Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Predstavljamo naše profesionalce Mr.med.sci.prim.dr Lejla Bezdrob-Mulahusić, specijalista radiologije

RADIOLOGIJA je grana medicine koja koristi različite vrste zračenja (jonizirajuće i nejonizirajuće) radi dijagnostike različitih medicinskih stanja. Radiolozi koriste specijalizovanu opremu za stvaranje detaljnih radioloških slika koje prikazuju unutrašnjost pacijenta i koje se koriste za dijagnostikovanje različitih bolesti.
Postupci u radiologiji koji se primjenjuju u JUDZKS:
1.Radiografija –koristi se za radiološko snimanje lokomotornog sistema, kostiju i u stomatologiji za promjenu denticije
2.Ultrazvučna metoda- koristi se za mekotkivne strukture
Dolaskom aktuelnog menadžmenta značajno se radilo na obnavljanju opreme koja je uz edukovan medicinski i zdravstveni kadar ključ za uspješno obavljanje djelatnosti radiološke i ultrazvučne dijagnostike. U JUDZKS tokom 2022. godine radiološka dijagnostika je imala 86.857 posjeta pacijenata i pružila 253.229 zdravstvenih uslugu, a ultrazvučna dijagnostika je imala 50.908 pacijenata i pružila 380.394 zdravstvene usluge.
Donošenjem Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ustanove Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku je postala dijelom Službe za radiološku dijagnostiku, dijagnostiku i liječenje plućnih oboljenja, s ciljem unaprijeđenja efikasnosti procesa rada, i u organizacionom smislu bolje iskorištenosti angažovanog kadra. Navedenim Pravilnikom je uspostavljen i daktilobiro putem kojeg će se sve potrebe za ispisom nalaza usmjerenih od strane radiologa brže i efikasnije interpretirati i proslijeđivati pacijentima, odnosno u informacioni sistem (AIS).
U JUDZKS je zaposleno 14 specijalista radiologije raspoređenih u 8 organizacionih jedinica koji pružaju zdravstvene usluge za područje cijelog Kantona Sarajevo, u čijoj je ingerenciji briga o pacijentima na najbolji mogući način, nudeći kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.
Po načelima dostupnosti zdravstvene zaštite raspoređeni su na slijedeći način: Stari Grad 1, Centar 2, Novo Sarajevo 2, Novi Grad 4, Ilidža 2, Vogošća 1, Hadžići 1, Ilijaš 1.
Mr.med.sci.prim.dr Lejla Bezdrob-Mulahusić, specijalista radiologije, svoje radne poslove i zadatke obavlja radeći u OJ Centar -Vrazova. Kao dugogodišnji zaposlenik JUDZKS koristi svoju stručnost i znanja te se služi modernom opremom i tehnnologijom kako bi osigurala tačne i pouzdane rezultate snimanja i iste interpretirala na najbolji mogući način.
Ono što pacijenti primjete a što dodaje na profesionalizmu i kvaliteti koju pruža je izvrsnost u komunikaciji s pacijentima što je naravno od velike važnosti u stvaranju pozitivnog i ugodnog okruženja, kao i da je spremna odgovoriti na pitanja i objasniti postupke pacijentima na jasan i
razumljiv način.
Najčešča stanja sa kojima se susreće u radiološkoj službi su

  • određeni broj novootkrivenih karcinoma,
  • kontrolni pregledi onkoloških pacijenata,
  • stanja upalnih promjena urinarnog trakta te gornjeg respiratornog trakta,
  • izražena patologija i kontrolni pregledi štitne žlijezde,
  • izražena patologija kod pacijenata u smislu sklerotskih promjena krvnih sudova vrata što
    ima za posljedicu širok spektar simptoma,
  • aktuelne infekcije sezonskog tipa unutar školske i predškolske populacije,
  • akutna stanja koja nisu za hospitalizaciju a tretiraju se od strane ljekara porodične medicine i dijagnosticiraju se u radiološkoj službi Doma zdravlja.

Navodi i da svi pacijenti koji su tretirani na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, nakon otpuštanja iz bolnice, svoje kontrolne radiološke preglede obavljaju u JUDZKS.
Za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku kaže da je najvažnije da bude dostupna, da se reaguje pravovremeno sa minimalnim čekanjima, jer pravovremenom dijagnostikom se mogu izbjeći razne komplikacije zdravstvenog stanja kod pacijenata. Isto tako, neophodno je da pacijenti poštuju autonomiju u radu medicinskog stručnjaka i njegove procjene kontrolnih pregleda te organizacije sistema naručivanja. Naravno, napominjujući da čitav radiološki tim koji čini medicinska sestra koja radi trijažu pacijenata kao i inžinjeri medicinske radiologije koji obavljaju radiološki postupak slikanja pacijenata, su nezaobilazni u priči o radiološkoj službi.
Radiologija u domu zdravlja predstavlja ključnu zdravstvenu uslugu koja omogućava pravovremeno i precizno dijagnostikovanje različitih zdravstvenih problema. Kao savremena dijagnostička procedura, radiologija je ključni element sistema primarne zdravstvene zaštite.

Pripremila:
Lejla Saračević, Mr.soc.
Stručni saradnik za promotivne aktivnosti