Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Pozitivne promjene za bolje funkcionisanje JUDZKS

Intencija menadžmenta JU Dom zdravlja KS u 2019. je realiziranje prioriteta u radu Ustanove. Cilj je poboljšanje primarne zdravstvene zaštite u KS kroz stalnu edukaciju kadra, ubrzano zapošljavanje mladih zdravstvenih radnika, obnavljanje zastarjele medicinske opreme i optimaliziranja tehničkih uslova rada. Prioriteti se realiziraju u skladu sa idejom-vodiljom, a to je dostupnost i sveobuhvatnost primarne zdravstvene zaštite u svim dijelovima Kantona Sarajevo.

JU Dom zdravlja KS je sistem u kojem radi više od 2.000 uposlenika, a po obimu pruženih zdravstvenih usluga i teritorijalnoj raspoređenosti organizacionih jedinica (devet OJ u svih devet općina Kantona Sarajevo i specijalistička služba) i broju ambulanti porodične medicine (87) i ordinacija (366) svrstava se u najveću Ustanovu ovog tipa u Jugoistočnoj Evropi.

Naša Ustanova kontinuirano pruža usluge iz domena primarne zdravstvene zaštite (Dispanzer za predškolsku djecu, Pneumoftiziološki dispanzer, Stomatološka služba, Služba za laboratorijsku dijagnostiku, Služba za ultrazvučnu i radiološku dijagnostiku, Higijensko-epidemiološka služba, Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Centar za mentalno zdravlje i OPZZ sa 239 timova porodične medicine) i specijalističko-konsultativne službe u čijem sastavu su ORL, Oftalmološka služba, Neurološka služba, Stomatologija (pedodoncija, bolesti usta, bolesti zuba – endodoncija stomatološka protetika, oralna hirurgija, ortodoncija/ortopedija vilice), savjetovalište za dijabetes i internistička služba.

Paralelno sa naporima za unapređivanje uslova rada i podizanja kvaliteta zdravstvenih usluga, cilj menadžmenta JU Dom zdravlja KS je unapređenje saradnje sa vladajućim strukturama na kantonalnom nivou, te konstantna saradnja sa lokalnim zajednicama, udruženjima, nevladinim organizacijama i medijima.

Sasvim je očekivano da ni naš sistem ne može biti imun na veliki broj odsustva po pitanju godišnjih odmora, nenadanih dugih bolovanja, te fluktuacija medicinskog kadra. Unatoč navedenim problemima, sistem nije „haotičan“. Internim reorganizacijama novog menadžmenta sistem je funkcionalan. Dakle, JU Dom zdravlja KS normalno obavlja svoju djelatnost i kontinuirano pruža zdravstvenu zaštitu građanima Kantona Sarajevo,  koja niti jednog momenta nije došla u pitanje. Svi građani koji koriste zdravstvene usluge u našim ambulantama u skladu sa procedurama budu zbrinuti i pruži im se adekvatna primarna zdravstvena zaštita.

Nažalost, zapošljavanje novog kadra do sada nije obezbijeđeno u dovoljnoj mjeri. U višegodišnjom periodu, a na osnovu već očiglednog manjka zdravstvenog kadra te različitih odsustava sa posla, te nerazumjevanja ranijih vladajućih struktura, preduzimale su se mjere preraspodjela kadra kako se manjak kadra ne bi odrazio na proces rada. Tako je zatečeno stanje u ustanovi bilo jako opterećeno hroničnim nedostatkom medicinskog kadra.

Zbog toga, novi menadžment detektirao je sve probleme i već uveliko poduzima potrebne mjere za poboljšanje situacije u različitim segmentima naše Ustanove.

Bitno je istaći i činjenicu da je menadžment JU Dom zdravlja KS predvođen prof. dr Mehmedom Kulićem po prvi put imao priliku ugostiti premijera Kantona Sarajevo gospodina Edina Fortu i ministricu zdravstva Kantona Sarajevo prof.dr.sci.med Amelu Sofić.

Na sastanku je izražena želja da se uspostavi normalan rad Ustanove uz podršku u materijalnom i kadrovskom smislu u što skorijem periodu. Tom prilikom, premijer Forto i ministrica Sofić obećali su da će u punom kapacitetu podržati rad Ustanove. Već u periodu od nekoliko sedmica nakon sastanka počelo se sa realizacijom donesenih dogovorenih mjera i  zaključaka. 

U kratkom periodu došlo je do stabilizacije u vezi snabdijevanja reagenasa za laboratorijske službe. Rad ovih službi danas je normaliziran, a snabdijevanje reagensima je kontinuirano.

Zbog kadrovskih problema dobijena je saglasnost od Ministarstva zdravstva KS za prijem ljekara-specijalista iz različitih oblasti, ljekara porodične medicine, kao i raznih drugih profila zdravstvenog kadra koji je neophodan za pravilno funkcioniranje Ustanove. S tim u vezi, Vlada Kantona Sarajevo odobrila je i raspisivanje konkursa za veći broj specijalizacija iz 2018.g. ali i za 2019. godinu za nedostajući specijalistićki kadar.

Također su odobrena i značajna materijalna sredstva za kompletiranje medicinske dijagnostičke opreme. 

Novi menadžment razgovarao je i sa v.d. direktoricom Zavoda zdravstvenog osiguranja gđom Zilhom Ademaj koja je razumjela i pozitivno reagirala na naše zahtjeve u vezi dodatnog finansiranja usluga laboratorijske dijagnostike, preoperativne pripreme pacijenata, te isplatu ranije dogovorenih neisplaćenih sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja KS prema našoj Ustanovi.

Čitajte uskoro: Odnos JUDZKS sa lokalnim zajednicama

PRESS SLUŽBA JUDZKS

Arman Šarkić, dipl. soc.