Javni poziv o pokretanju Programa dodatne edukacije iz porodične medicine (PAT) u JUDZKS za školsku 2022/2023. godinu

Na osnovu Odluke generalnog direktora Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo o pokretanju Programa dodatne edukacije iz porodične medicine u školskoj 2022/2023. godini broj: 01-03-2153-2/22 od 13.05.2022. godine, Inicijative Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo o provođenju dodatne edukacije iz porodične medicine za školsku 2022/2023. godinu broj: 10-33-48186-3/22 od 15.03.2022. godine, u skladu sa Rješenjem Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-37-4311-3/10 od 09.02.2011. godine i Pravilnika o dodatnoj edukaciji iz porodične medicine („Sl. novine FBiH“ broj: 59/11) raspisuje se:

J A V N I    P O Z I V

Zdravstvenim ustanovama u FBiH za dodatnu edukaciju iz porodične medicine za doktore medicine – specijaliste, medicinske sestara-tehničare u školskoj 2022/2023. godini.

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

je odabir kandidata za dodatnu edukaciju iz porodične medicine.

Edukacija predstavlja organizovani oblik teoretskog i stručnog – praktičnog osposobljavanja doktora medicine – specijalista i medicinskih sestara – tehničara za pružanje zdravstvenih usluga iz oblasti porodične medicine.

2. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju doktori medicine – specijalisti i medicinske sestre – tehničari.

Zahtjev za dodatnu edukaciju iz porodične medicine može podnijeti zdravstvena ustanova odnosno nosilac odobrenja za obavljanje privatne prakse za uposlenika – doktora medicine – specijalistu i medicinsku sestru – tehničara svih nivoa obrazovanja.

3. USLOVI ZA PRISTUPANJE EDUKACIJI

Uz zahtjev za doktora medicine potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju slijedećih uslova:

  • o završenom medicinskom fakultetu,
  • o položenom stručnom ispitu,
  • o posjedovanju licence za rad izdate od nadležne komore,
  • o poznavanju jednog stranog jezika.

Ukoliko se zahtjev podnosi za doktora medicine – specijalistu potrebno je pored navedenog dostaviti i dokaz o položenom specijalističkom ispitu.

Uz zahtjev za medicinsku sestru – tehničara potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju slijedećih uslova:

  • o završenom fakultetu, odnosno medicinskoj školi, smjer opšti,
  • o položenom stručnom ispitu,
  • o posjedovanju licence za rad izdate od nadležne komore.

Dokumenti dostavljeni uz zahtjev mogu biti originalni ili ovjerena fotokopija (ne starija od 6 mjeseci).

4. MJESTO, VRIJEME I NAČIN OBAVLJANJA EDUKACIJE

Dodatna edukacija iz porodične medicine provodiće se u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo, u periodu septembar 2022. godine – juni 2023. godine (1 školska godina).

Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo na edukaciju će primiti 25 timova, od toga 15 timova iz Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo i 10 timova iz drugih zdravstvenih ustanova.

Edukacija podrazumijeva 120 sati teoretske nastave, 120 sati praktične nastave i 15 sati rada sa mentorima u ordinacijama, a provodiće se u skladu sa Planom i programom koji je prilog Pravilniku o dodatnoj edukaciji iz porodične medicine („Sl. novine FBiH“ broj: 59/11).

Troškovi edukacije iznose 1.500,00 KM (slovima: hiljadupetstotina konvertibilnih maraka) po polazniku.

Prijave sa traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično na protokol Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, ul. Vrazova br. 11, ulaz iz ulice Đoke Mazalića, ili putem pošte preporučeno, sa naznakom „JAVNI POZIV ZA DODATNU EDUKACIJU IZ PORODIČNE MEDICINE ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU“.

Rok za dostavljanje prijava sa traženom dokumentacijom na Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo (www.judzks.ba).

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

                                                                                                         GENERALNI DIREKTOR

                                                                                                              doc. dr. sc. Abel Baltić

Broj: 01-03-5504/22           

Sarajevo, 20.07.2022. godine   

Preuzmi