Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Potpisan sporazum o saradnji između Općine Centar i JUDZKS – Projekat „Specijalistički pregled za RVI – korisnike tuđe njege i pomoći“

U Općini Centar Sarajevo potpisan je sporazum o saradnji u okviru realizacije projekta „Specijalistički pregled za RVI – korisnike tuđe njege i pomoći na adresi prebivališta“ koji su zaključili načelnik Srđan Mandić i direktor Javne ustanove Dom Zdravlja Kantona Sarajevo doc. dr. sc. Abel Baltić.

Opći cilj sporazuma je podizanje svijesti o važnosti brige za vlastito zdravlje u svrhu poboljšanja zdravstvenog statusa stanovnika Općine Centar Sarajevo, a u okviru ovog pilot projekta pripadnika boračke populacije, konkretnije RVI korisnika tuđe njege i pomoći.

 Također, veoma je važno skrenuti pažnju na prevenciju bolesti i važnost obavljanja preventivnih pregleda, kao i osiguravanje uslova za ostvarivanje zdravstvene zaštite na području Općine Centar Sarajevo za osobe koje nisu u mogućnosti samostalno i nesmetano bez podrške drugog lica obavljati određene aktivnosti i brinuti se o vlastitom zdravlju. U konačnici, bitna je mobilizacija zajednice kao i jačanje međusektorske saradnje u cilju promovisanja pozitivnih praksi, a u skladu sa Strategijom razvoja Općine Centar Sarajevo za period 2021.-2027. godine.

Bitno je napomenuti da će zdravstvene preglede obavljati ljekari porodične medicine na adresi prebivališta RVI – korisnika tuđe njege i pomoći, a isti će obuhvatati pregled kompletne krvne slike sa specifičnim laboratorijskim parametrima, ukoliko za iste bude postojala indikacija, potom EKG dijagnostika i stručna obrada sa preporukama ljekara. Ukoliko se uoče eventualni zdravstveni problemi i ukaže potreba za proširenje obima pretraga, isti će biti transportovan u OJ Centar gdje će se potrebne dodatne pretrage i realizovati. 

Ovo je početak realizacije projekata koji će imati za cilj da pruže snažniju podršku i pomoć boračkoj populaciji i njihovoj inkluziji u društvo, kreirajući pravičniji sistem kroz stvaranje jednakih uslova i mogućnosti za sve. 

JU DOM ZDRAVLJA KS