene kvarove, nedostatke i nastalu štetu, vodi računa da poslove održavanja čistoće obavlja kvalitetno i blagovremeno, obavezan/na je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja poslove u čitavom sistemu doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi za što je i odgovoran, ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.

Mjesto rada: JU Dom zdravlja KS, centralni objekti i lokaliteti, Kanton Sarajevo 

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u dvije smjene

Osnovna plata: 600,60 BAM

Način podnošenja prijave:

Kandidati su obavezni u zatvorenoj koverti, uz svojeručno potpisanu Prijavu na Javni oglas koja sadrži adresu i kontakt telefon, dostaviti kratku biografiju i tražene dokumente (u originalu ili ovjerenoj kopiji) o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, preporučeno putem pošte ili lično na protokol JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, na adresu:

Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Ul. Vrazova 11

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Sa naznakom: „Javni oglas za prijem u radni odnos, za poziciju:

(broj pozicije na koju se prijava odnosi) – NE OTVARAJ“


Za pozicije pod rednim brojem 1., 2. Prijem na neodređeno vrijeme:

-dokaz diploma o završenom Medicinskom fakultetu

-dokaz o položenom specijalističkom ispitu

-dokaz o posjedovanju važeće Licence za samostalan rad izdate od nadležne komore

-dokaz o poznavanju rada na računaru

-Uvjerenje o državljanstvu.

Za poziciju pod rednim brojem 3., 4. Prijem na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine:

-dokaz diploma o završenom Medicinskom fakultetu

-dokaz o položenom stručnom ispitu

-dokaz o posjedovanju važeće Licence za samostalan rad izdate od nadležne komore

-dokaz o poznavanju rada na računaru

-Uvjerenje o državljanstvu.

Za poziciju pod rednim brojem 5., Prijem na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine:

-dokaz diploma o završenom Defektološkom fakultetu

-dokaz o poznavanju rada na računaru

-Uvjerenje o državljanstvu.

Za poziciju pod rednim brojem 6., Prijem na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine:

-Dokaz o završenom osnovnom obrazovanju

-Uvjerenje o državljanstvu.

Javni  Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i web stranici Ustanove.

Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidati mogu dostaviti uvjerenje škola ili drugih institucija koje se bave obučavanjem znanja rada na računaru, bez obzira da li se nalaze u Bosni i Hercegovini ili izvan nje, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu informatike, kao i drugu ispravu fakulteta (ovjerena kopija upisnice/indeksa, dodatak diplomi) koja potvrđuje poznavanje ili znanja rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je direktno vezano za rad na računaru.

Dostavljeni dokumenti mogu biti orginalni ili ovjerene fotokopije (ne starije od 6 mjeseci).

U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog oglasa, neki od kandidata budu imali jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentom (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na Javni Oglas, u skladu sa članom 23. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 45/12, 26/14 i 46/17).

Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate čija dokumentacija nije ispravna da nisu na spisku kandidata među kojima se provodi daljnji izborni postupak, a obavijesti o polaganju pismenog odnosno usmenog ispita za kandidate čija je dokumentacija uredna biće objavljene na web stranici Ustanove i Oglasnoj tabli Ustanove.

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ukoliko kandidat želi da konkuriše na više pozicija potrebno je dostaviti Prijavu i tražene dokumente u zatvorenoj koverti za svaku poziciju na koju kandidat konkuriše.

Nakon imenovanja Komisije za provođenje Javnog oglasa, Poslovnik o radu iste objavit će se na web stranici Ustanove.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Sve obavijesti vezane za Javni Oglas biće blagovremeno objavljene na web stranici Ustanove.

Za sva dodatna pojašnjenja, kontakt osobe iz Odjela za ljudske resurse, broj tel.: 033 292 612.