Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Održana edukacija “Smjernica/sheme komunikacije multisektorskog postupanja u iznenadnim, kriznim događajima u odgojno-obrazovnim ustanovama u Kantonu Sarajevo“

Dana 28.12.2023. godine, u prostorijama Edukativnog centra Centra za NNID JUDZKS, održana je edukacija na temu Provedba “Smjernica/sheme komunikacije multisektorskog postupanja u iznenadnim, kriznim događajima u odgojno-obrazovnim ustanovama u Kantonu Sarajevo“. Vlada KS je u maju 2023.godine donijela Zaključak kojim je zadužila resorna ministarstva da realizuju izradu sheme multisektorskog odgovora na krizni događaj. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je bilo jedno od ministarstava zaduženih za provedbu ove, ali i drugih aktivnosti. Edukacija je bila obavezna za sve psihologe i socijalne radnike svih centara za mentalno zdravlje u JUDZKS. Prisutnima su se obratili i doc.dr.sc Abel Baltić, generalni direktor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo te mr.sci.med.dr Enis Hasanović, ministar zdravstva Kantona Sarajevo, te prim.dr. Goran Čerkez, zamjenik ministra Federalnog ministarstva zdravstva, čime su istakli značaj uloge Centra za metnalno zdravlje kako u kriznim situacijama tako i općenito u zaštiti mentalnog zdravlja populacije.

JUDZKS, kao najveća ustanova primarne zdravstvene zaštite, u čijem sastavu djeluju i centri za mentalno zdravlje, je prepoznata kao značajan resor u prevenciji i zaštiti mentalnog zdravlja djece i mladih, ali i opće populacije. Upravo iz tog razloga, Ministarstvo zdravstva je uključilo JUDZKS u izradu dokumenata ali i u ostale procese rada i odluke Vlade KS. JUDZKS je imenovala dr.med.sc Gazmend Lutfiu za člana radne grupe za izradu Smjernica/sheme komunikacije multisektroskog postupanja u iznenadnim kriznim događajima u odgojno-obrazovnim ustanovama u KS. Dr Ljutfiu je predstavljao zdravstveni sektor, te centre za mentalno zdravlje, te je izradio hodogram postupanja osoblja CMZ-a kada su krizne situacije u pitanju.

Predavači su bili: prof. dr Elmedin Muratbegović, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, MA Melisa Mizdrak, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Hasan Begić, Odjeljenje za prevenciju maloljetničkog prijestupništva, nasilja u porodici, i rad policije u zajednici, Dejan Miković, JU Kantonalni centar za socijalni rad i dr med.sc. Gazmend Ljutfiju, Centar za mentalno zdravlje OJ Hadžići, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Svi predavači su članovi radne grupe Vlade KS za izradu Smjernica za postupanje u kriznim situacijama. Nakon što je Vlada KS usvojila urađeni dokument “Smjernica/sheme komunikacije multisektorskog postupanja u iznenadnim, kriznim događajima u odgojno-obrazovnim ustanovama u Kantonu Sarajevu“ uslijedile su edukacije uposlenika svih profesionalaca na koje se date smjernice odnose. Nakon edukacije za sve direktore svih osnovnih škola KS, uposlenika MUP-a, zaposlenih u oblasti socijalne zaštite, današnja edukacija je upriličena i za uposlenike JUDZKS.

Lejla Moćević, stručni saradnik za odnose s javnošću

Centar za NNID